Internet Explorer 9 sugenda, kai naudojate Internet Download Manager

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2561716 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Kai bandote naudoti Internet Download Manager i? Tonec, Inc kartu su Windows Internet Explorer 9, "Internet Explorer" u?stringa.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite vien? i? ?i? metod?.

1 Metodas: Atnaujinti ? naujausi? Internet Download Manager

Kai kurios versijos Internet Download Manager areincompatible su "Internet Explorer 9". Atnaujinti ? naujausi? Internet Download Manager Nor?dami i?spr?sti suderinamumo problem?. Nor?dami gauti naujausi? Internet Download Manager, eikite ? ?? tinklalap?:
http://www.internetdownloadmanager.com/support/solution_ie9.html
Microsoft teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij? pad?s technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali keistis be i?ankstinio ?sp?jimo. Microsoft negarantuoja ?ios tre?iosios ?alies kontaktin?s informacijos tikslum?.

2 Metodas: U?drausti Internet Download Manager

Nor?dami i?jungti Internet Download Manager, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. U?darykite visus "Internet Explorer" langus.
  2. Atidarykite nauj? "Internet Explorer" lang?.
  3. Kai gaunate persp?jim? Internet Download Manager nesuderinamumo, spustel?kite palikti j? draud?iam? arba ignoruoti prane?im?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
PastabaInternet Download Manager gali veikti netinkamai Kada papildinys yra i?jungtas.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie nar?ykl?s priedus, pereiti ? ?ias Microsoft svetaines:Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Informacija ir tirpalo ?iame dokumente yra dabartinio rodinio Microsoft Corporation ?iais klausimais nuo paskelbimo dienos. ?is tirpalas yra Microsoft arba tre?iosios ?alies teik?jas. Microsoft konkre?iai nerekomenduoja joki? tre?iosios ?alies teik?jo arba tre?iosios ?alies sprendimas, kuris gali apra?yti ?iame straipsnyje. Taip pat gali b?ti kit? tre?iosios ?alies teik?j? ar tre?iosios ?alies sprendim?, kurie ?iame straipsnyje neapra?oma. Nes Microsoft turi reaguoti ? besikei?ian?ias rinkos s?lygas, ?i informacija netur?t? b?ti ai?kinamas, kad ?sipareigojimas i? Microsoft. Microsoft negali garantuoti arba patvirtinti tikslumo vis? informacij? arba bet kok? sprendim?, kuris i? Microsoft arba i? bet kurio min?t? tre?i?j? ?ali? teik?jo.

Microsoft nesuteikia joki? garantij? ir pa?alina visus nusiskundimus, garantijas ir s?lygas ar i?reik?tas, numanomas arba teis?s akt? nustatyt? audit?. Tai apima, bet neapsiriboja nusiskundimus, garantijas ar s?lygas, pavadinimo, nepa?eid?iamumo, b?kl? patenkinama, perkamumo ir tinkamumo konkre?iam tikslui, atsi?velgiant ? bet koki? paslaug?, tirpalas, produkto, arba visus kitus med?iag? ar informacij?. Jokiu atveju Microsoft neatsako u? bet kok? tre?iosios ?alies sprendimas, kuris ?iame straipsnyje minimus.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2561716 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugs?jo 4 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
  • Windows Internet Explorer 9
Rakta?od?iai: 
kbprb kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB2561716 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2561716

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com