DirectX ir nepareizi instal?ts dator?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 256182 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Start?jot k?du no sp?l?m, kas nor?d?tas sada?? ?Attiecas uz?, var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, kur? nor?d?ts k?ds no t?l?k min?tajiem nosac?jumiem.
 • Sp?lei nepiecie?ama jaun?ka Microsoft DirectX versija.
 • Viens no DirectX failiem netika atrasts.
 • Tiek par?d?ts t?l?k nor?d?tais k??das zi?ojums.
  Sp?li nevar palaist, jo j?su dator? instal?t? Microsoft DirectX versija nav sader?ga. L?dzu, atk?rtoti instal?jiet DirectX 9.0, palai?ot sp?les uzst?d??anas programmu, vai ar? lejupiel?d?jiet pa?reiz?jo versiju no vietnes www.microsoft.com/directx

Risin?jums

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, lejupiel?d?jiet un instal?jiet jaun?ko DirectX versiju. Lai ieg?tu papildinform?ciju par DirectX jaun?k?s versijas ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
179113 K? lejupiel?d?t un instal?t DirectX

Rekviz?ti

Raksta ID: 256182 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 29. novembris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Dungeon Siege 2.0
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Halo 2 for Windows Vista
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection
 • Microsoft Rise of Nations: Gold Edition
 • Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends
 • Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots
Atsl?gv?rdi: 
dftsdahomeportal kbsetup kbhowto kbarttypeshowme kbenv kberrmsg kbimu kbprb msgame KB256182

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com