Không có máy tính đ? bàn ho?c tr?ng đ? bàn sau khi đăng nh?p vào Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 256194 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n đăng nh?p vào Windows 2000, b?n có th? xem m?t máy tính đ? bàn tr?ng ho?c không có máy tính đ? bàn. Khi đi?u này x?y ra, b?n có th? nh?n CTRL + ALT + DELETE đ? b?t đ?u công vi?c qu?n l?, nhưng Explorer.exe không đư?c li?t kê trong danh sách c?a ch?y tác v? ho?c quy tr?nh. B?t đ?u t? m?t trư?ng h?p m?i c?a Explorer.exe không gi?i quy?t v?n đ?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u có m?t phiên b?n c? c?a Shdocvw.dll file trong % SystemRoot % c?p. B?i v? Explorer.exe n?m trong thư m?c % SystemRoot %, con đư?ng t?m ki?m cho b?t k? b?t đ?u đư?c g?i là t?p tin trong thư m?c % SystemRoot % trư?c khi con đư?ng t?m ki?m. Th? t? t?m ki?m m?c đ?nh luôn luôn nh?n cho m?t t?p tin g?i là trong thư m?c ch?a các t?p tin chương tr?nh trư?c khi t?m đư?ng d?n đ?n xác đ?nh t?p.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
  1. Nh?n CTRL + ALT + DELETE, và sau đó nh?p vào Qu?n l? tác v?.
  2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Tác v? m?i (Run).
  3. Lo?i CMD.exe, và sau đó nh?n ENTER.
  4. N?u c?n thi?t, thay đ?i đ? các % SystemRoot % thư m?c.
  5. Ñoåi teân taäp tin Shdocvw.dll b?ng cách g? ren shdocvw.dll shdocvw.old.
  6. Khởi động lại máy tính.

THÔNG TIN THÊM

Các t?p tin c? hơn mà có th? gây ra v?n đ? v?i Explorer.exe hay v? n?u h? đư?c đ?t trong % SystemRoot % c?p:
Browseui.dll
Comctl32.dll
Comdlg32.dll
Mlang.dll
Ole32.dll
Oleaut32.dll
Shdocvw.dll
Shell32.dll
Shlwapi.dll
Urlmon.dll
Wininet.dll
SetupAPI.dll
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
162031 Màn h?nh tr?ng hay h? đi?u hành không th? n?p h? sơ lúc đăng nh?p


255758 Thông báo l?i: Explorer.exe đ? t?o ra l?i và s? b? đóng b?i Windows


249321 Không th? đăng nh?p vào n?u các kh?i đ?ng phân vùng ? đ?a thư đ? thay đ?i


137155 Ngư?i s? d?ng mà không c?n thi?t quy?n truy c?p System32 không th? đăng nh?p


Máy tính đ? bàn c?ng có th? tr?ng n?u máy tính c?a b?n đư?c c?u h?nh cho nhi?u màn h?nh và các bi?u tư?ng là m?t ph?n c?a máy tính đ? bàn mà là ngoài ph?m vi có th? xem đư?c. Ki?m tra các thu?c tính c?a b? đi?u h?p video, và sau đó nh?p vào Thiết đặt. N?u hai màn h?nh đư?c hi?n th?, nhưng duy nh?t đang dùng, b?m màn h?nh đ?u tiên, và sau đó ki?m tra các thi?t l?p. Nếu M? r?ng bàn làm vi?c Windows c?a tôi sang màn h?nh này ch?n h?p ki?m, nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m và b?m Áp d?ng. Các bi?u tư?ng nên sau đó xu?t hi?n l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 256194 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbprb kbshell kbmt KB256194 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:256194

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com