Unsigned Drivers không đư?c cài đ?t trong Sysprep Mini-Wizard mà không có "-pnp" Switch

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 256204 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Sysprep mini-wizard t? đ?ng cài đ?t b?t k? thi?t b? PCI/PC Card mi?n là các tiêu chu?n sau đây đư?c đáp ?ng:
  • T?p tin/tr?nh đi?u khi?n đư?c đ?t trên ? đ?a trong con đư?ng OemPnPdriverspath.
  • Không có đ?u vào đư?c yêu c?u t? ngư?i s? d?ng.
N?u các yêu c?u này đư?c đáp ?ng, thi?t b? PCI/PC Card c?m và chơi đư?c cài đ?t trong Sysprep mini-wizard.

Ví d?, gi? đ?nh r?ng máy tính m?c tiêu cho h?nh ?nh Sysprep ch?a m?t mô h?nh khác nhau c?a b? đi?u h?p m?ng. Các tr?nh đi?u khi?n c?n thi?t đư?c bao g?m trong Windows 2000, do đó, thi?t b? đư?c cài đ?t trong mini-wizard. Tuy nhiên, n?u các tr?nh đi?u khi?n đư?c cung c?p b?i h?ng ch? t?o và đang không k? đi?n t?, các tiêu chu?n không đư?c đáp ?ng và l?p đ?t thi?t b? ho?n cho đ?n m?t b?n ghi ngư?i qu?n tr? trên vào máy tính.

THÔNG TIN THÊM

Tr?nh đi?u khi?n đăng chính sách thi?t l?p ch? đ? GUI và Sysprep mini-wizard đư?c thi?t l?p đ? "C?nh báo". Ngay c? khi thi?t l?p "driversigningpolicy" đư?c thi?t l?p đ? "B? qua" trong t?p tin Sysprep.inf, cài đ?t tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k? đư?c ho?n cho đ?n đăng nh?p đ?u tiên trong mini-wizard.

LƯU ?: Cho m?t cài đ?t không giám sát trong đó m?t phiên b?n đ?y đ? c?a GUI ch? đ? thi?t l?p đư?c đi?u hành, tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t, nhưng ngư?i dùng có th? nh?n đư?c m?t c?nh báo nói r?ng tr?nh đi?u khi?n đ? không đư?c k? đi?n t? (tùy thu?c vào giá tr? c?a "driversigningpolicy" ch?a khóa trong t?p tr? l?i).

N?u b?n có unsigned drivers và b?n yêu c?u h? đư?c cài đ?t trong Sysprep mini-wizard, b?n có th? s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • S? d?ng các -pnp chuy?n đ?i khi b?n t?o ra h?nh ?nh t?ng th? c?a b?n. Đi?u này gây ra mini-wizard đ? th?c hi?n m?t li?t kê đ?y đ? c?a t?t c? các thi?t b?. Lưu ? r?ng đi?u này cho bi?t thêm kho?ng 5-10 phút đ? thu?t s? mini-Setup, tùy thu?c vào t?c đ? c?a máy tính m?c tiêu.
  • T?o ra h?nh ?nh t?ng th? c?a b?n v?i các thi?t b? yêu c?u nhà s?n xu?t cung c?p tr?nh đi?u khi?n. Đi?u này không đ?i h?i các -pnp chuy?n đ?i, và gi?m th?i gian c?n cho mini-wizard Sysprep đ? ch?y.
LƯU ?: N?u b?n s? d?ng các -pnp chuy?n đ?i v?i Sysprep Phiên b?n 1.1 và b?n s? d?ng [SysprepMassStorage] ph?n, b?n có th? nh?n th?y r?ng m?t s? b? đi?u khi?n lưu tr? mà không ph?i là th? ch?t hi?n nay trong máy tính m?c tiêu xu?t hi?n trong Device Manager. Đi?u này không ?nh hư?ng đ?n các máy tính; nó là m?t v?n đ? th?m M? ch?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
253340 Thi?t b? SCSI hi?n nay không xu?t hi?n trong qu?n l? thi?t b? khi b?n đang s? d?ng phiên b?n Sysprep 1.1
B?n có th? t?i v? Sysprep Phiên b?n 1.1 t? sau Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0C4BFB06-2824-4D2B-ABC1-0E2223133AFB

Thu?c tính

ID c?a bài: 256204 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbsetup w2000device w2000setup kbmt KB256204 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:256204

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com