Dabartin?s problemos su "Microsoft Exchange ActiveSync" ir ?renginiais

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2563324 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

"Microsoft Exchange ActiveSync" leid?ia ?renginius sinchronizuoti aplank? Gauta, kalendorius ir kiti elementai su Microsoft Exchange serverio pa?to d??ut?s. ?iame straipsnyje i?vardijami bendr? klausim? su ?renginiais, pvz., Android ir iOS ?renginiai, kad sinchronizuoti su Exchange naudojant "Exchange ActiveSync".

Exchange ActiveSync licencij? nustatyti "Exchange ActiveSync" programin? ?rang?, kuri naudojama tre?iojo ?renginiuose. Microsoft n?ra Bode kad licencijuot?j? prietaisai ar paslaugas "Exchange ActiveSync" kodas. Microsoft licencij? patentams, kuri yra intelektin?s nuosavyb?s, ? "Exchange ActiveSync" licencij?. Be to, Microsoft pateikia visuomenei susipa?inti su Exchange ActiveSync protokolo dokumentus.

PastabaProtokolas yra ry?i? tarp kompiuteri?.

Microsoft k? gali, k? gali padaryti tre?iosioms ?alims
Microsoft gali pad?ti tyrim? klausimus su mobiliojo ry?io prietaisus, pagamintus i? tre?i?j? ?ali?. Ta?iau, prietaisas EAS protokolo ?gyvendinimo negalima pakeisti arba atnaujinti i? Microsoft.

Konkretaus ?renginio problem? sprendimas, atnaujinimus ?renginiams, ir patvirtinti prie?astis d?l ?renginiu susijusias problemas gali atsirasti tik per ? ?renginio gamintoj?. Be to, kai kurie ?renginiai negali tur?ti viening? Atnaujintoje strategijoje ir gali priklausyti nuo ve??jas pra?ymus sukurti atnaujinimus. Ve??j? platina ?iuos naujinimus. Taigi, naujinim? konkre?iam ?renginiui klausimai negali b?ti laiku.

Microsoft gali nukreipti klientus ? savo mobiliojo prietaiso pardav?jo arba mobiliojo ry?io operatori? pagalbos. Rasite informacijos apie tre?iosios ?alies nuorodos skyriuje remti veiklos metodus. Microsoft Support visada gali dalyvauti bendradarbiavimo problem? jei tiek?jas privalo vykdyti.

Tampa informuoti apie Mobilieji ?renginiai
Vertindami kokius ?renginius naudoti Exchange serverio organizacij?, kuri naudoja "Exchange ActiveSync", u?tikrinti, kad j?s suprantate, priemones ir galimybes prietais?. Ne visi ?renginiai palaiko tas pa?ias konfig?racijos parinktis, ir kai kurie ?renginiai gali nepalaikyti vis? funkcij? arba Exchange ActiveSync protokolo versijos.

A Bendrijos schema Palyginimas Exchange ActiveSync klient? galimas mok?jimo. Administratoriai ir pagalbos tarnybos darbuotojai tur?t? naudoti visuomen?s informavimo ir j? bandymai suprasti ?renginio galimybes. Nor?dami i?spr?sti ?i?, Exchange komanda paskelb? nauj? Exchange ActiveSync Logo programa prietaisams, kurie naudoja "Exchange ActiveSync".

Mes atnaujinome ?? dokument? kaip mes nustatyti naujus klausimus, susijusius su tre?iosios ?alies ?rengini?, kurie naudoja "Exchange ActiveSync" protokol?.

Daugiau informacijos

Toliau pateikiamas s?ra?as aktualius klausimus, kurie jums gali tur?ti kai naudojant Exchange Server 2007 ir Exchange Server 2010 su ?renginiais. Jei naudojate Exchange Server 2007 3 pakeitim? paketas (SP3) arba Exchange Server 2010 SP1 ir jums kyla klausimas, kuris n?ra i?vardyti ?ia, apsilankykite ? "Microsoft" palaikymo svetain?je.

Microsoft rekomenduoja, kad j?s atnaujinti ?renginiais naujausi? ?renginio programin? ?rang?. Tur?kite omenyje, kad kai kurie ?renginiai negali b?ti atnaujintas tam tikromis aplinkyb?mis. Pvz., iOS ?rengin? vartotojai gali atnaujinti savo ?renginius su naujausia versija iOS programin? ?ranga. Nor?dami gauti daugiau informacijos, apsilankykite ? "Siri" svetain?je.

Informacija ir ? ?? dokument? sudaro dabartin? rodin? Microsoft Corporation ?iais klausimais nuo paskelbimo dienos. ?iuose tirpaluose yra per Microsoft arba tre?iosios ?alies teik?jas. Microsoft konkre?iai nerekomenduoja joki? tre?iosios ?alies teik?jo arba tre?iosios ?alies sprendimas, kuris gali apra?yti ?iame straipsnyje. Taip pat gali b?ti kit? tre?iosios ?alies teik?j? ar tre?iosios ?alies sprendim?, kurie ?iame straipsnyje neapra?oma. Nes Microsoft turi reaguoti ? besikei?ian?ias rinkos s?lygas, ?i informacija netur?t? b?ti ai?kinamas, kad ?sipareigojimas i? Microsoft. Microsoft negali garantuoti arba patvirtinti tikslumo vis? informacij? arba bet kok? sprendim?, kuris i? Microsoft arba i? bet kurio min?t? tre?i?j? ?ali? teik?jo.

Microsoft nesuteikia joki? garantij? ir pa?alina visus nusiskundimus, garantijas ir s?lygas ar i?reik?tas, numanomas arba teis?s akt? nustatyt? audit?. Tai apima, bet neapsiriboja nusiskundimus, garantijas ar s?lygas, pavadinimo, nepa?eid?iamumo, b?kl? patenkinama, perkamumo ir tinkamumo konkre?iam tikslui, atsi?velgiant ? bet koki? paslaug?, tirpalas, produkto, arba visus kitus med?iag? ar informacij?. Jokiu atveju Microsoft neatsako u? bet kok? tre?iosios ?alies sprendimas, kuris ?iame straipsnyje minimus.

Klausimai ?iame straipsnyje skirstomi ? ?ias kategorijas:
 • Automatinis susitikimo perdirbimo
 • Ry?io ir sinchronizavimo klaidas


1. Automatiniai susitikimo perdirbimo

Problema 1.1 - pasikartojan?i? susitikim? pa?alinama i? kalendoriaus, kai kelioni? organizatorius anuliuoja vienas atvejis

Tarkime, kad jums sinchronizuoti iPhone naudojant "Exchange ActiveSync" Exchange Server 2007 d??ut?je. Jei kelioni? organizatorius anuliuoja vienas atvejis i? pasikartojan?io susitikimo, prietaisas gali netik?tai panaikinti vis? pasikartojan?i? susitikim?.
Tirpalas

Atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?diegti 4 specifini? naujinim? paket?, Exchange Server 2007 su 3 pakeitim? paketu. Problemos informacija ir nuoroda ? naujinim? yra pateikta ?iame Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje:
  2502276 Susitikimo u?klaus? serijos i?braukiamas netik?tai i? kalendoriaus Exchange Server 2007 aplinkoje

 2. Atnaujinti savo prietaiso iOS Apple versija 4.3 arba naujesn? versija. Daugiau informacijos apie naujausia iOS versija, kad "Siri" svetain?je.
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?i? problem?, apsilankykite ?ioje svetain?je:

Klausimas 1,2 - dalyvio tampa susirinkimo organizatoriumi


Sinchronizuodami savo iOS ar "Android" ?rengin? naudojant "Exchange ActiveSync" Exchange Server 2007 d??ut?je, netik?tai gali tapti kelioni? organizatorius ? susitikim?, kuris jus pakviet?. Tai nekei?ia susitikimo visi dalyviai.
Tirpalas
?i problema gali i?kilti pakeitus pasikartojan?io susitikimo iOS ar "Android" ?rengin? vien? ?vyk? priminim?. Gali b?ti kit? poky?i? susitikimo elementus, kurie sukelia t? pa?i? problem?.

Exchange Server 2007
?i problema i?spr?sta ? 4 paketas Naujinimas skirtas Exchange Server 2007 3 pakeitim? paketas. Daugiau informacijos ie?kokite ?iame Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje:
2521063 J?s neteisingai rodomi kaip susitikimo iniciatoriui sinchronizav? susitikimo naudodami savo mobiliojo prietaiso Exchange Server 2007 aplinkoje
PastabaReikia panaikinti ?takos pos?d?i?, ir pakeitimo pos?d?iai turi b?ti sukurta po naujinimas yra ?diegtas.

Aktualijos (visas keitimo versijas)
Klausimai, kurie pana??s simptomai buvo prane?ta, kad ir i?tirti i? Microsoft. ?ias problemas gali tur?ti ?takos vartotoj? visose versijose. ?iuo metu Microsoft negali suma?inti d?l ?i? nauj? klausim?. Mes skatiname vartotojams dirbti su savo prietaiso pardav?jais, rasti problemos sprendim?.

Viena problema, kuri gali kilti su Apple iOS 6 tai pagrind?ia ?? Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
2768774 Susitikimo dalyvio kalendori? praranda apie susitikimo organizatorius

Klausimas buvo prane?ta nuo iOS 6.0.1, i?leidimo ?traukti prietaisai su iOS 6.1.3. Klientai patiria ?i? problem? tur?t? susisiekti su Apple pagalbos.

Klausimas 1,3 - atsakym? susitikimo organizatoriui atrodo jis buvo i?si?stas i? kieno nors kito

Kai jums atsakyti ? kvietim? "Exchange ActiveSync" susitikim?, susitikimo organizatorius gali matyti ka?kieno pavadinimas rodomas kaip pri?musiems kvietim? vietoj jums.
Tirpalas
Patikrinkite, ar ?renginyje Apple iOS versija 4.3 arba naujesn? versija. Daugiau informacijos apie naujausia iOS versija, kad "Siri" svetain?je. Tai buvo nustatyta i? Apple iOS 3.1. Daugiau informacijos rasite apsilank? ?ioje svetain?je:

Klausimas 1.4 - vis? dien? v?liava nustatytas neteisingai mobiliuosiuose ?renginiuose planuojant susitikim? per kelias dienas

Mobiliojo prietaiso klientams ne gydyti susitikimo u?klaus? kaip visos dienos ?vykis susitikimo u?klaus?. Be to, vis? dien? laukas pa?ymimas Nr.
Tirpalas
?i problema i?spr?sta Update Rollup 2 Exchange 2007 Service Pack 3. Pla?iau, skaitykite ?iuos straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
2201236 "Vis? dien?" Laukas pa?ymimas su "Ne", kai atidarote susitikimo u?klaus?, kuri trukm?s laikas, kad yra daugiau nei 24 valandas naudojant mobiliojo ry?io klientas per "ActiveSync" Exchange Server 2007 aplinkoje
2407025 Apra?ymas, 2 specifini? naujinim? Exchange Server 2007 Service Pack 3

I?duoti 1,5 - periodinius keitimosi kalendoriaus ?vyki? i?braukiami

Kai kuriais atvejais pasikartojan?i? kalendoriaus ?vyki? gali b?ti pa?alintas iOS prietaiso ir keistis kai kelioni? organizatorius anuliuoja ?vykio atveju.
Tirpalas
?i problema bus i?spr?sta i? Apple iOS 4.3 ir veikia 4.2.6 versija ir ankstesn?mis versijomis. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?i? problem?, apsilankykite ?ioje svetain?je:

1.6 - Paskyrim? klausimas ilgiau nei 24 valandas pasikei?ia ? keli? dien? vis? dien? trunkantis ?vykis

Manyti, kad paskyra prek?s trunka ilgiau nei 24 valandas ir paskyrimo nepa?ym?tas kaip visos dienos ?vykis. ?iuo atveju "Exchange ActiveSync" pasikei?ia prietaiso prek?s ? keli? dien? visos dienos ?vykis. Kit? kart?, kad prietaisas sinchronizuoja su pa?to d??ute, pasikeitimas yra dauginami i? prietaiso prek?s prie Exchange Server 2010 pa to d??ut?s.
Tirpalas
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite Update Rollup 1, Exchange Server 2010 2 pakeitim? paket? (SP2). Pla?iau, skaitykite ?? straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2549255 Susitikimo prek?s neteisingai rodo kaip kelis vis? dien? trunkantys renginiai kai Exchange Server 2010 pa to d??ut?s mobilusis ?renginys


Klausimas 1,7 - susitikimai yra ding?s d?l kai kuri? mobili?j? ?rengini?, bet yra OWA ir Outlook

Suk?rus pasikartojan?i? paskyr? arba susitikim?, tada pakeisti ypatingos svarbos ?vykis serijos (pvz. data, laikas arba vieta), nuosavyb? ir pakeiskite susitikim? serijos v?l vis?, prek?s gal?jo likti neatnaujinta ?renginyje.

?is pokytis yra parodytas teisingai Outlook, ta?iau susitikimo organizatoriai ir dalyviai nematau kad keitimas ?sigal?t? savo ?renginiuose. Rezultatas yra akivaizdus "tr?ksta paskyros" ?renginio vartotojo kalendoriaus.

Prie?astis
Prietaisai naudoti pasaulio objekto identifikatorius (GOID) vietoj, ServerID steb?ti poky?ius kalendoriaus element? sinchronizavimo u?klaus?.

Pakeitus susitikimo serijos, pa?iu GOID sulaiko visa serija. Kai prietaisas gauna naikinti pra?ym?, si?sti kai serijos pakei?iamas, atskiras sinchronizacijos u?klausos pasikeitus prie atskir?, jis mano serijos kaitos kaip dublikatas ir neturi çtakos leid¾iamiems naujinim?.

Tirpalas
?is klausimas buvo manoma, kad b?ti i?spr?stas ios 6.0. Jei atsiras problema su v?lesni? versij?, Klientai tur?t? susisiekti su Apple i?tirti problem?.


I?duoti 1.8 - spartus augimas sandori? ?urnalai, CPU naudojimas ir atmint? Exchange Server 2010, kai vartotojas sinchronizuoja pa?to d??ut?s naudodami iOS 6.1 arba 6.1.1-based prietaisas

Kai vartotojas sinchronizuoja pa?to d??ut?s naudojant iOS 6.1 arba 6.1.1-based prietaisas, Microsoft Exchange Server 2010 klient? prieigos serveryje (CAS) ir pa?to d??ut?s (MBX) serverio i?tekliai sunaudojami, ?urnalo augimo tampa per didelis, per didelis augimas Atkuriami elementai gali atsirasti, ir atminties ir CPU naudojimas gali ?ymiai i?augti. Turi ?takos serverio darb?.

Be to, Office 365 Exchange Online vartotojams gauti klaidos prane?im?, kuris pana?us ? ?iuos iOS 6.1 ar 6.1.1-based prietaisas:

Negali gauti pa?to

Ry?ys su serveriu nutr?ko.

Prie?astis
Problema su iOS 6.1 ir 6.1.1 sukelti nuolatinis srautas susitikim? atsakymus su Exchange serveriu. ?? klausim? turi ?takos Exchange serverio darb? ir neigiamai veikia ?renginio baterijos veikimo laikas.

Tirpalas
Gauti iOS 6.1.2. Apple patvirtino ?? klausim? straipsnis i? j? ?ini? baz?je:

iOS 6.1: perteklius main? veiklos sutikus i?imtis pasikartojan?ios kalendoriaus ?vykis

Jei ?i problema nebuvo i?spr?sta i? iOs 6.1.2 atnaujinimas, Klientai tur?t? atlikti ?iuos veiksmus:
 1. I?jungti sinchronizavimo iOS ?renginio kalendori? ir sinchronizuokite i? naujo. Tada i? naujo ?galinti kalendoriaus sinchronizavim? ir per?i?r?ti ?urnalus nustatyti, jei prietaisas dar pristato simptomai serverio pus?je.
 2. Jei atlikdami 1 veiksm?, visi?kai pa?alinti ?renginio partneryst?, tada i? naujo sinchronizuoti ?rengin?.
 3. Jei tai nepadeda, klientai turi kreiptis Apple tolesnio tyrimo.


2. Ry?io ir sinchronizavimo klaidas

I?duoti 2,1 - nes?kmi? nuostata ir sinchronizuoti su Android OS

"Exchange ActiveSync" strategijas gali sukelti parengimo ir sinchronizavimo nepavyksta, kai prietaisai yra pritaikyti. Prietaisai yra nepateikta, jei toki? politik?, kuri vir?ija ?i? apribojim? taikoma ?i? ?rengini? vartotojams. ?is klausimas yra aptariamas pa?tu Google Android forume 9 komentar?:

http://code.Google.com/p/Android/issues/detail?ID=9426


Tirpalas
Atnaujinim? su Android OS versija atrodo, kad i?spr?sti ?i? problem?. Mes skatiname ?rengini? vartotojams atnaujinti ? naujausi? versij?, kurie yra gauti i? savo paslaug? teik?jo ir laikytis tiek?jo forumuose, kad aptarti sinchronizavimo problem?. Jei priimamas sprendimas, naudoti senesniems ?renginiams, organizavim?, administratoriai gali canvass prietaiso naudotojams ar naudoti priemones, tokias kaip ?urnalo Parser arba eksporto-ActiveSyncLog ?sitikinti, kad tokie ?renginiai yra identifikuojami organizacijoje. Vartotojai, senesniems ?renginiams galima suskirstyti ? toki? politik?, kuri gali dirbti jiems.

Klausimas 2.2 - vartotojai negali prisijungti naudodami "Exchange ActiveSync" nes Exchange i?tekli? vartojimas

Gali kilti i?tekli? i?eikvojimas problem?, kurias sukelia ?renginiai, prie kuri? prisijungiama naudojant "Exchange ActiveSync".
Tirpalas
Administratoriai tur?t? per?i?r?ti ?? straipsn? Microsoft ?ini? baz?je nustatyti, ar vartotojai patiria t? pat? server? simptomai:
2469722 Ne?manoma prisijungti naudojant "Exchange ActiveSync" d?l Exchange i?tekli? vartojimas

Pastaba. ?iame straipsnyje taip pat apra?oma ?inoma problema, kuri atsiranda po to, kai atnaujinote ? iOS 4.0. Nor?dami gauti daugiau informacijos, apsilankykite ? iOS 4.0: Exchange pa?tas, Kontaktai arba kalendorius gali b?ti nesinchronizuojami po atnaujinimo svetain?je. Mes taip pat aptarti ?? klausim? klausimu 2.5 ?iame skyriuje.
Exchange 2007 administratorius tur?t? per?i?r?ti ?? straipsn? Microsoft ?ini? baz?je nustatyti, ar jie patiria t? pat? server? simptomai:
2656040 Exchange Server 2007 klient? prieigos serverio atsako l?tai arba neatsako, kai vartotojai bando sinchronizuoti "Exchange ActiveSync" ?rengini? su d??ut?mis
IT administratoriai taip pat tur?t? per?i?r?ti klausim? 1.8 dokumentais vir?.

Kita galima avenue i?tirti yra ar prietaisas nuolat i? naujo sinchronizuoti. Apple turi dokumentais elges? ?iame straipsnyje:I?duoti 2,3 - "?is prane?imas nebuvo parsisi?stas i? serverio" klaida bandant atidaryti prane?im?

Galite sinchronizuoti j?s? Exchange serverio pa?to d??ut? su iPhone. Kai bandote atidaryti lai?k? d?l iOS prietaisas, klaidos langas:
?is prane?imas n?ra buvo paimtas i? serverio
Tirpalas
Turite sukonfig?ruoti pripa?int? domen? naudodami Exchange valdymo aplink?. Atlikite veiksmus ? 7 ? ?ias pareigas i? Exchange komanda dienora??io:
Exchange 2010 SP1 DUK ir ?inomos problemos
?iuo klausimu pertvarkoma i? Microsoft Exchange produkto komandai.

Klausimas 2.4 - gaunate "sinchronizuoti nepavyko" elektroninio pa?to prane?im? galite sinchronizuoti savo prietaise

Kai jums sinchronizuoti savo prietaise naudodami Microsoft ActiveSync Exchange Server 2010 pa to d??ut?s, gaunate sinchronizavimas nepavyko elektroninio pa?to prane?im?, pana?? ? ??:
I?:Microsoft Exchange vardu<user>
Atsiunt?:</user><date></date>
?:<other user=""></other>
Tema: Sinchronizavimas su j?s? <ActiveSync device=""></ActiveSync> nepavyko d?l 1 punkto.
Sinchronizavimas su j?s? <ActiveSync device=""></ActiveSync> nepavyko d?l 1 punkto.
Microsoft Exchange negal?jo si?sti ?iuos elementus ? savo mobil?j? ?rengin?. ?i? element? nepanaikintos. Jums tur?t? tur?ti galimyb? juos pasiekti naudodami Outlook arba Outlook Web Access.
Elemento aplankas: pa?to d??ut?
Prek?s tipas: IPM.Schedule.Meeting.Resp.Pos

Tirpalas
?is klausimas apra?ytas ?? straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2457304 Gaunate sinchronizavimas nepavyko lai?k? galite sinchronizuoti savo prietaise naudodami "ActiveSync" Exchange Server 2010 pa to d??ut?s

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite toliau specifini? naujinim?:
2529939 Apra?ymas, specifini? naujinim? paketas 3 Exchange Server 2010 1 pakeitim? paketas

Klausimas 2.5 - vartotojai negali sinchronizuoti Apple iPhone iOS 4.0 su Exchange serverio pa?to d??ut?

I? karto po to, kai atnaujinsite ios 4.0, galite pasteb?ti, kad Exchange ActiveSync pa?tas, Kontaktai arba kalendorius nesinchronizuokite arba jie sinchronizuoti labai l?tai. Be to, Exchange serverio administratoriams pasteb?ti, kad serveriai veikia l?tai. ?i? problem? taip pat aptariamas klausimas 2.2 ?iame skyriuje.
Tirpalas
Atnaujintas ?renginys ? v?lesn? iOS versij?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?i? problem?, apsilankykite ?ioje svetain?je:

Klausimas 2.6 - "ActiveSync" neveikia mobilusis prietaisas vartotojams, kurie jungiasi su Exchange Server 2007 pa?to d??u?i? po swapping URL tarp Exchange Server 2010 "ir" Exchange Server 2007

?i problema kyla tod?l, kad prietaisas negali tinkamai nukreipti vartotojo, kurio pa?to d??ut? buvo perkeltas. "451" Nukreipti atsakas ? prietaiso teisingai nevertinamas.
Tirpalas
Paprastai, ?i? problem? galite i?spr?sti atnaujinant prietaisas su naujausia operacin?s sistemos. Patikrinkite:
 • ?sitikinkite, kad sukonfig?ravote LegacyURL Exchange Server 2007 vartotojams. ?i? konfig?racij? automati?kai persijungia ? vartotojo URL ? atitinkam ** tikslo ?renginyje. Daugiau informacijos apie per?jim? i? Exchange 2007 aplinkos ? Exchange 2010, ie?kokite Dienora?tis temoje:
  http://blogs.technet.com/b/jribeiro/Archive/2009/11/26/transitioning-from-an-Exchange-2007-Environment-to-Exchange-2010.aspx
 • ?is klausimas buvo prane?ta keli? prietaiso tip?, ?skaitant iOS ir Android operacin?s sistemos. Jei ?i problema atsiranda, kai naujausi? operacin?s sistemos ?renginys yra naudojamas, ir ? LegacyURL yra sukonfig?ruotas ir darb? apie kitus prietaisus su prietaiso tiek?jo techninio palaikymo.
 • Jei naudojate Apple iOS prietaisas, atnaujinti prietaiso iOS versija 4.3.2.
Pastaba. Migracija kai pa?to d??ut?s juda yra tarp skirting? mi?kai, "451" atsakymo nesiun?iamas. Tai atsitinka, nes senas serverio tai pripa?inti nauj? galin? punkt? ry??. Esant tokioms aplinkyb?ms, prietaisas turi b?ti pertvarkoma rankiniu b?du.

Klausimas 2,7 - du kontaktai yra sukurtas, kai jums sinchronizuoti mobiliojo ?renginio naudojant "Exchange ActiveSync"


Tirpalas

Microsoft nuomone, ?i problema i?spr?sta ios 6. Patvirtinimo ar toliau tirti ?i? problem?, kreipkit?s ? ?renginio gamintoj?.

Pastaba: Microsoft dokumentais problema ir laikinai i?spr?sti ?i? problem? i? Microsoft ?ini? baz?s internete ?iame straipsnyje:

2711181 Pasikartojan?i? kontakt? sukurtais jums sinchronizuoti mobiliojo ?renginio naudojant "Exchange ActiveSync"

Klausimas 2.8-Didelis CPU naudojimas kai mobiliajame ?renginyje yra Exchange serverio CAS


Tirpalas

Microsoft nuomone, ?i problema i?spr?sta ios 6. Patvirtinimo ar toliau tirti ?i? problem?, kreipkit?s ? ?renginio gamintoj?.

Pastaba: Microsoft dokumentais problem? ir galim? suma?inimo apeiti ?? straipsn? i? Microsoft ?ini? baz?s internete:

2711053 Didelis CPU naudojimas kai mobiliajame ?renginyje yra Exchange serverio CASKlausimas 2.9 - mobiliojo prietaiso su pertraukomis nepavyksta prisijungti prie Exchange Online


Kai bandote sinchronizuoti mobiliojo prietaiso, kuris naudoja Exchange ActiveSync (EAM) su Microsoft Exchange Online, j?s? prietaiso negalima prijungti. Pavyzd?iui, galite gauti klaidos:

Negali gauti pa?to
Ry?ys su serveriu nutr?ko.

Negalite si?sti lai?k?
Pristatymo prane?im? ?vyko klaida.

Ne?manoma atidaryti serverio ry?ys d?l saugos naujinim?

PRIE?ASTIS
Kai mobiliajame ?renginyje veikia tokiu b?du, kuris gali tur?ti neigiamos ?takos Microsoft Exchange Online paslaug? rezultatai, pavyzd?iui, kai prietaisas siun?ia per daug tapa?i? sinchronizavimo komandos tam tikrame aplanke tarnybai per labai trump? laikotarp?, prietaisas prad?s Prieiga u?drausta valstyb?s per trump? laik?.

Microsoft Exchange Online ?gyvendino Exchange ActiveSync (EAM) Throttling siekiant valdyti ir i?laikyti optimaliai Office365 Exchange Online aplinkoje.

PROBLEMOS SPRENDIMAS
?r straipsnis papildomos informacijos. Kreipkit?s ? mobiliojo prietaiso gamintoj? pagalb? atliekant tyrim?.

2748176 Mobiliojo prietaiso su pertraukomis nepavyksta prisijungti prie Exchange Online

Klausimas 2.10 - iOS ?rengini? vartotojams i?mestas i? Active Directory s?skait?

Kai vartotojas pakei?ia Active Directory abonemento slapta?od?, "iOS" ?renginiai reikalauti nauj? slapta?od?. Vartotojas ?veda nauj? slapta?od?. Ta?iau s?skaita yra u?blokuotas.

STATUSAS
Nor?dami i?vengti ?ios problemos, atnaujinti iOS prietaiso iOS 7. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?i? problem?, visitthe po "Apple" svetain?je:

iOS 6: main? Sinchronizacija gali naudoti sen? slapta?od?

PROBLEMOS SPRENDIMAS
Ant prietaiso, atidarykite nustatym? skydel? ir redaguoti profil? priversti nauj? slapta?od?, kur? naudos i? iOS prietaisas tinklas kit? kart?. Vartotojams, kurie turi kelis "iOS" ?renginiai tur?t? pakeisti slapta?od? visuose ?renginiuose tuo pat metu.

PastabaRibojan?i? lokautas politika gali b?ti pasitelkta kaip metod?, Denial of Service (DoS) sukelia daugelio s?skait? lockout. IT administratoriai tur?t? apsvarstyti alternatyvas pvz., i?samios informacijos slapta?od?i? strategija. Daugiau informacijos ie?kokite TechNet tema Sukurkite nauj? i?samios informacijos slapta?od?i? strategija.

Klausimas 2.11 - iOS ?rengini? vartotojams negalima sinchronizuoti Exchange serverio pa?to d??ut? atnaujinus prietaiso ios 7,0

Vartotojas negali sinchronizuoti savo prietaiso iOS su pa?to d??ut?, kuri yra Patalpinta Exchange Server 2010 arba Exchange Server 2013 m. po iOS prietaisas yra atnaujinant ? iOS 7.0.

Tirpalas

Exchange serverio 2013

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? Exchange serverio 2013 m. ?diegti apra?ytas naujinimas ?? straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2859928 Kaupiamasis naujinimas 2 Exchange serverio 2013 apib?dinimas

Exchange Server 2010

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? Exchange Server 2010, ?diegti specifini? naujinim?, apra?ytas ?? straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2866475 Apra?ymas, 2 specifini? naujinim? Exchange Server 2010 su 3 pakeitim? paketu

Pastaba: Microsoft patvirtino problem? ?iame straipsnyje i? Microsoft ?ini? baz?s internete:
2851708 Negalima sinchronizuoti su Exchange pa?to d??ut?s po atnaujinimo ?taisu Apple iOS ios 7,0
Nuorodos

?ias nuorodas pateikti daugiau informacijos apie "Exchange ActiveSync" patirtimi.

"ActiveSync" ir partneriai
http://blogs.technet.com/b/Exchange/Archive/2005/10/25/413056.aspx
Kod?l "Exchange ActiveSync" pasikeitim? patirtimi ne tas pats... ir kaip ?inoti, k? j?s gaunate
http://blogs.technet.com/b/Exchange/Archive/2010/07/15/3410397.aspx
Exchange ActiveSync Logo programa

http://technet.Microsoft.com/en-us/Exchange/gg187968.aspx

Android parama:

Android OS ?taisai paprastai palaiko forumuose ar per mobiliojo ry?io operatoriaus. Prietaiso tiek?jas arba mobiliojo ry?io operatoriaus interneto svetain?se gali pasi?lyti pagalb?.
Apple ?mon?s palaikymas "Exchange ActiveSync" ir iOS
Apple ?moni? parama teikiama per su ?moni? paramos sutart? arba per tam Kry?iaus platforma ir komandin?s eilut?s s?saja PSI (mok?ti u? incident?).

Microsoft teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij? pad?s technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali keistis be i?ankstinio ?sp?jimo. Microsoft negarantuoja ?ios tre?iosios ?alies kontaktin?s informacijos tikslum?.

Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2563324 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 21 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Exchange Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
 • Microsoft Business Productivity Online Standard Suite
 • Windows Live@edu
 • Microsoft Office 365 for education
 • Microsoft Office 365 for enterprises
 • Microsoft Office 365 for small businesses
 • Microsoft Office 365 for government
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew vkbportal226 kbtshoot kbexpertiseinter o365 kbmt KB2563324 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2563324

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com