Các v?n đ? hi?n t?i v?i Microsoft Exchange ActiveSync và các thi?t b? bên th? ba

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2563324 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft Exchange ActiveSync cho phép thi?t b? đ? đ?ng b? hoá h?p thư đ?n c?a b?n, l?ch, và các m?t hàng v?i h?p thư Microsoft Exchange Server. Bài vi?t này mô t? nh?ng v?n đ? chung v?i thi?t b? bên th? ba đ?ng b? hóa v?i Exchange b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync. Trong s? các thi?t b? này là thi?t b? Android và iOS.

Exchange ActiveSync đư?c mức cấp phép cung c?p ph?n m?m Exchange ActiveSync đư?c s? d?ng trên các thi?t b? bên th? ba. Microsoft không vi?t m? Exchange ActiveSync cho đư?c mức cấp phép thi?t b? ho?c b?n ghi d?ch v?. Microsoft mức cấp phép b?ng sáng ch? đ? đư?c mức cấp phép c?a Exchange ActiveSync. Các b?ng sáng ch? là Microsoft s? h?u trí tu?. Ngoài ra, Microsoft cung c?p khu v?c truy c?p vào các Tài li?u hư?ng d?n giao th?c Exchange ActiveSync.

Lưu ?M?t giao th?c là m?t tiêu chu?n cho các giao ti?p gi?a các máy tính.

Microsoft có th? làm g? và bên th? ba có th? làm g?

Microsoft có th? giúp trong đi?u tra c?a v?n đ? v?i thi?t b? di đ?ng đư?c s?n xu?t b?i nhà cung c?p bên th? ba. Tuy nhiên, vi?c th?c hi?n các giao th?c EAS trên thi?t b? như v?y không th? đư?c thay đ?i ho?c c?p nh?t c?a Microsoft.

Thi?t b? c? th? kh?c ph?c s? c? b?n C?p Nh?t cho thi?t b?, và xác nh?n trong nguyên nhân c?a thi?t b? liên quan đ?n các v?n đ? có th? x?y ra ch? thông qua các nhà s?n xu?t thi?t b?. Ngoài ra, m?t s? thi?t b? có th? không có m?t chi?n lư?c C?p Nh?t th?ng nh?t và có th? ph? thu?c vào nhà cung c?p yêu c?u đ? t?o ra b?n C?p Nh?t. Tàu sân bay sau đó phân ph?i nh?ng b?n C?p Nh?t. V? v?y, b?n C?p Nh?t cho các v?n đ? c? th? thi?t b? có th? không đư?c k?p th?i.

Microsoft có th? tr?c ti?p khách đ? liên h? v?i nhà cung c?p điện thoại di động ho?c điện thoại di động trên tàu sân bay c?a h? đ? đư?c giúp đ?. Xem ph?n "Tham kh?o" cho bi?t thêm thông tin v? bên th? ba h? tr? phương pháp tham gia. Microsoft Support là luôn luôn m? đ? h?p tác g? r?i n?u m?t nhà cung c?p ph?i đư?c tham gia.

Tr? thành thông tin v? thi?t b? di đ?ng

Khi b?n đánh giá nh?ng thi?t b? nào đ? s? d?ng trong m?t t? ch?c Exchange Server s? d?ng Exchange ActiveSync, h?y ch?c ch?n r?ng b?n hi?u các tính năng và kh? năng c?a các thi?t b?. Không ph?i t?t c? các thi?t b? h? tr? tùy ch?n c?u h?nh tương t?, và m?t s? thi?t b? có th? h? tr? t?t c? các tính năng ho?c các phiên b?n c?a giao th?c Exchange ActiveSync.

M?t bi?u đ? c?ng đ?ng nh?t So sánh c?a Exchange ActiveSync khách hàng có s?n trên Wikipedia. Qu?n tr? viên và tr? giúp nhân viên b? ph?n nên s? d?ng thông tin công c?ng và th? nghi?m riêng c?a h? đ? hi?u kh? năng thi?t b?. Đ? giúp gi?i quy?t đi?u này, đ?i trao đ?i t?o ra m?t m?i Exchange ActiveSync bi?u tư?ng chương tr?nh cho các thi?t b? s? d?ng Exchange ActiveSync.

Chúng tôi s? c?p nh?t tài li?u này như chúng tôi xác đ?nh các v?n đ? m?i áp d?ng cho thi?t b? bên th? ba s? d?ng giao th?c Exchange ActiveSync.

Thông tin thêm

Border|ph?i|200px Đây là danh sách các v?n đ? hi?n t?i mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng Exchange Server 2007 ho?c Exchange Server 2010 cùng v?i thi?t b? bên th? ba. N?u b?n đang s? d?ng Exchange Server 2007 Service Pack 3 (SP3) ho?c Exchange Server 2010 SP1 và đang g?p m?t v?n đ? mà không đư?c li?t kê ? đây, đi đ?n các H? tr? c?a Microsoft web site.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n C?p Nh?t thi?t b? bên th? ba đ? phiên b?n m?i nh?t c?a ph?n m?m đi?n tho?i. H?y nh?n bi?t r?ng m?t s? thi?t b? không th? đư?c C?p Nh?t trong m?t s? trư?ng h?p.

Ngư?i dùng c?a thi?t b? iOS có th? c?p nh?t thi?t b? c?a h? đ? phiên b?n m?i nh?t c?a ph?n m?m iOS có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, đi đ?n các Apple iOS web site.

Các thông tin và gi?i pháp trong tài li?u này đ?i di?n cho quan đi?m hi?n nay c?a Microsoft Corporation vào nh?ng v?n đ? này k? t? ngày công b?. Các gi?i pháp có s?n thông qua Microsoft ho?c thông qua m?t nhà cung c?p bên th? ba. Microsoft không đ?c bi?t khuyên b?n nên b?t k? nhà cung c?p bên th? ba ho?c gi?i pháp c?a bên th? ba mà bài vi?t này có th? mô t?. Có th? c?ng có các nhà cung c?p bên th? ba ho?c các gi?i pháp c?a bên th? ba mà bài vi?t này mô t? không. B?i v? Microsoft ph?i đáp ?ng v?i thay đ?i đi?u ki?n th? trư?ng, thông tin này không nên đư?c hi?u là m?t cam k?t c?a Microsoft. Microsoft không th? đ?m b?o ho?c xác nh?n tính chính xác c?a b?t k? thông tin ho?c c?a b?t k? gi?i pháp đư?c tr?nh bày b?i Microsoft ho?c b?i b?t k? nhà cung c?p bên th? ba đư?c đ? c?p.

Microsoft không b?o đ?m và không bao g?m t?t c? các đ?i di?n, b?o đ?m và đi?u ki?n cho dù ràng, ng? ? hay theo lu?t đ?nh. Nh?ng bao g?m nhưng không gi?i h?n đ?i v?i đ?i di?n, b?o hành ho?c các đi?u ki?n c?a tiêu đ?, không vi ph?m, đi?u ki?n th?a đáng, kh? năng bán hàng và phù h?p cho m?t m?c đích c? th?, đ?i v?i b?t k? b?n ghi d?ch v?, gi?i pháp, s?n ph?m, ho?c b?t k? khác v?t li?u hay thông tin. Trong trư?ng h?p không có s? Microsoft ch?u trách nhi?m đ?i v?i b?t k? gi?i pháp c?a bên th? ba mà bài vi?t này đ? c?p đ?n.

Các v?n đ? trong bài vi?t này đư?c chia thành các lo?i sau:
 • X? l? t? đ?ng cu?c h?p
 • K?t n?i và đ?ng b? hoá th?t b?i

1. T? đ?ng cu?c h?p ch? bi?n

V?n đ? 1.1 - m?t cu?c h?p đ?nh k? đư?c l?y ra kh?i l?ch khi h?y b? các t? ch?c m?t s? xu?t hi?n duy nh?t

Gi? s? r?ng b?n đ?ng b? hoá thi?t b? iOS c?a b?n b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync vào h?p thư Exchange Server 2007. N?u ngư?i t? ch?c h?y b? m?t s? xu?t hi?n duy nh?t c?a m?t cu?c h?p l?p l?i, đi?n tho?i b?t ng? có th? xóa các đ?nh k? toàn b? cu?c h?p.
Gi?i pháp
Th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 4 cho Exchange Server 2007 gói b?n ghi d?ch v? 3. Các chi ti?t v?n đ? và liên k?t đ? C?p Nh?t đư?c di?n t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  2502276 M?t yêu c?u g?p m?t lo?t này s? b? xóa b?t ng? t? l?ch trong môi trư?ng Exchange Server 2007
 2. C?p Nh?t Apple iOS trên thi?t b? c?a b?n đ? phiên b?n 4.3 ho?c phiên b?n m?i hơn. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phiên b?n m?i nh?t c?a iOS, đi đ?n các Apple iOS web site.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, h?y vào web site sau đây:
iOS: đ?nh k? trao đ?i l?ch s? ki?n xóa

V?n đ? 1.2 - ngư?i tham d? tr? thành ngư?i t? ch?c cu?c h?p

Khi b?n đ?ng b? hoá iOS ho?c thi?t b? Android c?a b?n b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync vào h?p thư Exchange Server 2007, b?n có th? b?t ng? tr? thành các t? ch?c cho m?t cu?c h?p mà b?n đư?c m?i. Đi?u này không thay đ?i cu?c h?p cho t?t c? ngư?i tham d?.
Gi?i pháp
V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n thay đ?i l?i nh?c nh? cho m?t s? xu?t hi?n duy nh?t c?a m?t cu?c h?p l?p l?i trên iOS ho?c thi?t b? Android. Có th? có khác thay đ?i đ? h?p m?t hàng mà gây ra cùng m?t v?n đ?.

Exchange Server 2007
V?n đ? này đư?c gi?i quy?t trong b?n C?p Nh?t Rollup 4 cho Exchange Server 2007 Service Pack 3. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2521063 B?n không chính xác đư?c hi?n th? như là m?t ngư?i t? ch?c cu?c h?p sau khi b?n đ?ng b? hóa cu?c h?p b?ng cách s? d?ng điện thoại di động trong môi trư?ng Exchange Server 2007
Lưu ?B? ?nh hư?ng cu?c h?p ph?i b? xóa và thay th? cu?c h?p ph?i đư?c t?o ra sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

V?n đ? hi?n t?i (m?i phiên b?n Exchange)
V?n đ? g?n đây có tri?u ch?ng tương t? đ? đư?c thông báo và đi?u tra c?a Microsoft. Nh?ng v?n đ? này có th? ?nh hư?ng đ?n ngư?i dùng trên t?t c? các phiên b?n c?a Exchange Server. Hi?n nay, Microsoft không th? làm gi?m hi?u qu? c?a các v?n đ? m?i. Chúng tôi khuy?n khích ngư?i dùng làm vi?c v?i nhà cung c?p thi?t b? c?a h? đ? t?m m?t gi?i pháp cho v?n đ?.

M?t v?n đ? có th? x?y ra v?i Apple iOS 6 là tài li?u trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2768774 Cu?c h?p vào l?ch c?a ngư?i tham gia m?t theo d?i c?a ngư?i t? ch?c cu?c h?p

V?n đ? đ? đư?c báo cáo t? vi?c phát hành c?a iOS 6.0.1 đ? bao g?m các thi?t b? s? d?ng iOS 6.1.3. Khách hàng g?p v?n đ? này nên liên h? v?i Apple đ? đư?c giúp đ?.

V?n đ? 1.3 - h?i đáp cu?c h?p c?a b?n cho ngư?i t? ch?c s? đư?c hi?n th? như th? nó đ? đư?c g?i b?i ngư?i khác

Khi b?n đáp ?ng v?i m?t l?i m?i h?p Exchange ActiveSync, ngư?i t? ch?c cu?c h?p có th? nh?n th?y tên c?a ngư?i khác hi?n th? dư?i d?ng có ch?p nh?n l?i m?i thay v? b?n.
Gi?i pháp
Xác minh r?ng Apple iOS trên thi?t b? c?a b?n là phiên b?n 4.3 ho?c phiên b?n m?i hơn. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phiên b?n m?i nh?t c?a iOS, đi đ?n các Apple iOS web site. Đi?u này đ? đư?c c? đ?nh b?i Apple trong iOS 3.1. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào web site sau đây:

V?n đ? 1.4 - m?t lá c? ngày t?t c? không đư?c thi?t l?p đúng trên đi?n tho?i khi m?t cu?c h?p theo l?ch tr?nh trên nhi?u ngày

Khách hàng điện thoại di động không x? l? m?t yêu c?u g?p m?t như m?t yêu c?u cu?c h?p s? ki?n m? c?a c? ngày. Ngoài ra, trư?ng t?t c? các ngày đư?c đánh d?u ki?m No.
Gi?i pháp
V?n đ? này đư?c gi?i quy?t trong b?n C?p Nh?t Rollup 2 cho Exchange 2007 Service Pack 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2201236 "T?t c? các ngày" l?nh v?c đư?c đánh d?u ki?m v?i "Không" khi b?n truy c?p vào m?t yêu c?u g?p m?t có m?t th?i gian th?i gian là hơn 24 gi? b?ng cách s? d?ng m?t khách hàng điện thoại di động thông qua ActiveSync trong môi trư?ng Exchange Server 2007
2407025 Mô t? Update Rollup 2 cho Exchange Server 2007 gói b?n ghi d?ch v? 3

V?n đ? 1.5 - trao đ?i đ?nh k? l?ch các s? ki?n s? b? xóa

Trong m?t s? trư?ng h?p, đ?nh k? l?ch s? ki?n có th? đư?c g? b? t? thi?t b? iOS và trao đ?i khi h?y b? các t? ch?c m?t s? ki?n th? hi?n.
Gi?i pháp
V?n đ? này đư?c gi?i quy?t b?i Apple iOS 4.3 và ?nh hư?ng đ?n phiên b?n 4.2.6 và phiên b?n trư?c đó. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, h?y vào web site sau đây:
iOS: đ?nh k? trao đ?i l?ch s? ki?n xóa

V?n đ? 1.6 - m?t cu?c h?n là dài hơn 24 gi? thay đ?i đ?n m?t s? ki?n ngày nhi?u ngày t?t c?

Gi? s? r?ng m?t m?c ch? đ?nh th?i gian lâu hơn 24 gi? và cu?c h?n không đư?c đánh d?u ki?m là m?t s? ki?n ngày t?t c?. Trong trư?ng h?p này, Exchange ActiveSync thay đ?i m?c trên thi?t b? m?t nhi?u ngày t?t c? s? ki?n ngày. Trong th?i gian t?i thi?t b? đ?ng b? hoá v?i h?p thư, s? thay đ?i tuyên truy?n t? m?c trên thi?t b? đ? các m?c trong h?p thư Exchange Server 2010.
Gi?i pháp
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 1 cho Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2). Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2549255 M?t m?c cu?c h?p Hi?n th? không chính xác như nhi?u s? ki?n m? c?a c? ngày khi b?n đ?ng b? hoá điện thoại di động trên m?t h?p thư Exchange Server 2010

V?n đ? 1,7 - cu?c h?p b? thi?u do trên m?t s? thi?t b? di đ?ng, nhưng là hi?n di?n trong OWA và Outlook

Khi b?n t?o m?t cu?c h?n đ?nh k? ho?c cu?c h?p, sau đó thay đ?i m?t tài s?n quan tr?ng trong m?t s? xu?t hi?n trong b? này (ví d? như ngày, th?i gian ho?c đ?a đi?m), và sau đó thay đ?i toàn b? cu?c h?p Series m?t l?n n?a, m?c có th? không đư?c C?p Nh?t trên m?t thi?t b?.

S? thay đ?i đư?c ph?n ánh chính xác trong Outlook, nhưng ngư?i t? ch?c cu?c h?p ho?c nh?ng ngư?i tham d? không th?y s? thay đ?i đư?c ph?n ánh trên thi?t b? c?a h?. K?t qu? là r? ràng "m?t tích h?n" trên l?ch c?a ngư?i dùng thi?t b?.
Nguyên nhân
Các thi?t b? s? d?ng nh?n d?ng đ?i tư?ng toàn c?u (GOID) thay v? ServerID đ? theo d?i các thay đ?i vào m?c l?ch cho đ?ng b? hóa các yêu c?u.

Khi d?ng cu?c h?p đ? b? thay đ?i, tương t? GOID đư?c gi? l?i trên b? phim. Khi thi?t b? nh?n đư?c yêu c?u xóa, g?i khi d?ng đư?c thay đ?i, trong m?t yêu c?u đ?ng b? riêng bi?t t? s? thay đ?i s? xu?t hi?n cá nhân, nó s? xem xét vi?c thay đ?i lo?t như là m?t đ?ng g?i và không x? l? các C?p Nh?t.
Gi?i pháp
V?n đ? này đư?c cho là đư?c gi?i quy?t trong iOS 6.0. N?u v?n đ? này x?y ra v?i phiên b?n m?i hơn, khách ph?i liên h? v?i Apple đ? đi?u tra v?n đ?.

V?n đ? 1,8 - phát tri?n nhanh chóng trong Nh?t k? giao d?ch, s? d?ng CPU và b? nh? tiêu th? trong Exchange Server 2010 khi ngư?i dùng đ?ng b? m?t h?p thư b?ng cách s? d?ng m?t iOS 6.1 ho?c 6.1.1-based thi?t b?

Khi m?t ngư?i s? d?ng đ?ng b? m?t h?p thư b?ng cách s? d?ng m?t iOS d?a trên 6.1 ho?c iOS 6.1.1-based thi?t b?, máy ch? truy c?p khách hàng Microsoft Exchange Server 2010 (CAS) và tài nguyên máy ch? h?p thư (MBX) đư?c tiêu th?, Nh?t k? tăng trư?ng tr? thành quá nhi?u, quá m?c tăng trư?ng trong các m?c có th? ph?c h?i có th? x?y ra, và b? nh? và s? d?ng CPU có th? làm tăng đáng k?. Hi?u su?t máy ch? b? ?nh hư?ng.

Ngoài ra, văn ph?ng 365 Exchange Online ngư?i dùng nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau đây trên m?t iOS d?a trên 6.1 ho?c iOS 6.1.1-based thi?t b?:

Không th? nh?n đư?c thư

K?t n?i t?i h? ph?c v? đ? th?t b?i.
Nguyên nhân
M?t v?n đ? v?i iOS 6.1 và 6.1.1 gây ra m?t d?ng liên t?c c?a cu?c h?p h?i đáp t?i máy ch? Exchange. V?n đ? này ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t c?a Exchange Server và b?t l?i ?nh hư?ng đ?n đ?i pin c?a thi?t b?.
Gi?i pháp
Có đư?c iOS 6.1.2. Apple đ? ghi l?i v?n đ? trong bài vi?t sau đây t? cơ s? ki?n th?c c?a h?:

iOS 6.1: dư th?a đ?i Ngo?i t? ho?t đ?ng sau khi ch?p nh?n m?t ngo?i l? đ? l?p l?i các s? ki?n l?ch

N?u v?n đ? này không đư?c gi?i quy?t b?ng cách áp d?ng các C?p Nh?t iOS 6.1.2, khách hàng nên th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. T?t đ?ng b? hóa l?ch trên thi?t b? iOS và đ?ng b? hoá l?i. Sau đó kích ho?t l?i đ?ng b? hóa l?ch và xem xét các b?n ghi đ? xác đ?nh cho dù thi?t b? v?n tr?nh bày các tri?u ch?ng v? phía máy ch?.
 2. N?u bư?c 1 th?t b?i, xoá c?ng tác thi?t b? hoàn toàn, sau đó đ?ng b? hoá l?i thi?t b?.
 3. N?u đi?u này không thành công, khách ph?i liên h? v?i Apple đ? đi?u tra thêm.

V?n đ? 1.9 - m?t cu?c h?n không c?p nh?t khi b?n s? d?ng Outlook ? ch? đ? lưu ?n và h?p thư ph?ng là m?t ngư?i tham d?

Các đi?u ki?n sau đây gây ra m?t cu?c h?n không đ? c?p nh?t trên m?t thi?t b? iOS:
 • T? ch?c đang s? d?ng Outlook ? ch? đ? lưu ?n.
 • M?t h?p thư ph?ng đư?c li?t kê là m?t ngư?i tham d?
 • X? l? cho h?p thư ph?ng l?ch đư?c thi?t l?p đ? AutoAccept
 • T? ch?c th?c hi?n thay đ?i đ? trong m?t trư?ng h?p c?a m?t cu?c h?p đ?nh k?
Nguyên nhân
Trao đ?i s? g?i hai ph?n ?ng cho cu?c h?n trên thi?t b? có m?t ngo?i l? cho cu?c h?n. Các ph?n ?ng th? hai ch?a th?i gian C?p Nh?t cho cu?c h?p. Tuy nhiên, tem th?i gian cho các cu?c h?n là l?n mà các ph?n ?ng đ?u tiên.

Sau đây là các ví d? t? Nh?t k? h?p thư ActiveSync cho m?t thi?t b?:

M?c kí nh?p đ?u tiên

<Exceptions xmlns="Calendar:">    <Exception>       <DtStamp>20131112T184410Z</DtStamp>       <StartTime>20131128T170000Z</StartTime>       <EndTime>20131128T180000Z</EndTime>       <ExceptionStartTime>20131128T170000Z</ExceptionStartTime>       <MeetingStatus>1</MeetingStatus>    </Exception></Exceptions>

Th? hai m?c kí nh?p

<Exceptions xmlns="Calendar:">    <Exception>       <DtStamp>20131112T184334Z</DtStamp>       <StartTime>20131128T190000Z</StartTime>       <EndTime>20131128T200000Z</EndTime>       <ExceptionStartTime>20131128T170000Z</ExceptionStartTime>       <Attendees>           <Attendee>              <Email bytes="30"/>              <Name bytes="12"/>              <AttendeeStatus>0</AttendeeStatus>              <AttendeeType>1</AttendeeType>           </Attendee>           <Attendee>              <Email bytes="30"/>              <Name bytes="21"/>              <AttendeeStatus>0</AttendeeStatus>              <AttendeeType>3</AttendeeType>           </Attendee>       </Attendees>       <MeetingStatus>1</MeetingStatus>    </Exception></Exceptions>

Gi?i pháp
Lo?i b? l?ch t? danh sách các m?c tin thư thoại đ? đ?ng b? hóa, ch? đ?i vài phút, và sau đó thêm l?ch quay l?i danh sách các m?c tin thư thoại đ? đ?ng b? hóa.

V?n đ? này hi?n đang đi?u tra đ? ngăn ch?n thi?t b? g?p ph?i v?n đ?.


2. K?t n?i và đ?ng b? hoá th?t b?i

V?n đ? 2.1 - th?t b?i đ? cung c?p và đ?ng b? hóa v?i hệ điều hành Android

Chính sách Exchange ActiveSync có th? gây ra cung c?p và đ?ng b? hoá không thành công khi các thi?t b? đ? đư?c cá nhân hoá. Thi?t b? không đư?c cung c?p n?u m?t chính sách vư?t quá nh?ng h?n ch? đư?c áp d?ng cho ngư?i dùng nh?ng thi?t b? này. V?n đ? này th?o lu?n trong b?nh lu?n 9 t? các bài sau đây trên di?n đàn Android c?a Google:

http://code.Google.com/p/Android/issues/detail?ID=9426


Gi?i pháp
B?n C?p Nh?t cho các phiên b?n hệ điều hành Android có v? đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Chúng tôi khuy?n khích ngư?i dùng thi?t b? đ? c?p nh?t lên phiên b?n m?i nh?t có s?n t? nhà cung c?p c?a h? và làm theo nhà cung c?p b?ng th?o lu?n v? các v?n đ? đ?ng b? hóa. N?u quy?t đ?nh đư?c th?c hi?n đ? s? d?ng thi?t b? c? trong t? ch?c, ngư?i qu?n tr? có th? canvass thi?t b? ngư?i dùng ho?c s? d?ng các công c? như phân tích cú pháp kí nh?p ho?c xu?t kh?u-ActiveSyncLog đ? đ?m b?o r?ng thi?t b? như v?y đư?c xác đ?nh trong t? ch?c. Ngư?i dùng c?a thi?t b? c? có th? đư?c nhóm l?i thành m?t chính sách mà có th? làm vi?c cho h?.

V?n đ? 2.2 - ngư?i dùng không th? k?t n?i b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync v? trao đ?i tài nguyên tiêu th?

B?n có th? g?p v?n đ? c?n ki?t ngu?n l?c đư?c gây ra b?i các thi?t b? k?t n?i b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync.
Gi?i pháp
Ngư?i qu?n tr? nên xem l?i bài vi?t sau trong Cơ s? tri th?c Microsoft đ? xác đ?nh cho dù ngư?i dùng đang g?p các tri?u ch?ng cùng m?t máy ch?:
2469722 Không th? k?t n?i b?ng Exchange ActiveSync do trao đ?i tài nguyên tiêu th?

Lưu ? Bài vi?t này c?ng mô t? m?t v?n đ? x?y ra sau khi b?n c?p nh?t cho iOS 4.0. Đ? bi?t thêm chi ti?t, đi đ?n các iOS 4.0: trao đ?i thư, danh b? ho?c l?ch có th? không đ?ng b? sau khi C?p Nh?t web site. Chúng tôi c?ng th?o lu?n v? v?n đ? này trong v?n đ? 2,5 sau trong ph?n này.
Exchange 2007 qu?n tr? nên xem l?i bài vi?t sau trong Cơ s? tri th?c Microsoft đ? xác đ?nh cho dù h? đang tr?i qua các tri?u ch?ng cùng m?t máy ch?:
2656040 M?t máy ch? Exchange Server 2007 đ? truy c?p khách hàng đáp ?ng ch?m ho?c ng?ng đáp ?ng khi ngư?i dùng c? đ?ng b? hoá thi?t b? Exchange ActiveSync v?i h?p thư c?a h?
Ngư?i qu?n tr? CNTT c?ng nên xem xét v?n đ? 1.8 trong ph?n trư?c.

M?t con đư?ng có th? đ? đi?u tra là cho dù thi?t b? liên t?c tái đ?ng b?. Apple đ? ghi l?i hành vi trong bài vi?t sau đây:

V?n đ? 2.3 - "thư này đ? không đư?c t?i v? t? máy ch?" l?i khi b?n c? g?ng đ? m? m?t tin thư thoại

B?n đ?ng b? hóa h?p thư Exchange Server c?a b?n v?i các thi?t b? iOS. Khi b?n c? g?ng đ? m? m?t tin thư thoại trên thi?t b? iOS, b?n nh?n đư?c l?i sau:
Thư này không đư?c t?i xu?ng t? h? ph?c v?
Gi?i pháp
B?n ph?i đ?t c?u h?nh mi?n ch?p nh?n b?ng cách s? d?ng Exchange Management Shell. Làm theo các bư?c trong m?c 7 trong các bài sau đây t? Blog c?a nhóm đ?i Ngo?i t?:
Exchange 2010 SP1 câu h?i thư?ng g?p và v?n đ? đ? bi?t
V?n đ? này đang đư?c xem xét b?i nhóm s?n ph?m Microsoft Exchange.

V?n đ? 2.4 - b?n nh?n đư?c m?t thông báo email "đ?ng b? hóa không thành công" khi b?n đ?ng b? hoá điện thoại di động

Khi b?n đ?ng b? hoá điện thoại di động b?ng cách s? d?ng Microsoft ActiveSync vào h?p thư Exchange Server 2010, b?n nh?n đư?c m?t thông báo email không đ?ng b? hóa gi?ng như sau:
T?:Microsoft Exchange đ?i di?n chongư?i dùng>
Đ? g?i:<date></date>
Đ?:<other user=""></other>
Ch? đ?: Đ?ng b? hóa v?i c?a b?n <ActiveSync device=""></ActiveSync> th?t b?i v? 1 m?t hàng khác.
Đ?ng b? hóa v?i c?a b?n <ActiveSync device=""></ActiveSync> th?t b?i v? 1 m?t hàng khác.
Microsoft Exchange đ? không th? g?i các m?c sau đây đ?n điện thoại di động. Nh?ng m?c này đ? không b? xóa. B?n s? có th? truy c?p chúng b?ng cách s? d?ng Outlook ho?c Outlook Web Access.
M?c thư m?c: h?p thư đ?n
M?c lo?i: IPM.Schedule.Meeting.Resp.Pos
Gi?i pháp
V?n đ? này đư?c mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2457304 B?n nh?n đư?c m?t thông báo email không đ?ng b? hóa khi b?n đ?ng b? hoá điện thoại di động b?ng cách s? d?ng ActiveSync vào h?p thư Exchange Server 2010
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây:
2529939 Mô t? C?p Nh?t Rollup 3 cho Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 1

V?n đ? 2.5 - ngư?i dùng không th? đ?ng b? hóa Apple iPhone iOS 4.0 v?i h?p thư Exchange Server

Ngay l?p t?c sau khi b?n c?p nh?t cho iOS 4.0, b?n có th? nh?n th?y r?ng Exchange ActiveSync thư, danh b? ho?c l?ch không đ?ng b? ho?c r?ng h? đ?ng b? hóa r?t ch?m. Ngoài ra, qu?n tr? viên Exchange Server có th? nh?n th?y r?ng máy ch? đang ch?y ch?m. V?n đ? này c?ng đư?c th?o lu?n trong v?n đ? 2.2 trong ph?n này.
Gi?i pháp
C?p Nh?t đi?n tho?i đ? iOS Phiên b?n m?i hơn. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, h?y vào web site sau đây:

V?n đ? 2.6 - ActiveSync không ho?t đ?ng cho điện thoại di động ngư?i s? d?ng đang k?t n?i v?i h?p thư Exchange Server 2007 sau khi trao đ?i URL gi?a Exchange Server 2010 và Exchange Server 2007

V?n đ? này x?y ra b?i v? đi?n tho?i m?t cách chính xác không th? chuy?n hư?ng ngư?i dùng có h?p thư đ? đư?c di chuy?n. Các ph?n ?ng "451" chuy?n hư?ng đ?n thi?t b? không gi?i thích m?t cách chính xác.
Gi?i pháp
Thông thư?ng, b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách c?p nh?t đi?n tho?i đ? hệ điều hành m?i nh?t. Xác minh nh?ng đi?u sau đây:
 • Xác minh r?ng b?n c?u h?nh LegacyURL cho ngư?i dùng Exchange Server 2007. C?u h?nh này s? t? đ?ng chuy?n URL cho ngư?i dùng đ? nh?m m?c tiêu thích h?p trên thi?t b?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chuy?n ti?p t? môi trư?ng Exchange 2007 sang Exchange 2010, xem các ch? đ? blog sau đây:
  http://blogs.technet.com/b/jribeiro/Archive/2009/11/26/transitioning-from-an-Exchange-2007-Environment-to-Exchange-2010.aspx
 • V?n đ? này đ? đư?c báo cáo cho m?t s? lo?i thi?t b? bao g?m iOS và Android hệ điều hành. N?u v?n đ? này x?y ra khi phiên b?n m?i nh?t c?a hệ điều hành c?a thi?t b? đư?c s? d?ng, và LegacyURL đư?c c?u h?nh đúng và các công tr?nh cho các thi?t b? khác, liên h? v?i h? tr? k? thu?t c?a nhà cung c?p thi?t b?.
 • N?u b?n đang s? d?ng m?t thi?t b? iOS c?a Apple, C?p Nh?t thi?t b? IOS phiên b?n 4.3.2.
Lưu ? Trong quá tr?nh di chuy?n nơi di chuy?n h?p thư gi?a r?ng khác nhau, m?t ph?n ?ng "451" không đư?c g?i. Đi?u này x?y ra b?i v? các máy ch? c? nh?n ra đi?m cu?i m?i cho k?t n?i. Trong nh?ng trư?ng h?p này, đi?n tho?i ph?i đư?c thi?t k? theo cách th? công.

V?n đ? 2,7 - đ?a ch? liên h? trùng l?p đư?c t?o ra khi b?n đ?ng b? hoá điện thoại di động b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync

Gi?i pháp
Microsoft tin r?ng v?n đ? này đư?c gi?i quy?t trong iOS 6. Đ? xác nh?n ho?c b? sung đi?u tra v? v?n đ? này, liên h? v?i nhà s?n xu?t thi?t b?.

Lưu ? Chúng tôi có tài li?u các v?n đ? và gi?i pháp t?m th?i trong bài vi?t sau đây trong Microsoft Knowledge Base tr?c tuy?n:
2711181 Đ?a ch? liên h? trùng l?p đư?c t?o ra khi b?n đ?ng b? hoá điện thoại di động b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync

V?n đ? 2.8 - s? d?ng CPU cao khi b?n đ?ng b? hoá điện thoại di động đ? m?t Exchange máy ch? CAS

Gi?i pháp

Chúng tôi tin r?ng v?n đ? này đư?c gi?i quy?t trong iOS 6. Đ? xác nh?n ho?c b? sung đi?u tra v? v?n đ? này, liên h? v?i nhà s?n xu?t thi?t b?.

Lưu ? Chúng tôi có tài li?u các v?n đ? và gi?i pháp gi?m nh? ti?m năng trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2711053 S? d?ng CPU cao khi b?n đ?ng b? hoá điện thoại di động đ? m?t Exchange máy ch? CAS


V?n đ? 2,9 - m?t thi?t b? di đ?ng không liên t?c không k?t n?i v?i Exchange Online

Khi b?n c? g?ng đ?ng b? hoá thi?t b? di đ?ng đang s? d?ng Exchange ActiveSync (EAS) v?i Microsoft Exchange Online, thi?t b? c?a b?n không th? k?t n?i. B?n có th? nh?n đư?c l?i như sau:

Không th? nh?n đư?c thư
K?t n?i t?i h? ph?c v? đ? th?t b?i.

Không th? g?i thư
L?i xu?t hi?n khi g?i thư.

Không th? m? máy ch? k?t n?i do m?t C?p Nh?t b?o m?t

Nguyên nhân
Khi điện thoại di động ho?t đ?ng m?t cách b?t l?i có th? ?nh hư?ng đ?n Microsoft Exchange Online b?n ghi d?ch v? hi?u su?t, ch?ng h?n như khi m?t thi?t b? g?i quá nhi?u gi?ng h?t nhau Sync l?nh đ? b?n ghi d?ch v? cho m?t m?c tin thư thoại c? th? trong m?t th?i gian r?t ng?n, thi?t b? đư?c đưa vào m?t trạm đậu Truy c?p t? ch?i trong m?t th?i gian ng?n.

Microsoft Exchange Online đ? tri?n khai Exchange ActiveSync (EAS) Throttling đ? qu?n l? và duy tr? hi?u su?t t?i ưu c?a môi trư?ng Office365 Exchange Online.

Workaround
Xem bài vi?t sau đây đ? bi?t thêm thông tin. Liên h? v?i nhà cung c?p điện thoại di động đ? giúp đ? trong vi?c đi?u tra.
2748176 điện thoại di động không liên t?c không k?t n?i v?i Exchange Online

V?n đ? 2.10 - iOS ngư?i dùng thi?t b? b? khóa tài kho?n Thư mục Họat động

Khi ngư?i dùng thay đ?i m?t kh?u tài kho?n Thư mục Họat động, thi?t b? iOS nh?c m?t kh?u m?i. Ngư?i dùng nh?p vào m?t kh?u m?i. Tuy nhiên, tài kho?n b? khóa.

T?nh tr?ng
Đ? tránh v?n đ? này, nâng c?p thi?t b? iOS đ? iOS 7. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, đi đ?n web site c?a Apple sau:
iOS 6: Exchange đ?ng b? có th? s? d?ng m?t kh?u c?

Workaround
Trên thi?t b?, m? b?ng cài đ?t chuyên bi?t , và sau đó ch?nh s?a ti?u s? đ? bu?c m?t kh?u m?i s? đư?c s? d?ng b?i thi?t b? iOS trên k?t n?i ti?p theo. Ngư?i s? d?ng có nhi?u thi?t b? iOS nên thay đ?i m?t kh?u trên t?t c? các thi?t b? cùng m?t lúc.

Lưu ?Chính sách h?n ch? khóa có th? đư?c s? d?ng như m?t phương pháp t? ch?i b?n ghi d?ch v? b?ng cách kích ho?t m?t khóa trên nhi?u tài kho?n. Ngư?i qu?n tr? CNTT nên xem xét l?a ch?n thay th? ch?ng h?n như m?t chính sách m?t kh?u h?t m?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các ch? đ? sau đây c?a Microsoft TechNet:
T?o m?t chính sách chi ti?t m?t kh?u m?i

V?n đ? 2.11 - iOS thi?t b? ngư?i dùng không th? đ?ng b? hóa h?p thư Exchange Server sau khi đi?n tho?i đư?c C?p Nh?t đ? iOS 7.0

Ngư?i dùng không th? đ?ng b? hóa thi?t b? iOS c?a m?nh v?i m?t h?p thư đư?c lưu tr? trên Exchange Server 2010 ho?c Exchange Server 2013 sau khi thi?t b? iOS đư?c nâng c?p lên iOS 7.0.

Gi?i pháp
Exchange Server 2013

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Exchange Server 2013, cài b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2859928 Mô t? c?a Cumulative Update 2 cho Exchange Server 2013

Exchange Server 2010

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Exchange Server 2010, cài b?n C?p Nh?t rollup đư?c mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2866475 Mô t? Update Rollup 2 cho Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 3

Lưu ? Microsoft đ? ghi l?i các v?n đ? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2851708 Không th? đ?ng b? hóa h?p thư Exchange sau khi c?p nh?t m?t thi?t b? iOS c?a Apple iOS 7.0

V?n đ? 2.12 - thi?t b? Android không th? đ?ng b? hóa v?i Exchange


Sau khi c?u h?nh ActiveSync đư?c c?u h?nh, thi?t b? nh?n đư?c m?t hàng m?i cho m?t th?i gian không xác đ?nh và sau đó d?ng C?p Nh?t.

Nguyên nhân
Chính sách h?p thư ActiveSync có m?t chính sách làm m?i đ?nh ngh?a. Thi?t b? nh?n đư?c m?t ph?n ?ng v?i t?nh tr?ng 143 - l?i: PolicyRefresh. Thi?t b? không g?i m?t l?nh cung c?p theo yêu c?u.

IIS Nh?t k? ví d?:

Cmd=Sync&User=contoso%5Ce15&DeviceId=android1362622918557&DeviceType=Android&Log=PrxFrom:10.0.1.151_V141_HH:mail.contoso.com_SmtpAdrs:e15%40contoso.com_NMS1_Fet78_TmTr:TID%3a18%3e%3e%5bID%3aH%5FEPR%2cStart%3a2%3a40%3a30+PM%2cEnd%3a2%3a40%3a30+PM%2cExcl%3a0+ms%2cChild%3a%5bNONE%5d%2c%5dTID%3a50%3e%3e%5bID%3aH%5FBPR%2cStart%3a2%3a40%3a30+PM%2cEnd%3a2%3a40%3a30+PM%2cExcl%3a15+ms%2cChild%3a%5bID%3aH%5FRMBP%2cStart%3a2%3a40%3a30+PM%2cEnd%3a2%3a40%3a30+PM%2cExcl%3a0+ms%2cChild%3a%5bNONE%5d%2c%5d%2c%5d_Pk3609689902_DevOS:Android+4.1.2_S143_Error:PolicyRefresh_As:AllowedG_Mbx:CLT-E15-MBX1.contoso.local_Throttle0

Gi?i pháp
Đ?t kho?ng th?i gian làm m?i cho chính sách h?p thư ActiveSync không gi?i h?n.

V?n đ? 2,13 - m?c trong m?t m?c tin thư thoại bi?n m?t và xu?t hi?n tr? l?i trên thi?t b? iOS

Các m?c trên thi?t b? bi?n m?t và sau đó t?i l?i t? đ?ng. Đi?u này có th? x?y ra trong b?t k? m?c tin thư thoại thư, l?ch ho?c danh b?.

Nguyên nhân
Thi?t b? g?i m?t ch?a khóa đ?ng b? hóa v?i giá tr? 0 đó tái kh?i trạm đậu đ?ng b? cho m?c tin thư thoại.

Gi?i pháp
Hành vi này là do thi?t k?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng tham kh?o bài vi?t sau đây:

http://support.Apple.com/kb/TS4511Tham kh?o

Các liên k?t sau đây cung c?p thêm chi ti?t v? Exchange ActiveSync kinh nghi?m.

ActiveSync và đ?i tác c?a chúng tôi
http://blogs.technet.com/b/Exchange/Archive/2005/10/25/413056.aspx
T?i sao t?t c? Exchange ActiveSync kinh nghi?m không gi?ng nhau, và làm th? nào đ? bi?t nh?ng g? b?n đang nh?n đư?c
http://blogs.technet.com/b/Exchange/Archive/2010/07/15/3410397.aspx
Exchange ActiveSync bi?u tư?ng chương tr?nh

http://technet.Microsoft.com/en-US/Exchange/gg187968.aspx

H? tr? Android:

Đi?n tho?i Android OS thư?ng đư?c h? tr? thông qua di?n đàn ho?c thông qua nhà cung c?p điện thoại di động. Nhà cung c?p thi?t b? ho?c các nhà cung c?p điện thoại di động web site có th? cung c?p tr? giúp.
Apple doanh nghi?p h? tr? Exchange ActiveSync và iOS
Apple doanh nghi?p h? tr? có s?n thông qua m?t Th?a thu?n h? tr? doanh nghi?p ho?c thông qua m?t Vư?t qua n?n t?ng và giao di?n dòng lệnh PPI (ph?i tr? cho m?i s? ki?n).

Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.


Thu?c tính

ID c?a bài: 2563324 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
 • Microsoft Exchange Online Dedicated
 • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
 • Microsoft Business Productivity Online Standard Suite
 • Windows Live@edu
 • Microsoft Office 365 for education
 • Microsoft Office 365 for enterprises
 • Microsoft Office 365 for small businesses
 • Microsoft Office 365 for government
T? khóa: 
vkbportal226 kbtshoot kbexpertiseinter o365 gwt kbmt KB2563324 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2563324

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com