Thông tin v? Internet Explorer thi?t l?p trên m?t Windows 2000 d?a trên ho?c Windows XP d?a trên máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 256340 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Khi b?n cài Internet Explorer trên m?t Windows 2000 d?a trên ho?c m?t máy tính d?a trên Windows XP, Internet Explorer Setup C?p Nh?t ch? là m?t t?p h?p con c?a các thành ph?n đ? đư?c cài đ?t v?i tr?nh duy?t Internet Explorer trên h? đi?u hành khác. Hành vi này đư?c thi?t k? đ? gi?m thi?u các thi?t l?p c?a các thành ph?n h? đi?u hành đư?c b?o v? đư?c c?p nh?t c?a Internet Explorer cho phép b?n nâng c?p Internet Explorer mà không c?n gi?i thi?u các tính năng m?i khác. Bài vi?t này mô t? hành vi thi?t l?p c?a Internet Explorer trên m?t Windows 2000 d?a trên ho?c m?t máy tính d?a trên Windows XP.

LƯU ?: Đ? c?p nh?t các thành ph?n b?o v? h? đi?u hành đư?c cài đ?t v?i tr?nh duy?t Internet Explorer trên h? đi?u hành khác, cài đ?t gói d?ch v? m?i nh?t cho phiên b?n Windows c?a b?n. Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho phiên b?n Windows c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t
322389 Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Cài đ?t tính năng b? sung ho?c c?p nh?t các thành ph?n h? đi?u hành đư?c b?o v? không đư?c bao g?m trong Internet Explorer cho Windows 2000 ho?c Windows XP (ch?ng h?n như Messenger ho?c m?t phiên b?n sau này c?a Windows Media Player), cài đ?t m?t phiên b?n đ?c l?p c?a chương tr?nh mà b?n mu?n thêm ho?c C?p Nh?t.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n cài đ?t m?t phiên b?n uncustomized c?a Internet Explorer 5.x, ch? có tr?nh duy?t c?t l?i và k?ch b?n t?p tin đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. B?n không th? tu? ch?nh cài đ?t Internet Explorer ho?c s? d?ng các tùy ch?n chuyên sâu trong chương tr?nh Internet Explorer Setup. Khi b?n cài đ?t m?t phiên b?n uncustomized c?a Internet Explorer 6, ch? t?p tin tr?nh duy?t l?i, k?ch b?n t?p tin. Phiên b?n Internet Explorer ngo?i l? Pack, Outlook Express 6 và Windows Media Player 6.4 (Windows 2000 ch?) đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. B?n không th? tu? ch?nh cài đ?t Internet Explorer ho?c s? d?ng các tùy ch?n chuyên sâu trong chương tr?nh Internet Explorer Setup.

Tuy nhiên, b?n có th? cài đ?t m?t phiên b?n tùy ch?nh c?a Internet Explorer đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng Internet Explorer Administration Kit (IEAK). B?n có th? s? d?ng tùy ch?nh phiên b?n c?a Internet Explorer đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng IEAK áp d?ng xây d?ng thương hi?u (bi?u tư?ng tùy ch?nh, thanh tiêu đ?, yêu thích, và nh?ng ngư?i khác) t? công ty c?a b?n ho?c nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP). Lưu ? r?ng b?n không th? thêm các thành ph?n b? sung (NetMeeting, máy nghe nh?c phương ti?n truy?n thông và nh?ng ngư?i khác) ngay c? khi b?n cài Internet Explorer t? m?t xây d?ng IEAK, tr? khi công ty qu?n tr? ho?c ISP c?a b?n thêm các thành ph?n này b?ng cách s? d?ng tính năng thêm tùy ch?nh các thành ph?n trong IEAK.

Đ? có thêm thông tin v? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t khi b?n cài đ?t Internet Explorer 6, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
298624B?n tóm t?t c?a các thành ph?n đư?c cài đ?t khi b?n cài Internet Explorer 6
Phiên b?n khác nhau c?a Internet Explorer đư?c bao g?m trong Windows 2000, Windows XP, và service pack cho Windows 2000 và Windows XP. B?ng sau đây li?t kê các khác nhau phiên b?n c?a Windows và Windows d?ch v? gói và phiên b?n c?a Internet Explorer đư?c kèm v?i m?i.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Windows ho?c Windows phiên b?n SPInternet Explorer phiên b?n bao g?m
Windows 2000Internet Explorer 5.01 (Phiên b?n 5.00.2920.0000)
Windows 2000 SP1Internet Explorer 5.01 SP1 (Phiên b?n 5.00.3103.1000)
Windows 2000 SP2Internet Explorer 5.01 SP2 (Phiên b?n 5.00.3315.1000)
Windows 2000 SP3Internet Explorer 5.01 SP3 (Phiên b?n 5.00.3502.1000)
Windows XPInternet Explorer 6 (Phiên b?n 6.00.2600.0000)
Windows XP SP1Internet Explorer 6 SP1 (Phiên b?n 6.00.2800.1106)
Lưu ? r?ng b?n không th? cài đ?t l?i cùng m?t phiên b?n c?a Internet Explorer trên máy tính d?a trên Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t l?i cùng m?t phiên b?n c?a Internet Explorer trên máy tính d?a trên Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
318378Làm th? nào đ? cài đ?t l?i ho?c s?a ch?a Internet Explorer trong Windows XP
Đ? thêm thông tin v? cách s? d?ng Internet Explorer Setup đ? làm m?t Download ch? trên Windows 2000 - ho?c máy tính d?a trên Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257249Ch? có t?i v? thi?t l?p c?a Internet Explorer trên Windows 2000 và Windows XP
257233 Internet Explorer 5.5 và 6 không nh?c cho m?t v? trí cài đ?t trên Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 256340 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbinfo kbsetup kbmt KB256340 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:256340

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com