Làm th? nào đ? c?u h?nh chính sách nhóm đ? đ?t b?o m?t cho các d?ch v? h? th?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 256345 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? th?c hi?n b?o m?t trên h? th?ng d?ch v? trong Windows. Đi?u này cho phép b?n đ? ki?m soát nh?ng ngư?i có th? qu?n l? các d?ch v? trên máy tr?m, tài kho?n c?a h? ph?c v? ho?c b? đi?u khi?n vùng. Hi?n nay, cách duy nh?t đ? thay đ?i m?t d?ch v? h? th?ng là thông qua các thi?t đ?t chính sách nhóm máy tính.

N?u b?n th?c hi?n chính sách nhóm và chính sách tên mi?n m?c đ?nh, các chính sách có hi?u l?c trên t?t c? các máy tính trong tên mi?n. N?u b?n th?c hi?n chính sách nhóm và chính sách m?c đ?nh b? ki?m soát mi?n, chính sách này ch? áp d?ng cho các máy ch? trong đơn v? t? ch?c đi?u khi?n vùng (OU). B?n có th? t?o ra anh có ch?a các tr?m làm vi?c mà các chính sách có th? đư?c áp d?ng. Bài vi?t này mô t? các bư?c đ? th?c hi?n m?t chính sách nhóm trên m?t OU thay đ?i quy?n truy c?p vào d?ch v? h? th?ng.

Bư?c đ? gán quy?n truy c?p d?ch v? h? th?ng

 1. B?t đ?u Ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào tên mi?n mà b?n mu?n thêm OU, nh?p vào M?i, và sau đó nh?p vào Đơn v? t? ch?c.
 3. Cung c?p cho OU m?t tên thích h?p, và sau đó nh?p vào Ok. OU m?i đư?c li?t kê dư?i tên mi?n.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào OU m?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Thu?c tính OU bây gi? đư?c hi?n th?. Trên các Chính sách Nhóm tab, b?m vào M?i. Cung c?p cho chính sách nhóm m?i m?t tên thích h?p (ví d?, tên c?a OU mà nó đư?c th?c hi?n).
 6. Sau khi các chính sách đư?c t?o ra, h?y ch?c ch?n r?ng nó đư?c đánh d?u, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 7. Nh?p vào C?u h?nh máy tính, b?m Thi?t đ?t Windows, b?m Thi?t đ?t b?o m?t, và sau đó nh?p vào D?ch v? h? th?ng.
 8. B?m đúp vào d?ch v? mà b?n mu?n áp d?ng cho phép. Các thi?t l?p chính sách b?o m?t cho d?ch v? c? th? đó s? đư?c hi?n th?.
 9. Nh?n vào đây đ? ch?n các Xác đ?nh thi?t đ?t chính sách này h?p ki?m. Hành đ?ng này s? t? đ?ng t?o ra các c?p phép b?o m?t v?i t?t c? m?i ngư?i có toàn quy?n ki?m soát.
 10. Nh?p vào Gỡ bỏ đ? lo?i b? t?t c? các nhóm.
 11. Nh?p vào Thêm thêm trương m?c h? th?ng và b?t k? tài kho?n ngư?i dùng khác mà b?n mu?n đ? c?p quy?n truy c?p.
 12. Thi?t l?p s? cho phép cho trương m?c h? th?ng t?i đ?y đ? đi?u khi?n, c?ng như quy?n thích h?p cho tài kho?n ngư?i dùng ho?c nhóm. Theo m?c đ?nh, ch? b?t đ?u, d?ng, và t?m d?ng quy?n đư?c c?p cho t?t c? ngư?i dùng m?i.
 13. Sau khi b?n hoàn thành thêm ngư?i dùng thích h?p và các nhóm v?i s? cho phép thích h?p cho các d?ch v?, b?m Ok.
 14. Ch? đ? kh?i đ?ng d?ch v? đư?c thi?t l?p đ? b? t?t theo m?c đ?nh. Thi?t đ?t này đ? thay đ?i ch? đ? kh?i đ?ng đúng (thư?ng t? đ?ng).
 15. Nh?p vào Ok, đóng các chính sách, và sau đó b?m Ok.
LƯU ?: B?n c?n ph?i di chuy?n tài kho?n máy tính vào OU mà b?n mu?n qu?n l?. Sau khi tài kho?n máy tính, có trong OU, ngư?i dùng đư?c ?y quy?n ho?c các nhóm ? c?p phép b?o m?t có th? qu?n l? các d?ch v?.
THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? quy?n c?n thi?t đ? b?t đ?u m?t d?ch v?, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256299 'Truy c?p b? t? ch?i' l?i khi kh?i đ?ng m?t d?ch v? trong Windows 2000

Đ? có thêm thông tin v? h? th?ng d?ch v? quy?n không đư?c áp d?ng, nh?n s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257247 Chính sách thay đ?i h? th?ng d?ch v? quy?n không áp d?ng


Thu?c tính

ID c?a bài: 256345 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbacl kbenv kbgpo kbhowto kbhowtomaster kbsecconfiged kbmt KB256345 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:256345

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com