L?i d?ng "0x000000BE" khi b?n cài đ?t Windows Vista ho?c Windows Server 2008 n?u nhi?u hơn hai máy ?i AMD d?a trên 16-core x? l? đư?c cài đ?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2563727 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy tính có nhi?u hơn hai máy ?i AMD d?a trên 16-core x? l?.
 • B?n th? cài đ?t Windows Vista ho?c Windows Server 2008 trên máy tính.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i d?ng sau trong ti?n tr?nh cài đ?t:
NG?NG 0X000000BE) parameter1 , parameter2 , parameter3 , parameter4 )

ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
Ghi chú
 • Các tham s? trong thông báo l?i d?ng này có th? khác nhau, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính.
 • Không ph?i t?t c? các 0x000000BE Stop l?i do v?n đ? này.
 • Có th? cài đ?t Windows Vista ho?c Windows Server 2008 thành công trên máy tính n?u b?n h?n ch? b? vi x? l? s? d?ng ít hơn 48 l?i.

  Ví d?, vi?c cài đ?t đ? thành công khi hai b? x? l? AMD xe ?i đ?t (32 l?i) đ? đư?c cài đ?t. Tuy nhiên, ti?n tr?nh cài đ?t không thành công khi ba b? vi x? l? AMD xe ?i đ?t (48 l?i) đ? đư?c cài đ?t.
 • B?n c?ng có th? nh?n đư?c thông báo l?i d?ng này n?u b?n m? r?ng cho máy tính nhi?u hơn hai máy ?i AMD d?a trên 16-core x? l? sau khi b?n cài đ?t Windows Vista ho?c Windows Server 2008.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?t l?i logic khi h? đi?u hành l?a ch?n m?t b? x? l? l? tư?ng cho m?t ch? đ?.

Khi h? đi?u hành s? d?ng logic không chính xác, h? đi?u hành l?a ch?n m?t b? x? l? không t?n t?i. V? v?y, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t các gói hotfix sau trên máy tính b? ?nh hư?ng. Tùy thu?c vào nhà nư?c hi?n nay c?a h? th?ng b?n có m?t s? l?a ch?n cho vi?c th?c hi?n các b?n vá.

L?a ch?n 1: H? th?ng là l?i ki?m tra nh? vi?c l?p đ?t m?t b? x? l? b? sung. Chúng tôi có th? t?m gi?i h?n s? lư?ng các b? vi x? l? cho phép h? th?ng đ? kh?i đ?ng thành công và áp d?ng các hotfix.
 1. Power-on ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính th?c hi?n
 2. Trong quá tr?nh kh?i đ?ng đ?u tiên nh?n "Thanh không gian" đ? truy c?p vào Windows kh?i đ?ng trư?ng đ?i di?n và sau đó b?m phím F10
 3. Ch?nh s?a các tùy ch?n kh?i đ?ng hi?n nay (t?c là /NOEXECUTE = OPTOUT) bao g?m vi?c chuy?n đ?i NUMPROC đ? h?n ch? s? lư?ng b? x? l? m?t giá tr? th?p hơn. Xin lưu ? r?ng b?n có th? hơi khác nhau. Chúng tôi mu?n ch? c?n thêm các chuy?n đ?i NUMPROC vào cu?i danh sách. Ví d?;

  / NOEXECUTE = OPTOUT /NUMPROC = 16

  Lưu ?: Đây là m?t s? thay đ?i onetime và s? ch? đư?c dùng trong ti?n tr?nh kh?i đ?ng hi?n nay. Sau khi kh?i đ?ng l?i đ?ng th?i s? thay đ?i này s? đư?c b? qua.
 4. Phím "Enter" đ? g?i các thay đ?i.
 5. Ti?p t?c v?i ti?n tr?nh kh?i đ?ng b?nh thư?ng và đăng nh?p vào h? th?ng v?i trương m?c có hành chính ?y nhi?m.
 6. T?i v?, gi?i nén và cài đ?t các gói kh?c ph?c nóng s? c?p nh?t h?t nhân.
 7. Khi đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i ch?n "Có"

Tùy ch?n 2: H? đi?u hành không đư?c cài đ?t và cài đ?t không thành công. Đ?i v?i tùy ch?n này, chúng ta c?n ph?i tích h?p các hotfix gói ngày đ? các phương ti?n truy?n thông đư?c s? d?ng cho h?nh ?nh cài đ?t c?a Windows Server 2008. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i v? t?t c? các t?p tin c?n thi?t và công c?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Cài đ?t Windows 7 OEM Preinstallation Kit (OPK). Các công c? Windows 7 có th? s? d?ng đ? d?ch v? Windows Server 2008 và Windows Vista h?nh ?nh.

   http://www.Microsoft.com/OEM/en/Downloads/pages/windows_7_opk.aspx#tabbedSection
  2. Yêu c?u và gi?i nén gói hotfix thư m?c C?p Nh?t gói ph?n m?m trên máy tính b?ng cách sau đây;

   a. yêu c?u và t?i v? các hotfix đ? máy tính

   sinh ch?y Hotfix đ? trích xu?t t?p tin .msu cài đ?t vào thư m?c C:\Test\Updates.

   c. m? m?t d?u nh?c l?nh nâng lên và thay đ?i thư m?c đ? C:\Test\Updates

   m?t ch?y l?nh sau đây đ? trích xu?t các n?i dung c?a các t?p tin .msu.

   M? r?ng - f: * SR-Latn-x64.msu Windows6.0-KB2563727-x64.msu c:\test\updates
  3. Sao chép các t?p tin Install.wim t? ch?a tr?nh cài đ?t Windows Server 2008 (t?c là x:\Sources) vào máy tính. Ví d?, sao chép t?p tin Install.wim vào thư m?c C:\Test\Images.

   Lưu ?: H?y ch?c ch?n đ? xóa đánh d?u ch? đ?c b?o v? t? các b?n sao c?a Install.wim b?ng cách nh?p chu?t ph?i vào file, ch?n thu?c tính r? ràng h?p ki?m bên c?nh đ?c –only và nh?n OK

 2. Thêm các hotfix vào m?t t?p tin Install.wim h?nh ?nh c?a Windows Server 2008. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m b?t đ?u, b?m t?t c? chương tr?nh, b?m vào Windows OPK, b?m chu?t ph?i vào d?u nh?c l?nh công c? tri?n khai, và sau đó b?m ch?y như qu?n tr? viên.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, l?y tên ho?c s? index c?a h?nh ?nh mà b?n mu?n thay đ?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:

   Dism /Get-WIMInfo /WimFile:C:\test\images\install.wim
  3. Thông báo ch? s? s? ho?c tên c?a Windows Server 2008 h?nh ?nh mà b?n s? thêm các hotfix.

   -----Ví d?-----

   E:\Test\Updates>Dism /Get-WIMInfo /WimFile:c:\test\images\install.wim


   Tri?n khai h?nh ?nh ph?c v? và qu?n l? công c?

   Phiên b?n: 6.1.7600.16385

   Thông tin chi ti?t cho h?nh ?nh: e:\test\images\install.wim

   Ch? s?: 1

   Tên: Windows Longhorn SERVERSTANDARD

   Mô t?: Windows Longhorn SERVERSTANDARD

   Kích thư?c: 9,514,856,643 byte

   Ch? s?: 2

   Tên: Windows Longhorn SERVERENTERPRISE

   Mô t?: Windows Longhorn SERVERENTERPRISE

   Kích thư?c: 9,524,736,456 byte

   Ch? s?: 3

   Tên: Windows Longhorn SERVERDATACENTER

   Mô t?: Windows Longhorn SERVERDATACENTER

   Kích thư?c: 9,523,944,197 byte

   Ch? s?: 4

   Tên: Windows Longhorn SERVERSTANDARDCORE

   Mô t?: Windows Longhorn SERVERSTANDARDCORE

   Kích thư?c: 2,854,434,578 byte

   Ch? s?: 5

   Tên: Windows Longhorn SERVERENTERPRISECORE

   Mô t?: Windows Longhorn SERVERENTERPRISECORE

   Kích thư?c: 2,865,043,006 byte

   Ch? s?: 6

   Tên: Windows Longhorn SERVERDATACENTERCORE

   Mô t?: Windows Longhorn SERVERDATACENTERCORE

   Kích thư?c: 2,864,646,247 byte

   Thao tác hoàn t?t thành công.

   -----

  Trong trư?ng h?p này, chúng tôi quan tâm đ?n ch? s? 2, SERVERENTERPRISE.

  1. T?o m?t m?c tiêu ngo?i tuy?n h?nh ?nh (C:\Test\Offline) s? đư?c dùng đ? g?n k?t ?nh và cài đ?t các gói hotfix. Trong c?a s? l?nh g? l?nh sau đây mà không có d?u ngo?c kép.

   "MD C:\Test\Offline"

   Lưu ?: B?n ph?i t?o C:\Test\Offline trư?c khi b?n g?n k?t ?nh.
  2. S? d?ng m?t l?nh DISM g?n k?t h?nh ?nh b?ng cách s? d?ng m?t s? ch? s? ho?c tên mà b?n nh?n th?y trong bư?c 2 C:

   Dism /Mount-Wim /WimFile:C:\test\images\install.wim /Index:2 /MountDir:C:\test\offline
  3. Thêm các gói hotfix đ? các t?p tin đư?c g?n k?t install.wim. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter.

   Dism /Image:C:\test\offline /Add-Package /PackagePath:C:\test\updates\Windows6.0-KB2563727-x64.cab
  4. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đ? giao các thay đ?i và tháo g?n k?t h?nh ?nh, và sau đó nh?n Enter:

   Dism /Unmount-WIM /MountDir:C:\test\offline /Commit

      
 3. Chu?n b? phương ti?n cài đ?t Windows Server 2008 b?ng cách th?c hi?n nh?ng đi?u sau đây:
  1. Làm cho m?t thư m?c có tên DVD, và sau đó sao chép n?i dung c?a các thi?t l?p Windows Server 2008 DVD thư m?c DVD. Ví d?, b?n có th? s? d?ng các l?nh sau đây:

   MD \dvd
   xcopy X:\*.* \dvd e

   Lưu ?: ? nh?ng l?nh này, các x đ?i di?n cho ch? ? đ?a DVD.
  2. Sao chép t?p tin Install.wim s?a đ?i thư m?c DVD trên đ?a c?ng:

   b?n sao C:\test\images\install.wim \dvd\sources
  3. Thay v? vi?c s?a đ?i t?p tin Boot.wim nó là d? dàng hơn đ? s?a đ?i bcdstore ch?a tr?nh cài đ?t. Đ? s?a đ?i bdcstore m? và elevated command prompt và ch?y l?nh sau:

   "bcdedit / /store c:\dvd\boot\bcd Set {m?c đ?nh} numproc 16"

 4. Ti?p theo xây d?ng m?t C?p Nh?t kh? năng kh?i đ?ng đ?a DVD h?nh ?nh. B?n có th? s? d?ng l?nh oscdimg đ? t?o ra m?t t? ch?c tiêu chu?n qu?c t? (ISO) file trong thư m?c đ?a DVD và đ? làm cho h?nh ?nh m?t h?nh ?nh UEFI kh? năng kh?i đ?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

  947024 Làm th? nào đ? t?o m?t h?nh ?nh ISO cho UEFI n?n t?ng cho m?t Windows PE đ?a CD-ROM cho Windows Server 2008
  1. M? m?t c?a s? l?nh cao
  2. Thay đ?i thư m?c vào v? trí c?a OSCDIMG.EXE
  3. Ch?y l?nh sau đ? t?o kh? năng kh?i đ?ng đ?a DVD ?nh ISO t?p tin

   Oscdimg - mo-u2-udfver102-bootdata:2#p0,e,bC:\Windows\Boot\DVD\PCAT\etfsboot.com#pEF,e,bC:\Windows\Boot\DVD\EFI\en-US\efisys.bin C:\DVD C:\x64_2k8r2.iso

   Lưu ?: b?n c?n ph?i s? d?ng đúng OSCDIMG.EXE cho n?n t?ng b?n đang xây d?ng DVD trên--ví d?, x 64, x 86 32-bit, etc.b ví d?:

   "c:\Program Files\Windows OPK\Tools\amd64\oscdimg.exe" - mo-u2-udfver102 \

   -bootdata:2#P0,e,be:\Windows\Boot\DVD\PCAT\etfsboot.com#pEF,e,\

   be:\Windows\Boot\DVD\EFI\en-US\efisys.bin e:\DVD e:\x64_2k8r2.iso

   OSCDIMG 2,55 CD-ROM và DVD-ROM Premastering ti?n ích

   B?n quy?n (C) Microsoft, 1993-2007. T?t c? các quy?n.

   C?p phép ch? cho s?n xu?t n?i dung Microsoft có th?m quy?n.

   Quét ngu?n cây (500 t?p tin trong thư m?c 14)

   Quét ngu?n cây hoàn ch?nh (787 t?p trong thư m?c 248)

   Thông tin thư m?c máy tính hoàn ch?nh

   T?p h?nh ?nh là 2806284288 byte (trư?c khi t?i ưu hóa)

   Vi?t 787 t?p tin trong thư m?c 248 đ? e:\x64_2k8r2.iso

   hoàn thành 100 %

   T?i ưu hóa lưu tr? lưu t?p tin 126, 25073664 byte (1% c?a h?nh ?nh)

   Sau khi t?i ưu hóa, h?nh ?nh t?p tin là 2783588352 byte

   V? tr? đư?c lưu v? công vi?c nhúng, sparseness hay t?i ưu hóa = 25073664

   Th?c hi?n.

 5. Sau khi b?n hoàn t?t vi?c t?o ra h?nh ?nh thành công, ghi h?nh ?nh C?p Nh?t vào m?t DVD và s? d?ng cho vi?c cài đ?t c?a Windows Server 2008. Đ? có thông tin liên quan đ?n d?ch v? Windows Vista ho?c Windows Server 2008 h?nh ?nh, xin vui l?ng xem tham kh?o TechNet sau đây;

  http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dd744342 (WS.10) .aspx

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntoskrnl.exe6.0.6002.226564,688,78408-Jun-201118: 49x 64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_05671e4736975feee7e41f46be0df690_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22656_none_53a21e9accadab65.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)08-Jun-2011
Th?i gian (UTC)19: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e1e5cc4ea8531d4b648d37ad8e4aa607_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22656_none_82f02ddd9138dc3e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)08-Jun-2011
Th?i gian (UTC)19: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22656_none_ca8f0d2782e78583.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,282
Ngày (UTC)08-Jun-2011
Th?i gian (UTC)19: 10
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22656_none_e25ca519fd2c901d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,656
Ngày (UTC)08-Jun-2011
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,305
Ngày (UTC)08-Jun-2011
Th?i gian (UTC)19: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng

THAM KH?O

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2563727 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2563727 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2563727

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com