MS11-025: תיאור של עדכון האבטחה עבור Visual C++ 2010 Service Pack 1 9 באוגוסט, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2565063 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-025. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף על עדכון אבטחה זה

בעיות מוכרות עם עדכון אבטחה זה

לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה במחשב שבו פועלת מערכת Windows XP Service Pack 3 (SP3), Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) או Windows Vista Service Pack 1 (SP1), לא תוכל להסיר את התקנתו באמצעות התכונה עדכונים מותקנים. כדי להסיר עדכון אבטחה זה, עליך להסיר לחלוטין את התקנת התוכנית Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable ? 10.0.40219 באמצעות הפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה. אפשרות זו ישימה רק בעת הסרת ההתקנה של Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable ? 10.0.40219 ממחשב שבו מותקן Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable ? 10.0.30319.

דרישות מוקדמות להחלת עדכון אבטחה זה

כדי להחיל את עדכון האבטחה, עליך להתקין תחילה את Microsoft Visual C++ 2010 Service Pack 1 במחשב.

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל את המחשב מחדש.

כדי לצמצם את האפשרות לצורך בהפעלה מחדש, עצור את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים שעשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני שתתקין את עדכון האבטחה. למידע נוסף שיסביר את הסיבות שבגינן ייתכן שתידרש להפעיל מחדש את המחשב, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
887012 מדוע עשויה להופיע הנחיה להפעלה מחדש של המחשב לאחר התקנה של עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows

מידע על החלפת עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה לא מחליף כל עדכון אבטחה שהופץ בעבר.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

להסרת עדכון אבטחה זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות או בכלי תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של עדכון אבטחה זה כולל את תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ עדכניות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
עבור כל הגירסאות המבוססות x86 של Microsoft Visual C++ 2010
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
FileNameFileSizeVersion
Msdia100.dll799,56810.0.40219.1
Atl100.dll138,05610.0.40219.325
Mfc100.dll4,397,38410.0.40219.325
Mfc100chs.dll36,17610.0.40219.325
Mfc100cht.dll36,17610.0.40219.325
Mfc100deu.dll64,33610.0.40219.325
Mfc100enu.dll55,12010.0.40219.325
Mfc100esn.dll63,82410.0.40219.325
Mfc100fra.dll64,33610.0.40219.325
Mfc100ita.dll62,28810.0.40219.325
Mfc100jpn.dll43,85610.0.40219.325
Mfc100kor.dll43,34410.0.40219.325
Mfc100rus.dll60,75210.0.40219.325
Mfc100u.dll4,422,99210.0.40219.325
Mfcm100.dll81,74410.0.40219.325
Mfcm100u.dll81,74410.0.40219.325
Msvcp100.dll421,20010.0.40219.325
Msvcr100.dll773,96810.0.40219.325
Vcomp100.dll51,02410.0.40219.325
Globdata.ini1,378Not Applicable
Install.ini839Not Applicable
Eula.2052.txt20,716Not Applicable
Eula.1028.txt20,716Not Applicable
Eula.1031.txt20,716Not Applicable
Eula.1033.txt9,904Not Applicable
Eula.3082.txt12,904Not Applicable
Eula.1036.txt20,716Not Applicable
Eula.1040.txt13,942Not Applicable
Eula.1041.txt9,558Not Applicable
Eula.1042.txt20,716Not Applicable
Eula.1049.txt13,838Not Applicable
Install.exe596,30410.0.40219.1
VC_RED.MSINot ApplicableNot Applicable
Vcredist.bmp5,686Not Applicable
VC_RED.cabNot ApplicableNot Applicable
Install.res.2052.dll31,58410.0.40219.1
Install.res.1028.dll32,09610.0.40219.1
Install.res.1031.dll53,08810.0.40219.1
Install.res.1033.dll47,45610.0.40219.1
Install.res.3082.dll52,57610.0.40219.1
Install.res.1036.dll53,60010.0.40219.1
Install.res.1040.dll52,06410.0.40219.1
Install.res.1041.dll37,72810.0.40219.1
Install.res.1042.dll36,19210.0.40219.1
Install.res.1049.dll49,50410.0.40219.1
עבור כל הגירסאות המבוססות x64 של Microsoft Visual C++ 2010
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
FileNameFileSizeVersion
Msdia100.dll990,03210.0.40219.1
Atl100.dll158,53610.0.40219.325
Mfc100.dll5,574,98410.0.40219.325
Mfc100chs.dll36,17610.0.40219.325
Mfc100cht.dll36,17610.0.40219.325
Mfc100deu.dll64,33610.0.40219.325
Mfc100enu.dll55,12010.0.40219.325
Mfc100esn.dll63,82410.0.40219.325
Mfc100fra.dll64,33610.0.40219.325
Mfc100ita.dll62,28810.0.40219.325
Mfc100jpn.dll43,85610.0.40219.325
Mfc100kor.dll43,34410.0.40219.325
Mfc100rus.dll60,75210.0.40219.325
Mfc100u.dll5,601,61610.0.40219.325
Mfcm100.dll93,00810.0.40219.325
Mfcm100u.dll93,00810.0.40219.325
Msvcp100.dll608,08010.0.40219.325
Msvcr100.dll829,26410.0.40219.325
Vcomp100.dll57,16810.0.40219.325
Globdata.ini1,378Not Applicable
Install.ini839Not Applicable
Eula.2052.txt20,716Not Applicable
Eula.1028.txt20,716Not Applicable
Eula.1031.txt20,716Not Applicable
Eula.1033.txt9,904Not Applicable
Eula.3082.txt12,904Not Applicable
Eula.1036.txt20,716Not Applicable
Eula.1040.txt13,942Not Applicable
Eula.1041.txt9,558Not Applicable
Eula.1042.txt20,716Not Applicable
Eula.1049.txt13,838Not Applicable
Install.exe792,40010.0.40219.1
VC_RED.MSINot ApplicableNot Applicable
Vcredist.bmp5,686Not Applicable
VC_RED.cabNot ApplicableNot Applicable
Install.res.2052.dll31,58410.0.40219.1
Install.res.1028.dll32,09610.0.40219.1
Install.res.1031.dll53,08810.0.40219.1
Install.res.1033.dll47,45610.0.40219.1
Install.res.3082.dll52,57610.0.40219.1
Install.res.1036.dll53,60010.0.40219.1
Install.res.1040.dll52,06410.0.40219.1
Install.res.1041.dll37,72810.0.40219.1
Install.res.1042.dll36,19210.0.40219.1
Install.res.1049.dll49,50410.0.40219.1
עבור כל הגירסאות המבוססות IA-64 של Microsoft Visual C++ 2010
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
FileNameFileSizeVersion
Msdia100.dll2,408,78410.0.40219.1
Atl100.dll385,35210.0.40219.325
Msvcp100.dll966,48010.0.40219.325
Msvcr100.dll1,499,47210.0.40219.325
Vcomp100.dll143,18410.0.40219.325
Globdata.ini1,378Not Applicable
Install.ini839Not Applicable
Eula.2052.txt20,716Not Applicable
Eula.1028.txt20,716Not Applicable
Eula.1031.txt20,716Not Applicable
Eula.1033.txt9,904Not Applicable
Eula.3082.txt12,904Not Applicable
Eula.1036.txt20,716Not Applicable
Eula.1040.txt13,942Not Applicable
Eula.1041.txt9,558Not Applicable
Eula.1042.txt20,716Not Applicable
Eula.1049.txt13,838Not Applicable
Install.exe1,693,52010.0.40219.1
VC_RED.MSINot ApplicableNot Applicable
Vcredist.bmp5,686Not Applicable
VC_RED.cabNot ApplicableNot Applicable
Install.res.2052.dll31,58410.0.40219.1
Install.res.1028.dll32,09610.0.40219.1
Install.res.1031.dll53,08810.0.40219.1
Install.res.1033.dll47,45610.0.40219.1
Install.res.3082.dll52,57610.0.40219.1
Install.res.1036.dll53,60010.0.40219.1
Install.res.1040.dll52,06410.0.40219.1
Install.res.1041.dll37,72810.0.40219.1
Install.res.1042.dll36,19210.0.40219.1
Install.res.1049.dll49,50410.0.40219.1
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2565063 - Last Review: יום חמישי 18 אוגוסט 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Visual C++ 2010 Express
מילות מפתח 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbExpertiseInter kbbug atdownload KB2565063

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com