Labojums: "K??da Atverot instal?cijas ?urn?lfailu" k??das zi?ojums, m??inot instal?t vai atinstal?t labojumfailu Host Integration Server, instal?jot da?as pretv?rusu programmas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2566606 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot instal?t vai atinstal?t labojumfailu Microsoft Host Integration Server, darb?ba var neizdoties, un tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
K??da Atverot instal?cijas ?urn?lfailu. P?rliecin?tos, ka nor?d?t? ?urn?la atra?an?s vieta past?v un ir rakst?ma.

Piez?meIr zin?ms, ka ?? probl?ma rodas dator?, ka ir da?as pretv?rusu programmat?ras programmas, piem?ram, priek?pl?n? galapunkta aizsardz?bu 2010, instal?tas un iesp?jotas.

IEMESLS

?? probl?ma rodas hronometr??as probl?mas d??. Kad instal?t vai atinstal?t labojumfailu, uzst?d??anas programma (exe) darbojas, blo??jot ?urn?la failu ekskluz?v? re??m?. Tad, uzst?d??anas programma tiek start?ta Msiexec. exe. Uzst?d??anas programma m??ina rakst?t ?urn?la fail?, pirms programma tiek aizv?rta. Tom?r da?as pretv?rusu programmat?ras var izrais?t ?urn?la faila sl?g?ana nov?loti, jo pretv?rusu programmat?ra sken? failus. ?o probl?mu var izrais?t Msiexec sa?emt koplieto?anas p?rk?pums, ja t? m??ina piek??t failam Setup.log.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Microsoft Host Integration Server 2010

Labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu, ir iek?auts kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2616519 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010

Microsoft Host Integration Server 2009

Labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu, ir iek?auti kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2009.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2645939 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2009

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2566606 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 28. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Host Integration Server 2010
  • Microsoft Host Integration Server 2009
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2566606 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2566606

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com