Ngư?i dùng Lync không th? giao ti?p v?i s? liên l?c bên ngoài nh?ng ngư?i có tài kho?n Microsoft có m?t tên mi?n (EASI) tùy ch?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2566829 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n thêm m?t s? liên l?c bên ngoài s? d?ng m?t tài kho?n Microsoft đ? danh sách liên hệ c?a ngư?i dùng Microsoft Lync Online.
  • S? liên l?c bên ngoài s? d?ng m?t tên mi?n tu? ch?nh ho?c m?t email"làm đăng nh?p" (EASI) ID mi?n thay v? đ?a ch? @outlook.com m?c đ?nh.
  • B?n thêm s? liên l?c Lync b?ng cách s? d?ng địa chỉ email c?a ngư?i liên h?. Ví d?, b?n s? d?ng địa chỉ email joe@live-contoso.com.
Trong trư?ng h?p này, b?n có th? g?p các v?n đ? sau:
  • S? hi?n di?n là không có s?n, và t?nh tr?ng đư?c hi?n th? như là Không bi?t trạng thái.
  • Tin thư thoại t?c th?i không th? đư?c g?i ho?c g?i.
Lưu ?: Trong các ph?n sau, ph?n gi? ch? sau đây đư?c s? d?ng như là ví d? v? tên mi?n:
  • Tên mi?n tr?c tuy?n Lync: contoso.com
  • Windows Live EASI mi?n: contoso.com s?ng

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Microsoft Lync 2013

Cách t?t nh?t đ? thêm s? liên l?c bên ngoài vào năm 2013 Lync là s? d?ng bi?u tư?ng Thêm s? liên l?c. Đ? xem thêm thông tin v? làm th? nào đ? thêm đ?a ch? liên l?c thông qua tra c?u ho?c thêm liên h? v?i thu?t s?, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thêm m?t s? liên l?c trong Lync

Microsoft Lync 2010

S? d?ng tài kho?n Microsoft cùng v?i kết nối Internet công c?ng (PIC) khi b?n thêm ngư?i dùng vào danh sách liên hệ Lync. Đ? làm đi?u này, b?n ph?i th?c hi?n m?t s? thay đ?i trong trư?ng tra c?u. Ngư?i dùng Lync tr?c tuy?n ngư?i mu?n đ? thêm tài khoản Microsoft mà s? d?ng m?t tên mi?n tu? ch?nh, ch?ng h?n nhưtên người dùng> @live-contoso.com, ph?i thêm m?t đ?a ch? tương t? như sau đây đ? l?nh v?c t?m ki?m:

JoeAndreshak(live-contoso.com) @msn.com

Phương pháp này cho phép cho m?t ngh? quy?t nhanh n?u ngư?i dùng Lync Online s? thêm ch? m?t vài PIC s? liên l?c.

Các gi?i pháp thay th? b?ng cách s? d?ng DNS

Các qu?n tr? viên tr?c tuy?n Lync ph?i thêm các h? sơ liên đoàn d?ch v? (SRV) chính xác đ? các máy ch? h? th?ng tên mi?n (DNS) cho môi trư?ng tr?c tuy?n Lync. Ch? s? h?u tên mi?n cho tên mi?n tu? ch?nh c?a s? liên l?c bên ngoài c?ng ph?i thêm b?n ghi SRV tương t? v?i ví d? sau:
_sipfederationtls._tcp.Live-contoso.com
Port = 5061
tên máy ch? = federation.messenger.msn.com
Ngư?i qu?n tr? có th? cho phép ngư?i dùng Lync Online thêm s? liên l?c mà không c?n ph?i s? d?ng các đ?nh d?ng đ?c bi?t đ? đư?c th?o lu?n trong ph?n "Microsoft Lync 2010". Đ? làm đi?u này, ngư?i qu?n tr? ph?i thêm b?n ghi SRV liên bang mà ngư?i dùng Lync Online có th? truy c?p đ? thêm s? liên l?c tên mi?n Windows Live EASI.

THÊM THÔNG TIN

PIC trong Lync Online h? tr? các k?t n?i v?i tài kho?n Microsoft (msn.com, live.com và outlook.com). Tuy nhiên, khi b?n thêm đ?a ch? liên l?c PIC s? d?ng m?t tên mi?n Windows Live EASI ch?ng h?n như contoso.com s?ng, tr?c tuy?n Lync không th? quy?t đ?nh máy ch? nh?n tin t?c th?i (IM) liên bang d?a trên h?u t? mi?n.

N?u b?n tr?c ti?p thêm m?t s? liên l?c PIC b?ng cách s? d?ng c?a s? liên l?c EASI ID (ví d?, b?n s? d?ng JoeAndreshak.@live-contoso.com), m?t b?n ghi SRV c? th? là c?n thi?t trong DNS cho live contoso.com. B?n ghi SRV này là c?n thi?t v? máy ch? Lync Online s? d?ng h?u t? mi?n trong EASI ID c?a ngư?i dùng đ? xác đ?nh làm th? nào đ? đ?nh tuy?n thư. Trong ví d? này, các máy ch? Lync Online c? g?ng s? d?ng h?u t? mi?n contoso.com s?ng.

Đ? xem thêm thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? tr?c tuy?n Lync đ? liên k?t danh b?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft
2392146 Ngư?i dùng tr?c tuy?n Lync không th? giao ti?p v?i s? liên l?c bên ngoài
Lưu ?: K?ch b?n này c?ng áp d?ng cho s? liên l?c đăng nh?p vào Skype b?ng cách s? d?ng tài kho?n Microsoft c?a h?.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2566829 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 18.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync Online
  • Microsoft Lync 2013
  • Microsoft Lync 2010
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2566829 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2566829

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com