חבילת העדכון המצטבר 2 עבור SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2567714
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר חבילת העדכון המצטבר 2 עבור Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). עדכון זה מכיל תיקונים חמים עבור SQL Server 2008 R2 הבעיות תוקנו לאחר פרסומם של SQL Server 2008 R2 SP1.

הערה גירסת ה-build של חבילת עדכון מצטבר זה מוכר בשם לבנות 10.50.2772.0.

אנו ממליצים שתבדוק תיקונים חמים לפני שתפרוס אותם בסביבת ייצור. מאחר גירסאות build הם מצטברים, כל פרסום תיקון חדש כולל את כל התיקונים החמים ולתקן כל תיקוני האבטחה שהיו כלולים בפרסום הקודם SQL Server 2008 R2 מהדורה. אנו ממליצים לך לשקול החלת האחרונות פרסום התיקון החם הזה.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
2567616 SQL Server 2008 R2 בונה שפורסמו לאחר SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 פורסם

הערות חשובות אודות חבילת עדכון מצטבר

  • תיקוני ה-hotfix בחבילת עדכון מצטבר זה נכלל ב SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (SP2).
  • תיקונים חמים של SQL Server 2008 כעת הם רב-לשוניים. לכן, חבילת העדכון המצטבר אינו ספציפי לשפה אחת וחלה על כל השפות הנתמכות.
  • חבילת העדכון המצטבר אחת כוללת את כל חבילות רכיבים. עם זאת, חבילת העדכון המצטבר מעדכן רק את הרכיבים המותקנים במערכת.

מידע נוסף

כיצד להשיג את חבילת העדכון המצטבר 2 עבור SQL Server 2008 R2 SP1

חבילת העדכון המצטבר נתמך זמין כעת מ- Microsoft. עם זאת, הוא מיועד לתקן רק את הבעיות המתוארות במאמר זה. יש להחיל אותו רק במערכות שבהן מתעוררות בעיות ספציפיות אלו. חבילת עדכון מצטבר זה עשוי לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור על-ידי באחת מהבעיות האלה, מומלץ להמתין למהדורת ה-service pack הבאה של SQL Server 2008 R2, המכיל את התיקונים החמים בחבילת עדכון מצטבר זה.

אם עדכון מצטבר זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base. אם מקטע זה אינו מופיע, פנה לשירות הלקוחות של Microsoft ותמיכה כדי להשיג את חבילת עדכון מצטבר.

הערה אם בעיות נוספות קורות או נדרש פתרון בעיות כלשהו, ייתכן שתצטרך ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו על נוספים שאלות וסוגיות תמיכה אשר אינן מצריכות חבילת העדכון המצטבר ספציפית זו. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של התמיכה ושירות הלקוחות של Microsoft או כדי ליצור בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

התיקונים החמים הכלולים בחבילת עדכון מצטבר זה

מאמרים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base, הדנים תיקונים חמים אלה יפורסמו כאשר הם הופכים לזמינים.

לקבלת מידע נוסף אודות הבעיות שרת SQL, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג את המאמרים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מספר באג VSTSמספר מאמר KBתיאור
7267282519638תיקון: שגיאה 6512 בעת הפעלת sp_addsubscription את השגרה המאוחסנת אם הגדרת את הפרמטר "@sync_type" היא "שכפול תמיכה רק" ב- SQL Server 2008 או ב- SQL Server 2008 R2
7627472524743תיקון: שחזור נמשכת זמן רב מהצפוי עבור מסד נתונים ב- SQL Server 2008 או בסביבת SQL Server 2008 R2
7306572525165תיקון: הודעת שגיאה "ORA 01722: מספר לא חוקי" כאשר אתה משכפל טבלה מנוי Oracle server ב- SQL Server 2008 או ב- SQL Server 2008 R2 אם עמודה varchar (מקסימום) הטבלה מכילה רשומה ערך ארוך
7267312530921תיקון: תוצאות שגויות בעת הפעלת משפט הוסף בחר UNION ALL ב- SQL Server 2008 או ב- SQL Server 2008 R2
7267442535660תיקון: חברות התפקיד מסונכרן גם אם הרכיב SynchronizeSecurity מוגדר לערך SkipMembership SSAS 2008 או ב- SSAS 2008 R2
7306672535705תיקון: הפרת גישה מתרחשת בעת שחזור מסד נתונים והפעלת את השגרה המאוחסנת sp_replcounters בו זמנית בשרת שבו פועל SQL Server 2008 או SQL Server 2008 R2
7646042536225תיקון: שגרה מאוחסנת CLR מחזיר ערך NULL לאחר שהיא recompiled ב- SQL Server 2008 R2
7306652544983תיקון: שגיאה "'Databaseproperty' אינו שם פונקציה מוכללת מזוהה" בעת שכפול של SQL Server 2008 או SQL Server 2008 R2 פרסום טרנזקציות ב- SQL Server "Denali"
7627432546715תיקון: אי-התכנסות בעת שגרה מאוחסנת מותאם אישית המפיץ שינויים בנתונים בשכפול תנועות ב- SQL Server 2008 או ב- SQL Server 2008 R2
7627412562812תיקון: קוד שגיאה 17065 בעת מעקב שגרה מאוחסנת המכיל TVP של אם TVP מכיל כמות גדולה של טקסט או של נתוני התמונה ב- SQL Server 2008 או ב- SQL Server 2008 R2
7482172567763תיקון: הקצאה עיצוב צבירת וייתכן שתוסר ב- SSAS 2008 R2 אם אתה מפעיל את אשף הפריסה של שירותי ניתוח כדי לפרוס מסד נתונים
7627452569923תיקון: טען משימות של מלקט נתונים במהירות פתוח וסגור מספר רב של יציאות TCP אם שהמשימות בהעלאת נתונים MDW מסד נתונים ב- SQL Server 2008 או ב- SQL Server 2008 R2
7707652574699תיקון: קבצי מסד נתונים של נתונים עשויים להיות שגוי מסומנים דליל ב- SQL Server 2008 R2 גם כאשר הקבצים הפיזי מסומנים כקובץ דליל לא במערכת הקבצים
7687682585885תיקון: הוסף או מחק משפטי משוכפלות המחיצה טבלת שגוי ב- SQL Server 2008 R2 בהפעלת משפט ALTER TABLE מכיל את הפקודה מחיצה מתג

מידע אודות חבילת עדכון מצטבר

מידע על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת חבילת עדכון מצטבר זה.

מידע רישום

כדי להשתמש באחד התיקונים החמים חבילה זו, אין לך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

נתונים מאובטחים

פרטי קובץ

חבילת עדכון מצטבר זה לא יכיל את הקבצים החיוניים לך כדי לעדכן מוצר באופן מלא ל- build העדכני. חבילת עדכון מצטבר זה כולל רק את הקבצים הנחוצים לתיקון הבעיות המפורטות במאמר זה.

הגירסה האנגלית של חבילת עדכון מצטבר זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

גירסת סיביות x 86

SQL Server 2008 R2 מסד הנתונים של שירותי ליבה משותפת
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Bcp.exe2009.100.2772.089,44010 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Commanddest.dll2009.100.2772.0165,21610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Distrib.exe2009.100.2772.075,61610 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Dts.dll2009.100.2772.01,442,14410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2772.0334,68810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtsconn.dll2009.100.2772.0285,53610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtspipeline.dll2009.100.2772.0697,18410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2772.032,60810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Exceldest.dll2009.100.2772.0173,92010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Excelsrc.dll2009.100.2772.0183,64810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfiledest.dll2009.100.2772.0276,83210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2772.0284,51210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Logread.exe2009.100.2772.0424,28810 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Mergetxt.dll2009.100.2772.030,04810 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2772.067,42410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2772.0153,44009-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2772.0350,04809-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2772.0296,80010 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.2772.083,80810 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.2772.0452,44809-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2772.01,767,77610 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.2772.03,049,31209-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2772.0186,20810 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2772.01,140,57609-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2772.0108,38410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Oledbdest.dll2009.100.2772.0174,43210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Oledbsrc.dll2009.100.2772.0186,72010 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Rawdest.dll2009.100.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Rawsource.dll2009.100.2772.0120,67210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Rdistcom.dll2009.100.2772.0654,17610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Recordsetdest.dll2009.100.2772.0116,06410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Replagnt.dll2009.100.2772.018,78410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Repldp.dll2009.100.2772.0192,35210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Replmerg.exe2009.100.2772.0341,85610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Replsync.dll2009.100.2772.0100,70410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Snapshot.exe10.50.2772.013,66410 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Spresolv.dll2009.100.2772.0180,06410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2772.013,66410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sqlcmd.exe2009.100.2772.0154,46410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Sqlmergx.dll2009.100.2772.0194,40010 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0105,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Sqlwep100.dll2009.100.2772.089,44010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssradd.dll2009.100.2772.041,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssravg.dll2009.100.2772.041,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrdown.dll2009.100.2772.026,97610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrmax.dll2009.100.2772.040,28810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrmin.dll2009.100.2772.040,28810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrpub.dll2009.100.2772.027,48810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrup.dll2009.100.2772.026,97610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txagg.dll2009.100.2772.0243,04010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txdataconvert.dll2009.100.2772.0207,20010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txderived.dll2009.100.2772.0414,04810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txlookup.dll2009.100.2772.0354,65610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txmerge.dll2009.100.2772.0138,59210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txmergejoin.dll2009.100.2772.0180,06410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txrowcount.dll2009.100.2772.065,37610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txsort.dll2009.100.2772.0164,19210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txsplit.dll2009.100.2772.0410,46410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
מופע SQL Server 2008 R2 מסד הנתונים של שירותי ליבה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Atxcore.dll2009.100.2772.026,46410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2772.0135,52010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Rsfxft.dll2009.100.2772.021,34410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.2772.013,66410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sqlaccess.dll2009.100.2772.0415,58410 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Sqlagent.exe2009.100.2772.0370,52810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Sqlos.dll2009.100.2772.014,68810 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2772.014,68810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2772.04,622,68810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Sqlservr.exe2009.100.2772.043,053,40810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0105,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Sqsrvres.dll2009.100.2772.089,95210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
SQL Server 2008 R2 מסד הנתונים שירותים נפוצים ליבה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll10.50.2772.0149,34410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2772.01,349,47210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.2772.0243,55210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2772.0153,44009-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.2772.02,864,99210 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.2772.015,71210 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.2772.063,32810 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.2772.0452,44809-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.2772.0112,48010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.2772.07,051,10410 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.2772.03,049,31209-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2772.0186,20810 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2772.01,140,57609-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Msgprox.dll2009.100.2772.0203,10410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Replerrx.dll2009.100.2772.0120,67210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Replisapi.dll2009.100.2772.0272,73610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Replprov.dll2009.100.2772.0576,86410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Replrec.dll2009.100.2772.0791,90410 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Replsub.dll2009.100.2772.0413,02410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2772.013,66410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sqlmanager.dll2009.100.2772.0521,05610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2772.0271,71210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Svrenumapi100.dll2009.100.2772.0780,64010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Xmlsub.dll2009.100.2772.0193,37610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
SQL Server 2008 R2 עסקית בינה פיתוח סטודיו
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Commanddest.dll2009.100.2772.0165,21610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2772.0313,18410 באוגוסט 201121:49מעבד מסוג x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2772.046,94410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Dts.dll2009.100.2772.01,442,14410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2772.0334,68810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtsconn.dll2009.100.2772.0285,53610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtspipeline.dll2009.100.2772.0697,18410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2772.032,60810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Exceldest.dll2009.100.2772.0173,92010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Excelsrc.dll2009.100.2772.0183,64810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfiledest.dll2009.100.2772.0276,83210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2772.0284,51210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2772.087,90410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.2772.03,233,63210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.2772.05,920,60810 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2772.01,349,47210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.2772.01,988,44810 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2772.01,001,31210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.2772.05,928,80010 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.2772.04,163,42410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2772.0333,66410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2772.034,65610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.50.2772.011,564,89610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.50.2772.0911,20010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2772.01,251,16810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2772.0255,84010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2772.01,812,32010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2772.0321,37610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2772.0272,22410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2772.0153,44010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2772.05,183,32810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2772.0112,48010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2772.02,557,79210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2772.01,259,36010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.50.2772.0612,19210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.2772.0104,28810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2772.0104,28810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2772.0378,72010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2772.0198,49610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2772.067,42410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2772.0296,80010 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2772.0108,38410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmdlocal.dll10.50.2772.028,068,19210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmdpp.dll10.50.2772.06,236,51210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmgdsrv.dll10.50.2772.08,670,04810 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolap100.dll10.50.2772.06,670,17610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolui100.dll10.50.2772.0272,73610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Oledbdest.dll2009.100.2772.0174,43210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Oledbsrc.dll2009.100.2772.0186,72010 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Rawdest.dll2009.100.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Rawsource.dll2009.100.2772.0120,67210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Recordsetdest.dll2009.100.2772.0116,06410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.2772.013,66410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sqldest.dll2009.100.2772.0180,57610 באוגוסט 201121:40מעבד מסוג x86
Sqlmanagerui.dll10.50.2772.07,583,58410 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Sqlmgmt.dll10.50.2772.03,499,87210 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0105,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txagg.dll2009.100.2772.0243,04010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txbestmatch.dll2009.100.2772.0444,25610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txcharmap.dll2009.100.2772.0195,42410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txdataconvert.dll2009.100.2772.0207,20010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txderived.dll2009.100.2772.0414,04810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txfileextractor.dll2009.100.2772.0126,81610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txfileinserter.dll2009.100.2772.0125,28010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txgroupdups.dll2009.100.2772.0258,40010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txlineage.dll2009.100.2772.068,44810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txlookup.dll2009.100.2772.0354,65610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txmerge.dll2009.100.2772.0138,59210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txmergejoin.dll2009.100.2772.0180,06410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txpivot.dll2009.100.2772.0130,40010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txrowcount.dll2009.100.2772.065,37610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txscd.dll2009.100.2772.0127,84010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txsort.dll2009.100.2772.0164,19210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txsplit.dll2009.100.2772.0410,46410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txtermextraction.dll2009.100.2772.08,608,60810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txtermlookup.dll2009.100.2772.04,088,67210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txunpivot.dll2009.100.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
שירותי ניתוח של SQL Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2772.01,349,47210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.data.datafeedclient.dll10.50.2772.0108,38410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Msmdlocal.dll10.50.2772.028,068,19210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmdpump.dll10.50.2772.06,328,67210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmdredir.dll10.50.2772.06,325,60010 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmdspdm.dll10.50.2772.0178,01610 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Msmdsrv.exe10.50.2772.025,828,19210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Msmgdsrv.dll10.50.2772.08,670,04810 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolap100.dll10.50.2772.06,670,17610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolui100.dll10.50.2772.0272,73610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.2772.013,66410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Xmsrv.dll10.50.2772.020,767,07210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
שירותי דיווח של SQL Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.2772.087,90410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2772.087,90410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy10.50.2772.03,233,63210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.2772.01,349,47210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.2772.0567,13610 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.authorization.dll10.50.2772.071,52010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.2772.034,65610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2772.034,65610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.2772.011,564,89610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.2772.01,251,16810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2772.01,251,16810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.2772.0255,84010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2772.0255,84010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.2772.01,812,32010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2772.01,812,32010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.2772.0321,37610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2772.0321,37610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.2772.0272,22410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2772.0272,22410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.2772.0153,44010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2772.0153,44010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.2772.05,183,32810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2772.05,183,32810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.2772.0112,48010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2772.0112,48010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.2772.02,557,79210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.2772.01,259,36010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2772.01,259,36010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.2772.0612,19210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.2772.0104,28810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.2772.0104,28810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.2772.0104,28810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2772.0104,28810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.2772.0378,72010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2772.0378,72010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll10.50.2772.051,04010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.50.2772.0186,20810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll10.50.2772.059,23210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll10.50.2772.059,23210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.2772.0198,49610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2772.0198,49610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Msmdlocal.dll10.50.2772.028,068,19210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmgdsrv.dll10.50.2772.08,670,04810 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolap100.dll10.50.2772.06,670,17610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolui100.dll10.50.2772.0272,73610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.2772.01,300,32010 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.2772.01,460,06410 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2772.0131,93610 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.2772.0131,42410 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Reportingservicesservice.exe2009.100.2772.01,182,04810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.2772.055,13610 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.2772.01,619,80810 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.2772.01,992,54410 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Rsconfigtool.exe10.50.2772.01,333,08810 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.2772.013,66410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sqlrsos.dll2009.100.2772.014,68810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
SQL Server 2008 R2 ניהול סטודיו
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Appidpackage.dll10.50.2772.01,066,84810 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Bcp.exe2009.100.2772.089,44010 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Commanddest.dll2009.100.2772.0165,21610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Copydatabasewizard.exe10.50.2772.0661,34410 באוגוסט 201121:49מעבד מסוג x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2772.0313,18410 באוגוסט 201121:49מעבד מסוג x86
Dts.dll2009.100.2772.01,442,14410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2772.0334,68810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtsconn.dll2009.100.2772.0285,53610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtsinstall.exe10.50.2772.0427,87210 באוגוסט 201121:49מעבד מסוג x86
Dtspipeline.dll2009.100.2772.0697,18410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2772.032,60810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Exceldest.dll2009.100.2772.0173,92010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Excelsrc.dll2009.100.2772.0183,64810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfiledest.dll2009.100.2772.0276,83210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2772.0284,51210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.2772.04,163,42410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2772.0333,66410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2772.01,251,16810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2772.02,557,79210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2772.067,42410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2772.0350,04809-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2772.0296,80010 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.2772.083,80810 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.2772.02,864,99210 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.2772.015,71210 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.2772.063,32810 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.2772.03,290,97610 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.2772.09,193,31210 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2772.0386,91210 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.2772.0112,48010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.2772.07,051,10410 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.2772.063,32810 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.2772.0378,72010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2772.092,00010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll10.50.2772.01,054,56010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2772.01,767,77610 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.2772.0296,80010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2772.0108,38410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Objectexplorer.dll10.50.2772.03,372,89610 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Oledbdest.dll2009.100.2772.0174,43210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Oledbsrc.dll2009.100.2772.0186,72010 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Radlangsvc.dll10.50.2772.0145,24810 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Rawdest.dll2009.100.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Rawsource.dll2009.100.2772.0120,67210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Recordsetdest.dll2009.100.2772.0116,06410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Replicationmonitor.dll10.50.2772.02,910,04810 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2772.0131,93610 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Rsconfigtool.exe10.50.2772.01,333,08810 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.2772.013,66410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sqlcmd.exe2009.100.2772.0154,46410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Sqldest.dll2009.100.2772.0180,57610 באוגוסט 201121:40מעבד מסוג x86
Sqleditors.dll10.50.2772.01,242,97610 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Sqlmanagerui.dll10.50.2772.07,583,58410 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Sqlmgmt.dll10.50.2772.03,499,87210 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Sqlresolver.dll10.50.2772.038,75210 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0105,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txagg.dll2009.100.2772.0243,04010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txbestmatch.dll2009.100.2772.0444,25610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txcharmap.dll2009.100.2772.0195,42410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txdataconvert.dll2009.100.2772.0207,20010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txderived.dll2009.100.2772.0414,04810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txfileextractor.dll2009.100.2772.0126,81610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txfileinserter.dll2009.100.2772.0125,28010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txgroupdups.dll2009.100.2772.0258,40010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txlineage.dll2009.100.2772.068,44810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txlookup.dll2009.100.2772.0354,65610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txmerge.dll2009.100.2772.0138,59210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txmergejoin.dll2009.100.2772.0180,06410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txpivot.dll2009.100.2772.0130,40010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txrowcount.dll2009.100.2772.065,37610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txscd.dll2009.100.2772.0127,84010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txsort.dll2009.100.2772.0164,19210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txsplit.dll2009.100.2772.0410,46410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txtermextraction.dll2009.100.2772.08,608,60810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txtermlookup.dll2009.100.2772.04,088,67210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txunpivot.dll2009.100.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
SQL Server 2008 R2 כלים ורכיבים של תחנת עבודה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Autoadmin.dll2009.100.2772.0937,82410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2772.046,94410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Dts.dll2009.100.2772.01,442,14410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2772.0334,68810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtsconn.dll2009.100.2772.0285,53610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtspipeline.dll2009.100.2772.0697,18410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2772.032,60810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Exceldest.dll2009.100.2772.0173,92010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Excelsrc.dll2009.100.2772.0183,64810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfiledest.dll2009.100.2772.0276,83210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2772.0284,51210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2772.087,90410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Mergetxt.dll2009.100.2772.030,04810 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.2772.03,233,63210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.2772.0505,69610 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.2772.05,920,60810 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2772.01,349,47210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.2772.01,988,44810 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2772.01,001,31210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.2772.05,928,80010 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2772.067,42410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.2772.0280,41610 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.50.2772.01,345,37610 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2772.0108,38410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmdlocal.dll10.50.2772.028,068,19210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmdpp.dll10.50.2772.06,236,51210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmgdsrv.dll10.50.2772.08,670,04810 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolap100.dll10.50.2772.06,670,17610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolui100.dll10.50.2772.0272,73610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Oledbdest.dll2009.100.2772.0174,43210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Oledbsrc.dll2009.100.2772.0186,72010 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Spresolv.dll2009.100.2772.0180,06410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.2772.013,66410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0105,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssradd.dll2009.100.2772.041,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssravg.dll2009.100.2772.041,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrdown.dll2009.100.2772.026,97610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrmax.dll2009.100.2772.040,28810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrmin.dll2009.100.2772.040,28810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrpub.dll2009.100.2772.027,48810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrup.dll2009.100.2772.026,97610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txdataconvert.dll2009.100.2772.0207,20010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
שירותי שילוב של SQL Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Commanddest.dll2009.100.2772.0165,21610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dts.dll2009.100.2772.01,442,14410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2772.0334,68810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtsconn.dll2009.100.2772.0285,53610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtsinstall.exe10.50.2772.0427,87210 באוגוסט 201121:49מעבד מסוג x86
Dtspipeline.dll2009.100.2772.0697,18410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2772.032,60810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Exceldest.dll2009.100.2772.0173,92010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Excelsrc.dll2009.100.2772.0183,64810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfiledest.dll2009.100.2772.0276,83210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2772.0284,51210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2772.067,42410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2772.0296,80010 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2772.0108,38410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msdtssrvr.exe10.50.2772.0214,88010 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Msmdpp.dll10.50.2772.06,236,51210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Oledbdest.dll2009.100.2772.0174,43210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Oledbsrc.dll2009.100.2772.0186,72010 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Rawdest.dll2009.100.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Rawsource.dll2009.100.2772.0120,67210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Recordsetdest.dll2009.100.2772.0116,06410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2772.013,66410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sqldest.dll2009.100.2772.0180,57610 באוגוסט 201121:40מעבד מסוג x86
Txagg.dll2009.100.2772.0243,04010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txbestmatch.dll2009.100.2772.0444,25610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txcharmap.dll2009.100.2772.0195,42410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txdataconvert.dll2009.100.2772.0207,20010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txderived.dll2009.100.2772.0414,04810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txfileextractor.dll2009.100.2772.0126,81610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txfileinserter.dll2009.100.2772.0125,28010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txgroupdups.dll2009.100.2772.0258,40010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txlineage.dll2009.100.2772.068,44810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txlookup.dll2009.100.2772.0354,65610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txmerge.dll2009.100.2772.0138,59210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txmergejoin.dll2009.100.2772.0180,06410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txpivot.dll2009.100.2772.0130,40010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txrowcount.dll2009.100.2772.065,37610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txscd.dll2009.100.2772.0127,84010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txsort.dll2009.100.2772.0164,19210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txsplit.dll2009.100.2772.0410,46410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txtermextraction.dll2009.100.2772.08,608,60810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txtermlookup.dll2009.100.2772.04,088,67210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txunpivot.dll2009.100.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
מנוע החיפוש של SQL Server 2008 R2 Full-Text
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Fd.dll2009.100.2772.0461,66410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2772.013,66410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
שירות הדפדפן של SQL Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Msmdredir.dll10.50.2772.06,325,60010 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmdsrv.rll10.50.2772.0831,32810 באוגוסט 201120:53מעבד מסוג x86
Sqlbrowser.exe2009.100.2772.0268,12810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.2772.013,66410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
SQL Server 2008 R2 כותב
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2772.013,66410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2772.0210,27210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
לקוח מקורי של SQL Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמן
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 במרץ 201007:01
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831 במרץ 201006:43
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 במרץ 200918:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227 במרץ 200919:38
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827 במרץ 200919:40
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 במרץ 200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 במרץ 200918:28
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427 במרץ 200919:39
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.2772.014,17611 באוגוסט 201103:49
Sqlncli10.dll2009.100.2772.02,581,34411 באוגוסט 201104:42
Sqlncli10.dll2009.100.2772.02,848,09611 באוגוסט 201103:46

גירסה מבוססת x64

SQL Server 2008 R2 מסד הנתונים של שירותי ליבה משותפת
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Bcp.exe2009.100.2772.096,60810 באוגוסט 201120:5264 סיביות
Commanddest.dll2009.100.2772.0247,13610 באוגוסט 201120:5064 סיביות
Distrib.exe2009.100.2772.087,90410 באוגוסט 201120:5264 סיביות
Dts.dll2009.100.2772.02,228,57610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Dtscomexpreval.dll2009.100.2772.0473,44010 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Dtsconn.dll2009.100.2772.0449,88810 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Dtspipeline.dll2009.100.2772.01,090,91210 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2772.042,33610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Exceldest.dll2009.100.2772.0260,96010 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Excelsrc.dll2009.100.2772.0280,41610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Flatfiledest.dll2009.100.2772.0414,56010 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Flatfilesrc.dll2009.100.2772.0423,77610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Logread.exe2009.100.2772.0511,84010 באוגוסט 201120:5264 סיביות
Mergetxt.dll2009.100.2772.034,65610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2772.067,42410 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2772.0153,44009-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2772.0350,04809-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2772.0296,80010 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.2772.083,80810 באוגוסט 201120:50מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.2772.0452,44809-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2772.01,767,77610 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2772.01,942,88010 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.2772.03,049,31209-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2772.0186,20810 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2772.01,140,57609-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2772.0108,38410 באוגוסט 201120:46מעבד מסוג x86
Oledbdest.dll2009.100.2772.0260,96010 באוגוסט 201120:4764 סיביות
Oledbsrc.dll2009.100.2772.0286,04810 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Rawdest.dll2009.100.2772.0192,86410 באוגוסט 201120:4764 סיביות
Rawsource.dll2009.100.2772.0182,11210 באוגוסט 201120:4764 סיביות
Rdistcom.dll2009.100.2772.0793,44010 באוגוסט 201120:4764 סיביות
Recordsetdest.dll2009.100.2772.0166,24010 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Replagnt.dll2009.100.2772.018,78410 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Replagnt.dll2009.100.2772.018,78410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Repldp.dll2009.100.2772.0192,35210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Repldp.dll2009.100.2772.0231,26410 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Replmerg.exe2009.100.2772.0409,95210 באוגוסט 201120:5264 סיביות
Replsync.dll2009.100.2772.0126,81610 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Snapshot.exe10.50.2772.013,66410 באוגוסט 201120:50מעבד מסוג x86
Spresolv.dll2009.100.2772.0216,92810 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2772.014,17610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Sqlcmd.exe2009.100.2772.0345,95210 באוגוסט 201120:5264 סיביות
Sqlmergx.dll2009.100.2772.0231,26410 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0105,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0131,93610 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Sqlwep100.dll2009.100.2772.0107,36010 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Ssradd.dll2009.100.2772.046,94410 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Ssravg.dll2009.100.2772.047,45610 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Ssrdown.dll2009.100.2772.031,07210 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Ssrmax.dll2009.100.2772.045,40810 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Ssrmin.dll2009.100.2772.045,40810 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Ssrpub.dll2009.100.2772.031,58410 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Ssrup.dll2009.100.2772.030,56010 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Txagg.dll2009.100.2772.0366,43210 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txdataconvert.dll2009.100.2772.0304,99210 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txderived.dll2009.100.2772.0618,84810 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txlookup.dll2009.100.2772.0535,39210 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txmerge.dll2009.100.2772.0232,28810 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txmergejoin.dll2009.100.2772.0272,73610 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txrowcount.dll2009.100.2772.089,95210 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txsort.dll2009.100.2772.0246,11210 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txsplit.dll2009.100.2772.0611,68010 באוגוסט 201120:3864 סיביות
מופע SQL Server 2008 R2 מסד הנתונים של שירותי ליבה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Atxcore.dll2009.100.2772.031,58410 באוגוסט 201120:5064 סיביות
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2772.0262,49610 באוגוסט 201120:5064 סיביות
Rsfxft.dll2009.100.2772.025,44010 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.2772.014,17610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Sqlaccess.dll2009.100.2772.0403,29610 באוגוסט 201120:46מעבד מסוג x86
Sqlagent.exe2009.100.2772.0431,45610 באוגוסט 201120:5264 סיביות
Sqlos.dll2009.100.2772.015,71210 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2772.015,71210 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2772.04,622,17610 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Sqlservr.exe2009.100.2772.062,181,21610 באוגוסט 201120:5064 סיביות
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0131,93610 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Sqsrvres.dll2009.100.2772.0105,82410 באוגוסט 201120:4664 סיביות
SQL Server 2008 R2 מסד הנתונים שירותים נפוצים ליבה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201120:50מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll10.50.2772.0149,34410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2772.01,349,47210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.2772.0243,55210 באוגוסט 201120:50מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2772.0153,44009-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.2772.02,864,99210 באוגוסט 201120:50מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.2772.015,71210 באוגוסט 201120:50מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.2772.063,32810 באוגוסט 201120:50מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.2772.0452,44809-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.2772.0112,48010 באוגוסט 201120:50מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.2772.07,051,10410 באוגוסט 201120:50מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201120:46מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.2772.03,049,31209-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2772.0186,20810 באוגוסט 201120:46מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2772.01,140,57609-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Msgprox.dll2009.100.2772.0203,10410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msgprox.dll2009.100.2772.0247,13610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Replerrx.dll2009.100.2772.0120,67210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Replerrx.dll2009.100.2772.0137,05610 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Replisapi.dll2009.100.2772.0272,73610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Replisapi.dll2009.100.2772.0379,23210 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Replprov.dll2009.100.2772.0576,86410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Replprov.dll2009.100.2772.0729,95210 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Replrec.dll2009.100.2772.0791,90410 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Replrec.dll2009.100.2772.0979,80810 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Replsub.dll2009.100.2772.0413,02410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Replsub.dll2009.100.2772.0495,96810 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2772.014,17610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Sqlmanager.dll2009.100.2772.0521,05610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sqlmanager.dll2009.100.2772.0896,86410 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2772.0271,71210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2772.0360,28810 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Svrenumapi100.dll2009.100.2772.01,042,78410 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Svrenumapi100.dll2009.100.2772.0780,64010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Xmlsub.dll2009.100.2772.0193,37610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Xmlsub.dll2009.100.2772.0309,08810 באוגוסט 201120:3864 סיביות
SQL Server 2008 R2 עסקית בינה פיתוח סטודיו
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Commanddest.dll2009.100.2772.0165,21610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2772.0313,18410 באוגוסט 201121:49מעבד מסוג x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2772.046,94410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Dts.dll2009.100.2772.01,442,14410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2772.0334,68810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtsconn.dll2009.100.2772.0285,53610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtspipeline.dll2009.100.2772.0697,18410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2772.032,60810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Exceldest.dll2009.100.2772.0173,92010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Excelsrc.dll2009.100.2772.0183,64810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfiledest.dll2009.100.2772.0276,83210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2772.0284,51210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2772.087,90410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.2772.03,233,63210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.2772.05,920,60810 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2772.01,349,47210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.2772.01,988,44810 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2772.01,001,31210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.2772.05,928,80010 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.2772.04,163,42410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2772.0333,66410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2772.034,65610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.50.2772.011,564,89610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.50.2772.0911,20010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2772.01,251,16810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2772.0255,84010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2772.01,812,32010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2772.0321,37610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2772.0272,22410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2772.0153,44010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2772.05,183,32810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2772.0112,48010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2772.02,557,79210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2772.01,259,36010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.50.2772.0612,19210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.2772.0104,28810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2772.0104,28810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2772.0378,72010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2772.0198,49610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2772.067,42410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2772.0296,80010 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2772.0108,38410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmdlocal.dll10.50.2772.028,068,19210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmdlocal.dll10.50.2772.055,722,84810 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Msmdpp.dll10.50.2772.06,236,51210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmgdsrv.dll10.50.2772.012,612,44810 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Msmgdsrv.dll10.50.2772.08,670,04810 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolap100.dll10.50.2772.06,670,17610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolap100.dll10.50.2772.08,487,77610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Msolui100.dll10.50.2772.0272,73610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolui100.dll10.50.2772.0315,74410 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Oledbdest.dll2009.100.2772.0174,43210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Oledbsrc.dll2009.100.2772.0186,72010 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Rawdest.dll2009.100.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Rawsource.dll2009.100.2772.0120,67210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Recordsetdest.dll2009.100.2772.0116,06410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.2772.014,17610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Sqldest.dll2009.100.2772.0180,57610 באוגוסט 201121:40מעבד מסוג x86
Sqlmanagerui.dll10.50.2772.07,583,58410 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Sqlmgmt.dll10.50.2772.03,499,87210 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0105,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0131,93610 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Txagg.dll2009.100.2772.0243,04010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txbestmatch.dll2009.100.2772.0444,25610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txcharmap.dll2009.100.2772.0195,42410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txdataconvert.dll2009.100.2772.0207,20010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txderived.dll2009.100.2772.0414,04810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txfileextractor.dll2009.100.2772.0126,81610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txfileinserter.dll2009.100.2772.0125,28010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txgroupdups.dll2009.100.2772.0258,40010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txlineage.dll2009.100.2772.068,44810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txlookup.dll2009.100.2772.0354,65610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txmerge.dll2009.100.2772.0138,59210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txmergejoin.dll2009.100.2772.0180,06410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txpivot.dll2009.100.2772.0130,40010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txrowcount.dll2009.100.2772.065,37610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txscd.dll2009.100.2772.0127,84010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txsort.dll2009.100.2772.0164,19210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txsplit.dll2009.100.2772.0410,46410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txtermextraction.dll2009.100.2772.08,608,60810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txtermlookup.dll2009.100.2772.04,088,67210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txunpivot.dll2009.100.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
שירותי ניתוח של SQL Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.2772.0845,66410 באוגוסט 201120:50מעבד מסוג x86
שירותי דיווח של SQL Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.2772.087,90410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2772.087,90410 באוגוסט 201120:50מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy10.50.2772.03,233,63210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.2772.01,349,47210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.2772.0567,13610 באוגוסט 201120:50מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.authorization.dll10.50.2772.071,52010 באוגוסט 201120:49מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.2772.034,65610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2772.034,65610 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2772.0128,86410 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.2772.011,564,89610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.2772.01,251,16810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2772.01,251,16810 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.2772.0255,84010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2772.0255,84010 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.2772.01,812,32010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2772.01,812,32010 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.2772.0321,37610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2772.0321,37610 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.2772.0272,22410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2772.0272,22410 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.2772.0153,44010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2772.0153,44010 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.2772.05,183,32810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2772.05,183,32810 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.2772.0112,48010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2772.0112,48010 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.2772.02,557,79210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.2772.01,259,36010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2772.01,259,36010 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.2772.0612,19210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.2772.0104,28810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.2772.0104,28810 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.2772.0104,28810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2772.0104,28810 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.2772.0378,72010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2772.0378,72010 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll10.50.2772.051,04010 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.50.2772.0186,20810 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll10.50.2772.059,23210 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll10.50.2772.059,23210 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.2772.0198,49610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2772.0198,49610 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Msmdlocal.dll10.50.2772.028,068,19210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmdlocal.dll10.50.2772.055,722,84810 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Msmgdsrv.dll10.50.2772.012,612,44810 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Msmgdsrv.dll10.50.2772.08,670,04810 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolap100.dll10.50.2772.06,670,17610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolap100.dll10.50.2772.08,487,77610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Msolui100.dll10.50.2772.0272,73610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolui100.dll10.50.2772.0315,74410 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.2772.01,300,32010 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.2772.01,460,06410 באוגוסט 201120:46מעבד מסוג x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2772.0131,93610 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2772.0163,68010 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.2772.0164,70410 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Reportingservicesservice.exe2009.100.2772.02,180,96010 באוגוסט 201120:5264 סיביות
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.2772.055,13610 באוגוסט 201120:46מעבד מסוג x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.2772.01,619,80810 באוגוסט 201120:46מעבד מסוג x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.2772.01,992,54410 באוגוסט 201120:46מעבד מסוג x86
Rsconfigtool.exe10.50.2772.01,333,08810 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.2772.014,17610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Sqlrsos.dll2009.100.2772.015,20010 באוגוסט 201120:4664 סיביות
SQL Server 2008 R2 ניהול סטודיו
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Appidpackage.dll10.50.2772.01,066,84810 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Bcp.exe2009.100.2772.096,60810 באוגוסט 201120:5264 סיביות
Commanddest.dll2009.100.2772.0165,21610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Copydatabasewizard.exe10.50.2772.0661,34410 באוגוסט 201121:49מעבד מסוג x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2772.0313,18410 באוגוסט 201121:49מעבד מסוג x86
Dts.dll2009.100.2772.01,442,14410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2772.0334,68810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtsconn.dll2009.100.2772.0285,53610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtsinstall.exe10.50.2772.0427,87210 באוגוסט 201121:49מעבד מסוג x86
Dtspipeline.dll2009.100.2772.0697,18410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2772.032,60810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Exceldest.dll2009.100.2772.0173,92010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Excelsrc.dll2009.100.2772.0183,64810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfiledest.dll2009.100.2772.0276,83210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2772.0284,51210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.2772.04,163,42410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2772.0333,66410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2772.01,251,16810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2772.02,557,79210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2772.067,42410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2772.0350,04809-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2772.0296,80010 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.2772.083,80810 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.2772.02,864,99210 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.2772.015,71210 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.2772.063,32810 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.2772.03,290,97610 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.2772.09,193,31210 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2772.0386,91210 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.2772.0112,48010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.2772.07,051,10410 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.2772.063,32810 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.2772.0378,72010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2772.092,00010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll10.50.2772.01,054,56010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2772.01,767,77610 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.2772.0296,80010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2772.0108,38410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Objectexplorer.dll10.50.2772.03,372,89610 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Oledbdest.dll2009.100.2772.0174,43210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Oledbsrc.dll2009.100.2772.0186,72010 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Radlangsvc.dll10.50.2772.0145,24810 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Rawdest.dll2009.100.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Rawsource.dll2009.100.2772.0120,67210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Recordsetdest.dll2009.100.2772.0116,06410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Replicationmonitor.dll10.50.2772.02,910,04810 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2772.0131,93610 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Rsconfigtool.exe10.50.2772.01,333,08810 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.2772.014,17610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Sqlcmd.exe2009.100.2772.0345,95210 באוגוסט 201120:5264 סיביות
Sqldest.dll2009.100.2772.0180,57610 באוגוסט 201121:40מעבד מסוג x86
Sqleditors.dll10.50.2772.01,242,97610 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Sqlmanagerui.dll10.50.2772.07,583,58410 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Sqlmgmt.dll10.50.2772.03,499,87210 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Sqlresolver.dll10.50.2772.038,75210 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0105,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0131,93610 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Txagg.dll2009.100.2772.0243,04010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txbestmatch.dll2009.100.2772.0444,25610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txcharmap.dll2009.100.2772.0195,42410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txdataconvert.dll2009.100.2772.0207,20010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txderived.dll2009.100.2772.0414,04810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txfileextractor.dll2009.100.2772.0126,81610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txfileinserter.dll2009.100.2772.0125,28010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txgroupdups.dll2009.100.2772.0258,40010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txlineage.dll2009.100.2772.068,44810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txlookup.dll2009.100.2772.0354,65610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txmerge.dll2009.100.2772.0138,59210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txmergejoin.dll2009.100.2772.0180,06410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txpivot.dll2009.100.2772.0130,40010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txrowcount.dll2009.100.2772.065,37610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txscd.dll2009.100.2772.0127,84010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txsort.dll2009.100.2772.0164,19210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txsplit.dll2009.100.2772.0410,46410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txtermextraction.dll2009.100.2772.08,608,60810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txtermlookup.dll2009.100.2772.04,088,67210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txunpivot.dll2009.100.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
SQL Server 2008 R2 כלים ורכיבים של תחנת עבודה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Autoadmin.dll2009.100.2772.0937,82410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2772.046,94410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Dts.dll2009.100.2772.01,442,14410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dts.dll2009.100.2772.02,228,57610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Dtscomexpreval.dll2009.100.2772.0334,68810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2772.0473,44010 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Dtsconn.dll2009.100.2772.0285,53610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtsconn.dll2009.100.2772.0449,88810 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Dtspipeline.dll2009.100.2772.01,090,91210 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Dtspipeline.dll2009.100.2772.0697,18410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2772.032,60810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2772.042,33610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Exceldest.dll2009.100.2772.0173,92010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Exceldest.dll2009.100.2772.0260,96010 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Excelsrc.dll2009.100.2772.0183,64810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Excelsrc.dll2009.100.2772.0280,41610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Flatfiledest.dll2009.100.2772.0276,83210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfiledest.dll2009.100.2772.0414,56010 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Flatfilesrc.dll2009.100.2772.0284,51210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2772.0423,77610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Mdxquerygenerator.dll10.50.2772.087,90410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Mergetxt.dll2009.100.2772.030,04810 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Mergetxt.dll2009.100.2772.034,65610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.2772.03,233,63210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.2772.0505,69610 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.2772.05,920,60810 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2772.01,349,47210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.2772.01,988,44810 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2772.01,001,31210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.2772.05,928,80010 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2772.067,42410 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.2772.0280,41610 באוגוסט 201120:50מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.50.2772.01,345,37610 באוגוסט 201120:50מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2772.0108,38410 באוגוסט 201120:46מעבד מסוג x86
Msmdlocal.dll10.50.2772.028,068,19210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmdlocal.dll10.50.2772.055,722,84810 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Msmdpp.dll10.50.2772.06,236,51210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmgdsrv.dll10.50.2772.012,612,44810 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Msmgdsrv.dll10.50.2772.08,670,04810 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolap100.dll10.50.2772.06,670,17610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolap100.dll10.50.2772.08,487,77610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Msolui100.dll10.50.2772.0272,73610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolui100.dll10.50.2772.0315,74410 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Oledbdest.dll2009.100.2772.0174,43210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Oledbdest.dll2009.100.2772.0260,96010 באוגוסט 201120:4764 סיביות
Oledbsrc.dll2009.100.2772.0186,72010 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Oledbsrc.dll2009.100.2772.0286,04810 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Spresolv.dll2009.100.2772.0180,06410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Spresolv.dll2009.100.2772.0216,92810 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.2772.014,17610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0105,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0131,93610 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Ssradd.dll2009.100.2772.041,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssradd.dll2009.100.2772.046,94410 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Ssravg.dll2009.100.2772.041,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssravg.dll2009.100.2772.047,45610 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Ssrdown.dll2009.100.2772.026,97610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrdown.dll2009.100.2772.031,07210 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Ssrmax.dll2009.100.2772.040,28810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrmax.dll2009.100.2772.045,40810 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Ssrmin.dll2009.100.2772.040,28810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrmin.dll2009.100.2772.045,40810 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Ssrpub.dll2009.100.2772.027,48810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrpub.dll2009.100.2772.031,58410 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Ssrup.dll2009.100.2772.026,97610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrup.dll2009.100.2772.030,56010 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Txdataconvert.dll2009.100.2772.0207,20010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txdataconvert.dll2009.100.2772.0304,99210 באוגוסט 201120:3864 סיביות
שירותי שילוב של SQL Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Commanddest.dll2009.100.2772.0247,13610 באוגוסט 201120:5064 סיביות
Dts.dll2009.100.2772.02,228,57610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Dtscomexpreval.dll2009.100.2772.0473,44010 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Dtsconn.dll2009.100.2772.0449,88810 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Dtsinstall.exe10.50.2772.0427,87210 באוגוסט 201121:49מעבד מסוג x86
Dtspipeline.dll2009.100.2772.01,090,91210 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2772.042,33610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Exceldest.dll2009.100.2772.0260,96010 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Excelsrc.dll2009.100.2772.0280,41610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Flatfiledest.dll2009.100.2772.0414,56010 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Flatfilesrc.dll2009.100.2772.0423,77610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2772.067,42410 באוגוסט 201120:51מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2772.0296,80010 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2772.0108,38410 באוגוסט 201120:46מעבד מסוג x86
Msdtssrvr.exe10.50.2772.0210,78410 באוגוסט 201120:5064 סיביות
Msmdpp.dll10.50.2772.07,614,30410 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Oledbdest.dll2009.100.2772.0260,96010 באוגוסט 201120:4764 סיביות
Oledbsrc.dll2009.100.2772.0286,04810 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Rawdest.dll2009.100.2772.0192,86410 באוגוסט 201120:4764 סיביות
Rawsource.dll2009.100.2772.0182,11210 באוגוסט 201120:4764 סיביות
Recordsetdest.dll2009.100.2772.0166,24010 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2772.014,17610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Sqldest.dll2009.100.2772.0264,54410 באוגוסט 201120:4664 סיביות
Txagg.dll2009.100.2772.0366,43210 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txbestmatch.dll2009.100.2772.0834,91210 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txcharmap.dll2009.100.2772.0288,60810 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txdataconvert.dll2009.100.2772.0304,99210 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txderived.dll2009.100.2772.0618,84810 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txfileextractor.dll2009.100.2772.0189,79210 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txfileinserter.dll2009.100.2772.0187,74410 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txgroupdups.dll2009.100.2772.0477,53610 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txlineage.dll2009.100.2772.096,09610 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txlookup.dll2009.100.2772.0535,39210 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txmerge.dll2009.100.2772.0232,28810 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txmergejoin.dll2009.100.2772.0272,73610 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txpivot.dll2009.100.2772.0201,05610 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txrowcount.dll2009.100.2772.089,95210 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txscd.dll2009.100.2772.0195,42410 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txsort.dll2009.100.2772.0246,11210 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txsplit.dll2009.100.2772.0611,68010 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txtermextraction.dll2009.100.2772.08,725,85610 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txtermlookup.dll2009.100.2772.04,185,44010 באוגוסט 201120:3864 סיביות
Txunpivot.dll2009.100.2772.0194,40010 באוגוסט 201120:3864 סיביות
מנוע החיפוש של SQL Server 2008 R2 Full-Text
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Fd.dll2009.100.2772.0690,01610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2772.014,17610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
שירות הדפדפן של SQL Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Msmdredir.dll10.50.2772.06,325,60010 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmdsrv.rll10.50.2772.0831,32810 באוגוסט 201120:53מעבד מסוג x86
Sqlbrowser.exe2009.100.2772.0268,12810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
SQL Server 2008 R2 כותב
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2772.014,17610 באוגוסט 201120:4964 סיביות
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2772.015,20010 באוגוסט 201120:4664 סיביות
לקוח מקורי של SQL Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמן
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 במרץ 201007:01
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831 במרץ 201006:43
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 במרץ 200918:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227 במרץ 200919:38
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827 במרץ 200919:40
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 במרץ 200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 במרץ 200918:28
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427 במרץ 200919:39
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.2772.014,17611 באוגוסט 201103:49
Sqlncli10.dll2009.100.2772.02,581,34411 באוגוסט 201104:42
Sqlncli10.dll2009.100.2772.02,848,09611 באוגוסט 201103:46

גירסה IA-64?based

SQL Server 2008 R2 מסד הנתונים של שירותי ליבה משותפת
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Bcp.exe2009.100.2772.0169,31210 באוגוסט 201120:20IA-64
Commanddest.dll2009.100.2772.0559,45610 באוגוסט 201120:15IA-64
Distrib.exe2009.100.2772.0209,24810 באוגוסט 201120:20IA-64
Dts.dll2009.100.2772.04,305,24810 באוגוסט 201120:15IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2772.0957,28010 באוגוסט 201120:15IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2772.0801,12010 באוגוסט 201120:15IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2772.02,031,96810 באוגוסט 201120:15IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2772.083,80810 באוגוסט 201120:15IA-64
Exceldest.dll2009.100.2772.0588,12810 באוגוסט 201120:15IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2772.0643,93610 באוגוסט 201120:15IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2772.0954,20810 באוגוסט 201120:15IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2772.0977,24810 באוגוסט 201120:15IA-64
Logread.exe2009.100.2772.01,128,80010 באוגוסט 201120:20IA-64
Mergetxt.dll2009.100.2772.073,05610 באוגוסט 201120:15IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2772.067,42410 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2772.0153,44009-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2772.0350,04809-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2772.0296,80010 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.2772.083,80810 באוגוסט 201120:15מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.2772.0452,44809-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2772.01,767,77610 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2772.02,663,77610 באוגוסט 201120:15IA-64
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.2772.03,049,31209-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2772.0186,20810 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2772.01,140,57609-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2772.0108,38410 באוגוסט 201120:15מעבד מסוג x86
Oledbdest.dll2009.100.2772.0590,68810 באוגוסט 201120:12IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2772.0655,71210 באוגוסט 201120:12IA-64
Rawdest.dll2009.100.2772.0438,11210 באוגוסט 201120:12IA-64
Rawsource.dll2009.100.2772.0416,09610 באוגוסט 201120:12IA-64
Rdistcom.dll2009.100.2772.01,845,08810 באוגוסט 201120:12IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.2772.0386,91210 באוגוסט 201120:12IA-64
Replagnt.dll2009.100.2772.018,78410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Replagnt.dll2009.100.2772.029,02410 באוגוסט 201120:12IA-64
Repldp.dll2009.100.2772.0192,35210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Repldp.dll2009.100.2772.0528,22410 באוגוסט 201120:12IA-64
Replmerg.exe2009.100.2772.0973,66410 באוגוסט 201120:19IA-64
Replsync.dll2009.100.2772.0278,88010 באוגוסט 201120:12IA-64
Snapshot.exe10.50.2772.013,66410 באוגוסט 201120:20מעבד מסוג x86
Spresolv.dll2009.100.2772.0509,79210 באוגוסט 201120:12IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.2772.019,29610 באוגוסט 201120:15IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.2772.0546,14410 באוגוסט 201120:19IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.2772.0436,06410 באוגוסט 201120:04IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0105,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0378,20810 באוגוסט 201120:04IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.2772.0201,05610 באוגוסט 201120:04IA-64
Ssradd.dll2009.100.2772.095,58410 באוגוסט 201120:04IA-64
Ssravg.dll2009.100.2772.095,58410 באוגוסט 201120:04IA-64
Ssrdown.dll2009.100.2772.061,79210 באוגוסט 201120:04IA-64
Ssrmax.dll2009.100.2772.089,95210 באוגוסט 201120:04IA-64
Ssrmin.dll2009.100.2772.089,95210 באוגוסט 201120:04IA-64
Ssrpub.dll2009.100.2772.064,86410 באוגוסט 201120:04IA-64
Ssrup.dll2009.100.2772.062,30410 באוגוסט 201120:04IA-64
Txagg.dll2009.100.2772.0882,01610 באוגוסט 201120:04IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2772.0676,19210 באוגוסט 201120:04IA-64
Txderived.dll2009.100.2772.01,276,76810 באוגוסט 201120:04IA-64
Txlookup.dll2009.100.2772.01,187,68010 באוגוסט 201120:04IA-64
Txmerge.dll2009.100.2772.0513,37610 באוגוסט 201120:04IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.2772.0621,92010 באוגוסט 201120:04IA-64
Txrowcount.dll2009.100.2772.0197,47210 באוגוסט 201120:04IA-64
Txsort.dll2009.100.2772.0562,01610 באוגוסט 201120:04IA-64
Txsplit.dll2009.100.2772.01,257,82410 באוגוסט 201120:04IA-64
מופע SQL Server 2008 R2 מסד הנתונים של שירותי ליבה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Atxcore.dll2009.100.2772.063,32810 באוגוסט 201120:15IA-64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.2772.0477,02410 באוגוסט 201120:15IA-64
Rsfxft.dll2009.100.2772.056,16010 באוגוסט 201120:12IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.2772.019,29610 באוגוסט 201120:15IA-64
Sqlaccess.dll2009.100.2772.0392,54410 באוגוסט 201120:11מעבד מסוג x86
Sqlagent.exe2009.100.2772.01,215,84010 באוגוסט 201120:19IA-64
Sqlos.dll2009.100.2772.022,36810 באוגוסט 201120:04IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.2772.020,83210 באוגוסט 201120:04IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.2772.04,628,32010 באוגוסט 201120:04IA-64
Sqlservr.exe2009.100.2772.0122,221,40810 באוגוסט 201120:19IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0378,20810 באוגוסט 201120:04IA-64
Sqsrvres.dll2009.100.2772.0188,76810 באוגוסט 201120:04IA-64
SQL Server 2008 R2 מסד הנתונים שירותים נפוצים ליבה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll10.50.2772.0149,34410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2772.01,349,47210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.2772.0243,55210 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.2772.0153,44009-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.2772.02,864,99210 באוגוסט 201120:15מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.2772.015,71210 באוגוסט 201120:15מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.2772.063,32810 באוגוסט 201120:15מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.2772.0452,44809-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.2772.0112,48010 באוגוסט 201120:15מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.2772.07,051,10410 באוגוסט 201120:15מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201120:15מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.2772.03,049,31209-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.2772.0186,20810 באוגוסט 201120:15מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.2772.01,140,57609-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Msgprox.dll2009.100.2772.0203,10410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msgprox.dll2009.100.2772.0538,46410 באוגוסט 201120:15IA-64
Replerrx.dll2009.100.2772.0120,67210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Replerrx.dll2009.100.2772.0301,92010 באוגוסט 201120:12IA-64
Replisapi.dll2009.100.2772.0272,73610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Replisapi.dll2009.100.2772.0766,30410 באוגוסט 201120:12IA-64
Replprov.dll2009.100.2772.01,648,48010 באוגוסט 201120:12IA-64
Replprov.dll2009.100.2772.0576,86410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Replrec.dll2009.100.2772.02,134,88010 באוגוסט 201120:11IA-64
Replrec.dll2009.100.2772.0791,90410 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Replsub.dll2009.100.2772.01,121,12010 באוגוסט 201120:12IA-64
Replsub.dll2009.100.2772.0413,02410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.2772.019,29610 באוגוסט 201120:15IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.2772.01,534,30410 באוגוסט 201120:04IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.2772.0521,05610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2772.0271,71210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.2772.0712,54410 באוגוסט 201120:04IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.2772.02,727,26410 באוגוסט 201120:04IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.2772.0780,64010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Xmlsub.dll2009.100.2772.0193,37610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Xmlsub.dll2009.100.2772.0563,55210 באוגוסט 201120:04IA-64
שירותי ניתוח של SQL Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2772.01,349,47210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Msmdlocal.dll10.50.2772.028,068,19210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmdlocal.dll10.50.2772.070,539,61610 באוגוסט 201120:15IA-64
Msmdpump.dll10.50.2772.09,311,58410 באוגוסט 201120:15IA-64
Msmdredir.dll10.50.2772.08,763,74410 באוגוסט 201120:15IA-64
Msmdspdm.dll10.50.2772.0178,01610 באוגוסט 201120:11מעבד מסוג x86
Msmdsrv.exe10.50.2772.072,407,39210 באוגוסט 201120:19IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2772.015,833,95210 באוגוסט 201120:11IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2772.08,670,04810 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolap100.dll10.50.2772.010,518,88010 באוגוסט 201120:15IA-64
Msolap100.dll10.50.2772.06,670,17610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolui100.dll10.50.2772.0272,73610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolui100.dll10.50.2772.0463,71210 באוגוסט 201120:15IA-64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.2772.019,29610 באוגוסט 201120:15IA-64
Xmsrv.dll10.50.2772.047,709,02410 באוגוסט 201120:04IA-64
שירותי דיווח של SQL Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.2772.087,90410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.2772.087,90410 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy10.50.2772.03,233,63210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.2772.01,349,47210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.2772.0567,13610 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.authorization.dll10.50.2772.071,52010 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.2772.034,65610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.2772.034,65610 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.2772.0563,04010 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.2772.0128,86410 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.2772.011,564,89610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.2772.01,251,16810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2772.01,251,16810 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.2772.0255,84010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.2772.0255,84010 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.2772.01,812,32010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.2772.01,812,32010 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.2772.0321,37610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.2772.0321,37610 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.2772.0272,22410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.2772.0272,22410 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.2772.0153,44010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.2772.0153,44010 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.2772.05,183,32810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.2772.05,183,32810 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.2772.0112,48010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.2772.0112,48010 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.2772.02,557,79210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.2772.01,259,36010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.2772.01,259,36010 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.2772.0612,19210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.2772.0104,28810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.2772.0104,28810 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.2772.0104,28810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.2772.0104,28810 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.2772.0378,72010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.2772.0378,72010 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll10.50.2772.051,04010 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.50.2772.0186,20810 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll10.50.2772.059,23210 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll10.50.2772.059,23210 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.2772.0198,49610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.2772.0198,49610 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Msmdlocal.dll10.50.2772.028,068,19210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmdlocal.dll10.50.2772.070,539,61610 באוגוסט 201120:15IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2772.015,833,95210 באוגוסט 201120:11IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2772.08,670,04810 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolap100.dll10.50.2772.010,518,88010 באוגוסט 201120:15IA-64
Msolap100.dll10.50.2772.06,670,17610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolui100.dll10.50.2772.0272,73610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolui100.dll10.50.2772.0463,71210 באוגוסט 201120:15IA-64
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.2772.01,300,32010 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.2772.01,460,06410 באוגוסט 201120:11מעבד מסוג x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2772.0131,93610 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2772.0266,59210 באוגוסט 201120:11IA-64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.2772.0242,01610 באוגוסט 201120:11IA-64
Reportingservicesservice.exe2009.100.2772.03,588,44810 באוגוסט 201120:19IA-64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.2772.055,13610 באוגוסט 201120:11מעבד מסוג x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.2772.01,619,80810 באוגוסט 201120:11מעבד מסוג x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.2772.01,992,54410 באוגוסט 201120:11מעבד מסוג x86
Rsconfigtool.exe10.50.2772.01,333,08810 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.2772.019,29610 באוגוסט 201120:15IA-64
Sqlrsos.dll2009.100.2772.022,36810 באוגוסט 201120:04IA-64
SQL Server 2008 R2 ניהול סטודיו
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Appidpackage.dll10.50.2772.01,066,84810 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Bcp.exe2009.100.2772.0169,31210 באוגוסט 201120:20IA-64
Commanddest.dll2009.100.2772.0165,21610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Copydatabasewizard.exe10.50.2772.0661,34410 באוגוסט 201121:49מעבד מסוג x86
Dataprofileviewer.exe10.50.2772.0313,18410 באוגוסט 201121:49מעבד מסוג x86
Dts.dll2009.100.2772.01,442,14410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2772.0334,68810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtsconn.dll2009.100.2772.0285,53610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtsinstall.exe10.50.2772.0427,87210 באוגוסט 201121:49מעבד מסוג x86
Dtspipeline.dll2009.100.2772.0697,18410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2772.032,60810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Exceldest.dll2009.100.2772.0173,92010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Excelsrc.dll2009.100.2772.0183,64810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfiledest.dll2009.100.2772.0276,83210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2772.0284,51210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.2772.04,163,42410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.2772.0333,66410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.2772.01,251,16810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.2772.02,557,79210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.2772.0292,70410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2772.067,42410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.2772.0350,04809-Aug-201117:03מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2772.0296,80010 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.2772.083,80810 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.2772.02,864,99210 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.2772.015,71210 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.2772.063,32810 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.2772.03,290,97610 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.2772.09,193,31210 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.2772.0386,91210 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.2772.0112,48010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.2772.07,051,10410 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.2772.063,32810 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.2772.0378,72010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.2772.092,00010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll10.50.2772.01,054,56010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.2772.01,767,77610 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.2772.0296,80010 באוגוסט 201121:43מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2772.0108,38410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Objectexplorer.dll10.50.2772.03,372,89610 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Oledbdest.dll2009.100.2772.0174,43210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Oledbsrc.dll2009.100.2772.0186,72010 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Radlangsvc.dll10.50.2772.0145,24810 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Rawdest.dll2009.100.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Rawsource.dll2009.100.2772.0120,67210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Recordsetdest.dll2009.100.2772.0116,06410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Replicationmonitor.dll10.50.2772.02,910,04810 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.2772.0131,93610 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Rsconfigtool.exe10.50.2772.01,333,08810 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.2772.019,29610 באוגוסט 201120:15IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.2772.0546,14410 באוגוסט 201120:19IA-64
Sqldest.dll2009.100.2772.0180,57610 באוגוסט 201121:40מעבד מסוג x86
Sqleditors.dll10.50.2772.01,242,97610 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Sqlmanagerui.dll10.50.2772.07,583,58410 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Sqlmgmt.dll10.50.2772.03,499,87210 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Sqlresolver.dll10.50.2772.038,75210 באוגוסט 201121:41מעבד מסוג x86
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0105,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0378,20810 באוגוסט 201120:04IA-64
Txagg.dll2009.100.2772.0243,04010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txbestmatch.dll2009.100.2772.0444,25610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txcharmap.dll2009.100.2772.0195,42410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txdataconvert.dll2009.100.2772.0207,20010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txderived.dll2009.100.2772.0414,04810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txfileextractor.dll2009.100.2772.0126,81610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txfileinserter.dll2009.100.2772.0125,28010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txgroupdups.dll2009.100.2772.0258,40010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txlineage.dll2009.100.2772.068,44810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txlookup.dll2009.100.2772.0354,65610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txmerge.dll2009.100.2772.0138,59210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txmergejoin.dll2009.100.2772.0180,06410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txpivot.dll2009.100.2772.0130,40010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txrowcount.dll2009.100.2772.065,37610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txscd.dll2009.100.2772.0127,84010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txsort.dll2009.100.2772.0164,19210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txsplit.dll2009.100.2772.0410,46410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txtermextraction.dll2009.100.2772.08,608,60810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txtermlookup.dll2009.100.2772.04,088,67210 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txunpivot.dll2009.100.2772.0128,86410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
SQL Server 2008 R2 כלים ורכיבים של תחנת עבודה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Autoadmin.dll2009.100.2772.0937,82410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.2772.046,94410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Dts.dll2009.100.2772.01,442,14410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dts.dll2009.100.2772.04,305,24810 באוגוסט 201120:15IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2772.0334,68810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.2772.0957,28010 באוגוסט 201120:15IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2772.0285,53610 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtsconn.dll2009.100.2772.0801,12010 באוגוסט 201120:15IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2772.02,031,96810 באוגוסט 201120:15IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.2772.0697,18410 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2772.032,60810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2772.083,80810 באוגוסט 201120:15IA-64
Exceldest.dll2009.100.2772.0173,92010 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Exceldest.dll2009.100.2772.0588,12810 באוגוסט 201120:15IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2772.0183,64810 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Excelsrc.dll2009.100.2772.0643,93610 באוגוסט 201120:15IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2772.0276,83210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfiledest.dll2009.100.2772.0954,20810 באוגוסט 201120:15IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2772.0284,51210 באוגוסט 201121:46מעבד מסוג x86
Flatfilesrc.dll2009.100.2772.0977,24810 באוגוסט 201120:15IA-64
Mdxquerygenerator.dll10.50.2772.087,90410 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Mergetxt.dll2009.100.2772.030,04810 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Mergetxt.dll2009.100.2772.073,05610 באוגוסט 201120:15IA-64
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.50.2772.03,233,63210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.2772.0505,69610 באוגוסט 201121:48מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.2772.05,920,60810 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.2772.01,349,47210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.2772.01,988,44810 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.2772.01,001,31210 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.2772.05,928,80010 באוגוסט 201121:47מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2772.067,42410 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.2772.0280,41610 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.50.2772.01,345,37610 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2772.0108,38410 באוגוסט 201120:15מעבד מסוג x86
Msmdlocal.dll10.50.2772.028,068,19210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmdlocal.dll10.50.2772.070,539,61610 באוגוסט 201120:15IA-64
Msmdpp.dll10.50.2772.06,236,51210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msmgdsrv.dll10.50.2772.015,833,95210 באוגוסט 201120:11IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.2772.08,670,04810 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolap100.dll10.50.2772.010,518,88010 באוגוסט 201120:15IA-64
Msolap100.dll10.50.2772.06,670,17610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolui100.dll10.50.2772.0272,73610 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Msolui100.dll10.50.2772.0463,71210 באוגוסט 201120:15IA-64
Oledbdest.dll2009.100.2772.0174,43210 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Oledbdest.dll2009.100.2772.0590,68810 באוגוסט 201120:12IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2772.0186,72010 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Oledbsrc.dll2009.100.2772.0655,71210 באוגוסט 201120:12IA-64
Spresolv.dll2009.100.2772.0180,06410 באוגוסט 201121:42מעבד מסוג x86
Spresolv.dll2009.100.2772.0509,79210 באוגוסט 201120:12IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.2772.019,29610 באוגוסט 201120:15IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0105,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Sqlsvc.dll2009.100.2772.0378,20810 באוגוסט 201120:04IA-64
Ssradd.dll2009.100.2772.041,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssradd.dll2009.100.2772.095,58410 באוגוסט 201120:04IA-64
Ssravg.dll2009.100.2772.041,82410 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssravg.dll2009.100.2772.095,58410 באוגוסט 201120:04IA-64
Ssrdown.dll2009.100.2772.026,97610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrdown.dll2009.100.2772.061,79210 באוגוסט 201120:04IA-64
Ssrmax.dll2009.100.2772.040,28810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrmax.dll2009.100.2772.089,95210 באוגוסט 201120:04IA-64
Ssrmin.dll2009.100.2772.040,28810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrmin.dll2009.100.2772.089,95210 באוגוסט 201120:04IA-64
Ssrpub.dll2009.100.2772.027,48810 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrpub.dll2009.100.2772.064,86410 באוגוסט 201120:04IA-64
Ssrup.dll2009.100.2772.026,97610 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Ssrup.dll2009.100.2772.062,30410 באוגוסט 201120:04IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2772.0207,20010 באוגוסט 201121:28מעבד מסוג x86
Txdataconvert.dll2009.100.2772.0676,19210 באוגוסט 201120:04IA-64
שירותי שילוב של SQL Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Commanddest.dll2009.100.2772.0559,45610 באוגוסט 201120:15IA-64
Dts.dll2009.100.2772.04,305,24810 באוגוסט 201120:15IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.2772.0957,28010 באוגוסט 201120:15IA-64
Dtsconn.dll2009.100.2772.0801,12010 באוגוסט 201120:15IA-64
Dtsinstall.exe10.50.2772.0427,87210 באוגוסט 201121:49מעבד מסוג x86
Dtspipeline.dll2009.100.2772.02,031,96810 באוגוסט 201120:15IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.2772.083,80810 באוגוסט 201120:15IA-64
Exceldest.dll2009.100.2772.0588,12810 באוגוסט 201120:15IA-64
Excelsrc.dll2009.100.2772.0643,93610 באוגוסט 201120:15IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.2772.0954,20810 באוגוסט 201120:15IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.2772.0977,24810 באוגוסט 201120:15IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.2772.067,42410 באוגוסט 201120:16מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.2772.0296,80010 באוגוסט 201121:45מעבד מסוג x86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.2772.0108,38410 באוגוסט 201120:15מעבד מסוג x86
Msdtssrvr.exe10.50.2772.0210,78410 באוגוסט 201120:20IA-64
Msmdpp.dll10.50.2772.09,197,40810 באוגוסט 201120:15IA-64
Oledbdest.dll2009.100.2772.0590,68810 באוגוסט 201120:12IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.2772.0655,71210 באוגוסט 201120:12IA-64
Rawdest.dll2009.100.2772.0438,11210 באוגוסט 201120:12IA-64
Rawsource.dll2009.100.2772.0416,09610 באוגוסט 201120:12IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.2772.0386,91210 באוגוסט 201120:12IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.2772.019,29610 באוגוסט 201120:15IA-64
Sqldest.dll2009.100.2772.0605,02410 באוגוסט 201120:12IA-64
Txagg.dll2009.100.2772.0882,01610 באוגוסט 201120:04IA-64
Txbestmatch.dll2009.100.2772.01,699,68010 באוגוסט 201120:04IA-64
Txcharmap.dll2009.100.2772.0656,22410 באוגוסט 201120:04IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.2772.0676,19210 באוגוסט 201120:04IA-64
Txderived.dll2009.100.2772.01,276,76810 באוגוסט 201120:04IA-64
Txfileextractor.dll2009.100.2772.0434,01610 באוגוסט 201120:04IA-64
Txfileinserter.dll2009.100.2772.0431,96810 באוגוסט 201120:04IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.2772.0943,96810 באוגוסט 201120:04IA-64
Txlineage.dll2009.100.2772.0217,95210 באוגוסט 201120:04IA-64
Txlookup.dll2009.100.2772.01,187,68010 באוגוסט 201120:04IA-64
Txmerge.dll2009.100.2772.0513,37610 באוגוסט 201120:04IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.2772.0621,92010 באוגוסט 201120:04IA-64
Txpivot.dll2009.100.2772.0458,59210 באוגוסט 201120:04IA-64
Txrowcount.dll2009.100.2772.0197,47210 באוגוסט 201120:04IA-64
Txscd.dll2009.100.2772.0444,25610 באוגוסט 201120:04IA-64
Txsort.dll2009.100.2772.0562,01610 באוגוסט 201120:04IA-64
Txsplit.dll2009.100.2772.01,257,82410 באוגוסט 201120:04IA-64
Txtermextraction.dll2009.100.2772.09,112,41610 באוגוסט 201120:04IA-64
Txtermlookup.dll2009.100.2772.04,533,08810 באוגוסט 201120:04IA-64
Txunpivot.dll2009.100.2772.0447,84010 באוגוסט 201120:04IA-64
מנוע החיפוש של SQL Server 2008 R2 Full-Text
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Fd.dll2009.100.2772.01,141,60010 באוגוסט 201120:15IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.2772.019,29610 באוגוסט 201120:15IA-64
שירות הדפדפן של SQL Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Msmdredir.dll10.50.2772.08,763,74410 באוגוסט 201120:15IA-64
Msmdsrv.rll10.50.2772.0831,32810 באוגוסט 201119:44IA-64
Sqlbrowser.exe2009.100.2772.0524,64010 באוגוסט 201120:19IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.2772.019,29610 באוגוסט 201120:15IA-64
SQL Server 2008 R2 כותב
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.2772.019,29610 באוגוסט 201120:15IA-64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.2772.019,80810 באוגוסט 201120:04IA-64
לקוח מקורי של SQL Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.2772.019,29611 באוגוסט 201103:15IA-64
Instapi.dll2005.90.1399.0100,56831 במרץ 201006:43IA-64
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 במרץ 201007:01מעבד מסוג x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 במרץ 200918:26מעבד מסוג x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 במרץ 200918:25מעבד מסוג x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 במרץ 200918:28מעבד מסוג x86
Sqlncli10.dll2009.100.2772.05,861,72811 באוגוסט 201103:04IA-64
Sqlncli10.dll2009.100.2772.02,581,34411 באוגוסט 201104:42מעבד מסוג x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574,46427 במרץ 200920:58IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627 במרץ 200920:53IA-64
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227 במרץ 200920:53IA-64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574,46427 במרץ 200920:58IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627 במרץ 200920:53IA-64
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227 במרץ 200920:53IA-64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 במרץ 200918:26מעבד מסוג x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 במרץ 200918:25מעבד מסוג x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 במרץ 200918:28מעבד מסוג x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 במרץ 200918:26מעבד מסוג x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 במרץ 200918:25מעבד מסוג x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 במרץ 200918:28מעבד מסוג x86

כיצד להסיר את ההתקנה של חבילת עדכון מצטבר זה

כדי להסיר את ההתקנה של חבילת עדכון מצטבר זה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בלוח הבקרה, פתח את הפריט ' הוספה או הסרה של תוכניות .
  2. לחץ על שינוי או הסרה של תוכניות.
  3. כדי לחשוף את כל העדכונים עבור התקנת SQL Server 2008 R2, בחר את תיבת הסימון הצג עדכונים .
  4. לאתר ולהסיר את הערך עבור חבילת עדכון מצטבר זה.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות מודל מצטבר של מתן שירות עבור SQL Server, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
935897 מודל מתן שירות מצטבר זמין מהצוות SQL Server כדי לספק תיקונים חמים עבור בעיות שדווחו
לקבלת מידע נוסף אודות הסכימה למתן שמות עבור עדכונים של SQL Server, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
822499 סכימה חדשה למתן שמות עבור חבילות עדכוני תוכנה של Microsoft SQL Server
לקבלת מידע נוסף על מינוח עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft

מאפיינים

Article ID: 2567714 - Last Review: יום חמישי 26 ספטמבר 2013 - Revision: 39.0
מילות מפתח 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbhotfixrollup kbexpertiseadvanced kbmt KB2567714 KbMthe
תרגום מכונה
חשוב: מאמר זה תורגם באמצעות תוכנת תרגום מכונה של Microsoft וייתכן שנערך לאחר מכן על-ידי קהילת Microsoftבאמצעות טכנולוגייתCommunity Translation Framework (CTF) או באמצעות תרגום אנושי. Microsoft מציעה לך גם מאמרים בתרגום אנושי, מאמרים בתרגום מכונה ומאמרים שנערכו על ידי הקהילה כדי לאפשר גישה למאמרים הקיימים במאגר הידע (Knowledge Base) שלMicrosoft בשפות שונות. מאמרים מתורגמים יכולים להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק. Microsoft אינה אחראית לחוסר דיוק, שגיאות או נזקים שייגרמו כתוצאה מטעויות בתכנים או משימוש בתכנים על ידי לקוחותיה.
כותרת מאמר זה באנגלית: 2567714

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com