Máy ?o không kh?i đ?ng trên m?t máy tính có m?t CPU AMD có h? tr? tính năng AVX Tây và đó ch?y Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2568088 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

V?n đ? 1

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n có m?t CPU AMD h? tr? các tính năng nâng cao Vector ph?n m? r?ng (AVX) trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 RTM.
  Chú ýAMD gi?i thi?u h? tr? cho tính năng AVX Tây trong xe ?i đ?t d?a trên b? vi x? l? đa l?i.
 • B?n cài đ?t vai tr? máy ch? Hyper-V trên máy tính.
 • B?n t?o m?t máy ?o trên máy tính, và sau đó b?n c? g?ng đ? b?t đ?u máy ?o.
Trong trư?ng h?p này, các máy ?o không b?t đ?u, và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Máy ?o tên không th? kh?i t?o.

S? phát hành 2

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n có m?t CPU AMD có h? tr? tính năng AVX Tây trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).
  Chú ýAMD gi?i thi?u h? tr? cho tính năng AVX Tây trong xe ?i đ?t d?a trên b? vi x? l? đa l?i.
 • B?n cài đ?t vai tr? máy ch? Hyper-V trên máy tính.
 • B?n t?o m?t máy ?o trên máy tính, và sau đó b?n c? g?ng đ? b?t đ?u máy ?o.
Trong trư?ng h?p này, các máy ?o không b?t đ?u, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Máy ?o không th? kh?i đ?ng v? hypervisor không ch?y.
Ngoài ra, các s? ki?n sau đây đư?c thêm vào Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin đăng nh?p:

Ngu?n: Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker
T? ch?c s? ki?n ID: 3112
M?c đ?: l?i
Mô t?:
Không th? kh?i đ?ng máy ?o v? hypervisor không ch?y.

NGUYÊN NHÂN

Nguyên nhân c?a v?n đ? 1

V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows Server 2008 R2 RTM không h? tr? tính năng AVX Tây.

Nguyên nhân c?a v?n đ? 2

V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows Server 2008 R2 SP1 không h? tr? tính năng AVX Tây trên b? x? l? AMD.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix, b?n không ph?i thay đ?i s? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 r2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0,16xxxWindows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. Ngoài các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i, chi nhánh d?ch v? LDR c?n ch?a các hotfix.
 • Các b?n kê t?p (.manifest) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng li?t kê riêng trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". Các tệp MANIFEST và các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Hvax64.exe6.1.7600.16841634,88023-Jun-201102: 44x64
Hvboot.sys6.1.7600.16841117,63223-Jun-201105: 29x64
Hvix64.exe6.1.7600.16841687,10423-Jun-201102: 44x64
Hvax64.exe6.1.7600.20994635,39223-Jun-201102: 46x64
Hvboot.sys6.1.7600.20994117,63223-Jun-201105: 31x64
Hvix64.exe6.1.7600.20994687,61623-Jun-201102: 46x64
Hvax64.exe6.1.7601.17640610,81623-Jun-201102: 39x64
Hvboot.sys6.1.7601.17640118,14423-Jun-201105: 42x64
Hvix64.exe6.1.7601.17640652,28823-Jun-201102: 39x64
Hvax64.exe6.1.7601.21755607,23223-Jun-201102: 25x64
Hvboot.sys6.1.7601.21755118,14423-Jun-201105: 21x64
Hvix64.exe6.1.7601.21755652,80023-Jun-201102: 25x64

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? 1, làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Hyper-V Manager.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào máy ?o trong câu h?i, và sau đó nh?p vàoThiết đặt.
 3. Theo c?u h?nh b? vi x? l? cho máy ?o, nh?n vào đây đ? ch?n các Di chuy?n sang m?t máy tính v?t l? v?i m?t phiên b?n b? vi x? l? khác nhau ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. B?t đ?u máy ?o.


Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? 2, h?y ch?y l?nh sau đ? vô hi?u hoá tính năng AVX Tây:
bcdedit / / đ?t xsavedisable 1

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_8ab218874f211e53241c02d06851224f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17640_none_59dd407a3a1cfd7e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp710
Ngày (UTC)23-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_bdcbf763b723cc6519cd28f0a4ca3719_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21755_none_00998afc887d6290.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp710
Ngày (UTC)23-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_d9491e2eeec8d8c9770e952aa17a4396_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20994_none_d0789469181e186b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp710
Ngày (UTC)23-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_fccc194b9203fad80f07ba95c66b0039_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_117debfd7b5e7416.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp710
Ngày (UTC)23-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-hyper-v-tr?nh đi?u khi?n-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_8c6d8d0e7f196b01.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,163
Ngày (UTC)23-Jun-2011
Th?i gian (UTC)05: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-hyper-v-tr?nh đi?u khi?n-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20994_none_8cc41b1b985ce285.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,163
Ngày (UTC)23-Jun-2011
Th?i gian (UTC)06: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-hyper-v-tr?nh đi?u khi?n-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17640_none_8e52e9ca7c40bd96.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,163
Ngày (UTC)23-Jun-2011
Th?i gian (UTC)06: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-hyper-v-tr?nh đi?u khi?n-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21755_none_8ed6b81b9561f804.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,163
Ngày (UTC)23-Jun-2011
Th?i gian (UTC)06: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpC?p Nh?t-bf.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.915
Ngày (UTC)23-Jun-2011
Th?i gian (UTC)09: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2568088 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2568088 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2568088

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com