Tri?n khai thư m?c nhà trên m?t c?m máy ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 256926 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? quy tr?nh cơ b?n cho vi?c chia s? trang ch? thư m?c trên đ?a đư?c chia s? trên m?t c?m.

THÔNG TIN THÊM

Trong c?m sao qu?n tr? viên, nó không ph?i là s? t?i ưu c?u h?nh đ? t?o ra m?t t?p tin c?m chia s? tài nguyên cho m?i ngư?i s? d?ng nhà thư m?c. Không ch? này yêu c?u r?t nhi?u công vi?c hành chính, nhưng nó c?ng s? d?ng b? nh? và tài nguyên CPU nó không c?n ph?i. D?ch v? c?m s? d?ng b? nh? và chu k? CPU cho m?i tài nguyên mà b?n đ? xác đ?nh trong c?m sao Ngư?i qu?n tr?. Các ngu?n l?c nhi?u hơn b?n có, trên cao hơn mà c?m d?ch v? t?o ra. Gi? đ?nh r?ng không có thư m?c nhà 750 ngư?i s? d?ng trên m?t c?m sao, m?t ngu?n tài nguyên chia s? t?p tin s? đư?c t?o ra cho m?i ngư?i dùng. Th?i gian chuy?n đ?i d? ph?ng t? m?t nút đ? m?t tăng, c?ng như xem các tài nguyên trong c?m Ngư?i qu?n tr?. Các k?ch b?n t?i t? nh?t là m?t c?m sao r?t b?n r?n có th? th? các k?t n?i v? s? lư?ng th?i gian đang đư?c s? d?ng đ? qu?n l? 750 c?m tài nguyên.

Cách t?i ưu đ? s? d?ng m?t c?m máy ch? đ? nhà nhà thư m?c là s? d?ng "Chia s? sub-directories" ho?c tính năng chia s? năng đ?ng. Các ch? y?u cơ b?n đ?ng sau t?p tin năng đ?ng chia s? là m?t đ?a đơn c?m chia s? t?p tin tài nguyên đư?c t?o ra, nhưng m?t chia s? t?p tin đ?c l?p đư?c t?o ra cho m?i ngư?i dùng thư m?c. Ví dụ:
Z:\
Z:\Users
Z:\Users\Steve
Z:\Users\Shon
Z:\Users\Elden
Z:\Users\Dewitt
Z:\Users\Emily
? đ?a z là đ?a đư?c chia s?. Thư m?c Z:\Users là nh?ng ngư?i ch? chia s? có ch?a t?t c? các ngư?i dùng trang ch? thư m?c.

C?u h?nh không đúng:
 1. T?o m?t t?p tin chia s? tài nguyên c?m sao cho m?i ngư?i dùng. Trong này trư?ng h?p, m?t ngu?n tài nguyên c?m sao đư?c xác đ?nh năm l?n cho m?i ngư?i dùng dư?i Z:\Users thư m?c.
 2. Thi?t l?p NTFS Permissions v? các Z:\Users\Tên ngư?i dùng thư m?c đ? cho phép ch? d? đ?nh ngư?i s? d?ng truy nh?p c?p.
 3. M?i khi m?t ngư?i dùng đư?c t?o ra, vào thư m?c Z:\Users và t?o thư m?c phù h?p v?i quy?n. Sau đó s? d?ng c?m ngư?i qu?n tr? đ? t?o m?t t?p tin chia s? tài nguyên.
C?u h?nh thích h?p:
 1. T?o ra m?t đơn c?m sao t?p tin chia s? tài nguyên đ? Z:\Users thư m?c g?c.
 2. Cung c?p cho t?t c? m?i ngư?i trong nhóm ki?m soát toàn b? c?p chia s? quy?n qu?n tr? viên Cluster.
 3. B?ng cách s? d?ng các Tham s? tab cho r? c?m t?p tin chia s? tài nguyên, nh?n vào đây đ? ch?n cácChia s? t?t c? các sub-directories h?p ki?m.
 4. Thi?t l?p NTFS phép trên các Z:\Users\Tên ngư?i dùng thư m?c cho phép ngư?i s? d?ng d? đ?nh đ? truy nh?p c?p. Tài kho?n d?ch v? c?m c?n có ít đ?c c?p phép. T?i th?i đi?m này, t?t c? các c?p dư?i Z:\users t? đ?ng đư?c chia s? v?i s? cho phép m?ng tương t? như ph?n g?c. Đ? thêm m?t ngư?i s? d?ng khi b?n đang s? d?ng chia s? năng đ?ng, t?o m?t thư m?c theo Z:\Users và gán cho đúng NTFS c?p phép (xem bư?c 4). D?ch v? c?m t? đ?ng chia s? các thư m?c.

  LƯU ?: Khi b?n th?c hi?n các bư?c sau đây, b?n không gi?u các thư m?c dư?i m?t ph?n, ch? các c? ph?n c?a m?nh.

 5. Đ? th?c hi?n c? ph?n ngư?i dùng ?n, s? d?ng tham s? cho Tab r? c?m t?p tin chia s? tài nguyên, và sau đó b?m vào đ? ch?n các ?n thư m?c chia s? h?p ki?m. Hành đ?ng này n?i "$" đ? k?t thúc c?a các c? ph?n n?m dư?i Z:\Users\<username>.<b00></b00></username>
"Chia s? sub-directories" tính năng đư?c thêm vào Microsoft Windows NT 4.0, phiên b?n doanh nghi?p, d?ch v? c?m v?i Service Pack 4, và tăng cư?ng v?i Service Pack 5. Áp d?ng Service Pack 5 N?u b?n có k? ho?ch đ? th?c hi?n chia s? t?p tin năng đ?ng. Windows 2000 Advanced Server bao g?m các tính năng này.

N?u các sub-directories đang đư?c chia s? trong m?t chia s? t?p tin Clustered, và có nhi?u hơn m?t trong nh?ng t?p tin chia s? nhóm trong c?m sao mà s? d?ng bi?n môi trư?ng b?ng tên ngư?i dùng, hành vi sau đây có th? x?y ra khi các các nhóm đư?c đưa tr?c tuy?n trên cùng m?t nút v?t l?. Ví d?, b?n có ? đ?a trong m?i nhóm mà có các thư m?c sau đây:
 • \\<virtual_server1>\users drive U: |--ngư?i dùng |-- user1 |--user2<b00></b00></virtual_server1>
 • \\<virtual_server2>\data drive Z: |--data |--user1 |--user2<b00></b00></virtual_server2>
Cho Ví d?, khi b?n s? d?ng các bi?n môi trư?ng và m?t trong hai ho?c c? hai sau đây hai máy ch? ?o nhóm đ?n tr?c tuy?n trên cùng m?t v?t l? nút, ngư?i s? d?ng có th? k?t n?i v?i các c? phi?u đúng:
 • \\<virtual_server1>\users\%username%</virtual_server1>
 • \\<virtual_server2>\data\%username%</virtual_server2>
Tuy nhiên, N?u b?n s? d?ng các m?t trong hai ho?c c? hai nhóm máy ch? ?o sau đây, ngư?i dùng có th? g?p không phù h?p k?t qu? khi h? ánh x? ? đ?a m?ng:
 • "lư?i s? d?ng * \\<virtual_server1>\%username%"</virtual_server1>
 • "lư?i s? d?ng * \\<virtual_server2>\%username%"</virtual_server2>
Các LanMan máy ch? d?ch v? không phân bi?t gi?a Sub-Directory chia s?. Do đó, nó không th? phân bi?t mà \\<virtual_server1>\%username% và \\<virtual_server2>\%username% đang chia s? t?p khác. Khi t?p tin ví d? th? hai c?a % username % chia s? c? g?ng chia s?, các sau l?i 2118 x?y ra trong t?p nh?t k? c?m, và chia s? r?ng s? không t?o:</virtual_server2></virtual_server1>

C?nh báo t?p tin chia s? <data>: SmbpCheckAndBringSubSharesOnline: NetShareAdd th?t b?i cho subshare <user1>$ l?i: 2118.<b00></b00></user1></data>
C?nh báo t?p tin Chia s? <data>: SmbpCheckAndBringSubSharesOnline: NetShareAdd th?t b?i subshare <user2>$ l?i: 2118.<b00></b00></user2></data>
C:\err>err 2118 # cho th?p phân 2118 / hex 0x846 NERR_DuplicateShare lmerr.h # / * tên đ? đư?c chia s?. */

B?i v? các c? phi?u th? hai không t?n t?i, ? đ?a l?p b?n đ? s? k?t n?i đ? chia s? đ?u tiên. Các gi?i pháp t?t nh?t đ? tránh va ch?m tên chia s? không ph?i là đ?n chia s? thư m?c ph? dư?i các thu?c tính chuyên sâu c?a tài nguyên t?p tin chia s? trong c?m sao qu?n tr?. B?n có th? s? d?ng ABE (d?a trên truy c?p đ?m) đ? áp d?ng ACLs (Access Control List) cho các thư m?c con ngư?i s? d?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
907458 Làm th? nào đ? th?c hi?n d?a trên Windows Server 2003 Access li?t kê trong m?t môi trư?ng DFS
Ngoài ra, chia s? t?p tin có th? đư?c t?o ra b?i b?ng cách s? d?ng m?t trong hai cách sau:
 • Đ?i tên t?t c? các c?p con dư?i chia s? v? trí ban đ?u đ? m?t cái g? đó khác nhau, do đó h? s? không bao gi? phù h?p v?i
 • Không chia s? sub-directories và ánh x? t?t c? m?i th? đ? \\<virtual_server1>\users ho?c đ?n \\<virtual_server2>\data ho?c c? hai. Sau đó, s? d?ng quy?n NTFS đ? ngư?i dùng ch? có th? truy nh?p chia s? riêng c?a h?. </virtual_server2></virtual_server1>

Bài vi?t liên quan

186496 B?o v? m?t thư m?c chung
194831 SP4 c?m chia s? ph?i đư?c đ?t l?i thành công nh?n thêm thư m?c con
224967 Làm th? nào đ? t?o ra chia s? t?p tin trên m?t c?m
254219 Cân nh?c an ninh khi tri?n khai th?c hi?n nhóm chia s? t?p tin
257389 Microsoft c?m máy ch? có th? không chia s? thư m?c t? đ?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 256926 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbclustering kbenv kbinfo W2000MSCS kbmt KB256926 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:256926

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com