K??das zi?ojums p?c tam, kad j?s pievienoties Live Meeting sesijas: "Saturu neizdev?s lejupiel?d?t Conference Center konfigur?cijas probl?mas d??"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2569459 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Kad j?s pievienoties Microsoft® Office Live Meeting sesiju, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Saturam neizdev?s lejupiel?d?t Conference Center konfigur?cijas probl?mas d??. Sazinieties ar administratoru.

Iemesls

?? probl?ma parasti rodas, ja viens vai vair?ki no ?iem nosac?jumiem ir sp?k?:
 • Prezent?t?ja koplieto dokumentus Sapulc?.
 • P?rl?kprogrammas iestat?jumi ir nepareizi.
 • Sapulces klienta Live j?atjaunina.
 • T?kla konfigur?cija ir nepareiza.
 • Ugunsm?ra iestat?jumi profil? nav pareizs.
Piez?me ?? k??da rodas, kad lietot?js piek??st aptaujas lapu.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m:

1. Metode: Noregul?jiet p?rl?ka iestat?jumus

 1. Start?jiet programmu Internet Explorer, noklik??iniet uz R?kiun p?c tam noklik??iniet uz interneta opcijas.
 2. Ciln? Visp?r?gi noklik??iniet uz Dz?st.
 3. Izdz?st interneta pagaidu failus un s?kfailus.
 4. Ciln? saturs , noklik??iniet uz Not?r?t SSL st?vokli.
 5. Noklik??iniet uz z?mnes papildu un sada?? Dro??ba noklik??iniet, lai not?r?tu ??das opcijas:
  • P?rbaud?t servera sertifik?tu atsauk?anu.
  • P?rbaud?t izdev?ja sertifik?ta atsauk?anu.
  • Nesaglab?t diskdzinis ?ifr?t?s lappuses
 6. Noklik??iniet, lai iesp?jotu SSL 2.0, SSL 3.0 un TLS 1.0.
 7. Noklik??iniet uz Lietot, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 8. Aizveriet visus Internet Explorer gad?jumus.

2. Metode: Atjaunin?t Microsoft® Office Live sapulces klientu


 1. Microsoft® Office Live Meeting 2007 klientu atinstal?t, izmantojot vad?bas paneli.
 2. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 3. Apmekl?jiet ??du t?mek?a vietni:
  http://Office.Microsoft.com/redir/HA010173383.aspx
 4. Noklik??iniet uz saites lejupiel?d?t Live Meeting 2007 .
 5. Ja tiek pras?ts palaist vai saglab?t failu, noklik??iniet uz palaist.
 6. Izpildiet nor?d?jumus, lai instal?tu Live Meeting 2007.
Piez?me: Ja probl?mrisin??anas so?us ?aj? pant? nedarbojas, m??iniet izmantot citu datoru profilu. Vai sazinieties ar administratoru, lai p?rbaud?tu, vai ugunsm?ra iestat?jumi.

Papildindorm?cija

Pla??ku inform?ciju par Microsoft Live Meeting pakalpojumu t?kla savienojam?bas pras?bas skatiet raksta:
2312151 T?kla savienojam?bas pras?bas Microsoft Live Meeting pakalpojumu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2569459 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 1. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Live Meeting 2007
Atsl?gv?rdi: 
vkbportal107 kbmt KB2569459 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2569459

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com