XCLN: Làm th? nào MAPI khách hàng truy c?p ho?t đ?ng thư m?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 256976 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong Microsoft Exchange Server 4.0, 5.0, 5.5, và các d?ch v? thư m?c là trên cùng m?t máy ch? như máy ch?, nơi khách hàng MAPI đăng nh?p và t?m ki?m đ?a ch? trong danh sách đ?a ch? toàn c?u. Trong trao đ?i 2000, d?ch v? tích h?p vào h? đi?u hành Microsoft Windows 2000 (Active Directory). Do đó, các d?ch v? thư m?c có th? ho?c không có th? đư?c đ?t trên các máy ch? Exchange 2000. Trong môi trư?ng này, m?t máy khách MAPI truy c?p các thư m?c và đăng nh?p vào h?p thư khác nhau t? các phiên b?n trư?c c?a Exchange Server. Bài vi?t này gi?i thích làm th? nào m?i phiên b?n c?a Outlook và Exchange khách hàng truy c?p Active Directory.

THÔNG TIN THÊM

Có hai cơ ch? đ? trao đ?i 2000 đ? cung c?p MAPI khách hàng truy c?p vào thư m?c ho?t đ?ng. Th? nh?t là d?ch v? gi?i thi?u, đư?c dùng đ? ch? máy khách Outlook ph?c v? toàn c?u danh m?c. Đi?u th? hai là d?ch v? proxy, mà c?u th? t?c t? xa t?t c? các cu?c g?i (RPCs) gi?a các phiên b?n trư?c c?a MAPI khách hàng và máy ch? d?ch v? thư m?c. C? hai c?a nh?ng phương pháp này đư?c th?c hi?n trong các thành ph?n DSProxy.

Khi b?t đ?u lên m?t máy ch? Exchange 2000, các thành ph?n DSProxy ki?m tra xem tên d?ch v? nhà cung c?p giao di?n (NSPI) đư?c đăng k? t?i đ?a phương. N?u nó là, đi?u đó có ngh?a r?ng h? ph?c v? này là m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u và các d?ch v? gi?i thi?u và ?y quy?n không c?n thi?t. N?u không, DSProxy đăng k? đi?m cu?i c?a nó v?i ngư?i qu?n l? RPC End Point Mapper (EPM) và kh?i c?a nó d?ch v? gi?i thi?u và ?y quy?n. T? th?i đi?m này trên, DSProxy nghe đ?n NSPI yêu c?u t? máy khách MAPI.

Outlook 2000

D? ki?n ban đ?u, khi ngư?i dùng s? d?ng Outlook 2000 đ? đăng nh?p vào m?t máy ch? Exchange 2000, Outlook s? t?m th?y các d?ch v? thư m?c vào máy ch? nhà c?a m?nh. Sau khi khách hàng liên h? v?i h? ph?c v?, d?ch v? DSProxy đi tr? l?i m?t gi?i thi?u cho khách hàng. T? đó đi?m trên, t?t c? các thư m?c trong tương lai yêu c?u đư?c g?i tr?c ti?p đ?n máy ch? gi?i thi?u đ? thay th?. H? ph?c v? gi?i thi?u trong trư?ng h?p này là h? ph?c v? toàn c?u danh m?c.

Sau khi nh?n đư?c gi?i thi?u t? DSProxy, Outlook lưu gi?i thi?u trong h? sơ MAPI ? v? trí registry sau:
HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows tin nh?n Subsystem\Profiles\<profile_name></profile_name>\dca740c8c0421...
Giá tr? tên: 001e6602
Lo?i giá tr?: STRING (REG_SZ)
D? li?u giá tr?: Tên c?a toàn c?u danh m?c ph?c v? g?i tr? l?i b?i các thành ph?n DSPROXY.
LƯU ?: Đ?i v?i máy tính dùng Windows 95, Windows 98 và Windows 98 Second Edition, sau khi nh?n đư?c gi?i thi?u t? DSProxy, Outlook lưu gi?i thi?u trong h? sơ MAPI ? v? trí registry sau:
HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows tin nh?n Subsystem\Profiles\<profile_name></profile_name>\dca740c8c0421...
Giá tr? tên: 001e6602
Lo?i giá tr?: STRING (REG_SZ)
D? li?u giá tr?: Tên c?a toàn c?u danh m?c ph?c v? g?i tr? l?i b?i các thành ph?n DSPROXY.
Trong trư?ng h?p ho?t đ?ng thư m?c không có s?n cho m?t s? l? do, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i Outlook. Khi b?n kh?i đ?ng l?i Outlook, nó liên h? v?i h? ph?c v? Exchange 2000 m?t l?n n?a, và các máy ch? đi tr? l?i m?t gi?i thi?u m?i đ? cho phép Outlook đ? liên l?c v?i Active Directory trong tương lai.

Outlook 97, Outlook 98, Exchange khách hàng 4.0 và Exchange khách hàng 5,0

Cho Outlook 97, Outlook 98, và Exchange khách hàng 4.0 và 5.0 đ? truy c?p vào các d?ch v? thư m?c, các thành ph?n DSProxy trên máy ch? Exchange 2000 chuy?n ti?p t?t c? các yêu c?u MAPI-DS vào c?a hàng toàn c?u. B?i v? thư m?c ho?t đ?ng h? tr? nhi?u phương pháp khác nhau và giao th?c, bao g?m c? MAPI, cho truy c?p vào cơ s? d? li?u c?a nó, DSProxy ch? đơn gi?n là chuy?n ti?p các yêu c?u đ? các c?a hàng toàn c?u mà không th?c hi?n b?t k? thay đ?i cho các gói.

Quá tr?nh proxy là như sau:
  1. Máy s? d?ng MAPI s? g?i m?t yêu c?u cho m?t tra c?u tên.
  2. C?u ph?n Exchange 2000 DSProxy truy?n yêu c?u này đ?n các c?a hàng đ?a phương trên toàn c?u.
  3. Danh m?c toàn c?u tr? v? k?t qu? vào máy ch? Exchange 2000.
  4. Exchange 2000 g?i k?t qu? tr? l?i máy s? d?ng MAPI.
  5. Máy s? d?ng MAPI s? g?i m?t l?i c?m ơn đ?n máy ch? Exchange 2000.
  6. Exchange 2000 sau đó truy?n ghi nh?n quay l?i danh m?c toàn c?u.
Quá tr?nh này c?ng áp d?ng khi máy s? d?ng MAPI duy?t danh sách đ?a ch? toàn c?u. N?u b?n s? d?ng m?ng lư?i giám sát qu?n l? hay xem lưu lư?ng truy c?p m?ng, b?n có th? xem các gói thêm m?t vài đư?c g?i qua dây như m?t ngư?i s? d?ng cu?n qua danh sách đ?a ch? toàn c?u. Nh?n chung, overhead cho quá tr?nh ?y quy?n toàn b? là t?i thi?u và nên li?n m?ch cho ngư?i dùng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 256976 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
  • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
  • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
  • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB256976 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:256976

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com