Raksta ID: 256986 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts re?istrs. Rakst? ir iek?auta ar? inform?cija par to, k? redi??t re?istru, k? ar? sniegtas atsauces uz papildinform?ciju.

PAPILDINDORM?CIJA

Re?istra apraksts

Microsoft datorterminu v?rdn?cas piektaj? izdevum? re?istrs ir defin?ts ??di:
Centr?l? hierarhisk? datu b?ze, kas tiek izmantota sist?m?s Microsoft Windows 9x, Windows CE, Windows NT un Windows 2000 t?das inform?cijas glab??anai, kura nepiecie?ama, lai sist?mu konfigur?tu vienam vai vair?kiem lietot?jiem, lietojumprogramm?m un aparat?ras ier?c?m.

Re?istr? ir iek?auta inform?cija, ko sist?ma Windows izmanto savas darb?bas laik?, piem?ram, inform?cija par visu lietot?ju profiliem, dator? instal?taj?m lietojumprogramm?m, k? ar? k?da veida dokumentus t?s var izveidot, inform?cija par rekviz?tu lapas iestat?jumiem map?m un lietojumprogrammu ikon?m, k?da aparat?ra ir ?aj? sist?m? un k?di porti tiek izmantoti.

Re?istrs aizst?j vair?kumu teksta form?ta .ini failus, kas izmantoti sist?mas Windows 3.x un MS-DOS konfigur?cijas failos, piem?ram, Autoexec.bat un Config.sys. Lai ar? re?istrs ir tiek izmantots vair?k?s Windows oper?t?jsist?m?s, taj?s re?istri mazliet at??iras.
Re?istra dati tiek glab?ti bin?rajos failos.

Inform?cija par re?istra redi???anu

Re?istra redi???anai Microsoft iesaka izmantot tikai Microsoft dokument?cij? nor?d?t?s darb?bas. Ja iesp?jams, lietojiet Windows lietot?ja interfeisu, nevis tie?i redi??jiet re?istru.

Re?istru var redi??t, izmantojot re?istra redaktoru (Regedit.exe vai Regedt32.exe). Nepareizi lietojot re?istra redaktoru, var rasties nopietnas probl?mas, kuru d??, iesp?jams, b?s atk?rtoti j?instal? oper?t?jsist?ma. Korpor?cija Microsoft negarant?, ka j?s var?sit nov?rst probl?mas, kas radu??s nepareizas re?istra redaktora lieto?anas d??. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra redaktora lieto?anu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par Regedit.exe un Regedt32.exe at??ir?b?m, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
141377 Regedit.exe un Regedt32.exe at??ir?bas (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumkopiju un p?rliecinieties, vai saprotat, k? atjaunot re?istru, ja rodas probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl?jumkopijas izveidi un atjauno?anu, klik??iniet uz ?o rakstu numuriem un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
322756 K? izveidot re?istra dubl?jumkopiju, redi??t un atjaunot re?istru sist?m? Windows XP un Windows Server 2003 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
322755 K? izveidot re?istra dubl?jumkopiju, k? to redi??t un atjaunot sist?m? Windows 2000
323170 K? izveidot re?istra dubl?jumkopiju, k? to redi??t un atjaunot sist?m? Windows NT 4.0 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
322754 K? izveidot re?istra dubl?jumkopiju, redi??t un atjaunot re?istru sist?m? Windows 95, Windows 98 un Windows Me (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai modific?tu re?istra datus, programmai ir j?izmanto re?istra funkcijas, kas defin?tas ?aj? MSDN Web viet?:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms724875.aspx
Administratori re?istru var modific?t, izmantojot re?istra redaktoru (Regedit.exe vai Regedt32.exe), grupu politiku, sist?mas politiku, re?istra (.reg) failu, k? ar? palai?ot skriptus (piem?ram, VisualBasic skriptu failiem).

Piez?me. 64 bitu Windows XP un Windows Server 2003 re?istrs ir sadal?ts 32 bitu un 64 bitu atsl?g?s. Daudz?m 32 bitu atsl?g?m ir t?ds pats nosaukums, k? to 64 bitu dubultniekiem, un otr?di. Noklus?juma re?istra redaktora 64 bitu versija, kas iek?auta Windows XP un Windows Server 2003 64 bitu versij?s, 32 bitu atsl?gas r?da ??d? mezgl?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? Windows 64 bitu versij? skat?t re?istru, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
305097 K? skat?t sist?mas re?istru, izmantojot Windows 64 bitu versiju (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Re?istra redaktora navig?cijas zon? tiek r?d?tas mapes. Katra mape atbilst vienai lok?laj? dator? s?kotn?ji defin?tajai atsl?gai. Ja piek??stat att?la datora re?istram, tiek r?d?tas tikai divas s?kotn?ji defin?t?s atsl?gas: HKEY_USERS un HKEY_LOCAL_MACHINE. N?kamaj? tabul? uzskait?tas s?kotn?ji defin?t?s atsl?gas, ko izmanto sist?ma. Atsl?gas nosaukuma maksim?lais garums ir 255 rakstz?mes.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Mape/s?kotn?ji defin?t? atsl?gaApraksts
HKEY_CURRENT_USERSatur t? lietot?ja konfigur?cijas inform?cijas sakni, kas pa?laik ir pieteicies. ?eit tiek glab?ti lietot?ja mapju, ekr?na kr?su un vad?bas pane?a iestat?jumi. ?? inform?cija ir saist?ta ar lietot?ja profilu. Atsl?gas nosaukumu da?k?rt sa?sina k? "HKCU".
HKEY_USERSSatur visus dator? akt?vi iel?d?tos lietot?ju profilus. HKEY_CURRENT_USER ir HKEY_USERS apak?atsl?ga. Nosaukumu HKEY_USERS da?k?rt sa?sina k? "HKU".
HKEY_LOCAL_MACHINESatur ?? datora konfigur?cijas inform?ciju (attiecas uz visiem lietot?jiem). Atsl?gas nosaukumu da?k?rt sa?sina k? "HKLM".
HKEY_CLASSES_ROOTHKEY_LOCAL_MACHINE\Software apak?atsl?ga. ?eit saglab?t? inform?cija nodro?ina pareiz?s programmas atv?r?anu, kad k?du failu atverat, izmantojot Windows Explorer. Atsl?gas nosaukumu da?k?rt sa?sina k? "HKCR". S?kot ar sist?mu Windows 2000, ?? inform?cija tiek glab?ta gan atsl?g? HKEY_LOCAL_MACHINE, gan HKEY_CURRENT_USER. Atsl?g? HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes ir nor?d?ti noklus?juma iestat?jumi, kurus var lietot visiem lok?l? datora lietot?jiem. Atsl?g? HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes ir nor?d?ti iestat?jumi, kas liek ignor?t noklus?juma iestat?jumus un tiek lietoti tikai interakt?vajam lietot?jam. Atsl?ga HKEY_CLASSES_ROOT nodro?ina re?istra skatu, kur sapludin?ta inform?cija no abiem ?iem avotiem. HKEY_CLASSES_ROOT ?o sapludin?to skatu nodro?ina ar? programm?m, kas dom?tas vec?k?m Windows versij?m. Lai man?tu interakt?v? lietot?ja iestat?jumus, izmai?as ir j?veic atsl?g? HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, nevis HKEY_CLASSES_ROOT. Lai main?tu noklus?juma iestat?jumus, izmai?as ir j?veic atsl?g? HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Ja atsl?gas rakst?t k?dai HKEY_CLASSES_ROOT apak?atsl?gai, sist?ma ?o inform?ciju saglab? atsl?g? HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Ja rakst?t k?das HKEY_CLASSES_ROOT apak?atsl?gas v?rt?bas un atsl?g? HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes ??da apak?atsl?ga jau past?v, sist?ma ?o inform?ciju saglab? ?eit, nevis HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIGSatur inform?ciju par aparat?ras profilu, ko lok?lais dators izmanto sist?mas start??anas laik?.
N?kamaj? tabul? nor?d?ti pa?laik defin?tie un sist?mas Windows izmantotie datu tipi. V?rt?bas nosaukuma maksim?lais garums ir ??ds:
 • Windows Server 2003 un Windows XP: 16 383 rakstz?mes
 • Windows 2000: 260 ANSI rakstz?mes vai 16 383 unikoda rakstz?mes
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 rakstz?mes
Garas v?rt?bas (vair?k par 2048 baitiem) ir j?glab? k? faili, re?istr? nor?dot ?o failu nosaukumus. Tas nodro?ina efekt?vu re?istra darb?bu. V?rt?bas maksim?lais garums ir ??ds:
 • Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003: Pieejam?s atmi?as apjoms
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16 300 baiti
Piez?me. Past?v visu atsl?gas v?rt?bu kop?j? apjoma ierobe?ojums ? 64 K.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
NosaukumsDatu tipsApraksts
Binary Value (Bin?r? v?rt?ba)REG_BINARYBin?rie j?ldati. Vair?kums inform?cijas par aparat?ras komponentiem tiek glab?ts k? bin?rie dati un re?istra redaktor? tiek r?d?ts heksadecim?laj? form?t?.
DWORD Value (DWORD v?rt?ba)REG_DWORDDati, kas att?loti, izmantojot 4 baitus garu skaitli (32 bitu veselais skaitlis). ??ds tips ir daudziem ier??u draiveru un pakalpojumu parametriem, kas re?istra redaktor? tiek r?d?ti bin?raj?, heksadecim?laj? vai decim?laj? form?t?. Saist?t?s v?rt?bas ir DWORD_LITTLE_ENDIAN (visnenoz?m?g?kais baits atrodas zem?kaj? adres?) un REG_DWORD_BIG_ENDIAN (visnenoz?m?g?kais baits atrodas augst?kaj? adres?).
Expandable String Value (Papla?in?mas virknes v?rt?ba)REG_EXPAND_SZMain?ga garuma datu virkne. ?is datu tips ietver main?gos, kas tiek atrisin?ti, kad programma vai pakalpojums izmanto ?os datus.
Multi-String Value (Vair?ku virk?u v?rt?ba)REG_MULTI_SZVair?kas virknes. Parasti v?rt?bas, kas satur vair?ku v?rt?bu sarakstus form?t?, kuru var las?t cilv?ki. Ievadnes tiek atdal?tas ar atstarp?m, komatiem vai cit?m z?m?m.
String Value (Virknes v?rt?ba)REG_SZFiks?ta garuma teksta virkne.
Binary Value (Bin?r? v?rt?ba)REG_RESOURCE_LISTLigzdotu mas?vu s?rija, kas paredz?ta resursu saraksta glab??anai, ko izmanto aparat?ras ier?ces draiveris vai k?da no t? kontrol?taj?m fiziskaj?m ier?c?m. ?os datus sist?ma nosaka un raksta kok? \ResourceMap, un re?istra redaktor? tie tiek r?d?ti heksadecim?laj? form?t? k? bin?r? v?rt?ba.
Binary Value (Bin?r? v?rt?ba)REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTLigzdotu mas?vu s?rija, kas paredz?ta ier?ces draivera iesp?jamo aparat?ras resursu saraksta glab??anai, ko var izmantot ?is draiveris vai k?da no t? kontrol?taj?m fiziskaj?m ier?c?m. Sist?ma ?? saraksta apak?kopu raksta kok? \ResourceMap. ?os datus nosaka sist?ma, un re?istra redaktor? tie tiek r?d?ti heksadecim?laj? form?t? k? bin?r? v?rt?ba.
Binary Value (Bin?r? v?rt?ba)REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTORLigzdotu mas?vu s?rija, kas paredz?ta to resursu saraksta glab??anai, ko izmanto fiziska aparat?ras ier?ce. ?os datus sist?ma nosaka un raksta kok? \HardwareDescription, un re?istra redaktor? tie tiek r?d?ti heksadecim?laj? form?t? k? bin?r? v?rt?ba.
None (Nav)REG_NONEDati bez noteikta tipa. ?os datus re?istr? raksta sist?ma vai lietojumprogramma, un re?istra redaktor? tie tiek r?d?ti heksadecim?laj? form?t? k? bin?r? v?rt?ba.
Link (Saite)REG_LINKUnikoda virkne, kas att?lo simboliskas saites nosaukumu.
QWORD Value (QWORD v?rt?ba)REG_QWORDDati, kas att?loti, izmantojot 64 bitu veselo skaitli. Re?istra redaktor? ?ie dati tiek r?d?ti k? bin?r? v?rt?ba un pirmoreiz tika ieviesti sist?m? Windows 2000.
Re?istru strops ir re?istra atsl?gu, apak?atsl?gu un v?rt?bu kopa, kam ir atbalsta failu kopa, kur? ietilpst t?s datu dubl?jumkopijas. Visu stropu, iz?emot HKEY_CURRENT_USER, atbalsta faili atrodas sist?mas Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP un Windows Server 2003 map? Systemroot\System32\Config; HKEY_CURRENT_USER atbalsta faili atrodas map? Systemroot\Profiles\Username. ?o mapju failu nosaukumu papla?in?jumi un, da?k?rt, to neesam?ba nor?da iek?auto datu tipu.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Re?istru stropsAtbalsta faili
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
Sist?m? Windows 98 re?istra failu nosaukumi ir User.dat un System.dat. Sist?m? Windows Millennium Edition re?istra failu nosaukumi ir Classes.dat, User.dat un System.dat.

Piez?me. Sist?mu Windows NT, Windows 2000, Windows XP un Windows Server 2003 dro??bas l?dzek?i ?auj administratoram kontrol?t piek?uvi re?istra atsl?g?m.

UZZI?AS

Lai sa?emtu papildinform?ciju, apmekl?jiet ??s Microsoft Web vietas:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/default.mspx?mfr=true

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc750583.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 256986 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 3. decembris - P?rskat??ana: 10.7
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbfaq kbinfo kbregistry KB256986

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com