ID c?a bài: 256986 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các s? ki?m nh?p. Bài vi?t này c?ng bao g?m các thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu s? ki?m nh?p, làm th? nào đ? ch?nh s?a registry, và danh sách tài li?u tham kh?o cho bi?t thêm thông tin.

Thông tin thêm

Mô t? c?a s? ki?m nh?p

Microsoft máy tính t? đi?n, ?n b?n th? 5, xác đ?nh cơ quan ki?m nh?p là:
b? máy cơ s? d? li?u phân c?p c?a Trung tâm đư?c s? d?ng trong Microsoft Windows 98, Windows CE, Windows NT và Windows 2000 s? d?ng đ? lưu tr? thông tin đó là c?n thi?t đ? đ?t c?u h?nh H? th?ng cho m?t ho?c nhi?u ngư?i s? d?ng, ?ng d?ng và thi?t b? ph?n c?ng.

S? ki?m nh?p ch?a thông tin Windows liên t?c tham chi?u trong ho?t đ?ng, ch?ng h?n như h? sơ cho m?i ngư?i dùng, các ?ng d?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên các máy tính và các lo?i tài li?u r?ng m?i ngư?i có th? t?o ra, bảng thuộc tính cài đ?t chuyên bi?t cho m?c tin thư thoại và các bi?u tư?ng ?ng d?ng, ph?n c?ng nh?ng g? t?n t?i trên h? th?ng, và các c?ng đang đư?c s? d?ng.

ki?m nh?p thay th? h?u h?t các t?p tin .ini căn c? văn b?n đư?c s? d?ng trong Windows 3.x và MS-DOS t?p tin c?u h?nh, ch?ng h?n như Autoexec.bat và Config.sys. M?c dù ki?m nh?p là ph? bi?n cho m?t s? hệ điều hành Windows, có m?t s? s? khác bi?t gi?a chúng.
M?t hive ki?m nh?p là m?t nhóm các phím, subkeys, và giá tr? trong các cơ quan ki?m nh?p có m?t b? h? tr? t?p tin có ch?a đ?ng g?i lưu c?a d? li?u c?a nó. Các h? tr? t?p tin cho các phát ban t?t c? ngo?i tr? HKEY_CURRENT_USER đang ? trong các %SystemRoot%\System32\Config m?c tin thư thoại trên Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, và Windows Vista. Các t?p tin h? tr? cho HKEY_CURRENT_USER đang trong các m?c tin thư thoại %SystemRoot%\Profiles\Username. Các ph?n m? r?ng t?p đ? đ?t tên tin c?a các t?p tin trong Các m?c tin thư thoại ch? ra lo?i d? li?u mà h? có. Ngoài ra, vi?c thi?u m?t ph?n m? r?ng có th? đôi khi ch? ra lo?i d? li?u mà h? có.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
ki?m nh?p t? ongH? tr? t?p tin
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecurityAn ninh, Security.log, Security.SAV
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwarePh?n m?m, Software.log, Software.SAV
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemH? th?ng, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGH? th?ng, System.alt, System.log, System.SAV, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTM?c đ?nh, Default.log, Default.SAV
Trong Windows 98, các t?p tin ki?m nh?p đư?c đ?t tên User.dat và System.dat. trong Windows Millennium Edition, các t?p tin ki?m nh?p đư?c đ?t tên Classes.dat, User.dat, và System.dat.

Lưu ? Tính năng b?o m?t trong Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 và Windows Vista cho phép m?t ngư?i qu?n tr? ki?m soát truy c?p đ? ki?m nh?p phím.

B?ng sau li?t kê các t?p phím đư?c s? d?ng b?i h? th?ng. Kích thư?c t?i đa c?a m?t tên chính là 255 kí t? đ?i di?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
m?c tin thư thoại / xác đ?nh trư?c phímMô t?
HKEY_CURRENT_USERCó g?c r? c?a các thông tin c?u h?nh cho ngư?i dùng nh?ng ngư?i hi?n đang đư?c kí nh?p vào. C?a ngư?i dùng C?p, màu s?c màn h?nh và Panel điều khiển thi?t đ?t đư?c lưu tr? ? đây. Đi?u này thông tin đư?c liên k?t v?i h? sơ c?a ngư?i dùng. Ch?a khóa này là đôi khi vi?t t?t là "HKCU."
HKEY_USERSCh?a t?t c? ngư?i dùng tích c?c n?p c?u h?nh trên máy tính. HKEY_CURRENT_USER là m?t khoá con c?a HKEY_USERS. HKEY_USERS đôi khi đư?c vi?t t?t là "HKU."
HKEY_LOCAL_MACHINECh?a thông tin c?u h?nh đ?c bi?t vào máy tính (cho b?t k? ngư?i dùng nào). Phím này đôi khi đư?c vi?t t?t là "HKLM."
HKEY_LOCAL_MACHINELà m?t khoá con c?a HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Các thông tin đư?c lưu tr? ? đây làm cho ch?c ch?n r?ng các chính xác chương tr?nh m? khi b?n m? m?t t?p tin b?ng cách s? d?ng Window Explorer. Phím này đôi khi đư?c vi?t t?t là "HKCR." B?t đ?u v?i Windows 2000, đi?u này thông tin đư?c lưu tr? dư?i HKEY_LOCAL_MACHINE và HKEY_CURRENT_USER phím. Chính HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes ch?a cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh có th? áp d?ng cho t?t c? ngư?i dùng trên máy tính đ?a phương. Các HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes phím ch?a cài đ?t chuyên bi?t ghi đè lên các thi?t đ?t m?c đ?nh và ch? áp d?ng cho ngư?i dùng tương tác. HKEY_CLASSES_ROOT ch?a khóa cung c?p m?t cái nh?n c?a s? ki?m nh?p nh?p các thông tin t? hai ngu?n. HKEY_LOCAL_MACHINE c?ng cung c?p ch? đ? xem sáp nh?p này cho các chương tr?nh đư?c thi?t k? Đ?i v?i phiên b?n trư?c c?a Windows. Đ? thay đ?i các thi?t đ?t cho các tương tác ngư?i s? d?ng, thay đ?i ph?i đư?c th?c hi?n dư?i HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes thay v? dư?i HKEY_LOCAL_MACHINE. Đ? thay đ?i các thi?t l?p m?c đ?nh, thay đ?i ph?i đư?c th?c hi?n theo HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. N?u b?n vi?t phím đ? m?t khóa dư?i HKEY_LOCAL_MACHINE, H? th?ng lưu tr? thông tin theo HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. N?u b?n vi?t giá tr? cho m?t phím dư?i HKEY_LOCAL_MACHINE và ch?a khóa đ? t?n t?i dư?i HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, H? th?ng s? lưu tr? các thông tin có thay v? theo HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIGCh?a thông tin v? các c?u h?nh ph?n c?ng đư?c s? d?ng b?i máy tính c?c b? khi kh?i đ?ng h? th?ng.
Lưu ? ki?m nh?p trong 64-bit phiên b?n c?a Windows XP, Windows Server năm 2003, và Windows Vista đư?c chia thành 32-bit và 64-bit phím. Nhi?u ngư?i trong s? các phím 32-bit có các tương t? tên là đ?i tác c?a h? 64-bit, và ngư?c l?i. M?c đ?nh 64-bit Phiên b?n c?a Registry Editor mà đi kèm v?i phiên b?n 64-bit c?a Windows XP, Windows Server 2003 và Windows Vista s? hi?n th? các phím 32-bit trong các nút ch?n m?t sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xem s? ki?m nh?p trên phiên b?n 64-Bit c?a Windows, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
305097Làm th? nào đ? xem s? ki?m nh?p h? th?ng b?ng cách s? d?ng phiên b?n 64-bit c?a Windows

B?ng sau li?t kê các lo?i d? li?u đang đ?nh ngh?a và đó đư?c s? d?ng b?i Windows. Kích thư?c t?i đa c?a m?t tên giá tr? là sau:
 • Windows Server 2003, Windows XP và Windows Vista: 16,383 nhân v?t
 • Windows 2000:260 ANSI kí t? đ?i di?n ho?c 16,383 Unicode nhân v?t
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 nhân v?t
Giá tr? dài (hơn 2.048 byte) ph?i đư?c lưu tr? như là các t?p tin v?i Các t?p đ? đ?t tên tin đư?c lưu tr? trong s? ki?m nh?p. Đi?u này giúp ki?m nh?p th?c hi?n hi?u qu?. Kích thư?c t?i đa c?a m?t giá tr? là như sau:
 • Windows NT 4.0-Windows 2000-Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista: B? nh? kh? d?ng
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16.300 ngư?i byte
Lưu ? Có m?t gi?i h?n 64K cho T?ng kích thư?c c?a t?t c? các giá tr? c?a m?t phím.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tênki?u d? li?uMô t?
Giá tr? nh? phânREG_BINARYD? li?u nh? phân thô. H?u h?t ph?n c?ng thành ph?n thông tin đư?c lưu tr? như là d? li?u nh? phân và đư?c hi?n th? trong Cơ quan ki?m nh?p biên t?p viên trong đ?nh d?ng th?p l?c phân.
Giá tr? DWORDREG_DWORDD? li?u đư?c đ?i di?n b?i m?t s? là 4 byte dài (m?t s? nguyên 32-bit). R?t nhi?u thông s? cho thi?t b? tr?nh đi?u khi?n và b?n ghi d?ch v? là đi?u này lo?i và đư?c hi?n th? trong Registry Editor trong đ?nh d?ng nh? phân, th?p l?c phân ho?c th?p phân. Liên quan đ?n giá tr? là DWORD_LITTLE_ENDIAN (byte ít quan tr?ng là th?p nh?t đ?a ch?) và REG_DWORD_BIG_ENDIAN (byte ít quan tr?ng là đ?a ch? cao nh?t).
M? r?ng chu?i giá tr?REG_EXPAND_SZA d? li?u thay đ?i chi?u dài chu?i. ki?u d? li?u này bao g?m các bi?n gi?i quy?t khi m?t chương tr?nh ho?c b?n ghi d?ch v? s? d?ng các d? li?u.
Multi-String giá tr?REG_MULTI_SZB?i s? Chu?i. Giá tr? ch?a danh sách ho?c nhi?u giá tr? trong m?t h?nh th?c mà m?i ngư?i có th? đ?c thư?ng là lo?i này. M?c đư?c phân tách b?ng d?u ki?m cách, d?u ki?m ph?y, ho?c khác đánh d?u ki?m.
Chu?i giá tr?REG_SZM?t văn b?n dài c? đ?nh Chu?i.
Giá tr? nh? phânREG_RESOURCE_LISTM?t lo?t các l?ng m?ng đư?c thi?t k? đ? lưu tr? m?t danh sách ngu?n l?c đư?c s? d?ng b?i m?t khi?n tr?nh ph?n c?ng ho?c m?t trong các thi?t b? v?t l?, nó ki?m soát. D? li?u này phát hi?n và đư?c vi?t b?ng cây \ResourceMap b?i h? th?ng và đư?c hi?n th? trong Cơ quan ki?m nh?p biên t?p viên trong các đ?nh d?ng th?p l?c phân như m?t giá tr? nh? phân.
Giá tr? nh? phânREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTA lo?t l?ng nhau m?ng đư?c thi?t k? đ? lưu tr? danh sách tr?nh khi?n tr?nh c?a tài nguyên ph?n c?ng có th? lái xe ho?c m?t trong các thi?t b? v?t l? nó đi?u khi?n có th? s? d?ng. H? th?ng vi?t m?t t?p h?p con c?a danh sách này trong \ResourceMap cây. D? li?u này đư?c phát hi?n b?i h? th?ng và s? đư?c hi?n th? trong Registry Editor trong đ?nh d?ng th?p l?c phân như m?t giá tr? nh? phân.
Giá tr? nh? phânREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTORA lo?t l?ng nhau m?ng đư?c thi?t k? đ? lưu tr? m?t danh sách ngu?n l?c đư?c s? d?ng b?i m?t thi?t b? ph?n c?ng v?t l?. D? li?u này đư?c phát hi?n và vi?t b?ng các \HardwareDescription cây b?i h? th?ng và s? đư?c hi?n th? trong Registry Editor trong h? th?p l?c phân đ?nh d?ng như m?t giá tr? nh? phân.
Không cóREG_NONED? li?u mà không có b?t k? lo?i h?nh c? th?. D? li?u này đư?c ghi vào s? ki?m nh?p c?a h? th?ng ho?c các ?ng d?ng và Hi?n th? trong Registry Editor trong đ?nh d?ng th?p l?c phân như m?t giá tr? nh? phân
Liên k?tREG_LINKĐ?t tên Chu?i Unicode m?t liên kết biểu tượng.
Giá tr? QWORDREG_QWORDD? li?u đư?c đ?i di?n b?i m?t s? là m?t s? nguyên 64-bit. D? li?u này s? đư?c hi?n th? trong Registry Editor như là m?t Giá tr? nh? phân và đ? đư?c gi?i thi?u trong Windows 2000.

sao lưu s? ki?m nh?p

Trư?c khi b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p, xu?t kh?u các phím trong ki?m nh?p mà b?n có k? ho?ch đ? ch?nh s?a ho?c sao lưu toàn b? ki?m nh?p. N?u m?t v?n đ? x?y ra, b?n có th? sau đó làm theo các bư?c trong ph?n "Khôi ph?c s? đăng k?" đ? khôi ph?c s? ki?m nh?p v? trạm đậu trư?c c?a nó. Đ? sao lưu toàn b? s? ki?m nh?p, s? d?ng ti?n ích sao lưu đ? sao lưu trạm đậu h? th?ng. trạm đậu h? th?ng bao g?m cơ quan ki?m nh?p, các COM + l?p ki?m nh?p Database, và t?p tin kh?i đ?ng c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích sao lưu đ? sao lưu trạm đậu h? th?ng, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308422Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích sao lưu đư?c bao g?m trong Windows XP đ? sao lưu các t?p tin và m?c tin thư thoại
320820 Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích sao lưu đ? sao lưu các t?p tin và m?c tin thư thoại trong Windows XP Home Edition
326216 Làm th? nào đ? s? d?ng tính năng sao lưu đ? sao lưu và khôi phục d? li?u trong Windows Server 2003

Ch?nh s?a registry

Đ? s?a đ?i d? li?u ki?m nh?p, m?t chương tr?nh ph?i s? d?ng các ch?c năng ki?m nh?p đư?c xác đ?nh trong MSDN Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms724875.aspx
Ngư?i qu?n tr? có th? s?a đ?i s? ki?m nh?p b?ng cách s? d?ng Registry Editor (Regedit.exe ho?c Regedt32.exe), nhóm chính sách, chính sách h? th?ng, cơ quan ki?m nh?p (reg.) t?p tin, ho?c b?ng cách ch?y t?p l?nh như t?p tin k?ch b?n VisualBasic.

S? d?ng giao di?n ngư?i dùng Windows

Chúng tôi khuyên b?n s? d?ng giao di?n ngư?i dùng Windows đ? thay đ?i thi?t đ?t h? th?ng c?a b?n thay v? b?ng tay ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, ch?nh s?a registry có th? đôi khi là các phương pháp t?t nh?t đ? gi?i quy?t m?t v?n đ? c?a s?n ph?m. N?u các v?n đ? ? đây là tài li?u trong Cơ s? tri th?c Microsoft, m?t bài vi?t v?i các hư?ng d?n t?ng bư?c đ? ch?nh s?a s? ki?m nh?p cho r?ng v?n đ? s? có s?n. Chúng tôi khuyên b?n nên làm theo nh?ng hư?ng d?n chính xác.

S? d?ng k? biên so?n

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i registry nguy cơ c?a riêng b?n.
B?n có th? s? d?ng Registry Editor đ? th?c hi?n như sau:
 • Xác đ?nh v? trí subtree, khoá, khoá ho?c giá tr?
 • Thêm m?t khoá ho?c m?t giá tr?
 • Thay đ?i giá tr?
 • Xoá khoá con m?t ho?c m?t giá tr?
 • Đ?i tên khoá con m?t ho?c m?t giá tr?
Khu v?c chuy?n hư?ng c?a Registry Editor Hi?n th? m?c tin thư thoại. M?i m?c tin thư thoại đ?i di?n cho m?t phím đư?c xác đ?nh trư?c trên máy tính c?c b?. Khi b?n truy c?p vào registry c?a máy tính t? xa, ch? có hai phím đư?c xác đ?nh trư?c xu?t hi?n: HKEY_USERS và HKEY_LOCAL_MACHINE.

Chính sách s? d?ng nhóm

Microsoft Management Console (MMC) ch? công c? qu?n tr? mà b?n có th? s? d?ng đ? qu?n l? m?ng, máy tính, b?n ghi d?ch v? và các thành ph?n khác c?a h? th?ng. Các nhóm chính sách MMC snap-in cho phép các qu?n tr? viên xác đ?nh thi?t đ?t chính sách đư?c áp d?ng cho máy tính ho?c ngư?i dùng. B?n có th? th?c hi?n chính sách nhóm trên máy tính đ?a phương b?ng cách s? d?ng các đ?a phương nhóm chính sách MMC snap-in, Gpedit.msc. B?n có th? th?c hi?n chính sách nhóm trong m?c tin thư thoại ho?t đ?ng b?ng cách s? d?ng ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính MMC snap-in. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng chính sách nhóm, xem các ch? đ? tr? giúp trong vi?c thích h?p nhóm chính sách MMC snap-in.

S? d?ng m?t t?p tin m?c ki?m nh?p (reg.)

T?o m?t t?p tin m?c ki?m nh?p (reg.) có nh?ng thay đ?i s? ki?m nh?p, và sau đó ch?y file reg. trên máy tính mà b?n mu?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i. B?n có th? ch?y file reg. b?ng tay ho?c b?ng cách s? d?ng m?t k?ch b?n kí nh?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310516Làm th? nào đ? thêm, ch?nh s?a ho?c xoá ki?m nh?p subkeys và các giá tr? b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin m?c ki?m nh?p (reg.)

S? d?ng Windows Script máy ch?

Máy ch? lưu tr? k?ch b?n Windows cho phép b?n ch?y các script JScript và VBScript tr?c ti?p trong hệ điều hành. B?n có th? t?o t?p tin JScript và VBScript s? d?ng phương pháp Windows Script máy ch? đ? xóa, đ? đ?c, và vi?t khóa registry và các giá tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng phương pháp này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Phương pháp RegDelete
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/293bt9hh.aspxp
Phương pháp RegRead
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/x05fawxd.aspx
Phương pháp RegWrite
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/yfdfhz1b

S? d?ng phương ti?n qu?n l? Windows

Phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) là m?t thành ph?n c?a hệ điều hành Microsoft Windows và th?c hi?n Microsoft Web d?a trên qu?n l? doanh nghi?p (WBEM). WBEM là m?t sáng ki?n c?a ngành công nghi?p phát tri?n m?t công ngh? tiêu chu?n đ? truy c?p thông tin qu?n l? trong m?t môi trư?ng doanh nghi?p. B?n có th? s? d?ng WMI đ? t? đ?ng hoá các tác v? qu?n tr? (ch?ng h?n như ch?nh s?a registry) trong m?t môi trư?ng doanh nghi?p. B?n có th? s? d?ng WMI b?ng ngôn ng? script có đ?ng cơ trên Windows và mà x? l? Microsoft ActiveX objects. B?n c?ng có th? s? d?ng WMI Ti?n ích dòng lệnh (Wmic.exe) đ? ch?nh s?a Windows registry.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? WMI, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa394582.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? WMI dòng lệnh ti?n ích, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290216M?t mô t? v? các ti?n ích dòng lệnh phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) (Wmic.exe)

S? d?ng công c? Registry giao di?n đi?u khi?n cho Windows

B?n có th? s? d?ng các giao di?n đi?u khi?n ki?m nh?p công c? cho Windows (Reg.exe) đ? ch?nh s?a registry. Đ? đư?c tr? giúp v?i các công c? Reg.exe, g? reg /? t?i d?u ki?m nh?c l?nh và sau đó b?m vào Ok.

Khôi ph?c s? ki?m nh?p

Đ? khôi ph?c s? ki?m nh?p, s? d?ng các phương pháp thích h?p.

Khôi ph?c l?i các khóa registry

Đ? khôi ph?c s? ki?m nh?p subkeys b?n xu?t kh?u, nh?p đúp vào m?c ki?m nh?p m?c (reg.) b?n lưu trong xu?t kh?u ki?m nh?p subkeys ph?n. Ho?c, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p toàn b? t? đ?ng g?i lưu. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? khôi ph?c l?i toàn b? s? ki?m nh?p, h?y xem ph?n "Khôi ph?c toàn b? đăng k?" sau này trong bài vi?t này.

Khôi ph?c toàn b? s? ki?m nh?p

Đ? khôi ph?c s? ki?m nh?p toàn b?, khôi ph?c trạm đậu h? th?ng t? đ?ng g?i lưu. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? khôi ph?c trạm đậu h? th?ng t? đ?ng g?i lưu, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
309340Làm th? nào đ? s? d?ng sao lưu đ? khôi ph?c t?p tin và m?c tin thư thoại trên máy tính c?a b?n trong Windows XP

Lưu ? sao lưu trạm đậu h? th?ng c?ng t?o ra các đ?ng g?i C?p Nh?t c?a các t?p tin ki?m nh?p trong m?c tin thư thoại %SystemRoot%\Repair. N?u b?n không th? kh?i đ?ng Windows XP sau khi b?n ch?nh s?a s? ki?m nh?p, b?n có th? thay th? các t?p tin ki?m nh?p theo cách th? công b?ng cách s? d?ng các bư?c trong ph?n "M?t ph?n" c?a bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
307545 Làm th? nào đ? ph?c h?i t? m?t registry b? h?ng có th? ngăn ch?n Windows XP t? B?t đ?u

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p Microsoft sau đây Trang web:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc984339.aspx
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc750583.aspx
Các c?a hàng máy ch? Windows c?a các ph?m th? nghi?m là m?t tài li?u tham kh?o cho các s?n ph?m đ? đư?c th? nghi?m đ? tương h?p v? sau Windows Server. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các s?n ph?m sao lưu đ? đư?c th? nghi?m đ? tương h?p v? sau Windows Server, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.windowsservercatalog.com/results.aspx?Text=Backup&bCatID=1282&or=5&chtext=&cstext=&csttext=&chbtext=
Qu?n l? b?o v? d? li?u (DPM) là m?t thành viên quan tr?ng c?a gia đ?nh Microsoft System Center s?n ph?m qu?n l? và đư?c thi?t k? đ? giúp các chuyên gia CNTT qu?n l? môi trư?ng Windows. DPM là tiêu chu?n m?i cho Windows sao lưu và ph?c h?i và cung c?p b?o v? d? li?u liên t?c cho Microsoft ?ng d?ng và t?p tin máy ch? đó s? d?ng phương ti?n truy?n thông đ?a và băng tích h?p li?n m?ch. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? DPM, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/systemcenter/DPM/default.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?c h?i d? li?u, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Search.technet.Microsoft.com/Search/default.aspx?Brand=TechNet&query=Disaster+Recovery
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows XP và Windows Vista
322755 Làm th? nào đ? sao lưu, ch?nh s?a, và khôi ph?c s? ki?m nh?p trong Windows 2000
323170 Làm th? nào đ? sao lưu, ch?nh s?a, và khôi ph?c s? ki?m nh?p trong Windows NT 4.0
322754 Làm th? nào đ? tr? l?i lên, ch?nh s?a, và khôi ph?c s? ki?m nh?p trong Windows 95, Windows 98 và Windows Me
Đ? bi?t thêm thông tin v? s? khác bi?t gi?a Regedit.exe và Regedt32.exe, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
141377S? khác bi?t gi?a Regedit.exe và Regedt32.exe

Thu?c tính

ID c?a bài: 256986 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbresolve kbenv kbinfo kbregistry kbmt KB256986 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 256986

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com