T?o t?p k?t xu?t b? nh? khng ra trong Windows Vista ho?c Windows Server 2008 N?u ? ?a h? th?ng khng ph?i l l?n hn 4 l?n s? l?ng RAM

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2570946 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Hay xem xet cac tinh hung sau:
 • B?n b?t cc T? ?ng qu?n l? kch th?c t?p hon trang cho m?i ? ?a ty ch?n trn m?t my tnh ang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008.
 • Kch th?c ? ?a h? th?ng khng ph?i l l?n hn 4 l?n s? l?ng b? nh? ? ci ?t truy c?p ng?u nhin (RAM).
 • B?n c?u h?nh h? i?u hnh ? t?o ra m?t t?p k?t xu?t ?y ? b? nh? ho?c t?p k?t xu?t b? nh? h?t nhn khi m?t l?i d?ng l g?p ph?i.
 • M?t l?i d?ng l g?p ph?i.
Trong tr?ng h?p ny, t?p k?t xu?t b? nh? khng ?c t?o ra.

Chu y N?u b?n thm cc IgnorePagefileSizem?c nh?p Registry ? t?o t?p k?t xu?t b? nh? khi m?t l?i d?ng l g?p ph?i, t?p k?t xu?t b? nh? ?c t?o ra. Tuy nhin, t?p k?t xu?t b? nh? c th? ?c c?t ng?n v? c?a kch th?c t?p hon trang.

NGUYN NHN

V?n ? ny x?y ra v? h? i?u hnh khng ng ?t t?i a kch th?c t?p hon trang cho m?t ph?n t kch th?c ? ?a h? th?ng.

Khi ci ?t khng chnh xc ny ?c thi?t l?p, t?p hon trang ?c qu?n l? b?i h? i?u hnh ? khng ? khng gian tr?ng ? t?o t?p k?t xu?t ?y ? b? nh? ho?c t?p k?t xu?t b? nh? h?t nhn.

GI?I PHP

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Chi ap dung ban va nong nay cho cac h thng ang gp s c nh a m ta trong bai vit nay. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? m khng v?t qua v?ng lo?i cho hotfix ny c? th?. bit danh sach y u v cac s in thoai cua Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay truy cp web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

? p d?ng hotfix ny, b?n ph?i ch?y m?t h? i?u hnh sau:
 • Windows Vista gi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
bit thm thng tin v cach ly goi dich vu Windows Vista, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
935791Cach nhn goi dich vu Windows Vista mi nht
bit thm thng tin v cach ly goi dich vu Windows Server 2008, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
968849Lm th? no ? c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

ng k? thng tin

S? d?ng cc hotfix trong gi ny, b?n khng ph?i th?c hi?n b?t k? thay ?i ? ng k?.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban sa li khn cp nay.

Thng tin thay th ban va nong

Ban sa li khn cp nay khng thay th ban sa li khn cp a phat hanh trc o.

Chi tiet tap tin

Phin b?n ton c?u c?a hotfix ny ci ?t t?p tin c thu?c tnh ?c li?t k trong b?ng d?i y. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh i vi tp.
Windows Vista v Windows Server 2008 thng tin t?p tin ghi ch
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista v Windows Server 2008 hotfixes ?c bao g?m trong cng m?t gi. Tuy nhin, chi "Windows Vista" c lit k trn trang Yu cu Hotfix. yu cu goi hotfix ap dung cho mt hoc ca hai h iu hanh, hay chon hotfix c lit k trong "Windows Vista" trn trang nay. Lun tham khao phn "Ap dung cho" trong bai vit xac inh h iu hanh thc ma mi ban sa li khn cp c ap dung.
 • Cc t?p tin m p d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), v d?ch v? chi nhnh (LDR, ng ?c) c th? ?c xc ?nh b?ng cch ki?m tra cc s? phin b?n t?p tin nh th? hi?n trong b?ng d?i y.
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmSR_LevelD?ch v? chi nhnh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista va Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 tch h?p vo b?n pht hnh c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? p d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin c m?t 6.0.0000.xxxxx s? phin b?n.
 • Cc t?p tin b?n k (.manifest) v cc MUM file (.mum) ?c ci ?t cho m?i mi tr?ng l li?t k ring trong ph?n "thm t?p thng tin cho Windows Server 2008 v Windows Vista". MUM t?p v b?n k t?p v t?p catal (.cat) b?o m?t lin quan, l c?c k? quan tr?ng ? duy tr? nh n?c c?a cc thnh ph?n C?p Nh?t. T?p catal an ninh, m cc thu?c tnh khng ?c li?t k, ?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? cc h? tr? x 86 d?a trn phin b?n c?a Windows Server 2008 v Windows Vista
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGiN?n t?ng
Smss.exe6.0.6002.2267464,51208-Jun-201114: 02x86
Cho t?t c? cc h? tr? x 64 d?a trn cc phin b?n c?a Windows Server 2008 v Windows Vista
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGiN?n t?ng
Smss.exe6.0.6002.2267475,77608-Jun-201114: 26x64
Cho t?t c? cc h? tr? IA-64based Phin b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGiN?n t?ng
Smss.exe6.0.6002.22674159,74408-Jun-201114: 33IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

THNG TIN THM

bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft
? bi?t thm thng tin v? cc IgnorePagefileSize m?c nh?p Registry, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
949052 T?p k?t xu?t b? nh? c?a h?t nhn c th? khng ?c t?o ra trn d?a trn Windows Server 2008 v Windows Vista SP1 ho?c sau ny d?a trn tnh khi b? nh? v?t l? l l?n hn kch th?c t?p hon trang

Thng tin thm t?p

Thng tin b? sung t?p tin cho Windows Vista v Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? cc h? tr? x 86 d?a trn phin b?n c?a Windows Vista v Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpX86_a569378805fb1a832bdf1a169be19d4c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22674_none_3c8f17b6b71b6d33.Manifest
Phin ban tpKhng p d?ng
Kich thc tp692
Ngy (UTC)08-Jun-2011
Th?i gian (UTC)18: 46
Tn tpX86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22674_none_ae6317942faaa6d3.manifest
Phin ban tpKhng p d?ng
Kich thc tp28,589
Ngy (UTC)08-Jun-2011
Th?i gian (UTC)16: 29
Cac tp b sung danh cho tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Vista va Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpAmd64_bb3d3c6c16bb41f3bcc3e3cdf8760034_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22674_none_353efd7c25fc7259.Manifest
Phin ban tpKhng p d?ng
Kich thc tp1.034
Ngy (UTC)08-Jun-2011
Th?i gian (UTC)18: 46
Tn tpAmd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22674_none_0a81b317e8081809.manifest
Phin ban tpKhng p d?ng
Kich thc tp28,884
Ngy (UTC)08-Jun-2011
Th?i gian (UTC)16: 47
Tn tpWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22674_none_14d65d6a1c68da04.manifest
Phin ban tpKhng p d?ng
Kich thc tp11.978
Ngy (UTC)08-Jun-2011
Th?i gian (UTC)16: 15
T?p b? sung cho t?t c? cc h? tr? IA-64based Phin b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpIa64_06e32a86a957ae7e38111d8b4cff089c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22674_none_2040c68cef62be44.Manifest
Phin ban tpKhng p d?ng
Kich thc tp1,032
Ngy (UTC)08-Jun-2011
Th?i gian (UTC)18: 46
Tn tpIa64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22674_none_ae64bb8a2fa8afcf.manifest
Phin ban tpKhng p d?ng
Kich thc tp28,879
Ngy (UTC)08-Jun-2011
Th?i gian (UTC)16: 38
Tn tpWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22674_none_14d65d6a1c68da04.manifest
Phin ban tpKhng p d?ng
Kich thc tp11.978
Ngy (UTC)08-Jun-2011
Th?i gian (UTC)16: 15

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2570946 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
T? kha:
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2570946 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:2570946

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com