Mô t? gói cập nhật tích l?y cho Lync 2010: tháng 7 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2571543 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? b?n C?p Nh?t cho Microsoft Lync 2010 ngày tháng 7 năm 2011.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói c?p nh?t này s?a ch?a

Này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a các v?n đ? sau:
 • 2571523 Ngư?i dùng Lync Server 2010 tiêu chu?n CAL không th? s? d?ng m?t s? ch?c năng c?a m?t thi?t b? HID trong Lync Server 2010
 • 2571525 Ngư?i dùng nh?n đư?c m?t thư thông báo "Âm thanh tham gia" b?t ng? khi m? m?t c?a s? h?i tho?i trong Lync 2010
 • 2571527 Ngư?i dùng không th? cho phép video đang h?p sau khi b?n gán m?t chính sách h?i ngh? cho ngư?i dùng trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010
 • 2571529 M?t PSTN ho?c ñaøm thoaïi PBX b? ng?t k?t n?i mà không có m?t thông báo trên m?t đi?n tho?i Polycom CX600 ho?c Polycom CX700 đang ch?y Lync 2010 đi?n tho?i Edition
 • 2571530 M?t khách hàng Lync 2010 không th? t?i xu?ng t?p s? đ?a ch? b?ng cách s? d?ng m?t đư?ng d?n UNC
 • 2560097 T? ch?c m?t h?i ngh? Lync 2010 không th? m?i ngư?i dùng khác đ? Lync 2010 H?i ngh?
 • 2571531 thư thoại LED trên m?t đi?n tho?i Polycom CX300 không b?t khi b?n nh?n đư?c m?t thư thoại m?i trong m?t môi trư?ng Lync 2010
 • 2560100 Phím Enter không công nh?n m?t cách chính xác khi b?n cho phép đ?u vào phương pháp m? r?ng và sau đó th?c hi?n m?t tra c?u trong m?t ?ng d?ng khách Lync 2010
 • 2560101 d? li?u l?ch s? hi?n di?n không xu?t b?n trong Lync 2010 sau khi ngư?i dùng cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2496325
 • 2577950 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? m? m?t m?c cu?c h?p Live l?n trong l?ch trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010
 • 2577955 Ngư?i dùng không th? kí nh?p vào Lync 2010 khi máy ch? k?t thúc chính là không có s?n trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010
Gói này c?ng s?a ch?a các v?n đ? trư?c đó đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2517766 M?t thông báo c?nh báo c?t b? trong m?t phiên b?n đ?a hoá c?a Lync 2010
 • 2517757 L?nh "B?t đ?u ghi âm" là v?n c?n có s?n sau khi b?n chuy?n âm thanh đi?n tho?i PSTN trong cu?c g?i h?i th?o trong Lync 2010
 • 2517754 Quá tr?nh Outlook.exe v?n ho?t đ?ng sau khi b?n đóng Outlook trên m?t máy tính có Lync 2010 cài đ?t chuyên bi?t và đang ch?y Windows Vista
 • 2517747 C?a s? Lync 2010 ghi âm phát Hi?n th? không chính xác ngôn ng? b?n đ?a hoá trong Lync 2010
 • 2517739 M?t s? ch?m tr? ng?n âm thanh x?y ra sau khi m?t đ?i l? RGS ch?p nh?n m?t cu?c g?i trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010
 • 2517736 B?n đi qua m?t bài tr?nh bày khi b?n nh?p đúp vào nút ch?n m?t "Tr? v? giao di?n c?a chương tr?nh" trong Lync 2010
 • 2517735 "L?i m?i cu?c h?p tr?c tuy?n c?a b?n c?n đư?c c?p nh?t do chính sách thay đ?i máy ch?." tin thư thoại trên m?t máy tính có Lync 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t
 • 2517721 Lync 2010 không th? xu?t b?n d? li?u l?ch "Xu?t hi?n trên" c?a ngư?i dùng
 • 2517691 Ngư?i dùng không th? truy xu?t ñaøm thoaïi chưa s? d?ng t? m?t khách hàng Lync 2010 k?t h?p khi s? qu? đ?o có "#" ho?c "*"
 • 2517673 Văn b?n trong m?t ?ng d?ng văn ph?ng đư?c c?t ho?c các ?ng d?ng văn ph?ng không đáp ?ng khi b?n sao chép các văn b?n t? m?t c?a s? đ?u vào tin nhắn nhanh Lync 2010
 • 2503538 Lync 2010 s? nh?c b?n cho thông tin kí nh?p khi nó l?y d? li?u s?n có thông qua các Các b?n ghi Dịch vụ Web Truy c?p Microsoft Exchange
 • 2500416 S? ki?n AVModalityPropertyChanged không đư?c kích ho?t trong Lync 2010 SDK
 • 2499613 M?t khách hàng Lync 2010 tai n?n v?i m?t s? vi ph?m truy nh?p khi b?n nh?p vào bi?u tư?ng "A" c?a m?t bi?u tư?ng c?m xúc trong m?t cu?c tr? chuy?n
 • 2498410 Tên ngư?i dùng là v?n c?n trong Lync 2010 sau khi b?n đ? xóa tài kho?n ngư?i dùng trong qu?ng cáo
 • 2497779 "K?t n?i không thành l?p" l?i tin nh?n trong m?t Lync 2010 khách hàng khi ngư?i tham d? b? ng?t k?t n?i t? m?t ?ng d?ng chia s? phiên h?p t?i m?t h?i ngh? l?n
 • 2464823 Khách hàng Lync 2010 tai n?n trong m?t cu?c g?i h?i ngh? video bao g?m ngư?i dùng ACP
 • 2520139 Lync 2010 không nh?c b?n cho thông tin đăng nh?p khi các thông tin s? b? xóa trong qu?n l? ?y nhi?m Windows
 • 2464821 M?t thông báo l?i c?a Exchange s? hi?n th? trong Lync 2010 khi m?t xác th?c proxy đư?c tri?n khai trong m?t môi trư?ng tr?c tuy?n Lync
 • 2520142 Lync 2010 không th? k?t n?i v?i d?ch v? tr?c tuy?n Lync qua trong khi ? ch? đ? t? đ?ng c?u h?nh proxy tư?ng l?a
 • 2520144 Tin nh?n t?c th?i c?a b?n không đư?c phân ph?i n?u URI c?a b?n là gi?ng như đ?a ch? email
 • 2464810 M?t h?p tho?i đ?u xu?t hi?n ho?c m?t thông báo l?i nh?n đư?c khi b?n đăng nh?p vào Lync Online
 • 2464811 Bi?u tư?ng loa trong Lync 2010 không ph?i là chung chung
 • 2464817 B?n ph?i b?m phím TAB hai l?n đ? ch?n các "lưu m?t kh?u" h?p ki?m sau khi b?n nh?p m?t kh?u c?a b?n trong màn h?nh đăng nh?p Lync 2010
 • 2464828 Liên k?t "T?m hi?u thêm" không ch? như là m?t l?a ch?n khi b?n b?m phím TAB đ? ch?n nó trong h?p tho?i "Ch?nh s?a v? trí" trong Lync 2010
 • 2464840 B?n đang hư?ng đ?n trang web MSN khi b?n c? g?ng đ? t?i v? ph?n m?m đó là c?n thi?t đ? đăng nh?p vào Lync tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng Lync 2010
 • 2464841 Lync 2010 không cư thông tin v? trí c?a b?n t? đ?ng
 • 2464842 Thông báo l?i "Không th? đăng nh?p vào Lync v? không t?m th?y này đăng nh?p đ?a ch?" trong quá tr?nh đăng nh?p Lync 2010 khi ngư?i dùng m?c đ?nh là Lync Khuy?t t?t
 • 2464845 M?t ?ng d?ng Silverlight cho Lync 2010 b?t đ?u t? m?t đ?a ch? URL không ch?a tên trang
 • 2464850 Tuyên b? t? ch?i h?i ngh? là m?t tích t? c?a s? "Tuyên b? t? ch?i" khi b?n c? g?ng tham gia m?t h?i ngh? Lync 2010 b?ng cách s? d?ng m?t mô h?nh đ?i tư?ng Office Communicator
 • 2464872 M?t s? văn b?n trong m?t l?i m?i email cho m?t cu?c h?p tr?c tuy?n đư?c hi?n th? không chính xác khi b?n t?o thông báo l?i m?i email b?ng cách s? d?ng m?t ti?ng Hin-ddi ho?c m?t phiên b?n ti?ng Kazakh c?a Lync 2010
 • 2464873 Âm thanh và video c?a b?n đư?c kích ho?t t? đ?ng khi b?n nh?p vào "Th? l?i" tái gia nh?p m?t h?i ngh? Lync 2010 âm thanh/Video
 • 2464874 Ngư?i dùng Khuy?t t?t Lync Online không đư?c x? l? m?t cách chính xác trong quá tr?nh đăng nh?p trong Lync 2010
 • 2483227 M?t kh?u c?a b?n tr?nh bày s?ng cu?c h?p d?ch v? đư?c bao g?m trong thư m?i khi b?n b?t đ?u m?t cu?c h?p b?ng cách s? d?ng d?ch v? Live h?p trong Lync 2010

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin gói

Trung tâm T?i xu?ng Microsoft

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm T?i xu?ng Microsoft:


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Lync.msp x 86 ngay bây gi?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Lync.msp X 64 bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t gói c?p nh?t này.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u m?t s? ph? thu?c trong Microsoft Lync 2010 v?n đang ch?y khi b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng. Ví d?, n?u b?n có Microsoft Office Outlook ho?c Microsoft Lync 2010 ch?y khi b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thông tin thay th? c?p nh?t

B?n c?p nh?t tích l?y này thay th? b?n c?p nh?t tích l?y phát hành trư?c đó sau:
2551268 Mô t? gói cập nhật tích l?y cho Lync 2010: tháng 5 năm 2011

Thông tin s? đăng k?

B?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i trong s? đăng k? đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin t?p

B?n c?p nh?t này không th? ch?a t?t c? các tệp mà b?n ph?i có đ? c?p nh?t đầy đủ m?t s?n ph?m lên bản d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch? ch?a các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi bản c?p nh?t đư?c cài đ?t, phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có các thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n mới hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Cho Lync 2010 x 86-edtion:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,36830 tháng 3 năm 201117:43x 86
Appshcom.dll4.0.7577.253281,35230 tháng 3 năm 201117:43x 86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,20030 tháng 3 năm 201117:44x 86
Autohelper4.0.7577.25338,67230 tháng 3 năm 201117:45Không áp d?ng
Communicatorexe4.0.7577.31412,023,56821 tháng b?y, 20115:11x 86
Crecplayerresexe4.0.7577.253604,43230 tháng 3 năm 201117:45x 86
File_cures.dll4.0.7577.253234,24830 tháng 3 năm 201117:45x 86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.31451,99221 tháng b?y, 20115:12Không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.31432,04021 tháng b?y, 20115:09x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.253900,87230 tháng 3 năm 201117:45x 86
Ogl.dll4.0.7577.2531,705,72830 tháng 3 năm 201117:44x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.3146,416,13621 tháng b?y, 20115:12x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230 tháng 3 năm 201117:43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,06409-02-201120:28x 86
Uccp_dll4.0.7577.3145,943,56021 tháng b?y, 20115:13x 86
Ucdll4.0.7577.31413,283,07221 tháng b?y, 20115:30x 86
Cho Lync 2010 x 64 Phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,36830 tháng 3 năm 201117:43x 86
Appshcom.dll4.0.7577.253281,35230 tháng 3 năm 201117:43x 86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,20030 tháng 3 năm 201117:44x 86
Autohelper4.0.7577.25338,67230 tháng 3 năm 201117:45Không áp d?ng
Communicatorexe4.0.7577.31412,023,56821 tháng b?y, 20115:11x 86
Crecplayerresexe4.0.7577.253604,43230 tháng 3 năm 201117:45x 86
File_cures.dll4.0.7577.253234,24830 tháng 3 năm 201117:45x 86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.31451,99221 tháng b?y, 20115:12Không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.31432,04021 tháng b?y, 20115:09x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.253900,87230 tháng 3 năm 201117:45x 86
File_x64_ucaddin.dll4.0.7577.2531,497,35230 tháng 3 năm 201119: 31x 64
Ogl.dll4.0.7577.2531,705,72830 tháng 3 năm 201117:44x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.3146,416,13621 tháng b?y, 20115:12x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230 tháng 3 năm 201117:43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,06409-02-201120:28x 86
Uccp_dll4.0.7577.3145,943,56021 tháng b?y, 20115:13x 86
Ucdll4.0.7577.31413,283,07221 tháng b?y, 20115:30x 86

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2571543 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2010
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2571543 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2571543

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com