Kh?c ph?c: L?i 5180 khi b?n s? d?ng ty ch?n tr?c tuy?n ? xy d?ng l?i m?t ch? s? trong SQL Server 2005

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2572407 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi b?n s? d?ng ty ch?n tr?c tuy?n ? xy d?ng l?i m?t ch? s? trong Microsoft SQL Server 2005, cc ho?t ?ng khng thnh cng, v cc thng bo l?i sau y ?c k nh?p ? Nh?t k? l?i SQL Server:
<date></date><time></time> b?n ghi d?ch v? SPID<spid></spid> L?i: 5180, m?c ? nghim tr?ng: 22, bang: 1.
<date></date><time></time> b?n ghi d?ch v? SPID<spid></spid> Khng th? m? t?p tin i?u khi?n ngn hng (FCB) cho t?p khng h?p l? ID 29440 trong b? my c s? d? li?u 'dbname'. Ki?m ch?ng v? tr t?p tin. Th?c hi?n DBCC CHECKDB.

Nguyn nhn

V?n ? ny x?y ra b?i v? cc B-cy nt ch?n m?t c?a cc ch? s? ?c thu nho incorrectlyif ch? ? chn cho B-cy theo cy ?c s? d?ng.

Gi?i php

Thng tin hotfix

M?t hotfix ?c h? tr? c s?n t? Microsoft. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. p d?ng hotfix ny ch? ? h? th?ng ang g?p v?n ? m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i ?n l?n c?p nh?t ti?p theo c ch?a hotfix ny.

N?u cc hotfix c s?n ? t?i v?, c l m?t ph?n "Hotfix download available" ? ?u bi vi?t c s? ki?n th?c ny. N?u ph?n ny khng xu?t hi?n, lin h? v?i b?n ghi d?ch v? khch hng c?a Microsoft v h? tr? ? c ?c cc hotfix.

Lu ? N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? c?n ph?i t?o m?t yu c?u b?n ghi d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? m khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. Cho m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u b?n ghi d?ch v? ring bi?t, gh thm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lu ? Cc h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. N?u b?n khng nh?n th?y ngn ng? c?a b?n, l v? m?t hotfix l khng c s?n cho ngn ng? .

i?u ki?n tin quy?t

? p d?ng hotfix ny, b?n ph?i c Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4 (SP4) ?c ci ?t chuyn bi?t.

Yu c?u kh?i ?ng l?i

B?n khng c?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi b?n p d?ng hotfix ny.

Thng tin thay th? hotfix

Hotfix ny khng thay th? m?t hotfix pht hnh tr?c .

Chi tiet tap tin

Cc phin b?n ton c?u c?a hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n b? chuy?n thnh gi? c?c b?. ? t?m s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngay gi m?c trong Panel iu khin.

Cho t?t c? cc h? tr? x 86 d?a trn phin b?n c?a SQL Server 2005
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn t?pPhin b?n t?pKch th?c t?pNgyTh?i gianN?n t?ng
Sqlservr.exe2005.90.5294.029,294,43219 thng b?y, 201103:45x 86
Cho t?t c? cc h? tr? x 64 d?a trn cc phin b?n c?a SQL Server 2005
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn t?pPhin b?n t?pKch th?c t?pNgyTh?i gianN?n t?ng
Sqlservr.exe2005.90.5294.039,804,76819 thng b?y, 201105: 48x 64
Cho t?t c? cc h? tr? IA-64D?a trn cc phin b?n c?a SQL Server 2005
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn t?pPhin b?n t?pKch th?c t?pNgyTh?i gianN?n t?ng
Sqlservr.exe2005.90.5294.072,852,83219 thng b?y, 201106:36IA-64

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Cch gi?i quy?t khc

? kh?c ph?c s? c? ny, h?y ch?y m?t xy d?ng l?i cc ch? s? di?n n thay v? m?t xy d?ng l?i cc ch? m?c tr?c tuy?n.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2572407 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
T? kha:
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2572407 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2572407

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com