Instalacija programa Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 5.5 ili Internet Explorer 5.1 samo za preuzimanje u operativnom sistemu Windows XP ili Windows 2000

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 257249 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Ne mo?ete da izvr?ite instalaciju programa Microsoft Internet Explorer samo za preuzimanje u operativnom sistemu Windows 2000 ili Microsoft Windows XP.

UZROK

Ovo pona?anje izaziva promena u instalacionom programu za Internet Explorer koja dozvoljava instalaciju u operativnom sistemu Windows 2000 ili Windows XP. Budu?i da Internet Explorer instalira samo osnovne datoteke pregleda?a i skripti u operativnom sistemu Windows 2000 ili Windows XP, opcija Minimalna instalacija ili prilago?avanje pregleda?a nije dostupna tokom instalacije. Zbog toga, dijalog Opcije komponenti nije dostupan tako da ne mo?ete da koristite dugme Samo preuzmi.

RE?ENJE

Da biste izvr?ili instalaciju samo za preuzimanje sa Interneta, sledite ove korake:
 1. Na slede?oj stranici za preuzimanje programa Internet Explorer prona?ite ?eljenu verziju programa Internet Explorer, a zatim kliknite da biste je preuzeli:
  http://www.microsoft.com/windows/ie/default.mspx
 2. Sledite uputstva na Web stranici da biste preuzeli Internet Explorer.
 3. Kliknite na dugme Sa?uvaj na disk (ili Sa?uvaj), a zatim sa?uvajte datoteku IExSetup.exe u fascikli na ra?unaru.
 4. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 5. Kliknite na dugme Potra?i, potra?ite fasciklu u kojoj ste sa?uvali datoteku Ie5setup.exe ili datoteku Ie6setup.exe, kliknite da biste istakli datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 6. U polju Otvori kliknite na kraj komande, dodajte razmak, a zatim otkucajte neku od slede?ih komandi:
  Za Internet Explorer 5 otkucajte slede?e:
  /c:"ie5wzd.exe /d /s:""#E"""
  Za Internet Explorer 6 otkucajte slede?e:
  /c:"ie6wzd.exe /d /s:""#E"""
  Na primer, ukoliko ste instalacionu datoteku Ie5setup.exe sa?uvali u fascikli C:\Windows Update Setup Files, komanda ?e izgledati poput slede?e:
  "C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe" /c:"ie5wzd.exe /d /s:""C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe"""
  Napomena Potrebno je da promenljivu #E stavite izme?u dvostrukih navodnika zato ?to #E odre?uje izvornu putanju, uklju?uju?u izvr?nu, odgovaraju?e datoteke Ie5setup.exe ili Ie6setup.exe. Sledi obja?njenje parametara komandne linije koji se koriste:
  • /d - Preuzima Internet Explorer samo za trenutnu platformu. Me?utim, ukoliko ?elite da preuzmete sve platforme, mo?ete da koristite vrednost parametra /d:1 da biste dobili sve platforme. Postoje samo dve vrednosti za ovaj parametar, /d i /d:1.
  • /s:""#E"" - Odre?uje izvornu putanju datoteke Ie5setup.exe. Vrednost ""#E"" odnosi se na punu putanju i ime .exe datoteke. Imajte na umu da se putanja mora nalaziti izme?u dva para dvostrukih navodnika.
 7. Pritisnite taster ENTER. Odaberite odgovaraju?e stavke za operativni sistem.
Napomena Da biste preuzeli Internet Explorer na mre?nu disk jedinicu, morate da je mapirate na oznaku disk jedinice na ra?unaru. Ne mo?ete da preuzmete Internet Explorer na Universal Naming Convention (UNC) putanju.

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije i parametre komandne linije kliknite na slede?e brojeve ?lanka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
200007 Parametri za pode?avanje komandnog re?ima u programu Internet Explorer (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
223371 Instaliranje programa Internet Explorer 5 na operativni sistem Windows NT 4.0 pomo?u SMS 1.2 servera (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 257249 - Poslednji pregled: 11. maj 2007. - Revizija: 4.4
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.01, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbpubtypekc kbprb kbsetup KB257249

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com