Gi?i đáp th?c m?c thi?u SYSVOL và NETLOGON c? phi?u trên b? ki?m soát mi?n Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 257338 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

D?ch v? sao nhân b?n t?p (FRS) là m?t công c? sao chép đa lu?ng, multi-master s? thay th? các d?ch v? LMREPL trong Microsoft Windows NT 3.x và 4.0. B? ki?m soát mi?n Microsoft Windows 2000 và máy ch? s? d?ng FRS đ? nhân r?ng chính sách h? th?ng, k?ch b?n đăng nh?p cho Windows 2000 và khách hàng xu?ng c?p.

FRS c?ng có th? sao chép n?i dung gi?a các máy ch? Windows 2000 lưu tr? cùng m?t l?i khoan dung DFS g?c ho?c b?n sao nút con.

Bài vi?t này mô t? các bư?c g? r?i đ? s? d?ng trên b? ki?m soát mi?n Windows 2000 mà thi?u netlogon và sysvol chia s?.

THÔNG TIN THÊM

Thi?u netlogon và sysvol chia s? thư?ng x?y ra trên b? đi?u khi?n vùng b?n sao trong m?t tên mi?n hi?n có, nhưng c?ng có th? x?y ra trên b? đi?u khi?n tên mi?n đ?u tiên trong m?t tên mi?n m?i. Các bư?c sau đây đ?o di?n nhi?u t?i các k?ch b?n sao đi?u khi?n tên mi?n, nhưng có th? đư?c áp d?ng cho đi?u khi?n vùng đ?u tiên thu?c v? ph?m vi b?ng cách b? qua các bư?c c? th? nhân r?ng.
 1. Đ?i tư?ng k?t n?i NTDS t?n t?i trong DS m?i đ?i tác nhân r?ng.

  Các k?t n?i NTDS có m?t cách k?t n?i đư?c s? d?ng b?i các d?ch v? thư m?c đ? sao chép thư m?c ho?t đ?ng, và d?ch v? nhân b?n t?p (FRS) đ? tái t?o các t?p tin h? th?ng ph?n c?a chính sách h? th?ng trong thư m?c SYSVOL. Ki?m tra tính nh?t quán ki?n th?c (KCC) ch?u trách nhi?m cho vi?c xây d?ng các đ?i tư?ng k?t n?i NTDS đ? t?o thành m?t tô pô t?t gi?a b? ki?m soát mi?n trong mi?n và r?ng. Thay cho các k?t n?i t? đ?ng, qu?n tr? viên c?ng có th? t?o hư?ng d?n s? d?ng k?t n?i các đ?i tư?ng.

  S? d?ng "Các trang web và các d?ch v?" (Dssite.msc)-theo đ? ki?m tra k?t n?i các đ?i tư?ng mà t?n t?i gi?a các v?n đ? máy tính và tên mi?n hi?n có b? đi?u khi?n. Cho nhân r?ng đ? x?y ra gi?a máy tính \\M1 và \\M2, \\M1 c?n ph?i có m?t đ?i tư?ng trong nư?c k?t n?i t? \\M2, và \\M2 m?t đ?i tư?ng trong nư?c k?t n?i t? \\M1. S? d?ng l?nh "K?t n?i đ?... đi?u khi?n tên mi?n" trong Dssite.msc đ? xem và so sánh m?i b? đi?u khi?n tên mi?n quan đi?m c?a các đ?i tư?ng k?t n?i n?i-tên mi?n.

  N?u không có đ?i tư?ng k?t n?i đ?a phương cho các thành viên b?n sao m?i, s? d?ng các Ki?m tra nhân r?ng tô pô l?nh trong Dssite.msc đ? bu?c KCC đ? xây d?ng các đ?i tư?ng c?n thi?t t? đ?ng n?i (nh?n F5 đ? làm tươi d?ng xem sau đó).

  N?u KCC là không th? xây d?ng các k?t n?i t? đ?ng, qu?n tr? nên can thi?p b?ng cách xây d?ng các đ?i tư?ng k?t n?i b?ng tay cho b? đi?u khi?n vùng không có k?t n?i trong nư?c ho?c nư?c ngoài đ?n ho?c t? các b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n. Thông thư?ng, vi?c xây d?ng m?t đ?i tư?ng duy nh?t làm vi?c hư?ng d?n s? d?ng k?t n?i cho phép KCC đ? xây d?ng các đ?i tư?ng b?n mu?n k?t n?i t? đ?ng. L?p l?i hư?ng d?n s? d?ng và/ho?c t? đ?ng k?t n?i t? b? đi?u khi?n tên mi?n tương t? trong tên mi?n c?n xóa đ? tránh m?t ngăn ch?n sao chép c?u h?nh như di?n t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  251250 NTFRS t? ch?c s? ki?n ID 13557 đư?c ghi l?i khi trùng l?p NTDS k?t n?i các đ?i tư?ng t?n t?i
 2. Sao chép thư m?c ho?t đ?ng đang di?n ra gi?a các m?i và hi?n có b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n.

  S? d?ng Repadmin.exe đ? xác nh?n r?ng nhân r?ng Active Directory đang di?n ra gi?a các ngu?n và đích b? ki?m soát mi?n trong cùng m?t tên mi?n trong kho?ng th?i gian theo l?ch tr?nh sao chép. Các kho?ng r?ng m?c đ?nh là năm phút gi?a b? ki?m soát mi?n trong cùng m?t trang, và m?t l?n m?i ba gi? gi?a b? ki?m soát mi?n trong các trang web khác nhau (t?i thi?u 15 phút).

  REPADMIN /SHOWREPS % UPSTREAMCOMPUTER %
  REPADMIN /SHOWREPS % DOWNSTREAMCOMPUTER %

  Sao chép FRS là ph? thu?c vào thư m?c ho?t đ?ng đ? nhân r?ng các thông tin c?u h?nh c?n thi?t gi?a b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n. N?u nhân r?ng là nghi ng?, ki?m tra các s? ki?n nhân r?ng trong Event Viewer sau khi thi?t l?p các m?c nh?p "s? ki?n sao nhân b?n"
  HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ccs\services\ntds\diagnostics\
  "5" trên máy tính ngu?n ti?m năng (\\M1) và các đi?m đ?n máy tính (\\M2), sau đó nhân r?ng bu?c t? \\M1 đ? \\M2 và \\M2 đ? \\M1 s? d?ng l?nh "nhân r?ng bây gi?" trong Dssite.msc ho?c tương đương c?a nó trong REPLMON.
 3. Các máy ch? s? d?ng ngu?n thư m?c Active Directory và SYSVOL nên đ? t?o ra NETLOGON và SYSVOL c? ph?n riêng c?a m?nh.

  Sau khi chương tr?nh Dcpromo.exe đ? kh?i đ?ng l?i máy tính, FRS đ?u tiên c? g?ng ngu?n SYSVOL kh?i máy tính đư?c xác đ?nh trong "Replica Set ph? huynh" khóa registry dư?i:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTFRS\Parameters\SysVol\DomainName
  LƯU ?: Phím này là t?m th?i và s? b? xóa khi SYSVOL là ngu?n g?c, ho?c các thông tin dư?i SYSVOL đ? đư?c nhân r?ng thành công.

  Vi?c phát hành 2195 c?a Ntfrs.exe ngăn c?n nhân r?ng t? h? ph?c v? này ban đ?u ngu?n, tr? ho?n SYSVOL nhân r?ng cho đ?n khi FRS có th? c? g?ng sao chép t? m?t đ?i tác trong nư?c nhân r?ng trong tên mi?n trên m?t t? đ?ng ho?c hư?ng d?n s? d?ng NTDS k?t n?i đ?i tư?ng.

  T?t c? các đi?u khi?n vùng ti?m năng c?a ngu?n thu?c ph?m vi nên m?nh đ? chia s? NETLOGON và SYSVOL chia s? và ?ng d?ng m?c đ?nh tên mi?n và chính sách b? đi?u khi?n tên mi?n.

  SYSVOL c?u trúc thư m?c:
  • tên mi?n
   • DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory
   • Chính sách
    • {GUID}
     • ADM
     • MÁY
     • NGƯ?I DÙNG

    • {GUID}
     • ADM
     • MÁY
     • NGƯ?I DÙNG

    • {vv.,}

   • k?ch b?n

  • dàn
  • các khu v?c dàn
   • MyDomainName.com

  • k?ch b?n
  • Sysvol (sysvol chia s?)
   • MyDomainName.com
    • DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory
    • Chính sách
     • {GUID}
      • ADM
      • MÁY
      • NGƯ?I DÙNG

     • {GUID}
      • ADM
      • MÁY
      • NGƯ?I DÙNG

     • {vv.,}

    • k?ch b?n (chia s? NETLOGON)


 4. Nhóm "B? ki?m soát mi?n Enterprise" nên đư?c trao quy?n "truy c?p vào máy tính này t? m?ng" trong chính sách m?c đ?nh b? đi?u khi?n tên mi?n trên b? đi?u khi?n vùng OU.

  Sao chép thư m?c ho?t đ?ng trong th?i gian s? d?ng chương tr?nh Dcpromo.exe s? d?ng ?y nhi?m đư?c quy đ?nh trong thu?t s? cài đ?t Active Directory. Sau khi kh?i đ?ng l?i, nhân r?ng x?y ra trong b?i c?nh c?a đi?u khi?n vùng trương m?c máy tính. T?t c? các b? đi?u khi?n vùng ngu?n thu?c ph?m vi ph?i thành công nhân r?ng và áp d?ng chính sách c?p "B? ki?m soát mi?n Enterprise" nhóm "truy nh?p máy tính này t? m?ng đúng. Đ? nhanh chóng xác minh, t?m ki?m s? ki?n 1704s trong Nh?t k? ?ng d?ng c?a b? đi?u khi?n vùng ngu?n ti?m năng. Đ?i v?i chi ti?t xác minh, ch?y phân tích c?u h?nh b?o m?t ch?ng l?i các m?u Basicdc.inf (đ?i h?i ph?i xác đ?nh các bi?n môi trư?ng cho SYSVOL, DSLOG và DSIT cho m?i
  250454 B?n nh?n đư?c thông báo "d? li?u không h?p l?" l?i khi b?n c? g?ng đ? nh?p kh?u m?t m?u b?o m?t b?ng cách s? d?ng c?u h?nh b?o m?t và phân tích-theo trong Windows 2000
  và ki?m tra k?t qu? đ?u ra đăng nh?p.

  "Truy c?p vào máy tính này t? m?ng" ph?i là thư?ng thi?u tên mi?n Windows NT 4.0 nâng c?p lên Windows 2000, gây ra thư m?c ho?t đ?ng và nhân r?ng FRS là không thành công v?i các thông báo l?i "truy c?p b? t? ch?i".
 5. M?i đi?u khi?n vùng ph?i có kh? năng x? l? tên (ping) máy tính đ?y đ? đi?u ki?n (% máy tính tên %.<domain name="">) c?a máy tính tham gia trong t?p b?n sao. </domain>

  Cho SYSVOL, đi?u này có ngh?a là ping FQ tên máy tính c?a t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n. Xác nh?n đ?a ch? tr? l?i b?i l?nh ping phù h?p v?i đ?a ch? IP quay tr? l?i b?i IPCONFIG t?i giao di?n đi?u khi?n c?a t?ng đ?i tác đ?t b?n sao.
 6. D?ch v? FRS ph?i đ? t?o ra m?t cơ s? d? li?u NTFRS máy bay ph?n l?c.

  Ch?y m?t "DIR \\<computername>\admin$\ntfrs\jet" đ?i v?i m?i đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n đ? xác nh?n s? hi?n di?n c?a các t?p tin NTfrs.jdb. Ngày tháng và kích c? c?a cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c có th? không chính xác trong khi d?ch v? NTFRS đang ch?y (theo thi?t k?). </computername>
 7. M?i b? đi?u khi?n tên mi?n ph?i là thành viên c?a b? b?n sao SYSVOL.

  Ch?y "ntfrsutl DS [computername]" trên t?t c? các thành viên đ?t b?n sao. Xác nh?n r?ng t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n hi?n lên dư?i các "SET: tên mi?n SYSTEMVOLUME (SYSVOL SHARE)" ph?n c?a đ?u ra NTFRSUTL. Các b?n sao SYSVOL thi?t và các thành viên c?ng có th? đư?c hi?n th? theo cn = "tên mi?n h? th?ng t?p", cn = d?ch v? nhân b?n t?p, cn = h? th?ng, dc =<fqdn> trong ngư?i s? d?ng và máy tính (Dsa.msc)-theo khi "Nâng cao tính năng" đư?c kích ho?t theo các<b00></b00></fqdn>Xem tr?nh đơn.
 8. M?i b? đi?u khi?n tên mi?n ph?i là m?t thuê bao c?a b? b?n sao.

  Ch?y "ntfrsutl DS [computername]" trên t?t c? các thành viên đ?t b?n sao. Đ?i tư?ng ngư?i đăng k? s? xu?t hi?n trong cn = kh?i lư?ng h? th?ng tên mi?n (chia s? SYSVOL), cn = NTFRS m?c đăng k?, CN = % DCNAME %, OU = b? ki?m soát mi?n, DC =<fqdn>. Đi?u này đ?i h?i r?ng đ?i tư?ng máy t?n t?i và có nhân r?ng trong. NTFRSUTL báo cáo sau khi thuê bao là m?t tích: </fqdn>
  ĐĂNG K?: ĐĂNG K? NTFRS DN: cn = ntfrs m?c đăng k?, cn = W2KPDC, ou = b? ki?m soát mi?n, dc = d... GUID:
  5c44b60b-8f01-48 c 6-8604c630a695dcdd
  Làm vi?c: f:\winnt\ntfrs
  Làm vi?c th?c t?: f:\winnt\ntfrs
  WIN2K-PDC KHÔNG LÀ THÀNH VIÊN C?A M?T B?N SAO T?P!
 9. L?ch tr?nh sao chép ph?i đư?c b?t.
 10. H?p l? ? đ?a lưu tr? chia s? SYSVOL và dàn c?p có r?t nhi?u không gian đ?a s?n dùng trên các đ?i tác ? thư?ng ngu?n và h? ngu?n. Ví d?, 50 ph?n trăm c?a s? ti?n c?a n?i dung b?n đang c? g?ng đ? nhân r?ng và ba l?n l?n nh?t taäp tin kích thư?c đư?c nhân r?ng.
 11. Ki?m tra thư m?c đích và c?p dàn (hi?n th? trong "ntfrsutl DS") c?a các b?n sao m?i đ? xem n?u t?p tin sao chép. T?p trong c?p dàn nên trong quá tr?nh c?a đang đư?c chuy?n đ?n v? trí cu?i cùng. S? lư?ng các t?p tin trong thư m?c dàn ho?c đích liên t?c thay đ?i là m?t d?u hi?u t?t như m?t trong hai t?p tin đang đư?c nhân r?ng ?, ho?c chuy?n sang các c?p đích.
LƯU ?: Ntfrsutl.exe là m?t ti?n ích bao g?m trong Windows 2000 Resource Kit.

Thu?c tính

ID c?a bài: 257338 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition KN
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition KN
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Windows Media Services 2008 for Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbhowto kbnetwork kbtshoot kbmt KB257338 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:257338

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com