"Truy c?p vào máy tính này t? m?ng" ngư?i s? d?ng ph?i nguyên nhân công c? không ph?i đ? làm vi?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 257346 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n, lo?i b? t?t c? m?i ngư?i t? các Truy c?p vào máy tính này t? m?ng ngư?i dùng ph?i và không thay th? nó v?i ngư?i dùng thích h?p ho?c tài kho?n nhóm có th? gây ra các công c? không đ?n làm vi?c. B?i v? các công c? làm vi?c, nó có th? khó ch?n đoán và gi?i quy?t v?n đ?.

Khi b?n c? g?ng s? d?ng ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính ho?c ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?, thông báo l?i này là hi?n th?:
Đ?t tên thông tin không th? đư?c v? trí b?i v?:
N? l?c đăng nh?p th?t b?i.
Liên h? v?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n đ? ki?m ch?ng r?ng tên mi?n c?a b?n đư?c c?u h?nh đúng cách và hi?n nay đang online.
Khi b?n c? g?ng s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác, l?i này tin nh?n s? đư?c hi?n th?:
Thông tin c?u h?nh mô t? doanh nghi?p này là không có s?n. N? l?c đăng nh?p th?t b?i.
Khi b?n thêm đ?i tư?ng chính sách nhóm-theo và nh?p vào nhau máy tính, thông báo l?i này s? đư?c hi?n th?:
Không th? hi?n th? các đ?i tư?ng t? v? trí này v? c?a l?i sau:
Đăng nhập s? th?t b?i: ngư?i dùng không bi?t tên ho?c m?t kh?u x?u.
Khi b?n nh?p vào DNS Manager, thông báo l?i này đư?c hi?n th?:
Không th? liên h? v?i các máy ch? DNS.
Khi b?n b?t đ?u gi?y phép Manager, l?i này tin nh?n s? đư?c hi?n th?:
Đ? m? c?p phép, b?n ph?i là m?t qu?n tr? viên tên mi?n trên gi?y phép mà thông tin đư?c lưu tr? cho c?a b?n m?ng. N?u b?n là ngư?i qu?n tr? c?a máy ch?, s? d?ng các tùy ch?n c?p phép trong B?ng đi?u khi?n qu?n l? c?p phép trên máy ch? này.
Khi b?n c? g?ng ch?y Dcdiag, thông báo l?i này đư?c hi?n th?:
L?i: các máy có th? không đính kèm theo DC v? các ch?ng ch? đ? không chính xác. Ki?m tra ?y nhi?m c?a b?n ho?c ch? r? ?y nhi?m v?i /u:domain\user và /p:Password
Khi b?n s? d?ng Netdiag, thông báo l?i này đư?c hi?n th?:
Ki?m tra DNS: Th?t b?i ki?m tra danh sách DC: th?t b?i
Khi b?n c? g?ng s? d?ng Replmon, b? đi?u khi?n vùng không đư?c hi?n th? và các sau thông báo l?i đư?c hi?n th? khi b?n nh?p vào Đ?ng b? hóa m?i Thư m?c phân vùng v?i t?t c? máy ch?:
Các đ?ng b? hóa các thư m?c phân vùng (CN = Schema, CN = Configuration, DC = tên mi?n, DC = com) đ? th?t b?i. Đi?u này có th? là do b?n có không đ? thông tin đăng nh?p.
Khi b?n c? g?ng s? d?ng công c? Ldp đ? k?t n?i và ràng bu?c đ?n máy ch?, thông báo l?i này đư?c hi?n th?:
Th?t b?i đ? ràng bu?c: không h?p l? credentials.
Khi b?n H?y th? s? d?ng Repadmin, thông báo l?i này đư?c hi?n th?:
LDAP l?i 49 (không h?p l? Credentials)
Khi b?n ch?y Dsacls, l?i này tin nh?n s? đư?c hi?n th?:
L?nh th?t b?i trong vi?c hoàn thành thành công

NGUYÊN NHÂN

Các qu?n tr? viên nh?ng ngư?i đang đăng nh?p t?i đ?a phương không có các Truy c?p vào máy tính này t? m?ng ngư?i s? d?ng đúng. T?t c? các công c? đư?c li?t kê trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a m?ng s? d?ng bài vi?t này API các cu?c g?i đ?n ho?t đ?ng; h? không làm vi?c v? h? c? g?ng truy c?p máy tính t? m?ng.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y ch?nh s?a các t?p tin Gpttmpl.inf đ? c?p các Truy c?p vào máy tính này t? m?ng ngư?i s? d?ng ngay cho các ngư?i dùng thích h?p trên b? đi?u khi?n tên mi?n:
 1. T?m và m? t?p tin Gpttmpl.inf trong chính sách đó th?c hi?n quy?n ngư?i s? d?ng có v?n đ?. Thành ph? này n?m trong thư m?c sau đây:
  F:\Winnt\Sysvol\Sysvol\Domainname\Policies\{GUID}\MACHINE\Microsoft\Windows NT\Secedit
 2. Sao chép t?t c? m?i th? sau khi SeInteractiveLogonRight =.
 3. Dán văn b?n b?n đ? sao chép vào v? trí sau: SeNetworkLogonRight =.

  Chú ý Ki?m tra SeDenyNetworkLogonRight = m?c nh?p. B?n có th? có đ? lo?i b? b?t k? m?c sau khi SeDenyNetworkLogonRight = m?c nh?p.
 4. Lưu các thay đ?i này và đóng t?p.
 5. T?m và m? file Gpt.ini ? đây thư m?c:
  F:\Winnt\Sysvol\Sysvol\Domainname\Policies\{GUID}
 6. Tăng s? phiên b?n v?i m?t giá tr? l?n hơn.
 7. Lưu và đóng tệp.
 8. Xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau cho thông tin v? làm th? nào đ? ép bu?c nhóm chính sách đư?c áp d?ng:
  227448 B?ng cách s? d?ng Secedit.exe đ? l?c lư?ng nhóm chính sách đư?c áp d?ng m?t l?n n?a
 9. Sau khi chính sách nhóm đ? đư?c reapplied, s? d?ng chính sách nhóm Biên t?p viên đ? thi?t l?p quy?n ngư?i dùng m?t cách thích h?p. M?c đ?nh các nhóm cho cácTruy c?p vào máy tính này t? m?ng ngư?i s? d?ng ph?i bao g?m Qu?n tr? viên, b? đi?u khi?n vùng Enterprise và t?t c? m?i ngư?i.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Sao chép không ho?t đ?ng n?u tài kho?n máy tính không có nh?ng Truy c?p vào máy tính này t? m?ng ngư?i s? d?ng đúng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249261 Sao nhân b?n không làm vi?c sau khi nâng c?p lên Windows 2000
Ngoài ra, ngư?i dùng không th? đăng nh?p vào vùng n?u t?t c? m?i ngư?i là thi?u quy?n "Truy c?p vào máy tính này thông qua m?ng". N?u b?n mu?n lo?i b? t?t c? nhóm, b?n nên thay th? nó v?i ngư?i dùng xác th?c, B? ki?m soát mi?n Enterprise, h? th?ng và qu?n tr? viên.

Thu?c tính

ID c?a bài: 257346 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB257346 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:257346

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com