Ch?y m?t thin tai ph?c h?i Setup

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 257415 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

V? nh?ng l? do sau y, b?n c th? s? d?ng m?t thi?t l?p khi ph?c th?m h?a b?ng cch ch?y l?nh, Setup.exe /disasterrecovery:
  • N?u th m?c Bin ? b? xa v t?nh.
  • Nu MSExchange kha registry b? xa b? v khng c khng c sao lu c s?n c?a s? ng k?.
Cho m?t kh?c ph?c th?m h?a thnh cng, b?n ph?i ch?c ch?n ? ch?n cc thnh ph?n tng t? cho thin tai ph?c h?i ?c ci ?t trn my ch? b?n mu?n khi ph?c.

THNG TIN THM

  • ?m b?o r?ng l m?t b?n sao lu h?p l? c?a cc c s? d? li?u.
  • B?n ph?i g?n k?t cc c?a hng sau khi b?n kh?i ?ng l?i my ch?.
  • Thin tai ph?c h?i thi?t l?p thay th? h? th?ng phn c?p th m?c v cc phm ng k? m khng c re-adding cc thng tin ? Active Directory.
Chu y N?u b?n ang ch?y Exchange Server trong m?t c?m, b?n khng th? th?c hi?n m?t thi?t l?p b?ng cch s? d?ng cc /disasterrecovery chuy?n ?i. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
323016XADM: Thi?t l?p v?i disasterrecovery khng lm vi?c trn m?t c?m Exchange 2000 Server

Thu?c tnh

ID c?a bi: 257415 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? kha:
kbinfo kbmt KB257415 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:257415

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com