Straipsnio ID: 2574819 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kas yra DTLS?
DTLS protokolas suteikia ry?io privatumo. ?is protokolas leid?ia kliento / serverio programoms bendrauti apsaugant nuo pasiklausymo, neteis?to modifikavimo arba ?inu?i? padirbin?jimo. ?is naujinimas b?tinas, jei pageidaujate naudotis nuotoliniu darbalaukiu.

Nor?dami taikyti nuotolinio darbalaukio protokolo 8.0 versijos naujinim?, skirt? ?Windows 7? SP1 ir ?Windows Server 2008 R2? SP1 (2592687), privalote ?diegti 2574819 kar?t?j? patais?. Daugiau informacijos rasite spustel?j? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je: 2592687 Nuotolinio darbalaukio protokolo 8.0 versijos naujinimo, skirto ?Windows 7? SP1 ir ?Windows Server 2008 R2? SP1, apra?as

?iame straipsnyje apra?omas naujinimas, suteikiantis paket? kelio schemos transportavimo lygmens saugos (DTLS) palaikym? naudojant ?Windows 7? 1 pakeitim? paket? (SP1) ir ?Windows Server 2008 R2? SP1. Naudojant taikom?sias programas, palaikan?ias DTLS protokol? vietoj transportavimo lygmens saugos (TLS) protokolo, ?is naujinimas suma?ina papildom? protokolo duomen? kiek? esant l?tam tinklo ry?iui.

Pastaba. DTLS suteikia TLS funkcijas, pagr?stas vartotoj? duomen? paket? kelio schemos protokolu. Kadangi TLS yra pagr?stas duomen? perdavimo valdymo (TCP) protokolu, DTLS veikia na?iau nei TLS.

Sprendimas

?dieg? ?? naujinim?, kompiuterio taikomosiose programose, palaikan?iose DTLS protokol?, gal?site naudoti DTLS protokolo funkcij?. ?is naujinimas pagerina ?i? program? darbo tinkle na?um?.

Naujinimo informacija

Svarbu. Prie? ?diegdami ?Windows Management Framework 3.0?, per?i?r?kite skyri? ?B?tinosios s?lygos?. Tam tikros taikomosios serverio programos kol kas nesuderinamos su ?Windows Management Framework 3.0?.

Kaip gauti ?? naujinim?

?Microsoft Update?
?? naujinim? galite atsisi?sti i? Microsoft Update.
?Microsoft? atsisiuntimo centras
I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite atsisi?sti toliau nurodytus failus.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaNaujinimas
Visos palaikomos ?Windows 7? x86 versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos ?Windows 7? x64 versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos ?Windows Server 2008 R2? x64 versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti naujinimo paket? dabar.
Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad neb?t? neteis?tai pakeistas.

B?tinosios s?lygos

Svarbu. ?Windows Management Framework 3.0? ?iuo metu nesuderinamas su toliau nurodytomis taikomosiomis programomis.
 • ?System Center 2012 Configuration Manager? Daugiau informacijos rasite spustel?j? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  2796086 ?diegus ?Windows Management Framework 3.0? ir paleidus kliento sveikatos ?vertinim? konfig?racijos tvarkykl?s konfig?ravimo vietos atitiko klient? triktis (gali b?ti angl? k.)
 • ?System Center Virtual Machine Manager? Daugiau informacijos rasite spustel?j? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  2795043 ?diegus WMF 3.0 nepavyksta valdyti ?Hyper-V? pagrindini? kompiuteri? naudojant ?Virtual Machine Manager? ir gaunama klaida 0x8033803b (gali b?ti angl? k.)
 • ?Microsoft Exchange Server 2007? ir ?Microsoft Exchange Server 2010?. Daugiau informacijos rasite apsilank? ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je
  ?Windows Management Framework 3.0? sistemose ?Exchange 2007? ir ?Exchange 2010?
 • ?diegus ?Windows Management Framework 3.0? nepavyksta ?kelti ?SharePoint 2010? valdymo aplinkos. Daugiau informacijos rasite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
  ?Windows PowerShell 3.0? ir ?SharePoint 2010?
  Daugiau informacijos rasite spustel?j? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  2796733 Naudojant ?Windows PowerShell 3.0? nepavyksta ?kelti ?SharePoint 2010? valdymo aplinkos (gali b?ti angl? k.)
 • ?Windows Small Business Server 2008? ir ?Windows Small Business Server 2011?. Daugiau informacijos rasite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
  ?Windows Management Framework 3.0? taikomumas naudojant ?Windows Small Business Server 2008 Standard? ir ?Small Business Server 2011 Standard?
Norint taikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi veikti ?Windows 7? SP1 arba ?Windows Server 2008 R2? SP1. Daugiau informacijos, kaip gauti ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? pakeitim? paket?, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
976932 Informacija apie ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paket?

Registro informacija

Norint naudoti ?iame pakete esant? naujinim? nereikia atlikti joki? pakeitim? registre.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim? b?tina i? naujo paleisti kompiuter?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Bendroji ?io naujinimo versija ?diegia failus, turin?ius atributus, i?vardytus toliau pateiktoje lentel?je. ?i? fail? data ir laikas i?vardyti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas vietiniame kompiuteryje rodomi vietiniu laiku, atsi?velgiant ? dabartin? ?iemos / vasaros laiko (DST) patais?. Be to, ?ios datos ir laikai gali pasikeisti su failais atliekant tam tikrus veiksmus.
Sistem? ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? failo informacijos pastabos
Svarbu. Kar?tosios pataisos, skirtos sistemoms ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?, pateikiamos tuose pa?iuose paketuose, ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje kar?tosios pataisos i?vardijamos prie abiej? operacini? sistem?. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, skirto vienai ar abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite kar?t?sias pataisas, puslapyje ?ra?ytas ties ?Windows 7? / ?Windows Server 2008 R2?. Visuomet perskaitykite ?io straipsnio skyri? ?Taikoma?, kad nustatytum?te, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie yra susij? su tam tikru produktu, gaire (RTM, SPn) ir paslaug? ?aka (LDR, GDR), gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius, rodomus ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?Paslaug? grup?
  6.1.760 1.17xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?SP1GDR
  6.1.760 1.22xxx?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?SP1LDR
 • GDR paslaug? grup?se yra tik i?platintos ir pla?iai paplitusioms kritin?ms problemoms spr?sti skirtos pataisos. ? LDR paslaug? grupes be ?i? i?platint? patais? yra ?traukta ir kar?t?j? patais?.
 • Kiekvienoje aplinkoje ?diegi MANIFEST (.manifest) ir MUM (.mum) failai pateikti atskirame s?ra?e, esan?iame skyriuje ?Papildoma ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? fail? informacija?. MUM, MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nenurodyti, yra pasira?yti ?Microsoft? skaitmeniniu para?u.
Visos palaikomos ?Windows 7? x86 versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
Lsasrv.dll.mui6.1.7601.1791144,54420-Jul-201218:16
Lsasrv.dll.mui6.1.7601.2206844,54423-Jul-201216:50
Cng.sys6.1.7601.17911369,84820-Jul-201218:30
Ksecdd.sys6.1.7601.1785667,44002-Jun-201204:45
Ksecpkg.sys6.1.7601.17911136,56020-Jul-201218:33
Lsasrv.dll6.1.7601.179111,039,36020-Jul-201218:22
Lsasrv.mofNot applicable13,78012-Nov-201023:13
Lsass.exe6.1.7601.1772522,52817-Nov-201105:29
Secur32.dll6.1.7601.1772522,01617-Nov-201105:34
Sspicli.dll6.1.7601.17725100,35217-Nov-201105:34
Sspisrv.dll6.1.7601.1772515,87217-Nov-201105:34
Cng.sys6.1.7601.22068369,85623-Jul-201217:01
Ksecdd.sys6.1.7601.2206867,44023-Jul-201217:04
Ksecpkg.sys6.1.7601.22068136,56023-Jul-201217:04
Lsasrv.dll6.1.7601.220681,039,36023-Jul-201216:57
Lsasrv.mofNot applicable13,78012-Nov-201023:53
Lsass.exe6.1.7601.2206822,52823-Jul-201216:54
Secur32.dll6.1.7601.2206822,01623-Jul-201216:58
Sspicli.dll6.1.7601.22068100,35223-Jul-201216:58
Sspisrv.dll6.1.7601.2206815,87223-Jul-201216:58
Ncrypt.dll6.1.7601.17911220,16020-Jul-201218:24
Ncrypt.dll6.1.7601.22068220,16023-Jul-201216:58
Schannel.dll6.1.7601.17911247,80820-Jul-201218:25
Schannel.dll6.1.7601.22068247,80823-Jul-201216:58
Visos palaikomos ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? x64 versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Lsasrv.dll.mui6.1.7601.1791144,54420-Jul-201219:14Not applicable
Lsasrv.dll.mui6.1.7601.2206844,54423-Jul-201217:57Not applicable
Cng.sys6.1.7601.17911458,70420-Jul-201219:29x64
Ksecdd.sys6.1.7601.1785695,60002-Jun-201205:48x64
Ksecpkg.sys6.1.7601.17911154,48020-Jul-201219:31x64
Lsasrv.dll6.1.7601.179111,448,44820-Jul-201219:21x64
Lsasrv.mofNot applicable13,78012-Nov-201023:17Not applicable
Lsass.exe6.1.7601.1772531,23217-Nov-201106:33x64
Secur32.dll6.1.7601.1772528,16017-Nov-201106:35x64
Sspicli.dll6.1.7601.17725136,19217-Nov-201106:35x64
Sspisrv.dll6.1.7601.1772529,18417-Nov-201106:35x64
Cng.sys6.1.7601.22068458,70423-Jul-201218:02x64
Ksecdd.sys6.1.7601.2206895,60023-Jul-201218:05x64
Ksecpkg.sys6.1.7601.22068154,48023-Jul-201218:05x64
Lsasrv.dll6.1.7601.220681,446,91223-Jul-201217:54x64
Lsasrv.mofNot applicable13,78012-Nov-201023:50Not applicable
Lsass.exe6.1.7601.2206831,23223-Jul-201217:51x64
Secur32.dll6.1.7601.2206828,16023-Jul-201217:58x64
Sspicli.dll6.1.7601.22068136,19223-Jul-201217:58x64
Sspisrv.dll6.1.7601.2206829,18423-Jul-201217:58x64
Ncrypt.dll6.1.7601.17911307,20020-Jul-201219:23x64
Ncrypt.dll6.1.7601.22068307,20023-Jul-201217:56x64
Schannel.dll6.1.7601.17911341,50420-Jul-201219:24x64
Schannel.dll6.1.7601.22068341,50423-Jul-201217:58x64
Lsasrv.mofNot applicable13,78012-Nov-201023:13Not applicable
Secur32.dll6.1.7601.1791122,01620-Jul-201218:25x86
Sspicli.dll6.1.7601.1791196,76820-Jul-201218:18x86
Lsasrv.mofNot applicable13,78012-Nov-201023:53Not applicable
Secur32.dll6.1.7601.2206822,01623-Jul-201216:58x86
Sspicli.dll6.1.7601.2206896,76823-Jul-201216:53x86
Schannel.dll6.1.7601.17911247,80820-Jul-201218:25x86
Schannel.dll6.1.7601.22068247,80823-Jul-201216:58x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij? rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prast? termin?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Daugiau informacijos apie DTLS rasite apsilank? ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je

Papildom? fail? informacija

Papildom? ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? fail? informacija

Papildomi failai visoms palaikomoms ?Windows 7? x86 versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_en-us_88ac44f6f4e018c9.manifest
File versionNot applicable
File size2,333
Date (UTC)20-Jul-2012
Time (UTC)18:46
File nameX86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_en-us_8906aa680e202bc4.manifest
File versionNot applicable
File size2,333
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)17:20
File nameX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_none_a84efb67bb0ff9d8.manifest
File versionNot applicable
File size105,025
Date (UTC)24-Jul-2012
Time (UTC)19:53
File nameX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_none_a8a960d8d4500cd3.manifest
File versionNot applicable
File size101,119
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)17:25
File nameX86_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_none_5fe2c6374fe0d045.manifest
File versionNot applicable
File size2,737
Date (UTC)20-Jul-2012
Time (UTC)18:55
File nameX86_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_none_603d2ba86920e340.manifest
File versionNot applicable
File size2,737
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)17:26
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_none_241abbb3b3879863.manifest
File versionNot applicable
File size12,919
Date (UTC)20-Jul-2012
Time (UTC)18:57
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_none_24752124ccc7ab5e.manifest
File versionNot applicable
File size12,919
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)17:29
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? x64 versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_en-us_e4cae07aad3d89ff.manifest
File versionNot applicable
File size2,335
Date (UTC)20-Jul-2012
Time (UTC)19:45
File nameAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_en-us_e52545ebc67d9cfa.manifest
File versionNot applicable
File size2,335
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)18:15
File nameAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_none_046d96eb736d6b0e.manifest
File versionNot applicable
File size105,029
Date (UTC)24-Jul-2012
Time (UTC)20:01
File nameAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_none_04c7fc5c8cad7e09.manifest
File versionNot applicable
File size101,123
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)18:26
File nameAmd64_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_none_bc0161bb083e417b.manifest
File versionNot applicable
File size2,741
Date (UTC)20-Jul-2012
Time (UTC)19:54
File nameAmd64_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_none_bc5bc72c217e5476.manifest
File versionNot applicable
File size2,741
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)18:28
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_none_803957376be50999.manifest
File versionNot applicable
File size12,921
Date (UTC)20-Jul-2012
Time (UTC)19:56
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_none_8093bca885251c94.manifest
File versionNot applicable
File size12,921
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)18:31
File nameWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_none_0ec2413da7ce2d09.manifest
File versionNot applicable
File size87,695
Date (UTC)20-Jul-2012
Time (UTC)18:43
File nameWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_none_0f1ca6aec10e4004.manifest
File versionNot applicable
File size87,695
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)17:15
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17911_none_8a8e0189a045cb94.manifest
File versionNot applicable
File size6,945
Date (UTC)20-Jul-2012
Time (UTC)18:43
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22068_none_8ae866fab985de8f.manifest
File versionNot applicable
File size6,945
Date (UTC)23-Jul-2012
Time (UTC)17:14
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2574819 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. sausio 31 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbcip KB2574819

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com