Raksta ID: 2574819 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Kas ir DTLS?

DTLS protokols nodro?ina sakaru konfidencialit?ti. Protokols ?auj klienta un servera lietojumprogramm?m sazin?ties t?, ka ir izveidota, lai nepie?autu noklaus??anos, sagroz??anu vai zi?ojumu vilto?anu. ?is atjaunin?jums ir nepiecie?ams tikai tad, ja j?s pl?nojat izmantot Remote Desktop.

Lietot att?l?s darbvirsmas protokolu 8.0 atjaunin?jumu Windows 7 SP1 un Windows Server 2008 R2 SP1 (labojumfails 2592687), jums ir j?b?t 2574819 instal?ts labojumfails. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2592687 Windows 7 SP1 un Windows Server 2008 R2 SP1 atjaunin?juma apraksts att?l?s darbvirsmas protokolu 8.0

Simptomi

?aj? rakst? aprakst?ts atjaunin?jums, kas uzlabo atbalstu attiec?b? uz datagrammu transporta sl??a dro??bu oper?t?jsist?m? (DTLS) Windows Server 2008 R2 SP1 un Windows 7 Service Pack 1 (SP1). ?is atjaunin?jums samazina protokola pieskait?m?s izmaksas par l?nu t?kla savienojumus programm?m, kas atbalsta DTLS protokolu, nevis Transport Layer Security (TLS) protokolu.

Piez?me. DTLS sniedz TLS funkcijas, kas balst?s uz protokola lietot?ja datogrammu protokolu (User Datagram Protocol ? UDP). T? k? TLS balst?s uz protokola p?rraides vad?bas protokolu (TCP), DTLS darbojas lab?k nek? TLS.

Risin?jums

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas jums b?s iesp?ja izmantot lietojumprogrammas, kas atbalsta DTLS protokola l?dzekli lietojumprogramm?s, kas dator? DTLS atbalsta protokolu. ?is atjaunin?jums uzlabo t?kla veiktsp?ju ??da veida programm?s.

Inform?cija par atjaunin?jumu

Atjaunin?juma ieg??ana

Microsoft atjaunin??ana
?is atjaunin?jums ir pieejams no Microsoft atjaunin??ana.
Microsoft lejupiel?des centrs
Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Oper?t?jsist?maAtjaunin?jums
Visas atbalst?t?s Windows 7 x86 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t atjaunin?juma pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s Windows 7 x64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t atjaunin?juma pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s Windows Server 2008 R2 x64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t atjaunin?juma pakotni t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai Windows 7 SP1 vai Windows Server 2008 R2 SP1. Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
976932 Inform?cija par 1. servisa pakotni oper?t?jsist?m?m Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Inform?cija par re?istru

Lai lietotu ??s pakotnes atjaunin?jumu, jums nav j?veic izmai?as re?istr?.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators ir j?restart?.

Nomai?a inform?cijas atjaunin??ana

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistus atjaunin?jumu.

Inform?cija par failu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Glob?lo versiju atjaunin?jums instal? failus, kuriem ir atrib?ti, kas ir uzskait?ti n?kamaj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek par?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam un pa?reiz?jai vasaras/ziemas laika nob?dei. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju piez?mju
Svar?gi! Labojumfaili Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfailus ir iek?auti vien? iesai?ojum?. Tom?r lap? Labojumfailu piepras?jums eso?ie labojumfaili ir nor?d?ti ab?m oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r skatiet rakstos, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mas, ka katra labojumfails, kas attiecas uz "Attiecas uz" sada??.
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsAtskaites punktsServisa atzars
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR servisa atzaros ir iek?auti tikai tie labojumi, kas tiek izlaisti pla?? laidien?, lai nov?rstu izplat?tas, kritiskas probl?mas. LDR servisa atzari ietver labojumfailus papildus pla?i izlaistajiem labojumiem.
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mammai failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir uzskait?ti atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MUM un MANIFEST failiem un saist?tajie dro??bas katalogu (.cat) failiem ir iz??iro?a noz?me, lai uztur?tu atjaunin?t? komponenta st?vokli. Dro??bas katalogu faili, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, tiek parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794042,49624-Aug-1218:46Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794047,10424-Aug-1218:51Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794049,66424-Aug-1218:46Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794053,76024-Aug-1216:50Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794054,78424-Aug-1218:46Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794044,54424-Aug-1216:51Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794051,71224-Aug-1218:43Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794048,12824-Aug-1218:47Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794053,76024-Aug-1217:04Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794040,96024-Aug-1218:47Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.179405120024-Aug-1218:51Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794052,73624-Aug-1218:51Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794032,25624-Aug-1217:53Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794031,74424-Aug-1217:53Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794047,61624-Aug-1218:47Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794052,22424-Aug-1218:51Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794050,17624-Aug-1218:51Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794049,66424-Aug-1218:43Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.179405120024-Aug-1218:51Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794050,17624-Aug-1218:49Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794048,12824-Aug-1218:51Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794047,10424-Aug-1218:51Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794025,08824-Aug-1218:01Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794025,60024-Aug-1217:53Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209942,49624-Aug-1218:36Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209947,10424-Aug-1218:43Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209949,66424-Aug-1218:36Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209953,76024-Aug-1216:48Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209954,78424-Aug-1218:36Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209944,54424-Aug-1216:48Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209951,71224-Aug-1218:43Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209948,12824-Aug-1218:36Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209953,76024-Aug-1217:01Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209940,96024-Aug-1218:36Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.220995120024-Aug-1218:43Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209952,73624-Aug-1218:43Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209932,25624-Aug-1217:58Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209931,74424-Aug-1217:48Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209947,61624-Aug-1218:36Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209952,22424-Aug-1218:43Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209950,17624-Aug-1218:43Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209949,66424-Aug-1218:43Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.220995120024-Aug-1218:43Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209950,17624-Aug-1218:38Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209948,12824-Aug-1218:43Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209947,10424-Aug-1218:43Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209925,08824-Aug-1217:58Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209925,60024-Aug-1217:58Nav piem?rojams
CNG.sys6.1.7601.17940369,85624-Aug-1217:02x86
Ksecdd.sys6.1.7601.1785667,4402-Jun-124:45x86
Ksecpkg.sys6.1.7601.17940136,56024-Aug-1217:05x86
Lsasrv.dll6.1.7601.179401,039,36024-Aug-1216:56x86
Lsasrv.mofNav piem?rojams13,78012-Nov-1023:13Nav piem?rojams
Lsass.exe6.1.7601.1772522,52817-Nov-115:29x86
Secur326.1.7601.1772522,01617-Nov-115:34x86
Sspicli.dll6.1.7601.17725100,35217-Nov-115:34x86
Sspisrv.dll6.1.7601.1772515,87217-Nov-115:34x86
CNG.sys6.1.7601.22099369,85624-Aug-1217:02x86
Ksecdd.sys6.1.7601.2209967,44024-Aug-1217:08x86
Ksecpkg.sys6.1.7601.22099136,56024-Aug-1217:08x86
Lsasrv.dll6.1.7601.220991,039,36024-Aug-1216:56x86
Lsasrv.mofNav piem?rojams13,78012-Nov-1023:53Nav piem?rojams
Lsass.exe6.1.7601.2209922,52824-Aug-1216:53x86
Secur326.1.7601.2209922,01624-Aug-1216:58x86
Sspicli.dll6.1.7601.22099100,35224-Aug-1216:58x86
Sspisrv.dll6.1.7601.2209915,87224-Aug-1216:58x86
Ncrypt.dll6.1.7601.17940220,16024-Aug-1216:57x86
Ncrypt.dll6.1.7601.22099220,16024-Aug-1216:57x86
Schannel. dll6.1.7601.17940247,80824-Aug-1216:57x86
Schannel. dll6.1.7601.22099247,80824-Aug-1216:58x86
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 platformas versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794042,49624-Aug-1219:48Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794047,10424-Aug-1220:04Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794049,66424-Aug-1219:48Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794053,76024-Aug-1217:55Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794054,78424-Aug-1219:49Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794044,54424-Aug-1217:55Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794051,71224-Aug-1219:45Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794048,12824-Aug-1219:48Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794053,76024-Aug-1217:55Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794040,96024-Aug-1219:49Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.179405120024-Aug-1220:04Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794052,73624-Aug-1220:04Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794032,25624-Aug-1219:04Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794031,74424-Aug-1218:55Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794047,61624-Aug-1219:49Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794052,22424-Aug-1220:04Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794050,17624-Aug-1220:04Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794049,66424-Aug-1219:53Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.179405120024-Aug-1220:04Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794050,17624-Aug-1219:50Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794048,12824-Aug-1220:04Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794047,10424-Aug-1220:04Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794025,08824-Aug-1219:05Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.1794025,60024-Aug-1219:05Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209942,49624-Aug-1219:37Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209947,10424-Aug-1219:44Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209949,66424-Aug-1219:37Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209953,76024-Aug-1217:39Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209954,78424-Aug-1219:37Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209944,54424-Aug-1217:39Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209951,71224-Aug-1219:33Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209948,12824-Aug-1219:37Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209953,76024-Aug-1217:39Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209940,96024-Aug-1219:37Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.220995120024-Aug-1219:44Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209952,73624-Aug-1219:44Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209932,25624-Aug-1218:40Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209931,74424-Aug-1218:40Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209947,61624-Aug-1219:37Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209952,22424-Aug-1219:44Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209950,17624-Aug-1219:44Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209949,66424-Aug-1219:33Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.220995120024-Aug-1219:44Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209950,17624-Aug-1219:39Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209948,12824-Aug-1219:44Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209947,10424-Aug-1219:44Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209925,08824-Aug-1218:40Nav piem?rojams
Lsasrv.dll.MUI6.1.7601.2209925,60024-Aug-1218:50Nav piem?rojams
CNG.sys6.1.7601.17940458,71224-Aug-1218:09x64
Ksecdd.sys6.1.7601.1785695,6002-Jun-125:48x64
Ksecpkg.sys6.1.7601.17940154,48024-Aug-1218:13x64
Lsasrv.dll6.1.7601.179401,448,44824-Aug-1218:03x64
Lsasrv.mofNav piem?rojams13,78012-Nov-1023:17Nav piem?rojams
Lsass.exe6.1.7601.1772531,23217-Nov-116:33x64
Secur326.1.7601.1772528,16017-Nov-116:35x64
Sspicli.dll6.1.7601.17725136,19217-Nov-116:35x64
Sspisrv.dll6.1.7601.1772529,18417-Nov-116:35x64
CNG.sys6.1.7601.22099458,71224-Aug-1217:53x64
Ksecdd.sys6.1.7601.2209995,60024-Aug-1217:54x64
Ksecpkg.sys6.1.7601.22099154,48024-Aug-1217:54x64
Lsasrv.dll6.1.7601.220991,446,91224-Aug-1217:46x64
Lsasrv.mofNav piem?rojams13,78012-Nov-1023:50Nav piem?rojams
Lsass.exe6.1.7601.2209931,23224-Aug-1217:43x64
Secur326.1.7601.2209928,16024-Aug-1217:47x64
Sspicli.dll6.1.7601.22099136,19224-Aug-1217:47x64
Sspisrv.dll6.1.7601.2209929,18424-Aug-1217:47x64
Ncrypt.dll6.1.7601.17940307,20024-Aug-1218:04x64
Ncrypt.dll6.1.7601.22099307,20024-Aug-1217:47x64
Schannel. dll6.1.7601.17940340,99224-Aug-1218:05x64
Schannel. dll6.1.7601.22099340,99224-Aug-1217:47x64
Lsasrv.mofNav piem?rojams13,78012-Nov-1023:13Nav piem?rojams
Secur326.1.7601.1794022,01624-Aug-1216:57x86
Sspicli.dll6.1.7601.1794096,76824-Aug-1216:53x86
Lsasrv.mofNav piem?rojams13,78012-Nov-1023:53Nav piem?rojams
Secur326.1.7601.2209922,01624-Aug-1216:58x86
Sspicli.dll6.1.7601.2209996,76824-Aug-1216:52x86
Schannel. dll6.1.7601.17940247,80824-Aug-1216:57x86
Schannel. dll6.1.7601.22099247,80824-Aug-1216:58x86
Ncrypt.dll6.1.7601.17940220,16024-Aug-1216:57x86
Ncrypt.dll6.1.7601.22099220,16024-Aug-1216:57x86
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir uzskait?tas sada?? "Attiecas uz".

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts
Lai ieg?tu papildinform?ciju par DTLS, dodieties uz ??d?m Microsoft vietn?m:
Visp?r?ga inform?cija par datagrammu transporta sl??a dro??bu

Papildinform?cija par failu

Papildu inform?ciju par failiem oper?t?jsist?m?m Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila rekviz?t?Apraksts
Faila nosaukumsPackage_10_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,771
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_10_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,478
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_11_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,771
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_11_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,478
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_12_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,771
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_12_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,478
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_13_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,771
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_13_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,478
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_14_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,771
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_14_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,478
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_15_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,771
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_15_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,478
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_16_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,771
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_16_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,478
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_17_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,771
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_17_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,478
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_18_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,771
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_18_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,478
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_19_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,771
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_19_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,478
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_1_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,769
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_1_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,475
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_20_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,771
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_20_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,478
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_21_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,771
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_21_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,478
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_22_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,771
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_22_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,478
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_23_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,771
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_23_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,478
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_24_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,971
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_24_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,682
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_25_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,628
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_25_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,255
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_26_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,611
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_26_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,242
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_27_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_27_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_28_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,120
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_28_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,871
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_29_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_29_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_2_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,974
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_2_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,724
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_30_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_30_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_31_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_31_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_32_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_32_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_33_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_33_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_34_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_34_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_35_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_35_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_36_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_36_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_37_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_37_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_38_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_38_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_39_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_39_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_3_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,769
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_3_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,475
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_40_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_40_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_41_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_41_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_42_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_42_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_43_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_43_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_44_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_44_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_45_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_45_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_46_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_46_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_47_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_47_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,494
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_48_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_48_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,495
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_49_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,783
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_49_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,496
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_4_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,769
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_4_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,475
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_50_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,995
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_50_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,712
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_51_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,613
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_51_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,248
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_52_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_52_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_53_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,192
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_53_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,945
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_54_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_54_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_55_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_55_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_56_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_56_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_57_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_57_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_58_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_58_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_59_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_59_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_5_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,769
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_5_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,476
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_60_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_60_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_61_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_61_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_62_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_62_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_63_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_63_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_64_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_64_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_65_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_65_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_66_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_66_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_67_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_67_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_68_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_68_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_69_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_69_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_6_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,769
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_6_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,477
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_70_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_70_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_71_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_71_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_72_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsPackage_72_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_73_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_73_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_74_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,789
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_74_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,502
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_75_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,007
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_75_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,724
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_7_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,769
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_7_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,477
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_8_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,769
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_8_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,477
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_9_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,769
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_9_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,477
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2574819_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,026
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2574819_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,498
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2574819_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums30,195
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2574819_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums31,094
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate-bf.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums24,895
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_09d6e97a3a38b8a3302d9f3bf7cb2056_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_c4e68fd8d3094b66.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_0ae6f56a058a0e4f262160271cb344b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_a6315e253b874525.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_0e2b44538cf8f0fbbe8a9d8c7779dace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_2cf112f5d41b9633.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_150134953bf510f371346cbccacda849_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_6734a56b4a36e678.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_16976865e2eb735999013de8a52e3de7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_4d32d317d2919bb5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_1a1b58d5cac577cfb67bd8d044b10cdf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_a984171a6d75b2a6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.040
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_1acfab7dd5b58e5e31f0f38f9490bde2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_2ad934be5f8e1c4e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_1ff472888e5497cda67e99792db9ade4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_74f44006d4996474.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_24f0a29b952247d02ebefcb1d8d61aba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_a8f4cce9d51aa249.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_2dc9c080ee45e89bb53a4fe075fb993d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_4a29338d0da6878d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_3108d17a26ab54f4e0605763aaf9f474_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_d2032fb035d94d64.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_38184fe194b089c1a063c6800b1c0a73_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_9ecdb27b0c41896a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_40fbb457ff745d16807004f7b83ef648_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_5374f938ed8cbc85.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_4594cb0404211ca365a2ade0fb185dcf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_fd3cd2b30db1026e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_4d294a23c5a0ed4b4f37ac3890418f8c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_ab3e7adb1f10fc03.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_4e406856cc55bb8953f1076f985510b2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_2667a5ba6aae9def.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_59d987f74492c918ea1ff4f440a3a8f6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_4a2d4c7778579cd8.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_5bbc6d0fea8a00eedc8098116b309862_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_bafb9bc74f03e635.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_5c78cfd31ad89be4ab338d1962d0bf36_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_f19e63863bced632.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_5dd6db385ce341f62671573e149533fc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_ff933d464e1fee30.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_627ef173517705ddea7440754451b2c5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_e3f151a98b4f9797.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_7a26d9b8db3e6eb62f11529f7143902b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_67c5e9bd72ec998e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_7edbb983ff3bd8e12a7b524917afde91_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_3a61afb30555e2b6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_8477d535c5d7851499b2d5bc2ddc6804_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_330a8c96610ac22a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_88077a5c9d95a6a0c0b983ee1345cee2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_b4f1276e715d90fb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.040
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_8c9b923a1bd28294ffade8d47de2976e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_b5a2ee37217d792e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_8d455f25893feb41fb70e9ed536866e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_0c268edd587eb1ba.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_906bd5633160071e6ed4983a257ba977_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_a1f9a73a442755bf.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_908dfd5a9b5fc5628d13346e193dd626_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_ff24a7ac8c609c2b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_9a4fcf4b847e0867a3763177d65996c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_04c97023c03073d2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_a2a91f6467b9cdd99e0a1b6487124ca3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_6239fb251d3bc574.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_aac8d558adfa933974c5263202763d56_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_4ade9367b0a3bd18.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_bd7de0a45a834c4810931944365f9389_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_a624a419f565cc13.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_c28b485ba6ebec001090d3cd6ae713a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_2cc87cc3133d2522.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_c58bd59f5431b39fae08ff42af4c2da1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_deb8ff16a581f07c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_c6f42642db9b556e3e5c2cc10691bef8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_69d552386ffe7690.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_cb47076710dd27d64acc5bec80783bc4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_ae0852ef8eb34b45.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_cca6e41d2449f65a63cf59c03d6f7703_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_95f4fb4393ab619e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_cd6056ea71dcc8d3956df6147e540c98_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_8e2504e7bdfd2584.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_d3eb749f16eecec80994d36634aeb27c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_f53b311d4d04f823.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_d826c03838f013b92e7f1fc4499d870c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_4510c68816decfcc.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_dff7c095f31bfb28d3b09d2af8848ab2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_51e188253f6b156b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_e0b7923a1b9e9ee9ec13cebcc3734cbe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_a16669e055c38b2c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_e149d9c6c5ab09e171edf633b7edfab9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_cd0495cd27ec0f08.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_e25be58e3faa135dda4e28ce8adc5d71_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_a59567c77ef71bb5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_e2857afe4159f1488be4dee979c09ba4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_564d31bfb0d00220.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_e5c72249abbb0eb6a194980bea531cc9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_47a7f7b1e8321776.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_eb2e2b71410c7b3cb0d7c35acb804937_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_3c2d69a935f532cb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_ef16ac82ea05b8c8aa82e06f3eeb7501_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_cac1851d24e5d6ea.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_f15e3edb58c6ec2946a37dbf6669d6c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_a57f11bcfcb52308.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_f1a45c348fd169603ffc61ce54db6e55_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_6bc52e6f81e16d13.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_f9cfca3669c22a1b614a2f4e9092f9ac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_6d52386b0cd7393d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_ar-sa_f3eb31692ff6c965.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_cs-cz_4534898d0dfef6e7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_da-dk_e26e69b40444f2e6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:15
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_de-de_df99fef0061b4780.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)17:21
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_el-gr_88302c82f530b00e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:15
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_en-us_888ad4e8f4f95345.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)17:20
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_es-es_885631ccf52044ea.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:30
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_fi-fi_27713679ea3a3714.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:18
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_fr-fr_2b0da7cbe7f25b4c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)17:20
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_he-il_6f2d4f6dce615c3a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:15
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_hu-hu_727e2813cc522a68.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_it-it_15359e12bf2440ca.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_ja-jp_b75b1d1fb23f52a5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:19
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_ko-kr_5ac4f9d4a4b019bb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:21
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_nb-no_43577b097cd54577.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:18
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_nl-nl_4196c6477e014f4c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_pl-pl_87d320c96323bd00.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:29
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_pt-br_8a270b6d61ad50e4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:30
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_pt-pt_8b08dad9611cc0c0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:29
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_ru-ru_d1abec9d45fe4eec.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_sv-se_6da6d7123d275947.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_tr-tr_16b421592be35b38.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_zh-cn_e8113f56dc1b2d57.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:22
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_zh-tw_ec0d7cacd98c09c7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:21
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_ar-sa_f447976e49350f0e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:05
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_cs-cz_4590ef92273d3c90.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:14
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_da-dk_e2cacfb91d83388f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:05
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_de-de_dff664f51f598d29.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)17:17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_el-gr_888c92880e6ef5b7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:05
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_en-us_88e73aee0e3798ee.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)17:17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_es-es_88b297d20e5e8a93.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:32
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_fi-fi_27cd9c7f03787cbd.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_fr-fr_2b6a0dd10130a0f5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)17:17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_he-il_6f89b572e79fa1e3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_hu-hu_72da8e18e5907011.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:14
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_it-it_15920417d8628673.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:14
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_ja-jp_b7b78324cb7d984e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:16
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_ko-kr_5b215fd9bdee5f64.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:13
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_nb-no_43b3e10e96138b20.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:05
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_nl-nl_41f32c4c973f94f5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:14
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_pl-pl_882f86ce7c6202a9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:14
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_pt-br_8a8371727aeb968d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_pt-pt_8b6540de7a5b0669.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:12
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_ru-ru_d20852a25f3c9495.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_sv-se_6e033d1756659ef0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:14
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_tr-tr_1710875e4521a0e1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:14
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_zh-cn_e86da55bf5597300.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:15
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_zh-tw_ec69e2b1f2ca4f70.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,333
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:18
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_a82d8b59bb293454.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums105,025
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:15
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_a889f15ed46779fd.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums101,119
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)17:25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_5fc156294ffa0ac1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,737
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)17:26
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_601dbc2e6938506a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,737
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)17:27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-dro??ba-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_23f94ba5b3a0d2df.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums12,919
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)17:28
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-dro??ba-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_2455b1aaccdf1888.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums12,919
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)17:29
PlatformaNav piem?rojams
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila rekviz?t?Apraksts
Faila nosaukumsAmd64_0c153fe7419f32bca592be1541b5842a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_781d35ae10fc51b1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_0e2b44538cf8f0fbbe8a9d8c7779dace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_890fae798c790769.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums700
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_0fdbb3c6bfad1ece1ed8008ff8814412_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_5d367869faa1409a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_11174a3a370e03618e4905fc21e7b84e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_6ba04323484b8140.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_13bb4960e2ed0daf27a69378c9d6afb7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_1e001b3a9778ca94.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums702
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_14c562f031ffeedfee8a1f687c3f6126_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_2350a69415dbd4ab.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_183f5384d53035c6807e6f72a5aea64e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_87bf00b040fe13d1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_18554d101495bcfd57cc8d983032bed2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_7ecdf2e0e01a2575.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_1d0dcc7e753abb077ffcf0367975ff17_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_890d26805c7dda08.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_21a0065d1ec78709d09c8430467d8232_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_e85b63c670e11f03.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_277e621b66dd3721d37a6836487dc0c7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_6d83de0b8d710588.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_31cccb42280bd3386a8f82141cf1639e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_22bd08145a805e7b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_3700f7a12dc9c03895768984dc0f471c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_1ac86cd606d92c38.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_3bfa2b6677b6581d18253ae6cbcea64d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_6336d18fcdc11d20.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,044
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_41601ccf638b89128c7ac74d7c1bd639_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_e7c5d39ecc2e3752.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_42a6ee1e7968052f72d7298729f0f710_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_ea68cd7f4bc535f5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums702
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_43166df8cbe19800dc146e221dad8d24_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_49879c3b8191152c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_45dc7a8233c8e270f0e3b66834cdca75_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_fa960f64ba739fdc.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_4fc078bedadc39f2e384459639732687_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_8e02d87b7f9cfa40.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_508271a6258f1983facdb23af1addba3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_49ee34ab2e70ef88.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_527bec7ce926355fe9923821a3cdff67_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_99b9ad7825fd5e9a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_5b42445c9d25a700a3e612480b718e01_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_2183eb4f7140194e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_5d5990976f1a66e07524ba95f344edaf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_fb59525fe6bfd717.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_60a85e5455984edebd6da40e549a3901_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_b1502d89c02ca7b9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_62c1b27c1a8da74f2d3a30ed176cdec6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_6b908f3a18859c7b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums709
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_646ddfab6f910841874f297881e936e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_3f430fef99f58f99.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_6b1d0c87220bfee47aa7b0d7b85feb6f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_4f1fd969419b5bf5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,383
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_70135049f8a99a409eb1776430ecce35_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_d216ed60c57c2ad2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_766ef317aad18fe79f3852e0dbd531f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_3984c51bb073751e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,046
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_768aa92e864e1c422b3d80ada39bac5e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_f9ff69b5ffd9394c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,046
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_7edbb983ff3bd8e12a7b524917afde91_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_96804b36bdb353ec.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums700
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_7f57da8a5477d2742cf2a3212587d1db_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_71a0bee356a75fd6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,044
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_81bcf39b6476924a4b5021e466c393a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_904b340febd764be.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_83863da04e4cf4459c54fa99e3eb8e93_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_8f5367ea09cf0573.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_88875a660eff25492a46ea49dce09882_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_52cb70ae42312257.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_9d620c5341c4c533662a4e597ad2700b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_4f3ce1c8b61338df.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_9d7208b0310c3d6c60144b0ff2b43daf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_3f352db1cddcf333.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_a1d7499ed4796781ade9a6a9e4a91ee3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_6f640c9b9e896597.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_a3a3884d7bbab5b41d9f01e0761e1024_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_170dca416a17e241.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_a3a635392f2bbdf7fab188839005b738_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_dc1d48b48604c1a7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_a409574edf0ac16381cb27ddbde88379_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_51dde4b2f1a9185c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_a5358fe0dc30edaa6a563c38d03528cf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_003b579a4054e2aa.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_a792bcd668ae08650d464bcbffc46c04_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_a0e6a797aab2703c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_b4eda20d1cb801cab195e73176954ab8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_4e7fa3112089af4f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums709
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_b5d0c106ff7b659eb87dafc892577de9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_7c218aed1322e431.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_b68ad06b06ea749edd32f6f5423ea914_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_bb587a4591744314.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_b893414fd499789a77919ccb92475cc7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_36e77aac023cf27f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_bac2abb1ede70d9d0f3aa025e504ea18_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_74cf52884bdd0d15.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_bf253910fa2dfcdadcdbe4dd8f8d2367_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_cdd95c7c44a3f80c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_cebd8c787ccb0e878cfcad5ccc6b4e97_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_9753f2786062607c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_d0f9c3871968b750f288be551c5b7e3a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_2e34956bf2b213c9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_d6421593cd92c55bd990c142ca8bfa7f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_e20faabc43c2630d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,734
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_d7363bef750432495a96ccb390df1cf9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_b35f193f26987178.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_d773796eea0ed2570d0d63583a1acd95_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_648549c89703668f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_dcd0f62ddcb570763eb17845c503c563_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_91af83cfec391da7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_e354f3d4ae60bb68769f74f5324fad70_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_c2018b425514a0c6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_e55347f58d9bc342d9d0639aeca8d192_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_bec8d4ddf1b9216a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_e8137fed962f176dd12e2a514ef9026a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_9cea97208a3a1ff0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,383
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_f13120bf8058a11af638087d97e512e7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_7a25e45be7fc5182.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_f181bbf9c1b2beab1295ad6c546537bd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_1fb67bde933fcf57.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,734
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_f22dbebc00a044a2a9619c2ddc247a8a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_9cc01d010b29ec93.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_fb2c0438329187e066cfeaca3e49e3a2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_3ee9fb8a0c54640d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_ar-sa_5009ccece8543a9b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_cs-cz_a1532510c65c681d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_da-dk_3e8d0537bca2641c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_de-de_3bb89a73be78b8b6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:24
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_el-gr_e44ec806ad8e2144.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_en-us_e4a9706cad56c47b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:24
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_es-es_e474cd50ad7db620.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_fi-fi_838fd1fda297a84a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:18
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_fr-fr_872c434fa04fcc82.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:26
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_he-il_cb4beaf186becd70.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_hu-hu_ce9cc39784af9b9e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_it-it_715439967781b200.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_ja-jp_1379b8a36a9cc3db.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_ko-kr_b6e395585d0d8af1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:33
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_nb-no_9f76168d3532b6ad.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_nl-nl_9db561cb365ec082.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_pl-pl_e3f1bc4d1b812e36.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_pt-br_e645a6f11a0ac21a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_pt-pt_e727765d197a31f6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_ru-ru_2dca8820fe5bc022.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:22
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_sv-se_c9c57295f584ca7d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:36
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_tr-tr_72d2bcdce440cc6e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_zh-cn_442fdada94789e8d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_zh-tw_482c183091e97afd.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_ar-sa_506632f201928044.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:02
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_cs-cz_a1af8b15df9aadc6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:19
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_da-dk_3ee96b3cd5e0a9c5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:03
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_de-de_3c150078d7b6fe5f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:10
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_el-gr_e4ab2e0bc6cc66ed.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:03
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_en-us_e505d671c6950a24.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:10
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_es-es_e4d13355c6bbfbc9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:58
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_fi-fi_83ec3802bbd5edf3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:03
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_fr-fr_8788a954b98e122b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:10
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_he-il_cba850f69ffd1319.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:03
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_hu-hu_cef9299c9dede147.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_it-it_71b09f9b90bff7a9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:16
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_ja-jp_13d61ea883db0984.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:12
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_ko-kr_b73ffb5d764bd09a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_nb-no_9fd27c924e70fc56.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:03
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_nl-nl_9e11c7d04f9d062b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_pl-pl_e44e225234bf73df.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_pt-br_e6a20cf6334907c3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:58
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_pt-pt_e783dc6232b8779f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:18
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_ru-ru_2e26ee26179a05cb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:05
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_sv-se_ca21d89b0ec31026.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_tr-tr_732f22e1fd7f1217.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)20:16
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_zh-cn_448c40dfadb6e436.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_zh-tw_48887e35ab27c0a6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,335
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)19:13
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_044c26dd7386a58a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums105,029
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:20
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_04a88ce28cc4eb33.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums101,123
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:18
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_bbdff1ad08577bf7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,741
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:36
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_bc3c57b22195c1a0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,741
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:20
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-dro??ba-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_8017e7296bfe4415.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums12,921
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:38
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-dro??ba-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_80744d2e853c89be.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums12,921
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)18:22
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_10_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,781
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_10_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,492
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_11_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,781
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_11_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,492
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_12_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,781
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_12_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,492
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_13_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,781
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_13_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,492
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_14_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,781
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_14_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,492
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_15_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,781
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_15_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,492
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_16_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,781
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_16_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,492
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_17_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,781
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_17_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,492
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_18_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,781
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_18_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,492
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_19_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,781
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_19_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,492
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_1_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,779
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_1_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,489
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_20_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,781
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_20_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,492
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_21_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,781
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_21_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,492
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_22_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,781
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_22_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,492
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_23_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,781
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_23_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,492
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_24_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,983
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_24_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,698
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_25_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,644
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_25_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,281
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_26_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,834
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_26_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums7,026
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_27_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,028
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_27_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums7,652
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_28_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_28_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2730
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_29_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums6,773
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_29_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums7,576
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_2_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,006
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_2_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,760
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_30_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_30_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2730
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_31_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_31_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2730
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_32_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_32_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2730
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_33_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_33_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2730
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_34_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_34_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2730
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_35_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_35_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2730
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_36_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_36_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2730
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_37_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_37_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2730
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_38_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_38_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2730
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_39_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_39_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2730
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_3_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,779
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_3_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,489
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_40_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_40_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2730
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_41_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_41_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2730
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_42_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_42_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2730
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_43_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_43_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2730
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_44_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_44_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2730
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_45_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_45_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,731
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_46_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_46_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,732
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_47_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_47_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,732
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_48_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_48_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,732
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_49_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_49_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,732
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_4_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,779
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_4_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,489
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_50_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,011
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_50_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,732
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_51_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,443
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_51_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,172
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_52_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,263
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_52_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums5,578
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_53_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_53_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_54_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,224
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_54_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,981
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_55_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_55_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_56_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_56_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_57_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_57_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_58_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_58_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_59_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_59_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_5_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,779
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_5_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,490
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_60_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_60_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_61_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_61_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_62_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_62_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_63_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_63_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_64_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_64_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_65_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_65_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_66_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_66_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_67_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_67_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_68_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_68_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_69_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_69_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_6_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,779
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_6_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,491
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_70_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_70_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_71_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_71_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_72_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_72_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_73_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_73_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_74_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_74_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_75_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1799
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_75_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,516
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_76_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,019
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_76_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,740
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_7_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,779
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_7_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,491
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_8_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,779
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_8_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,491
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_9_for_kb2574819_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,779
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_9_for_kb2574819 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,491
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2574819_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,156
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2574819_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,626
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2574819_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums39,179
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsPackage_for_kb2574819_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.7.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums40,246
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate-bf.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums33,588
Datums (UTC)25-Aug-12
Laiks (UTC)9:11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_0ea0d12fa7e76785.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums87,695
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)17:16
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_0efd3734c125ad2e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums87,695
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)17:15
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-dro??ba-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_8a6c917ba05f0610.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums6,945
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)17:15
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-dro??ba-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_8ac8f780b99d4bb9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums6,945
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)17:14
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17940_none_5fc156294ffa0ac1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,737
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)17:26
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22099_none_601dbc2e6938506a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,737
Datums (UTC)24-Aug-12
Laiks (UTC)17:27
PlatformaNav piem?rojams
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Rekviz?ti

Raksta ID: 2574819 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2014. gada 16. febru?ris - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbcip kbmt KB2574819 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2574819

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com