PXE khách hàng không nh?n đư?c m?t đ?a ch? IP t? m?t DHCP server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 257579 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách gi?i quy?t m?t v?n đ? mà b?n không th? cài đ?t khách hàng PXE trong Windows NT 4.0, Windows 2000, và trong Windows Server 2003. V?n đ? cài đ?t PXE này x?y ra b?i v? khách hàng PXE không nh?n đư?c m?t đ?a ch? IP t? DHCP server ho?c c?u h?nh thông tin t? các máy ch? RIS. Bài vi?t này gi?i thích làm th? nào đ? c?u h?nh DHCP Relay Agent trên Pras, do đó khách hàng PXE có th? nh?n đư?c các thông tin mà nó đ?i h?i ph?i đư?c cài đ?t đúng.

THÔNG TIN THÊM

Pre-Boot th?c hi?n môi trư?ng (PXE) khách hàng yêu c?u m?t đ?a ch? IP t? m?t Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server đ? b?t đ?u quá tr?nh cài đ?t t? m?t máy ch? d?ch v? cài đ?t t? xa (RIS). PXE khách hàng có th? không nh?n đư?c m?t đ?a ch? IP t? DHCP server ho?c c?u h?nh thông tin t? các máy ch? RIS n?u khách hàng đư?c đ?t trên m?t b? đ?nh tuy?n t? h? ph?c v? DHCP ho?c máy ch? RIS, ho?c c? hai. N?u nh?ng hai m?u thông tin không có s?n, ti?n tr?nh cài đ?t trên máy khách PXE không ho?t đ?ng.

Khách hàng DHCP đư?c đ?t trên m?t b? đ?nh tuy?n t? m?t máy ch? DHCP c?n router đư?c c?u h?nh đ? chuy?n ti?p DHCP lưu lư?ng truy c?p đ?n m?t máy ch? DHCP n?m trên con t? xa. DHCP giao thông này là lưu lư?ng truy c?p phát sóng. Router không thư?ng g?i lưu lư?ng truy c?p phát sóng tr? khi h? đư?c c?u h?nh đ? làm đi?u này. M?t b? đ?nh tuy?n m?ng có th? là m?t ph?n c?ng d?a trên router, ch?ng h?n như nh?ng ngư?i s?n xu?t b?i công ty Cisco, ho?c m?t ph?n m?m d?a trên router, ch?ng h?n như Microsoft đ?nh tuy?n và d?ch v? truy c?p t? xa (RRAS). Trong c? hai trư?ng h?p, b?n ph?i c?u h?nh b? đ?nh tuy?n đ? ti?p s?c DHCP lưu lư?ng truy c?p đ?n các máy ch? DHCP đư?c ch? đ?nh. Các đ?a ch? IP c?a máy ch? DHCP đư?c l?p c?u h?nh trên b? đ?nh tuy?n trên m?t cơ s? cho m?i giao di?n b?ng cách s? d?ng ch?c năng helper IP. Ho?c, cho Pras, các đ?a ch? IP đư?c đ?t c?u h?nh b?ng cách s? d?ng các đ?i l? Relay DHCP. Ví d? sau cho th?y m?t c?u h?nh helper IP: đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh máy ch? DHCP trên b? đ?nh tuy?n bên th? ba s?n ph?m, xem tài li?u c?u h?nh thích h?p là bao g?m trong s?n ph?m.

Làm th? nào đ? c?u h?nh DHCP Relay Agent trên RRAS trong Microsoft Windows NT 4,0

Đ? c?u h?nh DHCP ti?p s?c đ?i l? trong Windows NT 4.0, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Đ?nh tuy?n và RAS Admin.
 2. M? r?ng các IP đ?nh tuy?n thư m?c, nh?p chu?t ph?i Tóm tắt, và sau đó nh?p vào Thêm giao th?c đ?nh tuy?n.
 3. Nh?p vào DHCP Relay Agent trong danh sách, và sau đó b?m Ok.
Tùy ch?n tác nhân Relay DHCP là bây gi? có s?n trong thư m?c IP đ?nh tuy?n. Đ? c?u h?nh DHCP ti?p s?c đ?i l?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i DHCP Relay Agent, và sau đó nh?p vào C?u h?nh DHCP Relay Agent.
 2. M?t h?p tho?i s? xu?t hi?n trong đó b?n có th? g? đ?a ch? IP c?a máy ch? DHCP. B?i v? đây là m?t khách hàng PXE ph?i giao ti?p v?i m?t máy ch? RIS, b?n c?ng có thêm đ?a ch? IP c?a máy ch? RIS. Đi?u này cho phép các đ?i l? ti?p s?c đ? chuy?n ti?p qu?ng bá DHCP giao thông cho c? hai máy ch? DHCP và đ?n máy ch? RIS đ?ng th?i.
 3. Sau khi b?n thêm t?t c? các đ?a ch? IP b?t bu?c, ch?n giao di?n trong đó đ? th?c hi?n ch?c năng ti?p s?c. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào DHCP Relay Agent, và sau đó nh?p vào Thêm giao di?n.
 4. M?t h?p li?t kê t?t c? các giao di?n có s?n trên h? ph?c v? RRAS đư?c hi?n th?. Ch?n giao di?n n?m trên cùng m?t m?ng con như khách hàng PXE, ch?p nh?n các giá tr? m?c đ?nh (b?n có th? c?n ph?i thay đ?i s? hop, tùy thu?c vào v? trí c?a các máy ch? DHCP và máy ch? RIS, ho?c c? hai), và sau đó nh?p vào Ok.
Đ? xác đ?nh li?u các đ?i l? ti?p s?c DHCP ho?t đ?ng đúng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng m?ng lư?i giám sát đ? phân tích lưu lư?ng truy c?p DHCP, ki?m tra r?ng l?nh v?c giaddr trong các gói d? li?u DHCP là đ?a ch? IP c?a giao di?n ti?p s?c trên máy ch? RRAS:
 2. Ki?m tra s? lư?ng yêu c?u nh?n đư?c và tr? l?i trong ngăn bên ph?i c?a giao di?n qu?n tr? RRAS k?t h?p v?i giao di?n ti?p s?c.

  H? ph?c v? DHCP và máy ch? RIS c? hai nh?n đư?c khám phá các gói d? li?u, và c? hai tr? l?i v?i m?t gói d? li?u cung c?p. Gói cung c?p máy ch? DHCP bao g?m đ?a ch? IP c?a khách hàng PXE và b?t k? tùy ch?n b? sung đư?c đ?t c?u h?nh (cho ví d?, b? đ?nh tuy?n, máy ch? DNS và h? ph?c v? WINS): cung c?p các gói c?a máy ch? RIS bao g?m ch? RIS máy ch? đ?a ch? IP, mà khách hàng s? g?i m?t yêu c?u ARP đ? ti?p t?c v?i ti?n tr?nh cài đ?t ph?n m?m:

Làm th? nào đ? c?u h?nh DHCP Relay Agent trong Microsoft Windows 2000 và Windows Server 2003

Ti?n tr?nh c?u h?nh tác nhân Relay DHCP trong Windows 2000 và Windows Server 2003 tương t? như quá tr?nh đư?c s? d?ng trong Windows NT 4.0. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh ho?c T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Truy c?p t? xa và đ?nh tuy?n.
 2. N?u b?n đ? cài đ?t Pras, b?m chu?t ph?i vào T?ng quát dư?i IP đ?nh tuy?n, và sau đó nh?p vào M?i giao th?c đ?nh tuy?n.

  LƯU ?: T? th?i đi?m này vi?c cài đ?t và c?u h?nh c?a các đ?i l? ti?p s?c DHCP là gi?ng như quá tr?nh trong Windows NT 4.0. Tuy nhiên, màn h?nh có th? khác nhau chút ít trong xu?t hi?n.
 3. Sau khi khách hàng PXE đư?c c?u h?nh đ? có m?t đ?a ch? IP, nó ti?p t?c cu?c tr? chuy?n v?i các máy ch? RIS b?ng cách g?i m?t yêu c?u DHCP gói:
 4. Máy ch? RIS g?i m?t gói d? li?u Ack có ch?a thông tin c?u h?nh máy khách PXE đ? ti?p t?c v?i ti?n tr?nh cài đ?t
 5. B?nh thư?ng DHCP cu?c đàm tho?i gi?a m?t khách hàng và tr?nh ph?c v? DHCP x?y ra trên UDP Ports 67 (máy ch?) và 68 (khách hàng). Các cu?c đàm tho?i gi?a m?t khách hàng PXE và m?t máy ch? RIS trong ti?n tr?nh cài đ?t x?y ra trên UDP Ports 68 (khách hàng) và 4011 (máy ch?).
LƯU ? Đ? bi?t thêm thông tin d?a trên các bài ki?m tra th?c hi?n v?i phiên b?n ROM .99j 02 và ROM Phiên b?n .99n trên Intel d?a trên máy tính, truy c?p vào bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
244454 PXE khách hàng v?i Revision .99j kh?i đ?ng ROM không th? liên l?c v?i máy ch? RIS
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh PXE khách hàng, DHCP, và các máy ch? RIS, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
244036 Mô t? c?a s? tương tác PXE trong s? khách hàng PXE, DHCP và máy ch? RIS
255952 Không th? liên l?c v?i h? ph?c v? DHCP v?i RIS đ?a kh?i đ?ng
120932 DHCP: Bao trùm nhi?u m?ng con
161571 B?ng cách s? d?ng DHCP Superscopes đ? ph?c v? nhi?u m?ng con h?p l?
197197 Khách hàng DHCP không th? có đư?c đ?a ch? IP t? m?t DHCP Server

Thu?c tính

ID c?a bài: 257579 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft BackOffice Server 4.0
 • Microsoft BackOffice Server 4.5
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.5
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB257579 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:257579

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com