RSoP cho th?y m?t x màu đ? trên các bi?u tư?ng cho thi?t đ?t đăng k? trong 64-bit Windows Vista, trong 64-bit Windows 7, trong 64-bit Windows Server 2008 ho?c trong 64-bit Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2575866 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n c?u h?nh thi?t đ?t chính sách nhóm liên quan đ?n đăng k? m?t tên mi?n ho?c trong m?t đơn v? t? ch?c (OU).
 • B?n áp d?ng thi?t đ?t này vào m?t máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n s? d?ng các RSOP.msc l?nh đ? xem k?t qu? đăng k? cài đ?t.
Trong trư?ng h?p này, bi?u tư?ng cho thi?t đ?t chính sách nhóm đư?c hi?n th? như m?t x màu đ?.

Lưu ? V?n đ? này ?nh hư?ng đ?n ch? giao (UI). Khi v?n đ? này x?y ra, thi?t đ?t chính sách nhóm đư?c áp d?ng thành công.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? các phân h? t?p k?t qu? c?a chính sách (RSoP) x? l? m?t giá tr? tr? l?i t? phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) không chính xác.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t các gói hotfix sau trên máy tính b? ?nh hư?ng đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, ho?c Windows Server 2008 R2.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 1. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào b?n phát hành c?a Windows Server 2008.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Scecli.dll6.0.6001.22940236,03207-Tháng B?y-201114: 59x 64
Scecli.dll6.0.6002.22673236,03207-Tháng B?y-201115: 28x 64
Scecli.dll6.0.6001.22940177,15207-Tháng B?y-201114: 40x 86
Scecli.dll6.0.6002.22673177,15207-Tháng B?y-201115: 08x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Scecli.dll6.0.6001.22940471,04007-Tháng B?y-201114: 38IA-64
Scecli.dll6.0.6002.22673471,04007-Tháng B?y-201115: 35IA-64
Scecli.dll6.0.6001.22940177,15207-Tháng B?y-201114: 40x 86
Scecli.dll6.0.6002.22673177,15207-Tháng B?y-201115: 08x 86
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Scecli.dll6.1.7601.21864232,96022-Nov-201106: 26x 64
Scecli.dll6.1.7601.21864175,61622-Nov-201105: 26x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Scecli.dll6.1.7601.21864474,11222-Nov-201105: 16IA-64
Scecli.dll6.1.7601.21864175,61622-Nov-201105: 26x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_11b3512594ecf62de178810cf9a82af6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_9740c53e43dffb8a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin737
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)17: 54
Tên t?pAmd64_c27c269e227e1586584e8318a6996f69_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_0e9a3f1ec97af934.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.116 ngư?i
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)17: 54
Tên t?pAmd64_c72ce0863f2f86cd7673d9a31e9e96a6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_ef4ff4e876919ed5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.116 ngư?i
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)17: 54
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_948aea2aaab6d90e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin120,657
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 21
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_9653ed2ca7f2ce0a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin120,657
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 52
Tên t?pWow64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_9edf947cdf179b09.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin118,401
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)14: 45
Tên t?pWow64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_a0a8977edc539005.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin118,401
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 13
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_19085531ade448bc6ed81689d879b845_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_fc846181278f23c6.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.114 ngư?i
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)17: 54
Tên t?pIa64_7b17f1930a2457f0f5f7b198dd364fd5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_8c2037ec664b33e8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.114 ngư?i
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)17: 54
Tên t?pIa64_f04a98228e50005579e8054e9a56aebf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_114f480ac40613dd.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin735
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)17: 54
Tên t?pIa64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_386df29cf25770d4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin120,638
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)14: 53
Tên t?pIa64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3a36f59eef9365d0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin120,638
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 48
Tên t?pWow64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22940_none_9edf947cdf179b09.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin118,401
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)14: 45
Tên t?pWow64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_a0a8977edc539005.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin118,401
Ngày (UTC)07-Tháng B?y-2011
Th?i gian (UTC)15: 13

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_046aa5aa9c113df2b9b4bed4a3513239_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_412ff491d0da39da.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.116 ngư?i
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)14: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_5f123582db8668e25b6f43bcd16b381a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_dcaea5429557e2ad.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin737
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)14: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9cf9f564115b4348ca388476247ba0fe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_73074c7cb3ba5b68.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin737
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)14: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_968778c609011f20.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin70,648
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,773
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)14: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_a0dc23183d61e11b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin68,202
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_a8e11efffd60912b500556999b9d4e40_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_87ed3715539bc0e2.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.114 ngư?i
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)14: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_3a6a813850a1b6e6.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin70,646
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.447 ngư?i
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)14: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-s...urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_a0dc23183d61e11b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin68,202
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2575866 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2575866 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2575866

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com