Nh?ng thay đ?i trong các lo?i t?p và t?p hi?p h?i các tính năng trong Windows 2000 và Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 257592 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Trong Microsoft Windows NT 4.0, t?t c? các m?c c? th? cho t?p các Hi?p h?i lo?i đư?c lưu tr? trong khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes (HKEY_CLASSES_ROOT là m?t bí danh c?a v? trí)
Cho máy tính ch?y Microsoft Windows NT Server 4.0, GA Máy ch? Edition, b?n c?n công c? Peruser đ? cho phép các thi?t đ?t này đ? sao chép đ? m?i h? sơ ngư?i dùng do đó, b?n có th? c?u h?nh thông tin này trên m?t cơ s? ngư?i dùng.

Trong Windows 2000 và Windows Server 2003, m?t v? trí m?i đư?c thêm vào cho lưu tr? t?p tin ngư?i s? d?ng c? th? lo?i các Hi?p h?i trong khóa registry sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes
V? trí này cho phép cho tu? bi?n duy nh?t c?a lo?i t?p các Hi?p h?i trong h? sơ c?a ngư?i dùng, mà không c?n ph?i l?p l?i thông tin trong nhi?u cơ quan đăng k? đ?a đi?m và không c?n thi?t làm tăng kích thư?c cơ quan đăng k?.

THÔNG TIN THÊM

Trong Windows 2000 và Windows Server 2003, thông tin lưu tr? trong các Khóa s? đăng k? HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes v?n c?n ch?a t?p tin toàn c?u g? các Hi?p h?i là toàn c?u cho t?t c? ngư?i dùng c?a máy tính. Tuy nhiên, m?c mà cư trú t?i HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes đăng k? khóa đi ưu tiên trong trư?ng h?p c?a m?t sao chép.

Giao di?n ngư?i dùng (UI) v?n c?n đi?m đ? các thi?t l?p toàn c?u trong các HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes khóa s? đăng k?. Ngoài ra, b?o m?t thay đ?i do đó ch? các thành viên c?a các Nhóm qu?n tr? viên ho?c ngư?i dùng quy?n l?c có quy?n đ?n h?p tho?i này. Đi?u này ?nh hư?ng đ?n máy tr?m, máy ch? và máy ch? trong ch? đ? t? xa hành chính.

Trên máy tính ch?y Windows 2000 d?ch v? đ?u cu?i trong ch? đ? máy ch? ?ng d?ng, giao di?n ngư?i dùng có th? b? khóa xu?ng v? v?y mà không ai có th? thay đ?i t?p tin lo?i các Hi?p h?i (không, ngay c? qu?n tr? viên). Đi?u này đư?c th?c hi?n do đó b?n ch? có th? ch?nh s?a các m?c l?p tr?nh ho?c b?ng cách s? d?ng các ?ng d?ng MSI. Đi?u này đ?m b?o r?ng m?t thay đ?i vô ? trong giao di?n không có hi?u l?c các Hi?p h?i ki?u t?p tin toàn c?u trên máy tính đang ch?y d?ch v? đ?u cu?i và t?t c? ngư?i dùng c?a nó. Khi chính sách này đư?c kích ho?t, các M?i, Xóa, Thay đổi, và Nâng cao các nút có s?n trên các Lo?i t?p tab c?a công c? tùy ch?n c?p trong Pa-nen đi?u khi?n.

B?n có th? cho phép ch?c năng này b?ng cách thay đ?i các m?c nh?p registry sau đây:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "nofileassociate" = dword:00000000
Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Thay đ?i phím này t? giá tr? m?c đ?nh c?a nó c?a 00000001 cho phép h?p tho?i lo?i t?p đ? ch?c năng gi?ng như nó đ? làm cho các c?u h?nh Windows 2000. Qu?n tr? viên và ngư?i s? d?ng đi?n có th? thay đ?i thi?t đ?t lo?i t?p tin toàn c?u cho máy tính và t?t c? ngư?i dùng c?a nó.

Hi?n nay, có là không có cách nào thông qua giao di?n ngư?i dùng đ? thay đ?i ho?c s?a ngư?i dùng c? th? các Hi?p h?i ki?u t?p tin đư?c lưu tr? trong các HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes khóa s? đăng k?. N?u b?n mu?n làm đi?u này, b?n ph?i tr?c ti?p ch?nh s?a registry hay phát tri?n giao di?n riêng c?a b?n đ? truy nh?p vào thông tin này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, t?m ki?m vào HKEY_CLASSES_ROOT trong tham kh?o k? thu?t đ? Windows 2000 Registry trong Microsoft Windows 2000 Resource Kit.

Thu?c tính

ID c?a bài: 257592 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB257592 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:257592

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com