Kh?c ph?c: Các chú thích s? đư?c hi?n th? cho m?t đi?u khi?n BorderStyle-0 khung h?nh phong cách đó đưa vào m?t đi?u khi?n Visual Basic 6 d?a trên ActiveX khi b?n n?p đi?u khi?n trong Internet Explorer 9

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2575928
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • Trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?n t?o ra m?t đi?u khi?n ActiveX b?ng cách s? d?ng Visual Basic 6.0.
  • B?n thêm m?t đi?u khi?n khung cho đi?u khi?n ActiveX. Ngoài ra, b?n thi?t l?p BorderStyle 0 cho b? đi?u khi?n khung.
  • B?n lưu tr? đi?u khi?n ActiveX trong m?t trang web HTML và sau đó m? trang web trong Internet Explorer 9.
  • B?n b?m vào các ?ng d?ng khác ngoài Internet Explorer 9 ñeå taét Internet Explorer 9.
Trong trư?ng h?p này, các khung chú thích đi?u khi?n đư?c hi?n th? b?t ng?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? x?y ra v? Internet Explorer 9 s? g?i tin nh?n WM_CHANGEUISTATE cho đi?u khi?n ActiveX. Các bài vi?t ch? ra r?ng nhà nư?c giao di?n ngư?i dùng nên đư?c thay đ?i. Visual Basic 6.0 không x? l? các tin nh?n WM_CHANGEUISTATE. V? v?y, Visual Basic 6.0 vư?t qua tin nh?n đ?n th? t?c c?a s? m?c đ?nh. Đi?u này gây ra các chú thích s? đư?c hi?n th?.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có m?t trong nh?ng phiên b?n sau h? đi?u hành đư?c cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này:
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t các hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Msvbvm60.dll6.0.98.321,426,94402-Nov-201121: 06x 86
Msvbvm60.dll6.0.98.321,426,94402-Nov-201122: 41x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Msvbvm60.dll6.0.98.321,426,94402-Nov-201121: 06x 86
Msvbvm60.dll6.0.98.321,426,94402-Nov-201122: 41x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.314 ngư?i
Ngày (UTC)03-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 16
Tên t?pX86_461249feee08d8332fa3f8a559fa95f9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_085567fcbf23eac2.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)03-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 16
Tên t?pX86_749abe21ee04fcc6e15dcb7b7a2a79ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_41d9eae166d6e02c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)03-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 16
Tên t?pX86_microsoft-windows-msvbvm60_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_c2e198cdcc2d050f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin38.715
Ngày (UTC)02-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên t?pX86_microsoft-windows-msvbvm60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_c4e88f5bc93ae70d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin38.715
Ngày (UTC)02-Nov-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_461249feee08d8332fa3f8a559fa95f9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_6474038077815bf8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)03-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 16
Tên t?pAmd64_749abe21ee04fcc6e15dcb7b7a2a79ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_9df886651f345162.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)03-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 16
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.330 ngư?i
Ngày (UTC)03-Nov-2011
Th?i gian (UTC)05: 16
Tên t?pX86_microsoft-windows-msvbvm60_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_c2e198cdcc2d050f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin38.715
Ngày (UTC)02-Nov-2011
Th?i gian (UTC)21: 36
Tên t?pX86_microsoft-windows-msvbvm60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_c4e88f5bc93ae70d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin38.715
Ngày (UTC)02-Nov-2011
Th?i gian (UTC)23: 24

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng đi?u khi?n ActiveX và thi?t l?p tài s?n c?a h?, truy c?p trang web MSDN sau:
T?o đi?u khi?n ActiveX

Di?n m?o và thu?c tính BorderStyle cho ngư?i s? d?ng Visual Basic 6.0

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các bài vi?t WM_CHANGEUISTATE, truy c?p vào trang web MSDN sau đây:
WM_CHANGEUISTATE thư

Thu?c tính

ID c?a bài: 2575928 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbfix kbhotfixserver kbmt KB2575928 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2575928

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com