"Gi?i h?n kích thư?c b? nh? cache h? sơ chuy?n vùng toàn b? ngư?i dùng" chính sách nhóm thi?t l?p không ho?t đ?ng trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2575946 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? vai tr? máy ch? phiên máy tính đ? bàn t? xa trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • B?n b?t các thi?t l?p chính sách nhóm sau:
  Máy tính Configuration\Policies\Administrative Templates Windows Components\Remote máy tính đ? bàn Services\Remote máy tính đ? bàn phiên Host\Profiles\Limit kích thư?c b? nh? cache h? sơ chuy?n vùng toàn b? ngư?i dùng
 • B?n c?u h?nh m?t s? ngư?i dùng đ? s? d?ng h? sơ di đ?ng khi h? kí nh?p vào máy tính.
Trong trư?ng h?p này, các thi?t l?p gi?i h?n kích thư?c b? nh? cache h? sơ chuy?n vùng toàn b? ngư?i dùng chính sách nhóm không ho?t đ?ng. Khi kích thư?c b? nh? cache c?a ngư?i dùng h? sơ chuy?n vùng vư?t quá kích thư?c t?i đa mà b?n đ? ch? đ?nh, các h? sơ di đ?ng lâu đ?i nh?t s? không b? xóa. Hành vi này gây ra b? nh? cache thông tin người dùng di đ?ng tiêu th? thêm không gian đ?a hơn d? ki?n.

Nguyên nhân

V?n đ? x?y ra v? không chính xác tính toán logic khi h? th?ng ki?m tra cho dù gi?i h?n b? nh? cache đư?c đ?t t?i.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Ngoài ra, b?n ph?i có các b?n ghi d?ch v? vai tr? máy ch? phiên máy tính đ? bàn t? xa đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Gói D?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? đăng k?

Đ? s? d?ng các hotfix, b?n không ph?i thay đ?i s? đăng k?.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng các gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Nhánh d?ch v? GDR ch? ch?a nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? gi?i quy?t các v?n đ? quan tr?ng và ph? bi?n. Nhánh d?ch v? LDR ch?a hotfix cùng v?i các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". T?p tin và b?o m?t liên quan (.cat) t?p tin danh m?c, là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? tr?ng thái c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Sessenv.dll6.1.7600.21010104,96016 tháng b?y, 201105:24x 64
Sessenv.dll6.1.7601.21772121,85616 tháng b?y, 201105:31x 64
Sessenv.dll6.1.7600.2101099,32816 tháng b?y, 201104:27x 86
Sessenv.dll6.1.7601.21772113,66416 tháng b?y, 201104:57x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? qu?n l? b? nh? cache ngư?i dùng h? sơ chuy?n vùng, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Thông tin chung v? d?ch v? vai tr? máy ch? phiên máy tính đ? bàn t? xa
Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_380373c5aa2913804aa2601023f96acc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_c5d593c503724410.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.094 ngư?i
Ngày (UTC)16 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09:22
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_3f65025e044d7dfb6e95a374df8cd446_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_52acae730dc10763.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p726
Ngày (UTC)16 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09:22
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_586d5dca557694cda2d83c3ad49e86c6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_140b0a38071e916e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p726
Ngày (UTC)16 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09:22
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_64a4a1e154b47dfe15f34c18d56e2548_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_d134e983688f3091.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p726
Ngày (UTC)16 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09:22
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_7d4c86a31a43eb22cdccbec836cba16f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_6e8ebda442f6daec.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p726
Ngày (UTC)16 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09:22
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a80134697255a39ebbc988b6f929e16f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_71491f5b311d8786.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.094 ngư?i
Ngày (UTC)16 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)09:22
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_3ba373a21a4191e9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p6,561
Ngày (UTC)16 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05:54
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_3d4b19921796a4e7.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p6,606
Ngày (UTC)16 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)06:11
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_45f81df44ea253e4.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p4,222
Ngày (UTC)16 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)04:46
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_479fc3e44bf766e2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p4,222
Ngày (UTC)16 tháng b?y, 2011
Th?i gian (UTC)05:16
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2575946 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2575946 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2575946

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com