H?u t? DNS tên máy tính c?a đi?u khi?n vùng m?i có th? không phù h?p v?i tên mi?n sau khi b?n nâng c?p lên b? ki?m soát mi?n chính Windows NT 4.0 Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 257623 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Sau khi b?n nâng c?p lên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n Microsoft Windows NT 4.0 chính ho?c tài kho?n c?a máy ch? Microsoft c?a s? 2000, h?u t? h? th?ng tên mi?n (DNS) c?a tên máy tính c?a b? đi?u khi?n tên mi?n m?i có th? không kh?p v?i tên c?a tên mi?n c?a m?nh. Khi v?n đ? này x?y ra, b?n c?ng có th? tr?i nghi?m m?t lo?t các tri?u ch?ng khác.

Thông thư?ng, v?n đ? này x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n cài đ?t phiên b?n g?c c?a Windows 2000 trên m?t b? đi?u khi?n vùng Microsoft Windows NT 4.0.
 • M?t h?u t? DNS đư?c đ?nh ngh?a trong m?ng đi?u khi?n b?ng đi?u khi?n m?c c?a đi?u khi?n vùng.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, nâng c?p ki?m soát mi?n Windows 2000 v?i service pack m?i nh?t ho?c Windows Server 2003. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp khác bài vi?t này mô t?.

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n nâng c?p lên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n Windows NT 4.0 chính ho?c tài kho?n c?a máy ch? Windows 2000, h?u t? DNS tên máy tính c?a b? đi?u khi?n tên mi?n m?i có th? không kh?p v?i tên c?a tên mi?n c?a m?nh.

Ngoài ra, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u c?a các tri?u ch?ng sau đây:
 • Sao chép thư m?c ho?t đ?ng không thành công.
 • D?ch v? sao nhân b?n t?p (FRS) ng?ng đáp ?ng.
 • Khi b?n c? g?ng đ? tham gia m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows XP Professional đ? các tên mi?n, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
  Đi?u khi?n vùng cho vùng DomainName.local không th? liên l?c.
  N?u b?n nh?p vào Thông tin chi ti?t trong c?a s? tin nh?n, b?n nh?n th?y văn b?n đó là tương t? như sau:
  DNS đư?c truy v?n thành công cho b?n d?ch v? (SRV) v? trí tài nguyên đư?c s? d?ng đ? đ?nh v? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n cho tên mi?n DomainName.local. Các truy v?n cho b?n ghi SRV cho _ldap._tcp.dc._msdcs.DomainName.LOCAL
 • B?n không th? đăng nh?p vào tên mi?n.
 • Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t thư m?c ho?t đ?ng trên m?t máy ch? thành viên, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như m?t trong các thông đi?p sau đây:

  Thư 1
  Tên mi?n đư?c ch? đ?nh không t?n t?i ho?c không th? liên l?c
  Thư 2
  Không đư?c xây d?ng m?t tên chính d?ch v? (SPN) v? tên máy ch? đư?c cung c?p không ph?i là đ?nh d?ng c?n thi?t
  Tin nh?n 3
  D?ch v? thư m?c không th? t?o đ?i tư?ng máy ch? cho CN = NTDS cài đ?t, CN = CLIENT01, CN = máy ch?, CN = Default--trang web-tên đ?u tiên, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = Contoso, DC = com trên máy ch? DC01. Vui l?ng b?o đ?m các ?y nhi?m m?ng cung c?p có đ? quy?n truy nh?p đ? thêm m?t b?n sao.
  Thư 4
  Thao tác th?t b?i v?: th?t b?i vi?c t?m ki?m m?t b? đi?u khi?n tên mi?n thích h?p cho mi?n contoso.com. Tên mi?n đư?c ch? đ?nh không t?n t?i ho?c không th? liên l?c."
 • B?n nh?n đư?c các l?i sau đây khi b?n c? g?ng s? d?ng b?t k? ho?t đ?ng thư m?c MMC snap-in:

  Thư 1
  Đ?t tên thông tin không th? đư?c v? trí b?i v?: n? l?c đăng nh?p th?t b?i
  Thư 2
  Đ?t tên thông tin có th? không đư?c đ?t b?i v? tên đ?i tư?ng có cú pháp x?u
 • Các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p đăng nh?p h? th?ng c?a khách hàng, tài kho?n c?a h? ph?c v? ho?c b? đi?u khi?n vùng:
  • T? ch?c s? ki?n ID: 5788
   Ngu?n: Netlogon
   Mô t?: C? g?ng đ? c?p nh?t d?ch v? chính tên (SPN) c?a đ?i tư?ng máy tính trong thư m?c ho?t đ?ng không thành công. L?i sau x?y ra: cú pháp thu?c tính đư?c ch? đ?nh đ? các d?ch v? thư m?c không h?p l?.

  • T? ch?c s? ki?n ID: 5789
   Ngu?n: Netlogon
   C? g?ng đ? C?p Nh?t tên máy ch? DNS c?a máy tính đ?i tư?ng trong thư m?c ho?t đ?ng không thành công. L?i sau x?y ra: các tham s? không đúng.

 • Các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p Nh?t k? ?ng d?ng c?a khách hàng, tài kho?n c?a h? ph?c v? ho?c b? đi?u khi?n vùng:
  • T? ch?c s? ki?n ID: 1000
   Ngu?n: Userenv
   Mô t?: Windows không th? thi?t l?p k?t n?i đ? CONTOSO.COM v?i (1787).

  • T? ch?c s? ki?n ID: 1000
   Ngu?n: Userenv
   Mô t?: Windows không th? truy v?n danh sách c?a đ?i tư?ng chính sách nhóm. Thông báo mô t? l? do cho vi?c này trư?c đây đư?c đăng b?i đ?ng cơ chính sách này.

  • T? ch?c s? ki?n ID: 1000
   Ngu?n: Userenv
   Mô t?: Windows không th? xác đ?nh tên ngư?i dùng hay máy tính. Giá tr? tr? l?i (1326).

  • T? ch?c s? ki?n ID: 5721
   Ngu?n: Đăng nh?p m?ng
   Mô t?: Các thi?t l?p phiên làm vi?c Windows NT ho?c ki?m soát mi?n Windows 2000 cho mi?n contoso.com th?t b?i do đi?u khi?n vùng không có trương m?c cho máy tính ComputerName.

 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n cài đ?t d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n (RUS) trong Microsoft Exchange Server:
  Ch? có m?t th? hi?n c?a d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n có th? C?p Nh?t đi?u khi?n vùng và t?t c? các b? ki?m soát mi?n contoso.com đang đư?c C?p Nh?t. Không có ID: c1039c6c. "
 • Trong Microsoft Exchange 2000, d?ch v? Microsoft Exchange h? th?ng Attendant không b?t đ?u, và các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p vào Nh?t k? ?ng d?ng:

  T? ch?c s? ki?n ID: 9157
  Ngu?n: MSExchangeSA
  Mô t?: Microsoft Exchange h? th?ng ti?p viên hàng không không có đ? quy?n đ? đ?c các đ?i tư?ng c?u h?nh Exchange trong Active Directory. H? th?ng attendant s? c? g?ng m?t l?n n?a trong kho?ng m?t phút.

 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng s? d?ng công c? d?ng l?nh SetSpn:
  Yêu c?u tên "contoso\DC01 $" không t?m th?y trong thư m?c."
 • Pre-Boot th?c hi?n môi trư?ng (PXE) khách hàng không xác th?c, ngay c? khi b?n s? d?ng ?y nhi?m qu?n tr? tên mi?n h?p l?. Khi v?n đ? này x?y ra, các trang đăng nh?p l?i trong thu?t s? cài đ?t máy khách cho th?y các thông tin sau:
  00004e28.OSC l?i - h? th?ng không th? xác nh?n m?t kh?u tên ngư?i dùng ho?c tên mi?n c?a b?n

  H? th?ng không th? xác nh?n tên ngư?i dùng, m?t kh?u ho?c tên mi?n c?a b?n. Ki?m ch?ng r?ng tên ngư?i dùng và tên mi?n c?a b?n là chính xác, sau đó g? l?i m?t kh?u c?a b?n. M?t kh?u ph?i đư?c g? đúng ch?. Đ?m b?o r?ng phím CAPS LOCK không ép.
 • Khi b?n thi?t l?p m?t máy ch? máy ch? thông tin đi?n tho?i di đ?ng (MIS), b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây sau khi b?n nh?p m?t kh?u cho các b? x? l? thư:

  Thu?t s? b? gián đo?n trư?c khi đi?n tho?i di đ?ng thông tin máy ch? có th? đư?c cài đ?t hoàn toàn. H? th?ng c?a b?n đ? không b? thay đ?i.

  Ngoài ra, các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p vào Nh?t k? ?ng d?ng:

  T? ch?c s? ki?n ID: 10005
  Ngu?n: MSIInstaller
  Mô t?: S?n ph?m: đi?n tho?i di đ?ng thông tin máy ch? - l?i 29910 th?t b?i trong vi?c xác th?c ngư?i dùng. L?i không có: 0x0 thông báo l?i: thao tác hoàn t?t thành công.

 • Khi b?n ch?y công c? di chuy?n thư m?c ho?t đ?ng (ADMT), l?i sau đây đư?c đăng nh?p các t?p tin Migration.log:
  2002-01-23 15: 00: 34 ERR2:7422 th?t b?i trong vi?c di chuy?n đ?i tư?ng CN = dgludwig, hr = 8009030d các ch?ng ch? cung c?p cho các gói ph?n m?m đ? không đư?c công nh?n
 • Domain Controller Diagnostic Tool (Dcdiag.exe) báo cáo các l?i sau đây:
  • B?t đ?u bài ki?m tra: NetLogons
   * M?ng Logons quy?n ki?m tra
   [DC01] M?t r?ng s? d?ng ho?c LsaPolicy chi?n d?ch th?t b?i v?i l?i 1231, v? trí m?ng không th? t?i đư?c
  • B?t đ?u bài ki?m tra: MachineAccount Không th? m? ?ng v?i
   [DC01]: th?t b?i v?i 1231: v? trí m?ng không th? t?i đư?c. Thông tin v? x? l? s? c? m?ng, xem tr? giúp c?a Windows. Không th? l?y đư?c NetBIOSDomainName Th?t b?i không th? ki?m tra cho máy ch? lưu tr? SPN
 • Khi b?n dùng bàn đi?u khi?n cá nhân kinh doanh nh? hay ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính đ? t?o ngư?i dùng và sau đó b?n h?p thư-b?t ngư?i s? d?ng, nh?ng v?n đ? sau đây x?y ra:
  • Thu?c tính thư đi?n t? không đư?c t?o ra.
  • Đ?a ch? SMTP không đư?c t?o ra.
  • Ngư?i dùng không xu?t hi?n trong danh sách đ?a ch? toàn c?u (GAL).
  • Các s? ki?n sau đây đăng nh?p s? ghi s? ki?n d?ch v? thư m?c:

   T? ch?c s? ki?n ID: 1655
   Ngu?n: NTDS
   Mô t?: C? g?ng liên l?c v?i toàn c?u danh m?c \\DC01 th?t b?i v?i t?nh tr?ng sau đây: M?t tên chính d?ch v? (SPN) không đư?c xây d?ng v? tên máy ch? đư?c cung c?p không ph?i là đ?nh d?ng c?n thi?t. Chi?n d?ch đang ti?p di?n có th? là không th? ti?p t?c. D?ch v? thư m?c s? s? d?ng đ?i l? đ? c? g?ng t?m m?t máy ch? có s?n trên toàn c?u vào c?a hàng cho các ho?t đ?ng ti?p theo mà yêu c?u m?t trong.

 • Khi b?n cài đ?t d?ch v? Windows cho Unix 2.0, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  l?i 26065 NIS Schema nâng c?p th?t b?i
Chú ý Sau khi Active Directory đ? đư?c cài đ?t trên m?t máy ch? thành viên, b?n không th? đ?i tên máy tính vào các Đ?nh danh m?ng tab c?a máy tính qu?n l? tài s?n.

NGUYÊN NHÂN

Nh?ng v?n đ? này có th? x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n cài đ?t phiên b?n phát hành ban đ?u c?a Microsoft Windows 2000 trên b? ki?m soát mi?n Microsoft Windows NT 4.0.
 • M?t h?u t? DNS đư?c đ?nh ngh?a trong m?ng đi?u khi?n b?ng đi?u khi?n m?c c?a đi?u khi?n vùng.
Khi b?n cài đ?t Windows 2000, Windows 2000 thi?t l?p chương tr?nh t? đ?ng unchecks nh?ng Thay đ?i h?u t? DNS chính khi thành viên vùng thay đ?i h?p ki?m. Thi?t l?p c?ng đ?t h?u t? DNS chính h?u t? đ?u tiên đư?c li?t kê trong m?c Pa-nen đi?u khi?n m?ng. Sau khi Active Directory đư?c cài đ?t trên m?t máy ch? thành viên, b? đi?u khi?n tên mi?n m?i c? g?ng gi?i quy?t các b?n ghi DNS t?i khu DNS phù h?p v?i h?u t? DNS chính.

V?n đ? này không x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u hơn các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Ki?m soát mi?n Windows NT 4.0 không có m?t h?u t? DNS đư?c xác đ?nh trư?c khi nâng c?p.
 • B?n nâng c?p ki?m soát mi?n Windows NT 4.0 đ? Windows 2000 v?i Service Pack 1 (SP1) ho?c m?t gói d?ch v? sau này.
 • B?n nâng c?p lên b? đi?u khi?n tên mi?n Windows NT 4.0 Microsoft Windows Server 2003.
N?u DNS đư?c c?u h?nh đúng, Windows 2000 và Windows Server 2003 c? hai h? tr? m?t không gian tên r?i như m?t c?u h?nh h?p l?. Tuy nhiên, c?u h?nh này là thư?ng xuyên không ch? ?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, nâng c?p ki?m soát mi?n Windows 2000 v?i service pack m?i nh?t ho?c Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c Windows 2000 service pack m?i nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Ngoài ra, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1

 1. Khi b?n nâng c?p máy tính c?a b?n đ? Windows 2000, thoát kh?i thu?t s? cài đ?t Active Directory ngay khi nó b?t đ?u.
 2. Nh?n vào đây đ? ch?n các Thay đ?i h?u t? DNS chính khi thành viên vùng thay đ?i h?p ki?m.
 3. Kh?i đ?ng l?i thu?t s? cài đ?t Active Directory.

Phương pháp 2

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Xác minh cho dù đó là m?t không gian tên r?i, và sau đó s?a ch?a không gian tên. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. Trong các Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào các Tên máy tính tab.

  N?u h?u t? DNS tên máy tính không kh?p v?i tên mi?n, đó là m?t không gian tên r?i. Sau ba ví d? minh h?a cho các không gian tên:
  • Tên đ?y đ? máy: dc01.fabrikam.com
   Tên mi?n: contoso.com
  • Tên đ?y đ? máy: dc01.corp.contoso.com
   Tên mi?n: contoso.com
  • Tên đ?y đ? máy: dc01
   Tên mi?n: contoso.com
  Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng công c? d?ng l?nh Netdiag.exe đ? xác nh?n cho dù đó là m?t không gian tên r?i. N?u h?u t? DNS trong DNS tên máy ch? không kh?p v?i tên mi?n DNS trong Netdiag, đó là m?t không gian tên r?i. Sau ba ví d? minh h?a cho các không gian tên:
  • DNS tên máy ch?: dc01.fabrikam.com
   Tên mi?n DNS: contoso.com
  • DNS tên máy ch?: dc01.corp.contoso.com
   Tên mi?n DNS: contoso.com
  • DNS tên máy ch?: dc01
   Tên mi?n DNS: contoso.com
 3. Ki?u "ipconfig/t?t c?" m?t d?u nh?c l?nh và ki?m tra h?u t? DNS ? bên ph?i c?a "h?u t? DNS k?t n?i-c? th?."

  N?u các h?u t? DNS đư?c đ?nh ngh?a là khác nhau ho?c không h?p l? t? các tên mi?n: m?c nh?p đư?c th?y trong các Tên máy tính tab c?a bư?c 2, làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i NCPA.CPL, và sau đó nh?n ENTER.

   Đi?u này s? m? ra các m?ng và các k?t n?i Dial-up.
  2. Nh?p chu?t ph?i Local Area Connection, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. Đánh d?u "Internet Protocol (TCP/IP)" và nh?p vào Thu?c tính. Sau đó, nh?p vào Nâng cao trên các T?ng quát tab.
  4. B?m vào các DNS tab và s?a đ?i h?u t? trong l?nh v?c này ? bên ph?i c?a "H?u t? DNS cho k?t n?i này trong DNS" đ? phù h?p v?i các h?u t? DNS tên mi?n: m?c nh?p đư?c th?y trong các Tên máy tính tab c?a bư?c 2. Ho?c, b? ch?n h?p bên trái "S? d?ng h?u t? DNS c?a k?t n?i này trong đăng k? DNS."
N?u tên DNS có m?t nh?n duy nh?t, và máy tính c?a b?n đang ch?y Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), Windows XP ho?c Windows Server 2003, s? d?ng các AllowSingleLabelDnsDomain m?c nh?p Registry đ? gi?i quy?t v?n đ?. Ví d?, n?u tên mi?n là "contoso", và không ph?i là "contoso.com" tên DNS có m?t nh?n duy nh?t. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
300684Thông tin v? c?u h?nh Windows cho tên mi?n v?i đơn-nh?n DNS tên
N?u có m?t không gian tên r?i, h?y làm theo các bư?c sau đ? s?a ch?a nó:
 1. Đăng nh?p vào b? đi?u khi?n tên mi?n b?ng cách s? d?ng trương m?c đ? ?y nhi?m qu?n tr? viên tên mi?n.
 2. Dán đo?n m? sau vào Notepad. Sau đó, lưu t?p tin là Fixdomainsuffix.vbs.
  Const ADS_PROPERTY_CLEAR = 1
  
  Answer = MsgBox("This script will change the Domain Suffix of this computer" & vbCrLf &_
          "to equal the AD Domain name that this DC is a member of."  & vbCrLf &_
          "This script can only be run on a Windows 2000 DC by an"   & vbCrLf &_
          "Administrator of the Domain. You must reboot this computer" & vbCrLf &_
          "after the script completes."                 & vbCrLf &_
                                          vbCrLf &_
          "Choose ""OK"" to continue ""Cancel"" to stop processing the script", vbOKCancel, _
          "Change DNS Suffix to match AD Domain")
  
  If Answer = vbCancel Then WScript.Quit
  
  Set Cont = GetObject("LDAP://localhost")
  strTemp = Cont.distinguishedName
  strTemp = Mid(strTemp, 4, Len(strTemp))
  
  Set regEx = New RegExp
  regEx.Global = True
  regEx.IgnoreCase = True
  regEx.Pattern = ",DC="
  strTemp = regEx.Replace(strTemp, ".")
  
  Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  WshShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Domain", strTemp, "REG_SZ"
  WshShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\NV Domain", strTemp, "REG_SZ"
  WshShell.RegWrite "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SyncDomainWithMembership", 1, "REG_DWORD"
  
  Set Cont = GetObject("LDAP://localhost/RootDSE")
  Set Cont = GetObject("LDAP://"&Cont.serverName)
  Set Cont = GetObject("LDAP://"&Cont.serverReference)
  Cont.PutEx ADS_PROPERTY_CLEAR, "dNSHostName", vbNull
  Cont.PutEx ADS_PROPERTY_CLEAR, "servicePrincipalName", vbNull
  Cont.SetInfo
  
  Answer = MsgBox("The computer needs to be rebooted for the changes to take effect. Would you like the DC to be rebooted now?", _
          vbYesNo, "Reboot now?")
  If Answer = vbYes Then
    Set OpSysSet = GetObject("winmgmts:{(Shutdown)}").ExecQuery("select * from Win32_OperatingSystem where Primary=true")
     For Each OpSys In OpSysSet
  	 OpSys.Reboot()
     Next
  End If
  
  Chú ý K?ch b?n này t? đ?ng s?a đ?i registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  B?ng sau đây li?t kê các m?c trong subkey này.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  TênLo?iGiá trị
  Tên mi?n máy ch?REG_SZtên máy tính
  NV HostnameREG_SZtên máy tính
  NV mi?nREG_SZtên mi?n
 3. B?m đúp vào t?p tin mà b?n đ? lưu ? bư?c 2.
 4. Kh?i đ?ng l?i b? đi?u khi?n tên mi?n.

THÔNG TIN THÊM

S? d?ng m?t không gian tên r?i, máy ch? có th? đư?c s? d?ng b?i b? đi?u khi?n tên mi?n DNS, máy ch? thành viên, và khách hàng ph?i có kh? năng gi?i quy?t h? sơ trong khu DNS sau:
 • Các khu DNS gi?ng v?i tên mi?n đ?y đ? tr?nh đ? mà tài kho?n máy tính n?m trong
 • Chính h?u t? DNS khu v?c đư?c đ?nh ngh?a trong r?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 257623 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Services for UNIX 2.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Mobile Information Server 2001 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbtshoot kberrmsg kbdns kbactivedirectory kbdirservices kbnetwork kbprb kbmt KB257623 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:257623

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com