WD97: Chính t?, ng? pháp không có s?n trong Word ch?y trên c?a s? 2000 ho?c Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 257643 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng s? d?ng chính t? ho?c ng? pháp tính năng trong Microsoft Word 97, không có g? s? x?y ra và b?n không nh?n đư?c m?t thông báo l?i. Ngoài ra, t?t c? các tùy ch?n trên các Chính t?Ng? pháp tab trong các Công cụ h?p tho?i là m? không có s?n (đi). (Xem các Chính t?Ng? pháp tab, b?m vào Tuỳ chọn trên các Công cụ đơn.)

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v?i ngư?i s? d?ng là các thành viên c?a nhóm ngư?i dùng đ?a phương n?u nhóm ngư?i dùng không có đ? quy?n đ? khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\Spelling

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\Grammar

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

LƯU ?: B?n ph?i là ngư?i qu?n tr? ho?c có quy?n qu?n tr? đ? th?c hi?n các th? t?c này.

Đ? s?a v?n đ? này, s? d?ng các bư?c thích h?p đ? thi?t l?p quy?n truy c?p đ?y đ? c?a b?n Phiên b?n c?a Windows:

Windows 2000

 1. B? thu?c lá t?. B? Microsoft Outlook n?u b?n đang s? d?ng Word như biên t?p thư đi?n t? c?a b?n.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y. Trong các M? h?p, lo?i Regedt32.exe và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Ch?n khóa s? đăng k? đ?u tiên:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\Spelling
 4. Trên các Bảo mật tr?nh đơn, nh?p vào Cấp phép.
 5. Nh?p vào Nâng cao.
 6. Trong các Đi?u kho?n m?c h?p, b?m vào các Người dùng nhóm, và sau đó b?m vào các Xem/S?a nút.
 7. Nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép h?p ki?m cho các Đ?t giá tr?T?o Subkeys c?p phép.
 8. Nh?p vào Ok hai l?n.
 9. L?p l?i các bư?c 3 thông qua 8 cho khóa registry th? hai:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\Grammar
 10. Thoát kh?i Registry Editor.

Windows XP

 1. B? thu?c lá t?. B? Microsoft Outlook n?u b?n đang s? d?ng Word như biên t?p thư đi?n t? c?a b?n.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y. Trong các M? h?p, lo?i Regedt32.exe và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Ch?n khóa s? đăng k? đ?u tiên:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\Spelling
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Cấp phép.
 5. Nh?p vào Nâng cao.
 6. Trong các Đi?u kho?n m?c h?p, b?m vào các Người dùng nhóm, và sau đó b?m vào các Xem/S?a nút.
 7. Nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép h?p ki?m cho các Đ?t giá tr?T?o Subkeys c?p phép.
 8. Nh?p vào Ok hai l?n.
 9. L?p l?i các bư?c 3 thông qua 8 cho khóa registry th? hai:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\Grammar
 10. Thoát kh?i Registry Editor.
Các tính năng chính t? và ng? pháp s? có s?n (không m? đi) và s? làm vi?c như mong đ?i sau khi b?n b?t đ?u t?.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 257643 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbbug kbenv kbnofix kbproof kbmt KB257643 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:257643

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com