Xem xét cho phía máy ch? t? đ?ng hóa c?a văn ph?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 257757 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Các nhà phát tri?n có th? s? d?ng t? đ?ng hóa trong Microsoft Office đ? xây d?ng các gi?i pháp tùy ch?nh mà s? d?ng các kh? năng và các tính năng đư?c xây d?ng vào s?n ph?m văn ph?ng. M?c dù phát tri?n chương tr?nh như v?y có th? đư?c th?c hi?n trên m?t h? th?ng khách hàng tương đ?i d? dàng, m?t s? bi?n ch?ng có th? x?y ra n?u t? đ?ng hóa di?n ra t? phía máy ch? m? như Microsoft Active Server Pages (ASP), ASP.NET, DCOM ho?c m?t d?ch v? Windows NT.

Bài vi?t này th?o lu?n v? các bi?n ch?ng mà các nhà phát tri?n có th? ph?i đ?i m?t. Bài vi?t c?ng cung c?p l?a ch?n thay th? đ? t? đ?ng hóa có th? tăng t?c đ? hi?u su?t. Các nhà phát tri?n nên cung c?p nh?n th?c, tuy nhiên, r?ng nh?ng l?i đ? ngh? r?ng bài này cho là dành cho m?c đích thông tin. Microsoft không đư?c khuy?n cáo ho?c h? tr? t? đ?ng hóa văn ph?ng phía máy ch?.

Chú ýTrong b?i c?nh này, 2007 Microsoft Office h? th?ng đi?u khi?n và cơ s? d? li?u Access 2010 đư?c coi là các thành ph?n c?a Microsoft Office. Thu?t ng? "server-side" c?ng áp d?ng cho m? mà ch?y trên m?t máy tr?m Windows, n?u m? ch?y t? m?t tr?m làm vi?c Windows khác ngoài các tr?m tương tác c?a ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i đang đăng nh?p. Ví d?, m? s? đó b?t đ?u b?i Task Scheduler theo trương m?c h? th?ng ch?y trong môi trư?ng tương t? như "server-side" ASP m? ho?c là DCOM m?. V? v?y, nhi?u ngư?i trong s? nh?ng v?n đ? mà bài vi?t này mô t? có th? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? Windows máy tr?m và v? COM, h?y xem ph?n "Thông tin" và "Tham kh?o" ph?n.

THÔNG TIN THÊM

T?t c? các phiên b?n hi?n t?i c?a Microsoft văn ph?ng thi?t k?, th? nghi?m, và c?u h?nh đ? ch?y như là ngư?i dùng cu?i s?n ph?m trên m?t máy tr?m khách hàng. H? l?y m?t c?u h?nh máy tính đ? bàn và ngư?i dùng tương tác. Chúng tôi không cung c?p m?c đ? reentrancy ho?c an ninh là c?n thi?t đ? đáp ?ng nhu c?u c?a các thành ph?n phía máy ch? đư?c thi?t k? đ? ch?y t? đ?ng.

Microsoft không hi?n đang khuyên b?n nên, và h? tr?, t? đ?ng hóa c?a Microsoft Office các ?ng d?ng t? b?t k? ?ng d?ng không c?n giám sát, không tương tác khách hàng ho?c thành ph?n (bao g?m c? ASP, ASP.NET, DCOM và NT d?ch v?), do văn ph?ng có th? tri?n l?m hành vi không ?n đ?nh và/ho?c b? t?c khi văn ph?ng ch?y trong môi trư?ng này.

N?u b?n đang xây d?ng m?t gi?i pháp mà ch?y trong m?t b?i c?nh phía máy ch?, b?n nên c? g?ng s? d?ng các thành ph?n đ? đư?c th?c hi?n an toàn đ? th?c hi?n không giám sát. Ho?c, b?n nên c? g?ng t?m l?a ch?n thay th? cho phép t?i ít nh?t là m?t ph?n c?a m? đ? ch?y phía khách hàng. N?u b?n s? d?ng m?t ?ng d?ng văn ph?ng t? m?t gi?i pháp phía máy ch?, các ?ng d?ng s? thi?u nhi?u ngư?i c?n thi?t kh? năng đ? ch?y thành công. Ngoài ra, b?n s? tham gia r?i ro v?i s? ?n đ?nh c?a gi?i pháp t?ng th? c?a b?n.

V?n đ? b?ng cách s? d?ng t? đ?ng hóa văn ph?ng phía máy ch?

Các nhà phát tri?n nh?ng ngư?i c? g?ng s? d?ng văn ph?ng trong m?t phía máy ch? gi?i pháp c?n ph?i đư?c nh?n th?c c?a năm l?nh v?c chính trong đó văn ph?ng ?ng x? m?t cách khác nhau hơn d? đoán b?i v? c?a môi trư?ng. N?u m? c?a b?n đ? ch?y thành công, b?n ph?i gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này và gi?m thi?u các hi?u ?ng càng nhi?u càng t?t. H?y xem xét nh?ng v?n đ? này m?t cách c?n th?n khi b?n xây d?ng ?ng d?ng c?a b?n. M?t gi?i pháp không th? gi?i quy?t t?t c? các v?n đ?. Ki?u dáng khác nhau đ?i h?i b?n đ? ưu tiên các y?u t? khác nhau.
 • Danh tính ngư?i dùng: ?ng d?ng văn ph?ng gi? đ?nh m?t danh tính ngư?i dùng khi các ?ng d?ng đang ch?y, ngay c? khi b?t đ?u t? đ?ng hóa các ?ng d?ng. Các ?ng d?ng c? g?ng kh?i t?o thanh công c?, menu, l?a ch?n, máy in, và m?t s? thêm-ins d?a trên thi?t đ?t trong s? đăng k? ngư?i s? d?ng hive cho s? d?ng tung ra các ?ng d?ng. Nhi?u d?ch v? ch?y dư?i tài kho?n đ? không có h? sơ ngư?i dùng (ch?ng h?n như h? th?ng tài kho?n ho?c các tài kho?n IWAM_ [servername]). Do đó, văn ph?ng có th? không kh?i t?o m?t cách chính xác ngày kh?i đ?ng. Trong t?nh hu?ng này, văn ph?ng tr? l?i m?t l?i v? các CreateObject ch?c năng ho?c các CoCreateInstance ch?c năng. Ngay c? khi các ?ng d?ng văn ph?ng có th? là b?t đ?u, các ch?c năng có th? không ho?t đ?ng đư?c n?u không có h? sơ ngư?i dùng t?n t?i.
 • Tương tác v?i máy tính đ? bàn: ?ng d?ng văn ph?ng gi? đ?nh r?ng h? đang đư?c ch?y dư?i m?t máy tính đ? bàn tương tác. Trong m?t s? trư?ng h?p, các ?ng d?ng có th? c?n ph?i đư?c th?c hi?n r? ràng cho m?t s? ch?c năng t? đ?ng hóa làm vi?c chính xác. N?u m?t b?t ng? x?y ra l?i, ho?c n?u m?t tham s? không xác đ?nh là c?n thi?t đ? hoàn thành m?t ch?c năng, Văn ph?ng đư?c thi?t k? đ? nh?c ngư?i dùng v?i m?t phương th?c h?p mà yêu c?u các ngư?i s? d?ng nh?ng g? ngư?i dùng mu?n làm. M?t h?p tho?i phương th?c trên m?t máy tính đ? bàn không tương tác không th? đư?c mi?n nhi?m. V? v?y, ch? đ? mà d?ng đáp ?ng (b? treo) vô th?i h?n. M?c dù m?t s? th?c hành m? hóa có th? giúp làm gi?m kh? năng v? v?n đ? này, các th?c hành này không th? ngăn ch?n v?n đ? hoàn toàn. Đi?u này th?c t? m?t m?nh làm cho ch?y các ?ng d?ng văn ph?ng t? m?t phía máy ch? môi trư?ng nguy hi?m và không đư?c h? tr?.
 • Reentrancy và kh? năng m? r?ng: Thành ph?n phía máy ch? c?n ph?i đánh giá cao reentrant, các thành ph?n đa lu?ng COM có t?i thi?u trên không và cao băng thông cho khách hàng nhi?u. Các ?ng d?ng văn ph?ng đang ? g?n như t?t c? các khía c?nh đ?i di?n chính xác. Các ?ng d?ng văn ph?ng là không reentrant, d?a vào STA Automation các máy ch? đư?c thi?t k? đ? cung c?p đa d?ng nhưng tài nguyên-chuyên sâu ch?c năng cho m?t khách hàng duy nh?t. Các ?ng d?ng cung c?p ít kh? năng m? r?ng như m?t gi?i pháp phía máy ch?. Ngoài ra, các ?ng d?ng đ? c? đ?nh gi?i h?n đ? y?u t? quan tr?ng, ch?ng h?n như b? nh?. Chúng không th? thay đ?i thông qua c?u h?nh. Quan tr?ng hơn, các ?ng d?ng s? d?ng ngu?n l?c toàn c?u như b? nh? ánh x? t?p tin, toàn c?u add-in ho?c m?u, và chia s? t? đ?ng hóa các máy ch?. Đi?u này có th? h?n ch? s? lư?ng các trư?ng h?p mà có th? ch?y đ?ng th?i và có th? d?n đ?n đi?u ki?n ch?ng t?c n?u các ?ng d?ng đư?c c?u h?nh trong m?t Multi-Client môi trư?ng. Các nhà phát tri?n nh?ng ngư?i có k? ho?ch đ? ch?y nhi?u hơn m?t th? hi?n c?a b?t k? ?ng d?ng văn ph?ng t?i cùng m?t th?i gian c?n đ? xem xét "t?ng h?p" ho?c serializing quy?n truy c?p vào các ?ng d?ng văn ph?ng đ? tránh ti?m năng deadlocks ho?c d? li?u tham nh?ng.
 • Resiliency và ?n đ?nh: Office 2000, Office XP, Office 2003 và s? d?ng Office 2007 Microsoft Windows Installer (MSI) công ngh? đ? th?c hi?n cài đ?t và self-Repair d? dàng hơn cho m?t ngư?i dùng cu?i. MSI gi?i thi?u khái ni?m c?a "cài đ?t vào s? d?ng đ?u tiên." Đi?u này cho phép tính năng đ? đư?c t? đ?ng cài đ?t ho?c c?u h?nh lúc ch?y th?i gian cho h? th?ng, ho?c thư?ng xuyên hơn cho m?t ngư?i dùng c? th?. Trong m?t phía máy ch? môi trư?ng, đi?u này c? ch?m hi?u su?t và tăng kh? năng r?ng m?t h?p tho?i có th? xu?t hi?n mà yêu c?u ngư?i dùng đ? ch?p nh?n cài đ?t ho?c đ? cung c?p đ?a cài đ?t. M?c dù đi?u này đư?c thi?t k? đ? tăng các Resiliency c?a văn ph?ng là m?t s?n ph?m ngư?i dùng cu?i, vi?c th?c hi?n c?a văn ph?ng c?a MSI kh? năng là ph?n tác trong m?t môi trư?ng phía máy ch?. Hơn n?a, s? ?n đ?nh c?a văn ph?ng nói chung không th? yên tâm khi văn ph?ng ch?y phía máy ch? do nó có không đư?c thi?t k? ho?c th? nghi?m cho các lo?i s? d?ng. B?ng cách s? d?ng văn ph?ng như m?t thành ph?n d?ch v? trên m?t máy ch? m?ng có th? làm gi?m các s? ?n đ?nh c?a máy tính đó, và do đó có th? làm gi?m s? ?n đ?nh c?a b?n toàn b? m?ng.
 • Phía máy ch? b?o m?t: ?ng d?ng văn ph?ng không bao gi? đư?c d? đ?nh cho phía máy ch? s? d?ng. V? v?y, các ?ng d?ng văn ph?ng không đi vào xem xét b?o m?t v?n đ? v? phân ph?i các thành ph?n m?t. Văn ph?ng không xác th?c yêu c?u g?i đ?n. Văn ph?ng c?ng không b?o v? b?n t? vô ? ch?y macro, ho?c t? b?t đ?u t? m?t máy ch? có th? ch?y macro, t? M? phía máy ch? c?a b?n. M? t?p tin đư?c t?i lên vào h? ph?c v? t? m?t trang Web vô danh. D?a trên các thi?t đ?t b?o m?t đ? đư?c thi?t l?p cu?i, h? ph?c v? có th? ch?y macro dư?i m?t b?i c?nh ngư?i qu?n tr? ho?c h? th?ng v?i đ?c quy?n đ?y đ? và do đó có th? th?a hi?p m?ng c?a b?n. Ngoài ra, văn ph?ng s? d?ng nhi?u thành ph?n phía khách hàng (ví d? như Simple MAPI, WinInet, và MSDAIPP) mà có th? b? nh? cache xác th?c máy khách thông tin đ? t?c đ? x? l?. N?u văn ph?ng đang là t? đ?ng phía máy ch?, m?t Ví d? có th? d?ch v? khách hàng nhi?u hơn m?t. N?u có thông tin xác th?c lưu tr? cho phiên làm vi?c đó, m?t trong nh?ng khách hàng có th? s? d?ng thông tin đăng nh?p đư?c lưu tr? c?a khách hàng khác. Do đó, khách hàng có th? đ?t đư?c quy?n truy c?p không c?p b?i m?o ngư?i dùng khác.
Bên c?nh đó các v?n đ? k? thu?t, b?n c?ng ph?i xem xét c?p gi?y phép các v?n đ?. Hư?ng d?n c?p phép hi?n t?i ngăn ch?n các ?ng d?ng văn ph?ng t? đang đư?c s? d?ng trên m?t máy ch? đ? yêu c?u d?ch v? khách hàng, tr? khi nh?ng khách hàng chính h? đ? c?p gi?y phép b?n sao c?a văn ph?ng. S? d?ng t? đ?ng hóa phía máy ch? đ? cung c?p ch?c năng văn ph?ng cho máy tr?m không có gi?y phép không đư?c b?o hi?m b?i các th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng cu?i (EULA).

Thêm vào nh?ng v?n đ? này, m?t trong nh?ng l?i ph? bi?n sau đây có th? x?y ra khi b?n c? g?ng t? đ?ng hoá văn ph?ng phía máy ch?:
 • Các CreateObject ch?c năng và các CoCreateInstance ch?c năng tr? l?i m?t l?i th?i gian ch?y sau thông đi?p và không th? kh?i đ?ng cho T? đ?ng hóa.

  Thư 1
  Th?i gian ch?y l?i '429': thành ph?n ActiveX không th? t?o đ?i tư?ng
  Thư 2
  Th?i gian ch?y l?i '70': Permission denied
  Tin nh?n 3
  CO_E_SERVER_EXEC_FAILURE (0X80080005): Máy ch? th?c hi?n không thành công
  Thư 4
  E_ACCESSDENIED (0x80070005): Truy c?p b? t? ch?i
 • Khi b?n m? m?t tài li?u văn ph?ng, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây.

  Thư 1
  Th?i gian ch?y l?i '5981' (0x800A175D): có th? không m? lưu tr? v? mô
  Thư 2
  Th?i gian ch?y l?i '1004': phương pháp ' ~' c?a đ?i tư?ng ' ~' th?t b?i
 • Các CreateObject ch?c năng và các CoCreateInstance ch?c năng ng?ng đáp ?ng và không bao gi? k?t thúc, ho?c m?t m?t th?i gian dài đ? quay tr? l?i. Trên m?t s? máy ch?, vi?c t?o ra là nhanh chóng, nhưng 1004 l?i xu?t hi?n trong các Windows s? ki?n đăng nh?p ch? ra r?ng các ?ng d?ng đ? đư?c ng?ng l?i.
 • M?t s? ch?c năng th?t b?i b?t ng? ho?c ng?ng đáp ?ng vô th?i h?n do c?a m?t c?nh báo ngư?i s? d?ng hay h?p tho?i khác mà đ?i h?i ngư?i dùng s? chú ?.
 • Ch?y nhi?u yêu c?u ho?c căng th?ng th? nghi?m các nguyên nhân m? th?t b?i, ng?ng đáp ?ng, ho?c s?p đ? vào sáng t?o hay ch?m d?t m?t văn ph?ng ?ng d?ng. Khi đi?u này x?y ra, ho?c là quá tr?nh c?n l?i ch?y trong b? nh? và không th? đư?c ch?m d?t, hay t?t c? trư?ng h?p c?a ?ng d?ng đang t? đ?ng th?t b?i t? đó đi?m trên.
Các v?n đ? ho?c tin nh?n có th? xu?t hi?n thêm vào nh?ng ngư?i đư?c li?t kê ? đây, nhưng nh?ng v?n đ? này thư?ng x?y ra như là k?t qu? c?a các v?n đ? chính năm đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này.

L?a ch?n thay th? đ? t? đ?ng hóa phía máy ch?

Microsoft m?nh m? khuy?n cáo r?ng các nhà phát tri?n t?m l?a ch?n thay th? đ? t? đ?ng hóa c?a văn ph?ng n?u h? c?n đ? phát tri?n các gi?i pháp phía máy ch?. Do nh?ng h?n ch? đ? thi?t k? c?a văn ph?ng, thay đ?i c?u h?nh văn ph?ng là không đ? đ? gi?i quy?t t?t c? các v?n đ?.Microsoft m?nh m? khuy?n cáo m?t s? l?a ch?n thay th? mà không yêu c?u văn ph?ng đư?c cài đ?t phía máy ch?, và đó có th? th?c hi?n nhi?m v? ph? bi?n nh?t hi?u qu? hơn và nhanh hơn t? đ?ng hóa.Trư?c khi b?n liên quan đ?n văn ph?ng như là m?t thành ph?n phía máy ch? trong d? án c?a b?n, h?y xem xét l?a ch?n thay th?.

H?u h?t phía máy ch? t? đ?ng hóa công vi?c liên quan đ?n tài li?u sáng t?o ho?c ch?nh s?a. Văn ph?ng 2007 h? tr? m?i Open XML t?p tin đ?nh d?ng mà đ? cho các nhà phát tri?n t?o, ch?nh s?a, đ?c, và chuy?n đ?i n?i dung t?p vào phía máy ch?. Nh?ng t?p tin đ?nh d?ng s? d?ng các System.io.package.iokhông gian tên trong Microsoft.NET 3.x khuôn kh? đ? ch?nh s?a các t?p tin văn ph?ng mà không c?n s? d?ng các ?ng d?ng văn ph?ng khách hàng m?nh. Đây là phương pháp đư?c đ? ngh? và đư?c h? tr? đ? x? l? nh?ng thay đ?i đ? t?p tin văn ph?ng t? m?t d?ch v?.

Open XML đ?nh d?ng t?p tin là m?t tiêu chu?n công c?ng. Đ? có đư?c m?t b?n sao c?a đ?c đi?m k? thu?t, ghé thăm Web site sau:
http://www.ECMA-International.org/publications/Standards/ECMA-376.htm
Microsoft cung c?p m?t SDK cho thao tác đ?nh d?ng Open XML t?p tin t? các.NET 3.x Framework. Đ? bi?t thêm v? SDK và v? cách s? d?ng SDK đ? t?o ho?c ch?nh s?a Open XML t?p tin, truy c?p vào trang Web Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:
M? tài li?u XML SDK
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/bb226703.aspx
Làm th? nào đ?: thao tác đ?nh d?ng Office Open XML Documents
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/aa982683.aspx
Thao tác v?i Word 2007 t?p tin v?i mô h?nh đ?i tư?ng XML m? (ph?n 1/3)
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/bb656295.aspx
Thao tác v?i Word 2007 t?p tin v?i mô h?nh đ?i tư?ng XML m? (ph?n 2/3)
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/bb739835.aspx
Thao tác v?i Word 2007 t?p tin v?i mô h?nh đ?i tư?ng XML m? (ph?n 3/3)
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/bb727374.aspx
Thao tác v?i Excel 2007 và PowerPoint 2007 Files v?i mô h?nh đ?i tư?ng XML m? (ph?n 1/2)
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/bb739834.aspx
Thao tác v?i Excel 2007 và PowerPoint 2007 Files v?i mô h?nh đ?i tư?ng XML m? (ph?n 2/2)
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/bb727373.aspx
T?a nhà phía máy ch? th? h? tài li?u gi?i pháp b?ng cách s? d?ng mô h?nh đ?i tư?ng XML m? (ph?n 1/2)
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/bb735940.aspx
T?a nhà phía máy ch? th? h? tài li?u gi?i pháp b?ng cách s? d?ng mô h?nh đ?i tư?ng XML m? (ph?n 2/2)
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/bb735939.aspx
Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c s? d?ng Open XML t? các.NET 3.0 Framework và cho m?t Ví d?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
932921Làm th? nào đ? s? d?ng các thành ph?n c?a các.NET Framework 3,0 đ? t?o ra và sau đó đ?n d?ng m?t Office Word 2007 tài li?u và m?t b?ng tính Office Excel 2007 cho m?t máy tính khách hàng
931866 Làm th? nào đ? s? d?ng đ?nh d?ng t?p tin văn ph?ng XML và bao b? các thành ph?n t? các.NET Framework 3,0 đ? t?o ra m?t b?ng tính Excel 2007 đơn gi?n ho?c m?t tài li?u Word 2007 đơn gi?n
Ngư?i s? d?ng đang ch?y phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng (ch?ng h?n như Office 2000, Office XP và Office 2003) có th? xem và ch?nh s?a Open XML t?p tin n?u ngư?i dùng cài đ?t gói tương thích mi?n phí t?i v? t? các Trang Web c?a Microsoft. Đ? t?i xu?ng và cài đ?t các gói kh? năng tương thích, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
Microsoft Office Compatibility Pack cho Word, Excel và PowerPoint 2007 đ?nh d?ng t?p tin
http://Office.Microsoft.com/en-us/Products/HA101686761033.aspx
Khi b?n su?i Open XML t?p tin ASP ho?c t? ASP.NET, b?n ph?i cung c?p đúng lo?i Multipurpose Internet Mail Extension (MIME) cho n?i dung b?n d?ng. Đ?i v?i m?t danh sách các ki?u MIME cho các t?p tin Office 2007, ghé thăm Web site sau:
http://blogs.MSDN.com/b/vsofficedeveloper/Archive/2008/05/08/Office-2007-Open-XML-MIME-types.aspx
N?u b?n đang nh?m m?c tiêu khách hàng pre-Office 2007, và b?n không mu?n yêu c?u s? d?ng c?a Open XML trong dung d?ch, b?n có th? s? d?ng đ?nh không nh? phân văn ph?ng t?p tin d?ng khác, như HTML, XML, và RTF. B?n có th? sau đó d?ng nh?ng t?p tin này đ?n m?t khách hàng b?ng cách s? d?ng m?t ki?u MIME đ? các văn b?n k?t qu? xu?t hi?n trong văn ph?ng. Tài li?u có th? đư?c ch?nh s?a, lưu và th?m chí tr? l?i đ?n máy ch? b?ng cách s? d?ng ASP vào h? ph?c v?.

Cho bi?t thêm thông tin v? b?t k? c?a các ch? đ? này, và đ?i v?i ví d? cho th?y làm th? nào đ? th?c hi?n chúng, b?m vào bài vi?t sau đây các con s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
270906Làm th? nào đ? s? d?ng ASP đ? t?o m?t tài li?u đ?nh d?ng văn b?n phong phú (RTF) đ? d?ng su?i đ? Microsoft Word
198703 Làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Excel t? m?t VBScript phía khách hàng
199841 Làm th? nào đ? hi?n th? ASP k?t qu? b?ng cách s? d?ng Excel trong IE v?i MIME types
260239 Làm th? nào đ? đ?nh d?ng d? li?u di đ?ng khi b?n đang t?o m?t file Excel v?i m?t trang Active Server Pages
278973 ExcelADO ch?ng t? làm th? nào đ? s? d?ng ADO đ? đ?c và ghi d? li?u trong Excel Workbook
286023 Làm th? nào đ? s? d?ng m?t thành ph?n VB ActiveX cho t? đ?ng hóa t? t? Internet Explorer
288130 Làm th? nào đ? s? d?ng ASP đ? xây d?ng b?ng tính XML cho hi?n th? phía khách hàng
N?u doanh nghi?p c?a b?n đ?i h?i s? sáng t?o phía máy ch? văn ph?ng 97, Office 2000, Office XP và Office 2003 đ?nh d?ng t?p tin nh? phân, nhà cung c?p bên th? ba cung c?p các thành ph?n có th? giúp b?n. Microsoft không cung c?p b?t k? thành ph?n như v?y, do đó, b?n s? c?n ph?i xây d?ng m?t gi?i pháp cho m?nh ho?c mua m?t t? m?t đ?i l? c?a bên th? ba. Nhi?u s?n ph?m bên th? ba khác nhau có s?n. B?n nên đi?u tra m?i gi?i pháp đ? t?t nh?t phù h?p v?i nhà cung c?p nhu c?u kinh doanh c?a b?n.N?u b?n mu?n xây d?ng gi?i pháp riêng c?a b?n mà so?n th?o văn ph?ng 97, Office 2000, Office XP và Office 2003 đ?nh d?ng t?p tin nh? phân tr?c ti?p, b?n có th? có đư?c các t?p tin đ?nh d?ng thông s? k? thu?t mi?n phí theo các đi?u kho?n c?a các Microsoft Open đ?c t? l?i h?a (OSP). Không có h? tr? k? thu?t có s?n Đ?i v?i tài li?u hư?ng d?n cho các s?n ph?m mà b?n t?o ra, nhưng tài li?u là có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau:
http://www.Microsoft.com/interop/Docs/officebinaryformats.mspx
Các gi?i pháp phía máy ch? c?ng có th? mu?n cho phép ngư?i dùng t?i lên t?p và sau đó có các máy ch? khi?n các t?p tin đ? xem trên Web ho?c trên phương ti?n khác. Microsoft hi?n đang làm vi?c đ? cung c?p các tính năng như v?y, và cung c?p m?t phiên b?n đ?u c?a kh? năng này trong Microsoft Excel D?ch v?.

D?ch v? Excel là m?t công ngh? máy ch? m?i là bao g?m trong Microsoft Office SharePoint Server 2007 và mà cho phép b?n t?i, tính toán, và hi?n th? Excel Workbook trên Office SharePoint Server 2007. Cho thông tin thêm v? Excel Services, truy c?p vào Microsoft sau Các trang Web c?a nhà phát tri?n m?ng (MSDN):
T?ng quan v? d?ch v? Excel
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/ms546696.aspx
Hư?ng: Phát tri?n m?t ?ng d?ng tùy ch?nh b?ng cách s? d?ng Excel Web d?ch v?
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/ms519100.aspx
T?o các ?ng d?ng kinh doanh b?ng cách s? d?ng d?ch v? Excel và văn ph?ng m? đ?nh d?ng XML
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/cc540662.aspx
T? d?ch v? t? đ?ng hóa là m?t ?ng d?ng d?ch v? m?i trong SharePoint Server 2010. Word t? đ?ng hóa d?ch v? cung c?p không giám sát, phía máy ch? chuy?n đ?i tài li?u thành đ?nh d?ng đư?c h? tr? b?i ?ng d?ng khách hàng Microsoft Word.

T? t?ng quan v? d?ch v? t? đ?ng hóa
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/Library/ee558830.aspx
Gi?i thi?u t? t? đ?ng hóa d?ch v?
http://blogs.MSDN.com/b/microsoft_office_word/Archive/2009/10/26/Introducing-Word-Automation-Services.aspx
B?n c?n đ? đánh giá mà các tùy ch?n bài vi?t này mô t? b? qu?n áo c?a b?n nhu c?u, và cách t?t nh?t đ? tri?n khai các gi?i pháp c?a b?n. Các thông tin mà bài này cung c?p không đ?m b?o gi?i quy?t t?t c? các v?n đ? cho t?t c? khách hàng. B?n đang khuy?n khích đ? ki?m tra gi?i pháp c?a b?n th?t k? trư?c khi b?n tri?n khai các gi?i pháp.

Thu?c tính

ID c?a bài: 257757 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Visio Standard 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition
 • Microsoft MapPoint 2004 Standard Edition
 • Microsoft MapPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft MapPoint 2001 Standard Edition
 • Microsoft MapPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Infopath 2010
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2003
T? khóa: 
kbqfe kbautomation kbprogramming kbservice kbmt KB257757 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:257757

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com