Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: Tháng B?y 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2577595 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? ?n b?n đi?n tho?i 2010 Microsoft Lync cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t là ngày tháng b?y, 2011.

GI?I THI?U

Các v?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

B?n c?p nh?t này tích l?y các b?n s?a l?i các v?n đ? sau:
 • 2577892 Ngày và th?i gian hi?n th? m?t đ?nh d?ng không chính xác trong phiên b?n ti?ng Trung Qu?c gi?n th? c?a Lync 2010 đi?n tho?i Edition
 • 2577893 Các k? t? AM và PM đư?c c?t ng?n trong phiên b?n ti?ng Hà Lan c?a Lync 2010 đi?n tho?i Edition
 • 2577948 Thư thông báo không hi?n th? đúng trên m?t đi?n tho?i đang ch?y phiên b?n đi?n tho?i Lync 2010
 • 2578804 B?n không th? áp d?ng ch? đ? tương ph?n cao sau khi b?n đ? chuy?n đ?i ngôn ng? trên m?t đi?n tho?i đang ch?y phiên b?n đi?n tho?i Lync 2010
 • 2578806 M?t đi?n tho?i không có chính xác đư?c m?t ID VLAN khi VLAN ID là cao hơn 512 trong ?n b?n đi?n tho?i Lync 2010
 • 2578807 LIS thông tin có th? b? m?t khi b?n s? d?ng m?t đi?n tho?i đang ch?y phiên b?n đi?n tho?i Lync 2010
Gói c?p nh?t này c?ng s?a ch?a các v?n đ? trư?c đó đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
 • 2513704 Đ?nh d?ng th?i gian 24 gi? đ?ng h? thay đ?i sau khi b?n thay đ?i ngôn ng? trên m?t đi?n tho?i đang ch?y phiên b?n đi?n tho?i Lync 2010
 • 2517606 C?i ti?n cho đi?n tho?i di?n tích ph? bi?n trong Lync 2010 ?n b?n đi?n tho?i khi m?t khu v?c ph? bi?n đi?n tho?i không có m?t tai nghe
 • 2517622 Mô t? các tin nh?n nhanh chóng C?p Nh?t cho Lync 2010 đi?n tho?i b?n có m?t đi?n tho?i TTY
 • 2517681 M?t đi?n tho?i b?t ng? khóa sau khi b?n thi?t l?p các tùy ch?n "enforcephonelock" đ? "False" trong phiên b?n đi?n tho?i Lync 2010
 • 2517720 Văn b?n bi?u tư?ng trong màn h?nh "Trong g?i" trùng l?p khi b?n tham d? cu?c g?p b?ng cách s? d?ng m?t đi?n tho?i đang ch?y phiên b?n đi?n tho?i Lync 2010
 • 2517728 Thông báo l?i "K?t n?i đ?n Microsoft Exchange không s?n dùng v? b?n đăng nh?p tr?c ti?p vào đi?n tho?i." trên m?t đi?n tho?i đang ch?y phiên b?n đi?n tho?i Lync 2010
 • 2517732 C?p Nh?t phiên b?n h?nh ?nh không c?n thi?t trên m?t đi?n tho?i đang ch?y phiên b?n đi?n tho?i Lync 2010
 • 2517743 Lync 2010 đi?n tho?i Edition đ? v? khi b?n b?m vào m?t tùy ch?n trong tr?nh đơn "Chuy?n hư?ng" sau khi b?n chuy?n hư?ng cu?c g?i đ?n
 • 2517753 M?t cu?c g?i ng?t k?t n?i b?t ng? khi b?n nh?n nút "OK" ho?c "Ch?n" nút trên m?t đi?n tho?i đang ch?y phiên b?n đi?n tho?i Lync 2010
 • 2517767 B?n không th? s? d?ng ch? đ? mi?n phí tay trong m?t cu?c g?i v?i m?t đi?n tho?i khu v?c ph? bi?n ch?y Lync 2010 đi?n tho?i Edition
 • 2464838 B?n nghe th?y ti?ng ?n ù khi b?n s? d?ng ch? đ? tai nghe trên m?t đi?n tho?i Aastra đang ch?y Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Aries
 • 2464844 M?t "V? trí g?i đ?n d?ch v? kh?n c?p" thông đi?p đư?c hi?n th? khi b?n g?i cho m?t d?ch v? kh?n c?p b?ng cách s? d?ng Lync 2010 đi?n tho?i Edition
 • 2464848 M?t thông cáo báo quan tr?ng duy nh?t có th? đăng k? như hai ép trên m?t đi?n tho?i Aastra đang ch?y Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Aries

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? UCUpdates.exe gói bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng B?y 2011

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

C?p Nh?t tích l?y này thay th? cumulative update sau đây:
2529978 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: March 2011

Đăng k? thông tin

S? d?ng m?t trong hotfixes trong gói này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Gói c?p nh?t này ch?a m?t h?nh ?nh cho m?t thi?t b? đang ch?y Lync 2010 đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip. H?nh ?nh này là phiên b?n 7577.296.

THAM KH?O

Cho thông tin thêm v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2577595 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Bảy 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Aastra 6721ip and Aastra 6725ip
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2577595 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2577595

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com