Các b?n ghi d?ch v? t? xa máy tính đ? bàn Gateway sai ch?n m?t trương m?c ngư?i dùng có tên ch?a các kí t? đ?i di?n b?n đ?a hoá trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2578133 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n c?u h?nh m?t máy ch? t? xa máy tính đ? bàn Web Access (RD Web Access) trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • B?n s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng c? g?ng đ? k?t n?i v?i m?t máy ch? máy tính đ? bàn t? xa thông qua máy ch? truy c?p Web RD.
 • Tên tài kho?n ngư?i dùng ch?a các kí t? đ?i di?n b?n đ?a hóa.
Trong trư?ng h?p này, b?n không th? k?t n?i t?i h? ph?c v? t? xa máy tính đ? bàn. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Máy tính đ? bàn t? xa không th? k?t n?i t?i máy tính t? xa"Tên> "cho m?t trong nh?ng l? do:

1) Tài kho?n ngư?i dùng c?a b?n không đư?c phép truy c?p vào c?ng RD "Tên>"
2) Máy tính không có quy?n truy c?p vào c?ng RD"Tên>"
3) B?n đang s? d?ng m?t phương pháp xác th?c không tương h?p v? sau (ví d?, là c?a ng? RD có th? ch? đ?i m?t th? thông minh nhưng b?n đ? cung c?p m?t m?t kh?u)

Liên h? v?i người quản tr? mạng c?a b?n đ? đư?c tr? giúp.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? b?n ghi d?ch v? t? xa máy tính đ? bàn Gateway s? d?ng m?t phương pháp sai đ? m? hóa kí t? đ?i di?n tên người dùng.

Các b?n ghi d?ch v? t? xa máy tính đ? bàn Gateway l?i d?ng các b?n ghi d?ch v? m?ng chính sách Server (NPS) đ? x? l? yêu c?u xác th?c ngư?i dùng. Tuy nhiên, các b?n ghi d?ch v? t? xa máy tính đ? bàn Gateway không m? hóa kí t? đ?i di?n tên người dùng b?ng cách s? d?ng các phương pháp m? hóa các b?n ghi d?ch v? NPS s? d?ng. V? v?y, ngư?i s? d?ng không th? k?t n?i t?i h? ph?c v? t? xa máy tính đ? bàn và h? nh?n đư?c m?t thông báo l?i.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Ngoài ra, t? xa máy tính đ? bàn Gateway vai tr? b?n ghi d?ch v? ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này. Tuy nhiên, b?n ph?i d?ng b?n ghi d?ch v? t? xa máy tính đ? bàn Gateway trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t hotfix đ? tránh kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 17xxxWindows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0 . 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17xxxWindows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1 . 22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và MUM t?p (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Aaedge.dll6.1.7600.17045305,66416-Jun-201205: 23x 64
Aatspp.dll6.1.7600.1704565,02416-Jun-201205: 23x 64
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.01816-Jun-201205: 39không áp d?ng
Aaedge.dll6.1.7600.21238305,66416-Jun-201205: 28x 64
Aatspp.dll6.1.7600.2123865,02416-Jun-201205: 28x 64
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.01816-Jun-201205: 47không áp d?ng
Aaedge.dll6.1.7601.17866308,73616-Jun-201205: 15x 64
Aaedge.MOFkhông áp d?ng1.2685 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201001: 52không áp d?ng
Aatspp.dll6.1.7601.1786665,02416-Jun-201205: 15x 64
Aatspp.MOFkhông áp d?ng1.2715 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201001: 52không áp d?ng
Rap.xmlkhông áp d?ng8955 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201001: 52không áp d?ng
Tsgateway.xmlkhông áp d?ng4295 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201001: 52không áp d?ng
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.01816-Jun-201205: 31không áp d?ng
Aaedge.dll6.1.7601.22024308,22416-Jun-201205: 28x 64
Aaedge.MOFkhông áp d?ng1.2685 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201001: 52không áp d?ng
Aatspp.dll6.1.7601.2202465,02416-Jun-201205: 28x 64
Aatspp.MOFkhông áp d?ng1.2715 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201001: 52không áp d?ng
Rap.xmlkhông áp d?ng8955 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201001: 52không áp d?ng
Tsgateway.xmlkhông áp d?ng4295 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201001: 52không áp d?ng
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.01816-Jun-201205: 58không áp d?ng

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, đ?i tên tài kho?n ngư?i dùng đ? lo?i b? các nhân v?t b?n đ?a hóa. V?n đ? này không x?y ra n?u t?t c? ngư?i dùng tên nhân v?t t? các kí t? đ?i di?n ASCII đ?t.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? truy c?p Web RD, truy c?p vào web site sau đây c?a Microsoft TechNet:
Thông tin chung v? truy c?p web site t? xa máy tính đ? bàn

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_153cbfa19d565d1904f821714c5d6e3e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17866_none_df7cab310b5f5c25.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)09: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_8aa2b9486e7ea13f0cdc1efdca3a3bef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17045_none_5ed2f6f0b97f0b7d.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)09: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9218468266efff1e808ef37e470ff71d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22024_none_ceaead278ad767ce.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)09: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_96451ee4c4ef13188298470d22bf77c4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21238_none_94f230f18e70a7a6.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)09: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17045_none_9a2a8846e64608a1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,560
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)09: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21238_none_9ac1f7c1ff58d5a6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,560
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)09: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17866_none_9bfc6f82e37b8fab.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,560
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)09: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22024_none_9caf238bfc7ac045.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,560
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)09: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,921
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)09: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,959
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)09: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2578133 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2578133 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2578133

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com