Identifikator ?lanka: 257824 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak isti?e osnovne razlike izme?u programa Outlook i Outlook Express.

Napomena: Outlook Express je klijent za e-po?tu kompanije Microsoft koji se isporu?ivao sa operativnim sistemima Windows XP i Windows 2000. Za Windows XP, Windows Vista i Windows 7, trebalo bi da instalirate Windows Live Mail. Dodatne informacije potra?ite na slede?oj Veb lokaciji korporacije Microsoft:

Poku?avate da preuzmete Outlook Express? Isprobajte Windows Live Mail umesto toga

Dodatne informacije

Microsoft Outlook porodica klijenata za poruke i saradnju je zasnovana na prepoznavanju da ku?ni i poslovni korisnici imaju razli?ite potrebe. Outlook porodica klijenata je optimizovana za ova dva posebna segmenta tr?i?ta:
 • Ku?ni korisnici kojima je potreban brz i pouzdan Internet, e-po?ta i funkcionalnost diskusionih grupa.
 • Poslovni korisnici koji zahtevaju pouzdanost i lako?u upotrebe ali kojima je i potrebno vi?e funkcionalnosti e-po?te i zbijena integracija izme?u e-po?te i alatki za upravljanje informacijama i saradnju.
Ve?ina korisnika smatra da njihove potrebe na najbolji na?in zadovoljavaju klijenti koji su optimizovani za njihove obrasce kori??enja. Slede?i odeljci obezbe?uju vi?e informacija o na?inu na koji program Outlook Express zadovoljava potrebe ku?nih korisnika i kako program Outlook zadovoljava potrebe poslovnih korisnika.

Outlook Express

Outlook Express klijent e-po?te koji je uklju?en sa programima Microsoft Internet Explorer 4.x, Microsoft Internet Explorer 5.x, operativnim sistemima Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 2000 i programom Microsoft Office 98 za Macintosh. Outlook Express je dizajniran za ku?ne korisnike koji dobijaju pristup svojim e-porukama biranjem broja dobavlja?a Internet usluga (ISP).

Napravljen na otvorenim Internet standardima, Outlook Express je dizajniran za kori??enje sa bilo kojim Internet sistemom standarda, na primer, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol 3 (POP3) i Internet Mail Access Protocol (IMAP). On obezbe?uje punu podr?ku za najva?nije dana?nje standarde za e-po?tu, diskusione grupe i direktorijume kao ?to je Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Multipurpose Internet Mail Extension Hypertext Markup Language (MHTML), Hypertext Markup Language (HTML), Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) i Network News Transfer Protocol (NNTP). Puna podr?ka osigurava da mo?ete iskoristiti prednosti novih tehnologija kao i da bezbolno ?aljete i primate e-po?tu.

Novi alati za migraciju koji automatski uvoze postoje?e postavke po?te, stavke adresara i e-poruke iz programa Eudora, Netscape, Microsoft Exchange server, Windows Inbox i Outlook olak?avaju vam da brzo iskoristite prednosti svega ?to program Outlook Express mo?e da vam ponudi. Mogu?nost primanja po?te vi?e naloga e-po?te, kao i mogu?nost kreiranja pravila prijemnog po?tanskog sandu?eta, poma?e vam da upravljate e-po?tom i da je organizujete.

Pored toga, puna podr?ka za HTML po?tu omogu?ava personalizaciju poruka sa prilago?enim pozadinama i grafikom. Ovo olak?ava kreiranje jedinstvenih, vizuelno mo?nih poruka.

Za posebne prilike, kao ?to su ro?endani ili praznici, Outlook Express uklju?uje podloge za pisanje koje su dizajnirala preduze?a ?Greetings Workshop? i ?Hallmark?.

Outlook

Outlook je glavni klijent za poruke i saradnju korporacije Microsoft. On je samostalna aplikacija koja je integrisana u Microsoft Office i Exchange server. Outlook obezbe?uje i performanse i integraciju sa programom Internet Explorer 5.5. Kompletna integracije e-po?te, kalendara i upravljanja kontaktima ?ini Outlook savr?enim klijentom za ve?inu poslovnih korisnika.

Outlook vam poma?e da prona?ete i organizujete informacije tako da mo?ete bezbolno da radite sa Office aplikacijama. Ovo vam poma?e da efikasnije komunicirate i delite informacije.

Mo?na pravila prijemnog po?tanskog sandu?eta omogu?avaju vam da filtrirate i organizujete e-poruke. Pomo?u programa Outlook mo?ete integrisati i upravljati e-po?tom sa vi?e naloga e-po?te, li?nim i grupnim kalendara, kontaktima i zadacima.

Kada koristite program Outlook sa Exchange serverom, mo?ete koristiti deljenje informacija radne grupe i komunikacije u toku posla, grupno planiranje, javne fascikle, obrasce i pobolj?anu Internet vezu.

Outlook je dizajniran za upotrebu sa Internetom (SMTP, POP3 i IMAP4), Exchange serverom ili bilo kojim drugim komunikacionim sistemom koji je zasnovan na standardima i koji podr?ava Messaging Application Programming Interface (MAPI) uklju?uju?i govornu po?tu. Outlook je zasnovan Internet standardima i podr?ava najva?nije dana?nje standarde za e-po?tu, diskusione grupe i direktorijume, uklju?uju?i LDAP, MHTML, NNTP, MIME i S/MIME, vCalendar, vCard, iCalendar i punu podr?ku za HTML po?tu.

Outlook nudi i iste alatke za uvoz koji su ponu?ene sa programom Outlook Express. Ovo omogu?ava laku migraciju iz ostalih klijenata e-po?te i nudi i dalju migraciju iz programa Microsoft Mail, Microsoft Schedule+ 1.0, Microsoft Schedule+ 7.0, Lotus Organizer, NetManage ECCO, Starfish SideKick, Symantec ACT kao i sinhronizaciju sa vode?im li?nim digitalnim asistentima (PDA), kao ?to je 3Com Palm Pilot.

Kako da odlu?ite koji klijent najvi?e odgovara va?im potrebama

Kada odabiraju izme?u programa Outlook Express i Outlook, korisnici i organizacije bi trebalo da zasnivaju njihove odluke o kori??enju na osnovu slede?ih kriterijuma:

Outlook Express

Odaberite Outlook Express ako:
 • Potrebna vam je samo Internet e-po?ta i funkcionalnost diskusione grupe (za verzije operativnog sistema Windows novije od Microsoft Windows 95, verzije operativnog sistema Windows starije od Microsoft Windows 95, Macintosh i UNIX platforme).
 • Koristite ili planirate da koristite Office 98 za Macintosh i ?elite da iskoristite prednosti integracije programa Outlook Express sa ovom verzijom Office izdanja.

Outlook

Odaberite Outlook ako:
 • Potrebna su vam napredna e-po?ta i funkcionalnost diskusione grupe zasnovane na Internet standardima.
 • Potrebno su vam integrisani li?ni kalendari, grupno planiranje, zadaci i upravljanje kontaktima.
 • Potrebna vam je integrisana e-po?ta i kalendari, klijenti koji mogu da se koriste na vi?e platformi za verzije operativnog sistema Windows novije od Microsoft Windows 95, verzije operativnog sistema Windows starije od Microsoft Windows 95 i Macintosh platforme.
 • Koristite ili planirate da koristite Office 97, Office 2000, Office XP ili Exchange server i ?elite da iskoristite prednosti integracije programa Outlook sa ovom verzijom Office izdanja i integraciju sa Exchange serverom.
 • Potrebne su vam bogatije integrisane mogu?nosti saradnje tokom vremena izvr?avanja i dizajniranja.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 257824 - Poslednji pregled: 31. decembar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Outlook Express 4.0
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbinfo KB257824

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com