Sao chép thư m?c ho?t đ?ng và ki?n th?c nh?t quán Checker th?t b?i mà không có tên mi?n đáng tin c?y đ?i tư?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 257844 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Trong s? ghi s? ki?n c?a b? ki?m soát mi?n Windows 2000, m?t trong các thông báo l?i sau đây có th? xu?t hi?n:

T? ngu?n g?c "ntds sao nhân b?n", t? ch?c s? ki?n ID 1645:
D?ch v? thư m?c đ? nh?n đư?c m?t s? th?t b?i trong khi c? g?ng đ? th?c hi?n m?t cu?c g?i RPC xác th?c cho m?t b? đi?u khi?n vùng. S? th?t b?i là r?ng nh?ng mong mu?n d?ch v? chính tên (SPN) không đư?c đăng k? trên máy ch? m?c tiêu. Các máy ch? đư?c liên l?c v?i là afb720fd-38 c 7-4505-aa9f-b658ca124773._msdcs.MyDomain.com. The SPN đang đư?c s? d?ng là E3514235-4B06-11D1-AB04-00C04FC2DCD2/afb720fd-38c7-4505-aa9f-b658ca124773/mydomain.com@mydomain.com.

Vui l?ng ki?m ch?ng r?ng tên c?a máy ch? m?c tiêu và tên mi?n là chính xác. Vui l?ng ki?m ch?ng r?ng SPN đăng k? trên đ?i tư?ng tài kho?n máy tính cho các máy ch? m?c tiêu trên KDC ph?c v? yêu c?u. N?u máy ch? m?c tiêu đ? đư?c thăng g?n đây, nó s? đư?c c?n thi?t cho ki?n th?c v? danh tính c?a máy tính này đ? nhân r?ng đ? KDC trư?c khi máy tính này có th? đư?c xác th?c.
T? ngu?n g?c "ntds KCC", t? ch?c s? ki?n 1265:
C? g?ng thành l?p m?t liên k?t nhân r?ng v?i tham s? Phân vùng: CN = Configuration, DC = MyDomain, DC = m?ng Ngu?n DSA DN: CN = NTDS cài đ?t, CN = MyServer, CN = máy ch?, CN = Default--trang web-tên đ?u tiên, CN = các trang web, CN = Configuration, DC = MyDomain, DC = com Ngu?n DSA đ?a ch?: 5e5abf03-e902-48e2-a326-41977dee176d._msdcs.MyDomain.com Inter-site giao thông v?n t?i (n?u có): th?t b?i v?i t?nh tr?ng sau đây: Đăng nh?p th?t b?i: Tên trương m?c đích không chính xác. Ghi d? li?u là m? tr?ng thái. Thao tác này s? th? l?i.
T? c? g?ng đ? đ?ng b? hóa nhân r?ng các đ?i tác thông qua các ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?, ho?t đ?ng thư m?c nhân r?ng giám sát (REPLMON) ho?c Repadmin.exe:
Đăng nh?p th?t b?i: Tên trương m?c đích không chính xác.

NGUYÊN NHÂN

N?u l?i này đang đư?c báo cáo cho nhân r?ng Active Directory gi?a hai b? đi?u khi?n vùng c?a l?nh v?c khác nhau và có m?t m?i quan h? cha/con ho?c cây ni?m tin g?c, l?i này có th? là do m?t v?t th? v?ng m?t quan tr?ng mà đ?i di?n cho m?i quan h? tin c?y gi?a các tên mi?n hai. Đ?i tư?ng này đư?c g?i là m?t đ?i tư?ng "trustedDomain" (TDO) và đư?c t?m th?y trong các thùng ch?a h? th?ng trong công c? ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính. Lo?i đ?i tư?ng tr?c ti?p liên quan đ?n các m?i quan h? tin tư?ng hi?n th? trong ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác công c? hành chính. N?u đ?i tư?ng này không ph?i là hi?n di?n trong Active Directory, cross-mi?n xác th?c s? không th? đ? thành công đóng góp cho các l?i đư?c mô t? ? trên.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:

LƯU ?: Th? t?c này ch? nên đư?c th?c hi?n n?u TDO cho tên mi?n t? xa không ph?i là hi?n di?n trong các thùng ch?a h? th?ng.
 1. T? tên mi?n này là t?o ra các thông báo l?i đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này, m? các ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác công c? hành chính trên b? đi?u khi?n tên mi?n mà gi? vai tr? PDC linh ho?t duy nh?t Master ho?t đ?ng (FSMO) cho các tên mi?n. Nh?p chu?t ph?i vào đ?i tư?ng mà đ?i di?n cho các tên mi?n, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. B?m vào các Tín thác tab, và sau đó b?m Thêm đ? t?o ra c? hai m?t c?a m?i quan h? tin c?y vào vùng t? xa. B?i v? đi?u này b?nh thư?ng s? là m?t s? tin tư?ng Kerberos, t?o ra c? hai m?t c?a s? tin tư?ng đư?c yêu c?u. Vi?c t?o ra các m?t đáng tin c?y đ?u tiên t?o ra các thông báo l?i sau:
  Thư m?c ho?t đ?ng không th? xác minh s? tin tư?ng. Truy c?p b? t? ch?i.
  Nh?p vào Ok. Lưu ? r?ng ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác hi?n th? s? tin tư?ng khi g? "Shortcut" và r?ng nó là transitive. Thêm tin tư?ng bên t?o ra thông báo sau:
  Đ? xác minh s? tin tư?ng m?i, b?n ph?i có quy?n qu?n tr? tín thác cho tên mi?n XXX. B?n có mu?n xác minh s? tin tư?ng m?i?
  Nh?p vào Có, và sau đó cung c?p các ch?ng ch? ngư?i qu?n tr? cho vùng t? xa. B?t c? khi nào b?n đang nh?c nh?p thông tin đăng nh?p, h?y ch?c ch?n đ? ch? đ?nh tên mi?n c?ng như tên ngư?i dùng, ví d?, NetBIOSDomainName\Administrator. Thông báo l?i sau đây đư?c t?o ra:
  Thư m?c ho?t đ?ng không th? xác minh s? tin tư?ng. Truy c?p b? t? ch?i.
  Nh?p vào Ok. M?t l?n n?a, lưu ? r?ng ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác hi?n th? s? tin tư?ng khi g? "Shortcut" và r?ng nó là transitive.
 3. Sau khi c? hai bên c?a m?i quan h? tin c?y đ? đư?c t?o ra, h?y ch?y l?nh sau.

  LƯU ?: Ti?n ích NETDOM đư?c bao g?m v?i các công c? h? tr? Windows 2000 bao g?m trong thư m?c \Support\Tools hay c?a b?n máy ch? Windows 2000 Professional CD-ROM.
  NETDOM TRUST local_domain /Domain:remote_domain /UserD:administrator /PasswordD:* /UserO:administrator /PasswordO:* /Reset /TwoWay
  						
  nơi "local_domain" là tên mi?n mà nh?ng ni?m tin đang đư?c t?o ra và "remote_domain" là cha m?, tr? em ho?c tên mi?n g?c cây đang đư?c tin c?y. Trong c? hai trư?ng h?p, tên mi?n hoàn toàn đ? tiêu chu?n (FQDN) nên đư?c s? d?ng. Ví d?, "MyDomain.com". Đi?u này s? d?n đ?n thông báo sau:
  Type the password associated with the domain user: (This is UserD)
  Type the password associated with the object user: (This is UserO)
  Resetting the trust passwords between local_domain.com and remote_domain.com
  The trust between local_domain.com and remote_domain.com
  has been successfully reset and verified
  The command completed successfully.
  						
 4. Kh?i đ?ng l?i PDC nơi mà nh?ng thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n.
 5. Sau khi kh?i đ?ng l?i, cho phép th?i gian cho Active Directory đ? thi?t l?p m?t kênh b?o m?t và các ki?n th?c nh?t quán đ? ki?m tra th? thi?t l?p l?i liên k?t nhân r?ng đ? b? ki?m soát mi?n trong vùng t? xa. Trong giai đo?n này, ki?m tra r?ng logons qua m?i quan h? tin tư?ng đư?c thành công và Nh?t k? s? ki?n l?i đ? k?t thúc.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n vi?c hi?n th? c?a s? tin tư?ng ti?ng như "Phím t?t" là m?t v?n đ? trong Microsoft Windows 2000.

THÔNG TIN THÊM

M?i quan h? hai chi?u tin tư?ng s? ti?p t?c đư?c hi?n th? như m?t ni?m tin "Shortcut" trong ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác, tuy nhiên, m?i quan h? tin tư?ng s? ho?t đ?ng chính xác và s? đư?c transitive. Nó là quan tr?ng r?ng ni?m tin này không đư?c nh?m l?n như là m?t t?i ưu hóa cho h? th?ng phân c?p tin tư?ng và đư?c lo?i b? trong tương lai cho đ?n khi m?t s?a ch?a đư?c h? tr? cho v?n đ? này đư?c phát hành b?i Microsoft.

Thu?c tính

ID c?a bài: 257844 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbprb kbmt KB257844 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:257844

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com