"Xin l?i, nhưng chúng tôi đang g?p s? c? khi kí nh?p b?n vào" và "80045 C 06" l?i khi ngư?i dùng đ? liên k?t c? g?ng kí nh?p vào Office 365, Azure, ho?c Windows dành

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2578667 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi ngư?i dùng đ? liên k?t c? g?ng kí nh?p vào b?n ghi d?ch v? đám mây c?a Microsoft như Office 365, Microsoft Azure, ho?c Windows dành t? m?t web site cá nhân URL mà B?t đ?u v?i https://login.microsoftonline.com/login, xác th?c ngư?i dùng đó là không thành công. Ngư?i dùng đư?c thông báo l?i sau:
Xin l?i, nhưng chúng tôi đang g?p s? c? khi kí nh?p b?n vào

Vui l?ng th? l?i sau vài phút. N?u đi?u này không làm vi?c, b?n có th? mu?n liên h? v?i qu?n tr? c?a b?n và báo cáo l?i sau:
80045C 06

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u các thi?t l?p th?i gian trong môi trư?ng t?i ch? không kh?p v?i các thi?t l?p th?i gian c?a h? th?ng xác th?c Microsoft Azure Thư mục Họat động (Azure AD). Khi th?i gian khác nhau gi?a các khách hàng b?n ghi d?ch v? liên bang Thư mục Họat động (AD FS) ho?c máy ch? và h? th?ng xác th?c Azure qu?ng cáo là nhi?u hơn 5 phút, logons b?i ngư?i dùng đ? liên k?t s? không thành công. Đi?u này có th? x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u đi?u ki?n sau là đúng:
 • Các khách hàng máy tính ho?c máy tính không đ?ng b? m?t cách chính xác v?i Thư mục Họat động t?i ch?.
 • Các thành ph?n b?n ghi d?ch v? AD FS không đ?ng b? hoá m?t cách chính xác v?i Thư mục Họat động t?i ch?.
 • B? mô ph?ng ho?t đ?ng m?c tin thư thoại chính Domain Controller (PDC) t?i ch? không ph?i là đ?ng b? hoá v?i m?t ngu?n Internet th?i gian chính xác.
 • Token Thôøi hieäu cho AD FS yêu c?u b?i thư?ng là quá ng?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1: Thi?t l?p máy tính khách và máy ch? AD FS đ? s? d?ng mô ph?ng ho?t đ?ng m?c tin thư thoại PDC t?i ch? như m?t ngu?n th?i gian Network Time Protocol (NTP)

 1. Thi?t l?p máy tính khách và máy ch? AD FS m?t cách chính xác đ?ng b? th?i gian t? b? mô ph?ng ho?t đ?ng m?c tin thư thoại PDC t?i ch?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, đi đ?n C?u h?nh máy tính khách đ? đ?ng b? hóa th?i gian t? đ?ng tên mi?n.
 2. H?y ch?c ch?n r?ng IP k?t n?i gi?a máy tính khách và máy ch? AD FS và mô ph?ng ho?t đ?ng m?c tin thư thoại PDC t?i ch? có s?n trên c?ng UDP 123.

Phương pháp 2: Thi?t l?p mô ph?ng ho?t đ?ng m?c tin thư thoại PDC t?i ch? đ? s? d?ng m?t ngu?n th?i gian NTP d?a trên Internet đáng tin c?y

 1. Thi?t l?p b? mô ph?ng ho?t đ?ng m?c tin thư thoại PDC t?i ch? đ? đ?ng b? hóa th?i gian t? m?t ngu?n Internet NTP đáng tin c?y. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, đi đ?n C?u h?nh m?t ngu?n th?i gian cho r?ng.
 2. H?y ch?c ch?n r?ng IP k?t n?i gi?a các ho?t đ?ng m?c tin thư thoại PDC mô ph?ng và Internet th?i gian m? ngu?n có s?n trên c?ng UDP 123.

Phương pháp 3: C?p Nh?t th?i h?n hi?u l?c m? thông báo

Token Thôøi hieäu cho AD FS không nên là ít hơn năm phút. Đ? thay đ?i th?i h?n hi?u l?c m? thông báo, vào D?a trên yêu c?u xác th?c và b?o m?t m? thông báo h?t h?n.

THÊM THÔNG TIN

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh mô ph?ng PDC, đi đ?n Xác đ?nh gi? l?p PDC.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n ghi d?ch v? th?i gian Windows, h?y truy c?p C?a s? th?i gian b?n ghi d?ch v? k? thu?t tài li?u tham kh?o.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng web site ho?c các Di?n đàn Azure Thư mục Họat động .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2578667 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 17.0
Áp d?ng
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure Active Directory
 • Microsoft Office 365
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
T? khóa: 
o365 o365a mosdal4.5 o365e o365022013 o365m kbmt KB2578667 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2578667

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com