B?ng cách s? d?ng máy ch? c?m Microsoft đ? t?o ra m?t máy ch? ?o

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 257932 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

V?i d?ch v? Microsoft c?m (MSCS), b?n có kh? năng liên k?t nhi?u m?ng NetBIOS tên v?i m?t máy ch? v?t l?. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?n có th? t?o ra m?t ngu?n tài nguyên m?ng tên trong c?m sao qu?n tr?, và sau đó b?n có th? thi?t l?p m?t s? ph? thu?c vào m?t ngu?n tài nguyên đ?a ch? IP. Các ngu?n tài nguyên tên m?ng t?o ra m?t máy ch? ?o mà ngư?i dùng k?t n?i.

Đ? truy c?p vào m?t ?ng d?ng m?ng, ho?c tài nguyên trong m?t môi trư?ng phi t?p trung, m?ng lư?i khách hàng ph?i k?t n?i t?i m?t máy ch? v?t l? (đó là m?t máy tính c? th? trên m?ng đư?c xác đ?nh b?i m?t tên duy nh?t m?ng, và đ?a ch? IP). N?u máy ch? đó không, truy c?p vào các ?ng d?ng, ho?c tài nguyên s? b? m?t.

Thông qua các c?m máy ch?, MSCS cho phép vi?c t?o ra các máy ch? ?o. Không gi?ng như m?t máy ch? v?t l?, m?t máy ch? ?o không liên k?t v?i m?t máy tính c? th?, và nó có th? chuy?n đ?i d? ph?ng t? m?t nút khác như m?t nhóm. Nó có th? c?ng đư?c làm s?n có, ho?c th?c hi?n offline đ?ng mà không ?nh hư?ng đ?n các máy ch? ?o, và khác tài nguyên máy ch? là làm cho có s?n. N?u nút đư?c lưu tr? máy ch? ?o không, khách hàng v?n có th? truy c?p vào tài nguyên c?a nó b?ng cách s? d?ng cùng m?t tên máy ch?, nhưng h? s? đư?c chuy?n hư?ng đ?n m?t node khác nhau trong c?m sao.

M?c dù MSCS đư?c thi?t k? đ? cho phép ngư?i qu?n tr? h? th?ng đ? k?t n?i nhi?u máy ch? trong m?t Cluster cao s?n có, b?n c?ng có th? s? d?ng nó trên m?t máy ch? duy nh?t đ? cung c?p nhi?u "máy ?o ch?" trong m?t máy ch? v?t l?, v?i c?u h?nh t?i thi?u yêu c?u. Đi?u này đư?c g?i là m?t "lonewolf", ho?c c?m máy ch? đơn-nút, trong đó m?i máy ch? ?o có tên riêng c?a m?nh, và đ?a ch? IP duy nh?t g?n li?n v?i nó. Đi?u này có th? h?u ích trong c?ng c? máy ch?, và trong l?i d?ng các tính năng nâng cao c?a c?m, ví d? như chia s? t?p tin năng đ?ng cho chia s? thư m?c chính.

Đ? có thêm thông tin v? h?n ch? c?a h?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
235529Kerberos h? tr? trên Windows 2000 d?a trên máy ch? c?m

THÔNG TIN THÊM

Đ? thi?t l?p m?t máy ch? ?o, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Cluster Administrator (CluAdmin.exe), b?m chu?t ph?i vào nó, và sau đó nh?p vào C?u h?nh ?ng d?ng.
 2. Ch?n các T?o m?t máy ch? m?i ?o h?p ki?m.
 3. Ch?n các T?o m?t nhóm tài nguyên m?i ki?m tra h?p, ho?c s? d?ng m?t nhóm hi?n có.
 4. Tên nhóm đ? s? d?ng trong c?m sao qu?n tr?.
 5. Nh?p tên m?ng, mà c?n ph?i là m?t tên NetBIOS duy nh?t trên m?ng. Không s? d?ng cùng m?t tên cho nhi?u hơn th? m?t trong nh?ng ngu?n tài nguyên trên cùng m?t c?m. Các khách hàng s? s? d?ng tên này đ? k?t n?i t?i tài nguyên. Đi?u quan tr?ng là không s? d?ng c?m tên cho k?t n?i khách hàng b?i v? nó không ràng bu?c đ? ngăn x?p LAN Manager trong cùng m?t cách. Cho khách hàng k?t n?i, t?o m?i, đ?c l?p máy ch? ?o, ch?ng h?n như:
  \\%VirtualServer%\%ShareName%
  Ngoài ra, nh?p vào m?t đ?a ch? IP mà tên m?ng là ph? thu?c. Đây là đ?a ch? IP s? đư?c liên k?t v?i tên m?ng này trong c?a s? Internet đ?t tên d?ch v? (th?ng), và năng đ?ng h? th?ng tên mi?n (DDNS) đăng k?, và đ? mà nh?ng ngư?i s? d?ng s? k?t n?i.

  LƯU ?: M?t ngu?n tài nguyên tên m?ng nên đư?c ph? thu?c vào duy nh?t m?t trong nh?ng Đ?a ch? IP tài nguyên, ho?c ngư?i nào khác k?t n?i các v?n đ? có th? x?y ra.
 6. Ch?n Không, tôi s? t?o ra m?t ngu?n tài nguyên c?m cho ?ng d?ng c?a tôi sau này, và sau đó k?t thúc các C?u h?nh ?ng d?ng thu?t s?.
 7. Nh?p chu?t ph?i vào nhóm m?i đư?c thành l?p, và sau đó ch?n Mang l?i tr?c tuy?n.
 8. Ki?m tra k?t n?i đ?n máy ch? ?o m?i đư?c t?o ra:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, và sau đó g? \\%VirtualServer%. Ki?m ch?ng r?ng b?n có th? xem các ngu?n l?c s?n có.

   LƯU ?: V? ch? có m?t m?ng LAN Manager ngăn x?p trên m?t máy ch? c? th?, b?n s? có th? duy?t qua t?t c? các ngu?n tài nguyên mà các máy ch? ?o khác xu?t b?n, và đó thu?c s? h?u c?a r?ng cùng m?t nút.Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   170762 C?m chia s? xu?t hi?n trong danh sách duy?t dư?i tên khác
  2. H?y th? k?t n?i t?i tên máy ch? ?o t? m?t đ?a đi?m t? xa, và ki?m ch?ng r?ng đ?a ch? IP quay tr? l?i là m?t mong mu?n mà trên đó các ngu?n tài nguyên là ph? thu?c.
  3. Không nhóm trên m?t nút trong c?m sao, xác minh r?ng nói tr?c tuy?n, và xác minh t?t c? các bư?c trư?c đó là t?t.
  4. Ngoài ra, th?c hi?n t?t c? các bư?c trên t? m?t khách hàng trên m?ng t? xa.

   LƯU ?: Khi m?t chuy?n đ?i d? ph?ng c?a m?t máy ch? ?o x?y ra, khách hàng k?t n?i t?i cùng m?ng tên và đ?a ch? IP, nhưng các phương ti?n truy?n thông truy c?p ki?m soát (MAC) đ?a ch? đó là liên k?t v?i IP đ?a ch? bây gi? thay đ?i.Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   244331 Thay đ?i đ?a ch? MAC cho máy ch? ?o trong m?t chuy?n đ?i d? ph?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 257932 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbinfo kbnetwork kbtool kbmt KB257932 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:257932

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com