Làm th? nào đ? có đư?c nh?ng C?p Nh?t Office 2000 SR-1/SR-1a và làm th? nào đ? áp d?ng các C?p Nh?t đ? cài đ?t hành chính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 257983
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Office 2000 Service Release 1/1a (SR-1/SR-1a) Qu?n tr? viên Update đư?c thi?t k? đ? C?p Nh?t ti?n tr?nh cài đ?t hành chính c?a Office 2000 chương tr?nh và các t?p tin h? tr? đ?n c?p đ? c?a SR-1/SR-1a. Đi?u này bài vi?t gi?i thích làm th? nào đ? download và cài đ?t Microsoft Office 2000 SR-1/SR-1a Administrator Update.

THÔNG TIN THÊM

Nh?ng chương tr?nh có th? đư?c C?p Nh?t?

Các b?n C?p Nh?t C?p Nh?t SR-1/SR-1a qu?n tr? hành chính b?n cài đ?t c?a chương tr?nh Microsoft sau:
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition CD1, chuyên nghi?p ?n b?n CD1, ?n b?n tiêu chu?n, nh? kinh doanh Edition và Developer Edition CD1

 • T?t c? các chương tr?nh đ?c l?p Microsoft Office 2000, bao g?m c? Microsoft Excel 2000, Microsoft Word 2000, Microsoft Outlook 2000, Microsoft Truy c?p 2000, Microsoft PowerPoint 2000, Microsoft FrontPage 2000 và Microsoft Nhà xu?t b?n 2000

Làm th? nào đ? Download và cài đ?t b?n C?p Nh?t qu?n tr? SR-1/SR-1a

T?i v? C?p Nh?t qu?n tr? SR-1/SR-1a

Xin vui l?ng b? qua ph?n này n?u b?n có b?n C?p Nh?t SR-1/SR-1a trên đ?a CD.
 1. Đi?m tr?nh duy?t Web c?a b?n đ?n đ?a ch? sau:
  http://www.Microsoft.com/Office/Ork/2000/appndx/Toolbox.htm#o2sr1au
 2. Nh?p vào liên k?t đ? t?i v? Data1.exe.
 3. Nh?p vào Lưu chương tr?nh này vào đ?a, và sau đó Nh?p vào Ok.
 4. Nh?p vào Lưu.
 5. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào các Data1.exe t?p tin. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c nh? đ? trích xu?t các n?i dung c?a b?n C?p Nh?t vào m?t thư m?c m?i.
 6. Lo?i C:\Sr1admin trong cácH?y g? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các chi?t xu?t t?p tin h?p, và sau đó b?m Ok. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c t?o c?p.

Cài đ?t C?p Nh?t qu?n tr? SR-1/SR-1a

LƯU ?: B?n ph?i ch?y l?nh này t? m?t máy tính đ? có các Windows Installer cài đ?t.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p:
  msiexec /a Admin Path\Data1.MSI /p Đư?ng d?n ngu?n\data1.MSP SHORTFILENAMES = 1
  nơi Admin Path là các đư?ng d?n đ?n đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính cho Office 2000, vàĐư?ng d?n ngu?n là con đư?ng đ? Data1.msp. Đư?ng d?n đ?n Data1.MSP khác nhau theo b?ng sau.
    SR-1/SR-1a Source     Path to Data1.msp
    ------------------------------------------------------------
  
    Data1.exe download    C:\Sr1admin
    SR-1/SR-1a Update CD   <CD-ROM drive>\Admin
  
  					
  LƯU ?: <cd-rom drive=""> trong b?ng trư?c là k? t? ? đ?a c?a b?n ? đ?a CD-ROM.</cd-rom>

  Các Microsoft Office 2000 Ch? đ? hành chính h?p tho?i s? xu?t hi?n.

 2. Nh?p vào Ti?p theo trong các Microsoft Office 2000 ch? đ? hành chínhh?p tho?i.LƯU ?: B?n không c?n ph?i nh?p tên c?a b?n đ?a CD Key ho?c công ty trong cácMicrosoft Office 2000 ch? đ? hành chính h?p tho?i h?p.

 3. Nh?p vào Tôi ch?p nh?n các đi?u kho?n trong gi?y phép Th?a thu?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào Cài đ?t ngay.
T?i th?i đi?m này, đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính là C?p Nh?t. B?t k? cài đ?t m?i b?n ch?y t? này hành chính cài đ?t đi?m s? bao g?m các b?n C?p Nh?t Office 2000 SR-1/SR-1a.

Làm th? nào đ? C?p Nh?t máy tr?m c?a b?n

S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? c?p nh?t các máy tr?m làm vi?c trên đó Office 2000 đ? đư?c cài đ?t t? đi?m cài đ?t hành chính c?a b?n.

Phương pháp 1: N?u b?n mu?n C?p Nh?t ch? văn ph?ng

S? d?ng các bư?c sau đ? C?p Nh?t văn ph?ng n?u b?n không c?n ph?i cài đ?t Internet Explorer 5,01 ho?c Windows Installer 1.1:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y. G? l?nh sau đây trong các M? h?p:
  msiexec/i Admin Path\Data1.MSI cài đ?t l?i = t?t c? các REINSTALLMODE = vomus
  nơi Admin Path là các đư?ng d?n đ?n đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính cho văn ph?ng năm 2000.

 2. Nh?p vào Ok đ? thông báo r?ng thi?t l?p hoàn t?t thành công.
 3. Nh?p vào Có N?u b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Cách 2: N?u b?n mu?n c?p nh?t các văn ph?ng, Internet Explorer, và tr?nh cài đ?t Windows

N?u b?n c?n C?p Nh?t Internet Explorer 5,01 và Windows Cài đ?t 1.1 c?ng như C?p Nh?t văn ph?ng, b?n ph?i ch?y Setup.exe t? c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m t?i m?i tr?m làm vi?c.

Phương pháp 3: N?u b?n mu?n C?p Nh?t ch? Office và cài đ?t Windows

N?u b?n mu?n C?p Nh?t máy tr?m c?a b?n đ? Office 2000 SR-1/SR-1a và Windows Installer 1.1, nhưng b?n không mu?n c?p nh?t hay cài đ?t Internet Thám hi?m, b?n có th? s? d?ng d?ng l?nh sau đây đ? ch?y Setup.exe t? c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m:
Admin Path\Setup.exe noie = true
nơi Admin Path là các đư?ng d?n đ?n đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính cho Office 2000.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
261933 OFF2000: Update SR-1a là g??

Thu?c tính

ID c?a bài: 257983 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbupdate kbsetup kbdownload kbmt KB257983 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:257983

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com