Làm th? nào đ? đ?ng b? hóa th?i gian trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 trong m?t tên mi?n Windows NT 4.0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 258059 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Đối với phiên bản Microsoft Windows XP của bài viết này, hãy xem 314345.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Microsoft Windows 2000 d?a trên máy tính là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n d?a trên Microsoft Windows NT 4.0 có th? có các s? ki?n sau đây trong s? ghi s? ki?n h? th?ng:
Ngu?n: W32Time
Lo?i: c?nh báo
T? ch?c s? ki?n ID: 64
Mô t?: v? các v?n đ? m?ng l?p đi l?p l?i, các d?ch v? th?i gian đ? không th? t?m th?y đi?u khi?n vùng đ? đ?ng b? hóa v?i m?t th?i gian dài. Đ? gi?m lưu lư?ng m?ng, d?ch v? th?i gian s? ch? 960 phút trư?c khi th? l?i. Không có đ?ng b? hóa s? di?n ra trong kho?ng th?i gian này, ngay c? khi k?t n?i m?ng đư?c khôi ph?c. Th?i gian tích l?y l?i có th? gây ra m?t s? ho?t đ?ng m?ng th?t b?i. Đ? bi?t các d?ch v? th?i gian k?t n?i m?ng đ? đư?c khôi ph?c và r?ng nó nên đ?ng b? hoá l?i, th?c hi?n "w32tm/s" t? d?ng l?nh.
Ngoài ra, n?u b?n ng?ng th?i gian Windows d?ch v? (W32Time.exe) và ch?y các W32Time - v-m?t khi ch? huy t?i d?u nh?c l?nh, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
BEGIN:FDoTimeNTPType
W32Time:    BEGIN:ChooseNTPServer
W32Time:    END Line 2178
W32Time:    BEGIN:GetSocketForSynch
W32Time:     NTP: ntpptrs[0] - DOL-RSRC-BDC2
W32Time:     rgbNTPServer DOL-RSRC-BDC2
W32Time:     Port Pinging to - 123
W32Time:     Connecting to "DOL-RSRC-BDC2" (198.7.83.42)
W32Time:    END:Line 1170
W32Time:    BEGIN:GetDefaultRid
W32Time:    END Line 2359
W32Time:    BEGIN:ComputeDelay
W32Time:     BEGIN:NTPTry -- init
W32Time:     END Line 1683
W32Time:     BEGIN:NTPTry -- try
W32Time:       BEGIN:ComputeInterval
W32Time:       END Line 2479
W32Time:       Sending to server 48 bytes...
W32Time:       NTP: recv failed (SOCKET_ERROR)! - 10054
W32Time:       Logging event 0x8000000B. 15 min until this event is allowed 
again.
W32Time:       0x8000000B reported to System Log in Event Viewer
W32Time:       NTP: didn't receive datagram
W32Time:       Rejecting logging event 0x8000000B. 894 sec until this event 
is allowed.
W32Time:     END Line 1951
W32Time:     Time source failed to produce usable timestamp.

NGUYÊN NHÂN

Windows s? d?ng d?ch v? đ?ng b? hóa th?i gian Windows Time (W32Time) đ? đ?ng b? hóa ngày và gi? trên máy tính trong m?ng d?a trên Windows 2000. M?t máy tính d?a trên Windows 2000 nh?p đ? đ?ng b? hóa th?i gian c?a m?nh v?i b? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên. N?u máy tính không th? t?m th?y m?t b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Windows 2000 thu?c v? ph?m vi, nó không th? đ?ng b? hóa th?i gian.

GI?I PHÁP

N?u b?n có m?t hi?n có th?i gian đ?ng b? hóa h? th?ng phân c?p trong Windows NT 4.0 d?a trên mi?n c?a b?n b?ng cách s? d?ng W32Time và b?n mu?n có các máy tính d?a trên Windows 2000 tham gia:
 1. Trên b? ki?m soát mi?n Windows NT 4.0 d?a đang ch?y W32Time, ch?nh s?a t?p tin %SystemRoot%\W32time.ini và thi?t l?p các "LocalNTP = yes" giá tr?.
 2. Trên b? đi?u khi?n tên mi?n tương t?, t?i d?u nh?c l?nh, g? các l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER sau m?i l?nh:
  net stop w32time
  W32Time-C?p Nh?t
  net b?t đ?u w32time
 3. Trên máy Windows 2000 d?a trên tính, m?t d?u nh?c l?nh, g? net th?i gian /setsntp:đi?u khi?n vùng. Nơi đi?u khi?n vùng là đi?u khi?n vùng b?n thay đ?i bư?c 1 và 2.
Chú ý N?u b?n đang s? d?ng Timeserv trên tên mi?n d?a trên Windows NT 4.0, b?n ph?i nâng c?p lên W32Time trư?c khi s? d?ng th? t?c này. Timeserv không h? tr? là m?t máy ch? NTP đ?a phương.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Lưu ý Ch?y các net th?i gian /setsntp:đi?u khi?n vùng l?nh trên máy tính d?a trên Windows 2000 đ?i tham s? m?c đ?nh cho W32Time trong s? đăng k?. B?i v? th?i gian đ?ng b? hóa là r?t quan tr?ng trong m?t tên mi?n d?a trên Windows 2000, thi?t l?p ho?t đ?ng c?a W32Time quay l?i m?c đ?nh trư?c khi máy tính d?a trên Windows 2000 tr? thành m?t thành viên c?a m?t tên mi?n d?a trên Windows 2000.

Đ? thi?t l?p chi?n d?ch c?a W32Time quay l?i m?c đ?nh, xóa giá tr? "ntpserver" và thay đ?i giá tr? "lo?i" t? "ntp" đ? "nt5DS". Các giá tr? n?m dư?i v? trí registry sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
Đ? bi?t thêm thông tin d?ch v? th?i gian Windows, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
246145Thay đ?i đ?i v?i các ti?n ích W32Time và TimeServ
224799 Ho?t đ?ng cơ b?n c?a các d?ch v? th?i gian Windows
223184 M?c đăng k? cho các d?ch v? W32Time

Thu?c tính

ID c?a bài: 258059 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbprb kbtimeserv kbmt KB258059 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:258059

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com