Kh?c ph?c: M?t hotfix cho Visual Studio 2010 SP1 có s?n đ? thêm h? tr? kh? năng tương thích cho Visual Studio đ?i Foundation d?ch v? trư?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2581206 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Giới thiệu

Bài vi?t này mô t? m?t hotfix that's for Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) và có thêm kh? năng tương thích h? tr? cho Microsoft Visual Studio đ?i Foundation d?ch v? trư?c. Sau khi b?n áp d?ng các hotfix, Visual Studio 2010 SP1 có th? k?t n?i v?i Visual Studio đ?i Foundation d?ch v? xem trư?c. Ngoài ra, hotfix này thêm h? tr? cho th? nghi?m multiline bư?c đ? Microsoft ki?m tra Manager 2010 Service Pack 1 (SP1).

Chú ý Hotfix sau đây bao g?m t?t c? các hotfixes đ?i Foundation Client đư?c phát hành sau khi Visual Studio 2010 SP1 đư?c ra m?t.

THÔNG TIN THÊM

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Chú ý B?n c?ng có th? t?i xu?ng hotfix này t? trang web c?a Microsoft k?t n?i sau đây:
http://Connect.Microsoft.com/VisualStudio/Downloads/DownloadDetails.aspx?DownloadID = 39070

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Visual Studio 2010 SP1 đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
qtcontroller.exe.configKhông áp d?ng5,50525 Tháng tám, 1120: 48Không áp d?ng
Leviewer.exe10.0.40219.346117,5841-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.Build.client.dll10.0.40219.346435,08031-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.client.dll10.0.40219.3461,592,69631-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.common.dll10.0.40219.346523,12831-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.Controls.dll10.0.40219.346937,8561-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.dll10.0.40219.346674,67231-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.Lab.activities.dll10.0.40219.346767,8881-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.Lab.client.dll10.0.40219.346152,44831-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.Lab.uiutils.dll10.0.40219.346266,1201-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.Lab.Workflow.activities.dll10.0.40219.346439,7121-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.officeintegration.Project.dll10.0.40219.346515,4961-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activities.common.dll10.0.40219.346314,2881-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activities.dll10.0.40219.3461,510,3121-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activityruntime.dll10.0.40219.346219,0561-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.dll10.0.40219.346684,44831-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.Themes.dll10.0.40219.3463,058,0881-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.wpfcontrols.dll10.0.40219.346256,9521-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.clientpackage.dll10.0.40219.34673,1281-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.common.dll10.0.40219.34633,69631-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Controls.dll10.0.40219.346492,9601-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Controls.wpfworkitemcontrols.dll10.0.40219.34699,2721-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.client.dll10.0.40219.346704,92831-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.common.dll10.0.40219.346231,84031-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.Controls.dll10.0.40219.3464,438,4321-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.client.dll10.0.40219.346698,27231-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.Controls.dll10.0.40219.3461,213,3521-Sep-1118: 17x86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.proxy.dll10.0.40219.346390,04831-Tháng tám-1110: 51x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.agentobject.dll10.0.40219.346104,8641-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.common.dll10.0.40219.3461,353,1041-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.controllerobject.dll10.0.40219.346275,3681-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.executioncommon.dll10.0.40219.346480,1681-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.TMI.dll10.0.40219.346397,7121-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.Build.dll10.0.40219.346141,7201-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.dll10.0.40219.34693,0641-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.teamexplorer.dll10.0.40219.346798,1201-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.34658,2881-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.34658,8001-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.34660,3361-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.34662,8961-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.346939,4321-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.workitemtracking.dll10.0.40219.346460,2081-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.teamsystem.Integration.dll10.0.40219.346192,4081-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.testtools.manualtest.common.dll10.0.40219.346812,4561-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.Extension.ie.dll10.0.40219.346250,2801-Sep-1118: 17x86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.Extension.uia.dll10.0.40219.346106,4081-Sep-1118: 17x86
Msdiff.dll10.0.40219.346484,6801-Sep-1118: 17x86
MTM.exe10.0.40219.346448,3201-Sep-1118: 17x86
Qtagent.exe10.0.40219.34620,2961-Sep-1118: 17x86
Qtagent.exe10.0.40219.34620,3041-Sep-1118: 17x86
Qtagent32.exe10.0.40219.34620,3041-Sep-1118: 17x86
Qtagent32.exe10.0.40219.34620,3121-Sep-1118: 17x86
TF.exe10.0.40219.346324,9281-Sep-1118: 17x86

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Visual Studio đ?i Foundation d?ch v? xem trư?c, truy c?p trang web MSDN sau đây:
Thông tin chung v? Visual Studio đ?i Foundation d?ch v? xem trư?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 2581206 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2581206 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2581206

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com