Lync Online pieteik?an?s k??da Ja iestat?jumi, k? datora administrat?vais laiks, datumu, lietot?jv?rds vai parole ir nepareiza

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2581291 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Ja lietot?js m??ina pierakst?ties Microsoft Lync Online no konkr?t? datora, vi?? vai vi?a sa?em k?du no ?iem k??du zi?ojumiem:
 • Microsoft Lync 2013.
  Nevar pierakst?ties Lync

  Nevar pierakst?ties, Lync jo datora pulkstenis nav iestat?ts pareizi. Lai p?rbaud?tu datora pulkste?a iestat?jumus, vad?bas panel? atv?rtu datumu un administrat?vais laiks.
 • Microsoft Lync 2010
  Nevar pierakst?ties Lync

  Lietot?jv?rdu, paroli vai dom?nu, ??iet, ir nepareizi. Nodro?in?tu, ka ievad?j?t to pareizi. Ja probl?ma joproj?m past?v, sazinieties ar atbalsta komanda.
 • Microsoft Lync Mac 2011
  Datuma un laika iestat?jumi ir nepareizi, vai digit?l? sertifik?ta fails nav der?gs vai nav instal?ts j?su dator?. Ja ir uzst?d?ts pareizs datums un laiks, sazinieties ar t?kla administratoru, lai p?rbaud?tu digit?l? sertifik?ta fails ir der?gs...
Tom?r ?is viens un tas pats lietot?js var parakst?t no cita datora, kur? darbojas klients Lync.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, p?rliecinieties, vai datora pulkste?a un laika joslas iestat?jumi ir iestat?ti pareizi.

PAPILDINFORM?CIJA

?? probl?ma var rasties, ja laiks nav iestat?ts pareizi, dator?, kur? lietot?js nevar?tu pierakst?ties. Piem?ram, ??da probl?ma var rasties, ja laiks ir asimetrisks.

Lai noskaidrotu, vai laika ???bs probl?mu c?loni, p?rbaud?t, vai ClockSkew DWORD v?rt?ba ir kl?t ?aj? re?istra apak?atsl?g?:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\MSOIdentityCRL

Ja ClockSkew DWORD v?rt?ba ir kl?t, visticam?k, izraisa k??das zi?ojumu. 300 v?rt?ba atspogu?o piecu min??u laika starp?ba, un tas var izrais?t pierakst??an?s jaut?jumu.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2581291 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 27. j?nijs - P?rskat??ana: 9.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Lync Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB2581291 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2581291

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com