Lync Online kí nh?p l?i n?u các cài đ?t chuyên bi?t như máy tính th?i gian, ngày, tên người dùng ho?c m?t kh?u không chính xác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2581291 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi ngư?i dùng c? kí nh?p vào Microsoft Lync Online t? m?t máy tính c? th?, h? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
 • Microsoft Lync 2013
  Không th? kí nh?p vào Lync

  Không th? kí nh?p vào Lync v? đ?ng h? máy tính c?a b?n không đư?c thi?t l?p m?t cách chính xác. Đ? ki?m tra cài đ?t chuyên bi?t đ?ng h? máy tính c?a b?n, m? ngày tháng và th?i gian trong Panel điều khiển.
 • Microsoft Lync 2010
  Không th? kí nh?p vào Lync

  tên người dùng, m?t kh?u ho?c tên mi?n dư?ng như là không chính xác. Đ?m b?o r?ng b?n nh?p chúng m?t cách chính xác. N?u s? c? v?n ti?p di?n, vui l?ng liên h? v?i nhóm h? tr? c?a b?n.
 • Microsoft Lync cho Mac 2011
  cài đ?t chuyên bi?t ngày và th?i gian là không chính xác, ho?c các t?p tin k? thu?t s? gi?y ch?ng nh?n là không h?p l? ho?c đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. N?u ngày và th?i gian là đúng, h?y xem qu?n tr? m?ng c?a b?n đ? xác minh r?ng t?p tin k? thu?t s? gi?y ch?ng nh?n c?a b?n là h?p l?...
Tuy nhiên, này cùng m?t ngư?i dùng có th? kí nh?p t? máy tính khác đang ch?y Lync khách hàng.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y ch?c ch?n r?ng thi?t đ?t đ?ng h? và múi thời gian c?a máy tính đư?c thi?t l?p m?t cách chính xác.

THÊM THÔNG TIN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u th?i gian không chính xác đư?c đ?t trên máy tính mà ngư?i dùng không th? kí nh?p. Ví d?, v?n đ? này có th? x?y ra n?u đó sai l?ch.

Đ? xác đ?nh li?u m?t th?i gian skew là nguyên nhân c?a v?n đ?, ki?m tra xem giá tr? ClockSkew DWORD có m?t trong registry subkey sau đây:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\MSOIdentityCRL

N?u giá tr? ClockSkew DWORD là hi?n nay, đi?u này r?t có th? là nguyên nhân gây ra các thông báo l?i. M?t giá tr? c?a 300 đ?i di?n cho m?t năm phút th?i gian khác nhau, và đi?u này có th? gây ra v?n đ? kí nh?p.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2581291 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 9.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
T? khóa: 
o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB2581291 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2581291

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com