Raksta ID: 2581812 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? uzskait?tas minim?l?s sist?mas pras?bas Mac 2011 paredz?taj?m Microsoft Office lietojumprogramm?m.

PAPILDINDORM?CIJA

Mac Home un Student 2011 paredz?t?s Office lietojumprogrammas

 • Mac dators, kuram ir Intel procesors
 • Mac OS X versija 10.5.8 (vai jaun?ka)
 • 1 gigabaits (GB) vai liel?ka atmi?a (RAM)
 • 2,5 GB liela pieejam? ciet? diska vieta
 • HFS+ ciet? diska form?ts (paz?stams ar? k? Mac OS Extended vai HFS Plus)
 • 1280 x 800 vai augst?kas iz??irtsp?jas monitors
 • DVD diskdzinis vai savienojums ar lok?lo t?klu (LAN) (ja instal?jat t?kl?)
 • Ieteicams izmantot Safari 5 vai jaun?ku t?mek?a p?rl?kprogrammu
Lai izmantotu atsevi??as funkcijas, nepiecie?ami papildu vienumi vai pakalpojumi:
 • Atsevi???m tie?saistes darb?b?m nepiecie?ams Windows Live ID.
 • Atsevi???m funkcij?m nepiecie?ama piek?uve internetam (var tikt piem?rota maksa).

Home and Business 2011 un Mac Academic 2011 paredz?ts Office

 • Mac dators, kuram ir Intel procesors
 • Mac OS X versija 10.5.8 vai jaun?ka
 • 1 GB vai liel?ka atmi?a (RAM)
 • 2,5 GB liela pieejam? ciet? diska vieta
 • HFS+ ciet? diska form?ts (paz?stams ar? k? Mac OS Extended vai HFS Plus)
 • 1280 x 800 vai augst?kas iz??irtsp?jas monitors
 • DVD diskdzinis vai savienojums ar lok?lo t?klu (LAN) (ja instal?jat t?kl?)
 • Ieteicams izmantot Safari 5 vai jaun?ku t?mek?a p?rl?kprogrammu
Lai izmantotu atsevi??as funkcijas, nepiecie?ami papildu vienumi vai pakalpojumi:
 • Atsevi???m tie?saistes darb?b?m nepiecie?ams Windows Live ID.
 • Mac 2011 paredz?tai programmai Microsoft Outlook, k? ar? konkr?t?m funkcij?m nepiecie?ama piek?uve internetam (var tikt piem?rota maksa).
 • Mac 2011 paredz?t?s programmas Outlook opcijas Exchange atbalstam nepiecie?ams savienojums ar 4. atjaunojumu apkopojumu Exchange Server 2007 1. servisa pakotnei vai jaun?kai versijai.
 • Kopredi???anai nepiecie?ams Microsoft SharePoint Server 2010 vai Windows Live ID.

Mac 2011 paredz?ta programma Word, PowerPoint un Excel

 • Mac dators, kuram ir Intel procesors
 • Mac OS X versija 10.5.8 vai jaun?ka
 • 1 GB vai liel?ka atmi?a (RAM)
 • 1,8 GB liela pieejam? ciet? diska vieta
 • HFS+ ciet? diska form?ts (paz?stams ar? k? Mac OS Extended vai HFS Plus)
 • 1280 x 800 vai augst?kas iz??irtsp?jas monitors
 • DVD diskdzinis vai savienojums ar lok?lo t?klu (LAN) (ja instal?jat t?kl?)
 • Ieteicams izmantot Safari 5 vai jaun?ku t?mek?a p?rl?kprogrammu
Lai izmantotu atsevi??as funkcijas, nepiecie?ami papildu vienumi vai pakalpojumi:
 • Atsevi???m tie?saistes darb?b?m nepiecie?ams Windows Live ID.
 • Atsevi???m funkcij?m nepiecie?ama piek?uve internetam (var tikt piem?rota maksa).
 • Lai piek??tu SharePoint server? saglab?tiem failiem, nepiecie?ams savienojums ar Microsoft Office SharePoint Server 2007 vai jaun?ku versiju.
 • Kopredi???anai nepiecie?ams Microsoft SharePoint Server 2010 vai Windows Live ID.

Mac Standard 2011 paredz?ts Microsoft Office (tikai VL)

 • Mac dators, kuram ir Intel procesors
 • Mac OS X versija 10.5.8 vai jaun?ka
 • 1 GB vai liel?ka atmi?a (RAM)
 • 2,5 GB liela pieejam? ciet? diska vieta
 • HFS+ ciet? diska form?ts (paz?stams ar? k? Mac OS Extended vai HFS Plus)
 • 1280 x 800 vai augst?kas iz??irtsp?jas monitors
 • DVD diskdzinis vai savienojums ar lok?lo t?klu (LAN) (ja instal?jat t?kl?)
 • Ieteicams izmantot Safari 5 vai jaun?ku t?mek?a p?rl?kprogrammu
Lai izmantotu atsevi??as funkcijas, nepiecie?ami papildu vienumi vai pakalpojumi:

 • Atsevi???m tie?saistes darb?b?m nepiecie?ams Windows Live ID.
 • Mac 2011 paredz?tai programmai Microsoft Outlook, k? ar? konkr?t?m funkcij?m nepiecie?ama piek?uve internetam (var tikt piem?rota maksa).
 • Mac 2011 paredz?t?s programmas Outlook opcijas Exchange atbalstam nepiecie?ams savienojums ar 4. atjaunojumu apkopojumu Exchange Server 2007 1. servisa pakotnei vai jaun?kai versijai.
 • Lai piek??tu SharePoint server? saglab?tiem failiem, nepiecie?ams savienojums ar Microsoft Office SharePoint Server 2007 vai jaun?ku versiju.
 • Kopredi???anai nepiecie?ams Microsoft SharePoint Server 2010.
 • Communicator 2011 nepiecie?ams Microsoft Office Communications Server 2007 R2 konts.

K? noteikt j?su procesoru

Lai noteiktu sist?m? Mac izmantoto procesoru, izpildiet ?aj? Apple rakst? uzskait?t?s darb?bas.

Vai man? Mac dator? ir Intel vai PowerPC procesors?


K? noteikt ciet? diska vietas apjomu

Lai Mac dator? noteiktu ciet? diska vietas apjomu, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Noklik??iniet tuk?? darbvirsmas viet?, lai aktiviz?tu funkciju Finder.
 2. Izv?ln? Go (P?riet) izv?lieties Computer (Dators).
 3. Noklik??iniet uz ciet? diska ikonas (iesp?jams, tiek d?v?ta par Macintosh HD.)
 4. Izv?ln? File (Fails) izv?lieties Get Info (Ieg?t inform?ciju).
 5. Skatiet Capacity (Ietilp?ba) un Available (Pieejam? vieta).

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2581812 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 2. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office for Mac 2011
Atsl?gv?rdi: 
KB2581812

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com