Process, kas tiek p?rtraukts p?rst?j rea??t, sist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2582203 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2, process, kas tiek p?rtraukta p?rst?j rea??t. Kad rodas ?? probl?ma, galveno pavedienu process tiek blo??ts, un process nebeidzas.

Ja j?s analiz?t procesu izsaukuma steks, kad rodas ?? probl?ma, j?s iev?rosiet, ka pavediens ir blo??ta ntdll!NtReleaseKeyedEvent() funkcija.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo galvenais pavediens, kas p?rtrauc procesu cen?as aktiviz?t v?l viens pavediens, kas tika p?rtraukta, kad pavediens atbr?vo SRW blo???ana. ?? rase nosac?jums izraisa process p?rst?j rea??t.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, jums ir darbojas k?da no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par servisa pakotne 1 Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, jums nav, veikt izmai?as re?istram.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r skatiet sada?? "Attiecas uz", raksti, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katru labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz konkr?to produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn) un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.760 0,21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • VDR pakalpojumu nozar?m ir tikai labojumi, kas pla?i izdots pla?i, kritisks risina. LDR pakalpojumu nozar?m ietver labojumfailus, papildus pla?i pieejami labojumi.
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi atsevi??i sada?? "papildu inform?cija, Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMU un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir iz??iro?a noz?me, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Ntdll.dll6.1.7600.211211,293,64006-Jan-201206: 06x86
Ntdll.dll6.1.7601.218921,293,10406-Jan-201205: 52x86
Visiem atbalsta x64 versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Ntdll.dll6.1.7600.211211,747,91206-Jan-201206: 46x64
Ntdll.dll6.1.7601.218921,740,16006-Jan-201206: 48x64
Ntdll.dll6.1.7600.211211,297,22406-Jan-201206: 06x86
Ntdll.dll6.1.7601.218921,296,20006-Jan-201205: 52x86
Visiem piem?rotajiem IA x64 versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Ntdll.dll6.1.7600.211212,787,30406-Jan-201205: 39IA-64
Ntdll.dll6.1.7601.218922,785,76806-Jan-201207: 24IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.211211,297,22406-Jan-201206: 06x86
Ntdll.dll6.1.7601.218921,296,20006-Jan-201205: 52x86

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, manu?li beigt procesu, izmantojot Windows Task Manager.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Pla??ku inform?ciju par to, k? nov?rst ??da veida probl?mas, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
286350 K? izmantot ADPlus, lai nov?rstu "uzkaras" un "sadursmes"
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,773
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)10: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_884f65c09b9b75cf05b7752831590ed8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21121_none_be071e1ec7630dda.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums693
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)10: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_a36dda06c1da5a01857b18488f46c57d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21892_none_7bdd841f620b1627.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums693
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)10: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_f6cf2f1fd4736011a096eaac1c55519f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21121_none_885fe3ec312397ad.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums717
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)10: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21121_none_597393167671f67b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,802
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)06: 36
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21892_none_5b0f68d073d00c13.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,802
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)06: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-r...gistry trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21121_none_849aae67a8ac6767.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,047
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)06: 29
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta x64 versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_1e85baadd8deabd7a1f21b22c11b0003_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21121_none_a49d40cba7d87b17.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)10: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_3563a034763e0be105b83fa9bdf47eed_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21121_none_8f6ced862978ab61.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,036
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)10: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_72d0d2f1ab72569734267b649d1c91aa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21121_none_a2a543ef8f0e1ae2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums721
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)10: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_8df52b0404655284ba23caaa2a230e5d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21892_none_a81ee118b61bf02f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)10: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_9914ad4f96ebe3b68d4a695c95a0e310_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21121_none_13f13fab879afbe2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)10: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_9abb692cf98b97cdcd5140eb70d4f09d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21892_none_236f8a9bff6ddf44.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,036
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)10: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_cde0c82020972f99c65de7a69855baa3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21892_none_73a2f8692cb04cf4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)10: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21121_none_b5922e9a2ecf67b1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,806
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)07: 22
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21892_none_b72e04542c2d7d49.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,806
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)07: 14
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-r...gistry trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21121_none_e0b949eb6109d89d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,049
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)07: 18
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,059
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)10: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21121_none_bfe6d8ec633029ac.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,566
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)06: 23
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21892_none_c182aea6608e3f44.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,566
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)06: 09
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalst?tajiem IA x64 versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_024a6ed06183e953a1df883727225481_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21892_none_d8963ed695f10619.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,034
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)10: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_593ed8701a24fc2d1c7c9060e3ea6a42_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21121_none_9fcf6f9ed58d359a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,034
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)10: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_f5e033b60f9a2e6845b289ca9f38515e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21121_none_d087f22a6e646965.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums719
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)10: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21121_none_5975370c766fff77.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,804
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)07: 21
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21892_none_5b110cc673ce150f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,804
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)07: 35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-r...gistry trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21121_none_849c525da8aa7063.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,048
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)07: 18
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,947
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)10: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21121_none_bfe6d8ec633029ac.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,566
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)06: 23
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21892_none_c182aea6608e3f44.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,566
Datums (UTC)06-Jan-2012
Laika (UTC)06: 09
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2582203 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 16. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2582203 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2582203

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com