วิธีการเขียนแบบ DWORD กับรีจิสทรี

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 258262 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ในบางครั้งจะจำเป็นในการเขียนข้อมูลรีจิสทรี บทความนี้แสดงวิธีการที่เขียนค่า REG_DWORD คีย์ที่สร้างขึ้นในรีจิสทรีสำหรับบทความนี้ ถ้าคุณกำลังเขียนค่าไม่มีอยู่ คุณจำเป็นต้องเพิ่มโปรแกรมดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี คุณต้องสำรองข้อมูลนี้ไว้ และต้องทราบวิธีเรียกข้อมูลรีจิสตรีกลับคืน กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรอง คืนค่า และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry

คำเตือน: ถ้าคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง คุณอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแก้ไขรีจิสทรีในบทความนี้ถูกใช้สำหรับ Microsoft Windows NT และ Microsoft Windows 2000 ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 9 X คุณจำเป็นต้องใช้ Regedit.exe แทน Regedt32.exe

หมายเหตุ::บทความนี้ใช้รีจิสทรีคีย์ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์ในการทดสอบเท่านั้น และควรถูกลบออกเมื่อเสร็จแล้ว ทดสอบ
 1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
  					
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มคีย์แล้ว เพิ่มรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
    VfpREGTest
  					
 4. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
    Value Name: MyDWORD
    Data Type: REG_DWORD
    Value:   0
  					
 5. ออกจาก'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'
 6. จาก FoxPro Visual สร้างโปรแกรม และป้อนรหัสต่อไปนี้:
  #DEFINE HKEY_CLASSES_ROOT      -2147483648
  #DEFINE HKEY_CURRENT_USER      -2147483647
  #DEFINE HKEY_LOCAL_MACHINE     -2147483646
  #DEFINE HKEY_USERS         -2147483645
  
  LOCAL nKey, cSubKey, cValue, nValueToWrite, lSuccess
  nKey = HKEY_LOCAL_MACHINE
  nValueToWrite = 1
  cSubKey = "Software\VfpREGTest"
  cValue = "MyDWORD"
  
  lSuccess = WriteRegDWORD(nKey, cSubKey, cValue, nValueToWrite)
  
  IF (lSuccess) THEN
    =MESSAGEBOX("Function Successful.")
  ELSE
    =MESSAGEBOX("Function Not Successful.")
  ENDIF
  
  FUNCTION WriteRegDWORD
    * This function writes a REG_DWORD to the registry. It will return .T.
    * if successful and .F. if it isn't successful.
    PARAMETERS nKey, cSubKey, cValue, nValueToWrite
    * nKey The root key to open. It can be any of the constants defined below.
    *#DEFINE HKEY_CLASSES_ROOT      -2147483648
    *#DEFINE HKEY_CURRENT_USER      -2147483647
    *#DEFINE HKEY_LOCAL_MACHINE     -2147483646
    *#DEFINE HKEY_USERS         -2147483645
    *cSubKey The SubKey to open.
    *cValue The value that is going to be written.
    *nValueToWrite The value to write to the registry
  
    * Constants that are needed for Registry functions
    #DEFINE REG_DWORD  4
  
    * WIN 32 API functions that are used
    DECLARE Integer RegOpenKey IN Win32API ;
     Integer nHKey, String @cSubKey, Integer @nResult
    DECLARE Integer RegSetValueEx IN Win32API ;
     Integer hKey, String lpszValueName, Integer dwReserved,;
     Integer fdwType, String lpbData, Integer cbData
    DECLARE Integer RegCloseKey IN Win32API Integer nHKey
  
    * Local variables used
    LOCAL nErrCode     && Error Code returned from Registry functions
    LOCAL nKeyHandle    && Handle to Key that is opened in the Registry
    LOCAL lpdwValueType   && Type of Value that we are looking for.
    LOCAL lpbValue     && The data stored in the value
    LOCAL lpcbValueSize   && Size of the variable
    LOCAL lpdwReserved   && Reserved Must be 0
  
    * Initialize the variables
    nKeyHandle = 0
    lpdwReserved = 0      
    lpdwValueType = REG_DWORD
    lpcbValueSize = 4   && DWORD is 4 bytes
  
    lpbValue = LongToStr(nValueToWrite)
  
    nErrCode = RegOpenKey(nKey, cSubKey, @nKeyHandle)
    * If the error code isn't 0, then the key doesn't exist or can't be opened.
    IF (nErrCode # 0) THEN
     RETURN .F.
    ENDIF
  
    nErrCode=RegSetValueEx(nKeyHandle, cValue, lpdwReserved, lpdwValueType, lpbValue, lpcbValueSize)
    =RegCloseKey(nKeyHandle)
    IF (nErrCode # 0) THEN
     RETURN .F.
    ENDIF
  RETURN .T.
  
  FUNCTION LongToStr
  * This function converts a long to a string
    PARAMETERS nLongVal
    LOCAL nLoopVar, strReturn
  
    strReturn = ""
    FOR nLoopVar = 24 TO 0 STEP -8
     strReturn = CHR(INT(nLongVal/(2^nLoopVar))) + strReturn
     nLongVal = MOD(nLongVal, (2^nLoopVar))
    NEXT
  RETURN strReturn
  * End of Code
  					
 7. เรียกใช้รหัสสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 1 กล่องข้อความปรากฏในการประกาศสำเร็จหรือล้มเหลวของฟังก์ชัน คุณสามารถใช้ regedt32.exe เพื่อตรวจสอบว่า มีเขียนค่ารีจิสทรี
 8. คุณสามารถแทน nKey, cSubKey, cValue และ nValueToWrite ด้วยข้อมูลที่คุณจะสามารถเขียนไปยังรีจิสทรี
(c) Microsoft Corporation 2000 สิทธิ์ทั้งหมดที่สำรองไว้ contributions โดยทำเครื่องหมาย Barnard, Microsoft Corporation

ข้อมูลอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับค่าจากรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
244675อย่างไรโฮสต์สคริปต์ ToUse Windows เพื่ออ่าน เขียน ลบรีจิสทรี

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 258262 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual FoxPro 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition
Keywords: 
kbapi kbcodesnippet kbhowto kbregistry kbmt KB258262 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:258262

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com